Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Máquinas mariñas e sistemas de propulsión 2 Código 730G05034
Titulación
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Piñon Quiñonero, Manuel
Correo electrónico
manuel.pinon@udc.es
Profesorado
Piñon Quiñonero, Manuel
Correo electrónico
manuel.pinon@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura abarca todo o referido a propulsión a vapor. Se estudian todos os equipos relativos a este sistema propulsivo: Caldeiras, reactores nucleares, turbinas, condensadores, etc... así como gran parte dos seus equipos auxiliares.
Además da propulsión a vapor, dentro do temario de esta asignatura se encuentra incluido o estudio das turbinas de gas.
En esta materia se le encuentra aplicación práctica a gran parte dos conocimientos teóricos adquiridos en asignaturas cursadas en cursos anteriores.
Plan de continxencia

1. Modificacions nos contenidos

Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías

Non se realizarán cambios.
Únicamente pasarán a aplicarse online as metodoloxías que antes eran presenciales.

*Metodoloxías docentes que se manteñen

Todas

*Metodoloxías docentes que se modifican

Ninguna


3. Mecanismos de atención personalizada o alumnado

– Correo electrónico: Diariamente. De uso para hacer consultas, solicitar encuentros virtuais para resolver dudas y hacer el seguimento dos trabajos tutelados.
– Moodle: Diariamente. Segun la necesidade do alumno.
– Teams: 1 ó 2 sesiones semanales para el avance de los contidos teóricos.
Todas cuantas precise o alumno o grupo de alumnos para solucionar dudas.


4. Modificaciones na evaluación.

Ninguna. Se realizarán las pruebas on line.


5. Modificacions da bibliografía o webgrafía

Ninguna.


Competencias do título
Código Competencias do título
A32 Coñecemento dos motores diésel mariños, turbinas de gas e plantas de vapor
B1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer o funcionamiento, equipos, accesorios, ciclos e disposicións dos sistemas de propulsión de buques basados en turbinas de vapor e de gas. Conocer os tipos de caldeiras, turbinas, condensadores, calentadores, desaireadores e demais elementos auxiliares utilizados na propulsión naval. A32
B1
B5

Contidos
Temas Subtemas
Introducción. Ciclo de vapor.
Turbinas. Tipos. Etapas. Disposición. Engranaxes reductores.
Turbinas de gas. Disposicions. Melloras do rendemento. Ciclos combinados.
Caldeiras. Clasificación. Circulación. Compoñentes.
Condensadores. Eyectores. Desaireadores. Calentadores
.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A32 B1 B5 0 15 15
Sesión maxistral A32 B1 B5 30 30 60
Solución de problemas A32 B1 B5 30 30 60
Proba mixta A32 B1 B5 5 5 10
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados

Traballos tutelados. Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudiantes, baixo a tutela do profesor
e en escenarios variados (académicos e profesionales). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe de o ¿cómo facer as cousas¿.
Constitue unha opción basada na asunción polos estudiantes da responsabilidade polo seu propio aprendizaxe. Este sistema de
enseñanza basease en dous elementos básicos: o aprendizaje independiente dos estudiantes e o seguimiento de ese aprendizaxe por
o profesor tutor.

Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Solución de problemas Solución de problemas Técnica mediante a que se ten que resolver unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución.
Proba mixta Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Solución de problemas
Proba mixta
Descrición
A atención personalizada articúlase a través das tutorías. O profesor está dispoñible para atender ao alumno e solucionarlle todas as súas consultas relativas á materia dentro do horario de tutorías asignado polo centro.Trátase dunha actividade voluntaria e non avaliable. De todos os xeitos, anímase aos alumnos a facer uso dela tanto como estimen conveniente.O alumno en todo momento pode contar coa colaboraciión dos profesores, tanto de forma individual como en equipo.

Esta asignatura acepta la dispensa académica de aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial.

Los alumnos con dispensa académica pueden seguir la asignatura sin asistir a clase y cuentan con el apoyo del profesor en tutorías cuando lo necesiten. Serán evaluados por la nota obtenida en el examen.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A32 B1 B5 Ver observacions 20
Proba mixta A32 B1 B5 Ver observacions 80
 
Observacións avaliación

Esta asignatura acepta a dispensa académica de aquelos alumnos matriculados a tempo parcial.

Os alumnos con dispensa académica poden seguir a asignatura sen asistir a clase e contan co apoyo do profesor en tutorías cando o necesiten. Serán evaluados exclusivamente por a nota obtida no examen tanto na primeira como na segunda oportunidade.

.

Para todos os alumnos, os requisitos da segunda oportunidade son iguales a os da primeira oportunidade.


Fontes de información
Bibliografía básica

AENOR (1993). Calderas. Madrid, AENOR

Márquez Martínez, M. (1989). Combustión y quemadores. Barcelona, Marcombo

Alonso Valle, F. (1996). La seguridad en calderas. Madrid, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (1988). Uso eficiente de energía en calderas y redes de fluido. Madrid, IDAE

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Construción naval e sistemas de propulsión/730G05009
Debuxo naval/730G05010
Transmisión de calor/730G05022
Mecánica de fluídos/730G05019
Termodinámica técnica/730G05015
Ciencia e enxeñaría dos materiais/730G05013

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sistemas auxiliares do buque 1/730G05028

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción

número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción

Green Campus Ferrol" precisase incluir nas nosas guías docentes o seguinte:

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático

1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

1.3. De se realizar en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio

natural(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías