Identifying Data 2020/21
Subject (*) Marine propulsion systems 2 Code 730G05034
Study programme
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Piñon Quiñonero, Manuel
E-mail
manuel.pinon@udc.es
Lecturers
Piñon Quiñonero, Manuel
E-mail
manuel.pinon@udc.es
Web
General description Esta asignatura abarca todo o referido a propulsión a vapor. Se estudian todos os equipos relativos a este sistema propulsivo: Caldeiras, reactores nucleares, turbinas, condensadores, etc... así como gran parte dos seus equipos auxiliares.
Además da propulsión a vapor, dentro do temario de esta asignatura se encuentra incluido o estudio das turbinas de gas.
En esta materia se le encuentra aplicación práctica a gran parte dos conocimientos teóricos adquiridos en asignaturas cursadas en cursos anteriores.
Contingency plan

1. Modificacions nos contenidos

Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías

Non se realizarán cambios.
Únicamente pasarán a aplicarse online as metodoloxías que antes eran presenciales.

*Metodoloxías docentes que se manteñen

Todas

*Metodoloxías docentes que se modifican

Ninguna


3. Mecanismos de atención personalizada o alumnado

– Correo electrónico: Diariamente. De uso para hacer consultas, solicitar encuentros virtuais para resolver dudas y hacer el seguimento dos trabajos tutelados.
– Moodle: Diariamente. Segun la necesidade do alumno.
– Teams: 1 ó 2 sesiones semanales para el avance de los contidos teóricos.
Todas cuantas precise o alumno o grupo de alumnos para solucionar dudas.


4. Modificaciones na evaluación.

Ninguna. Se realizarán las pruebas on line.


5. Modificacions da bibliografía o webgrafía

Ninguna.


Study programme competencies
Code Study programme competences
A32 Knowledge of the sea diesel engines, turbines of gas and plants of steam.
B1 That the students proved to have and to understand knowledge in an area of study what part of the base of the secondary education, and itself tends to find to a level that, although it leans in advanced text books, it includes also some aspects that knowledge implicates proceeding from the vanguard of its field of study
B5 That the students developed those skills of learning necessary to start subsequent studies with a high degree of autonomy

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Conocer o funcionamiento, equipos, accesorios, ciclos e disposicións dos sistemas de propulsión de buques basados en turbinas de vapor e de gas. Conocer os tipos de caldeiras, turbinas, condensadores, calentadores, desaireadores e demais elementos auxiliares utilizados na propulsión naval. A32
B1
B5

Contents
Topic Sub-topic
Introducción. Ciclo de vapor.
Turbinas. Tipos. Etapas. Disposición. Engranaxes reductores.
Turbinas de gas. Disposicions. Melloras do rendemento. Ciclos combinados.
Caldeiras. Clasificación. Circulación. Compoñentes.
Condensadores. Eyectores. Desaireadores. Calentadores
.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A32 B1 B5 0 15 15
Guest lecture / keynote speech A32 B1 B5 30 30 60
Problem solving A32 B1 B5 30 30 60
Mixed objective/subjective test A32 B1 B5 5 5 10
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects

Traballos tutelados. Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudiantes, baixo a tutela do profesor
e en escenarios variados (académicos e profesionales). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe de o ¿cómo facer as cousas¿.
Constitue unha opción basada na asunción polos estudiantes da responsabilidade polo seu propio aprendizaxe. Este sistema de
enseñanza basease en dous elementos básicos: o aprendizaje independiente dos estudiantes e o seguimiento de ese aprendizaxe por
o profesor tutor.

Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Problem solving Solución de problemas Técnica mediante a que se ten que resolver unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución.
Mixed objective/subjective test Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Problem solving
Mixed objective/subjective test
Description
A atención personalizada articúlase a través das tutorías. O profesor está dispoñible para atender ao alumno e solucionarlle todas as súas consultas relativas á materia dentro do horario de tutorías asignado polo centro.Trátase dunha actividade voluntaria e non avaliable. De todos os xeitos, anímase aos alumnos a facer uso dela tanto como estimen conveniente.O alumno en todo momento pode contar coa colaboraciión dos profesores, tanto de forma individual como en equipo.

Esta asignatura acepta la dispensa académica de aquellos alumnos matriculados a tiempo parcial.

Los alumnos con dispensa académica pueden seguir la asignatura sin asistir a clase y cuentan con el apoyo del profesor en tutorías cuando lo necesiten. Serán evaluados por la nota obtenida en el examen.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Problem solving A32 B1 B5 Ver observacions 20
Mixed objective/subjective test A32 B1 B5 Ver observacions 80
 
Assessment comments

Esta asignatura acepta a dispensa académica de aquelos alumnos matriculados a tempo parcial.

Os alumnos con dispensa académica poden seguir a asignatura sen asistir a clase e contan co apoyo do profesor en tutorías cando o necesiten. Serán evaluados exclusivamente por a nota obtida no examen tanto na primeira como na segunda oportunidade.

.

Para todos os alumnos, os requisitos da segunda oportunidade son iguales a os da primeira oportunidade.


Sources of information
Basic

AENOR (1993). Calderas. Madrid, AENOR

Márquez Martínez, M. (1989). Combustión y quemadores. Barcelona, Marcombo

Alonso Valle, F. (1996). La seguridad en calderas. Madrid, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (1988). Uso eficiente de energía en calderas y redes de fluido. Madrid, IDAE

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Shipbuilding and ship propulsion/730G05009
Marine drawing/730G05010
Heat transfer/730G05022
Fluid mechanics/730G05019
Thermodynamics/730G05015
Materials science and engineering/730G05013

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Ship auxiliary systems 1/730G05028

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción

número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción

Green Campus Ferrol" precisase incluir nas nosas guías docentes o seguinte:

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático

1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

1.3. De se realizar en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio

natural(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.