Identifying Data 2020/21
Subject (*) Internships in companies Code 730G05041
Study programme
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Optional 4.5
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Díaz Casás, Vicente
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
Lecturers
Álvarez García, Ana
Díaz Casás, Vicente
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
ana.alvarez1@udc.es
vicente.diaz.casas@udc.es
marcos.miguez@udc.es
Web http://http://eps.udc.es/grados/documentacion-practicas-externas/
General description O enlace do apartado anterior leva ó Manual de prácticas externas para estudos de grao e mestrado da Escola Politécnica Superior
Contingency plan As practicas externas están en revisión permanente en funcióndas instrucións que se reciban das autoridades competentes. 1. Modificacións nos contidos Non se modifican os contidos. 2. Metodoloxías As metodoloxías non se modifican agas a necesidade de facelas online. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Os mecanismos de atención personalizada non se modifican agas a necesidade de facelas online. 4. Modificacións na avaliación Non se modifica agas modifiquese a normativa relativa a prácticas externas. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se modifica.

Study programme competencies
Code Study programme competences
B2 That the students know how to apply its knowledge to its work or vocation in a professional way and possess the competences that tend to prove itself by the elaboration and defense of arguments and the resolution of problems in its area of study
B4 That the students can transmit information, ideas, problems and solutions to a public as much specialized as not specialized
B5 That the students developed those skills of learning necessary to start subsequent studies with a high degree of autonomy
B6 Be able to carrying out a critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas.
C2 Coming across for the exercise of a, cultivated open citizenship, awkward, democratic and supportive criticism, capable of analyzing the reality, diagnosing problems, formulating and implanting solutions based on the knowledge and orientated to the common good.
C3 Understanding the importance of the enterprising culture and knowing the means within reach of the enterprising people.
C5 Assuming the importance of the learning as professional and as citizen throughout the life.
C7 Capacidade de traballar nun ámbito multilingüe e multidisciplinar.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento dunha empresa real e capacidade para integrarse na estructura da mesma para desenrolar nela unha tarefa profesional do ámbito da enxeñería naval. Ser capaz de realizar unaha estancia nunha empresa realizando tarefas relacionadas coa súa titulación. B2
B4
B5
B6
C2
C3
C5
C7

Contents
Topic Sub-topic
Tema único Realización de prácticas en empresas, organizacións administrativas, económicas ou profesionais tanto dos sectores publicos coma privados, ou de calquer outra forma que se estableza, colaborando ou formándose en tarefas técnicas no ámbito da súa titulación.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B2 B4 B5 B6 C2 C3 C5 C7 240 0 240
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects O estudante realizará as prácticas nunha empresa ou institución na cal realizará un traballo relacionado coas competencias da súa titulación.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
As prácticas estarán titorizadas por un titor profesional e por un titor académico, que serán os encargados de que se realicen correctamente.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B2 B4 B5 B6 C2 C3 C5 C7 Unha vez rematadas as prácticas o/a estudante e o/a titor/a profesional deberán presentar os seus informes ó titor/a académico/, sendo esta última persoa a que porá a nota do/a estudante. 100
 
Assessment comments
Atendendo ao indicado no manual de prácticas externas da EPS:

Para ser avaliado/a, o/ a alumno/a deberá ter subido ao Moodle da materia de prácticas correspondente o proxecto formativo, o informe profesional e a memoria final de prácticas con anterioridade ao inicio do período de avaliación de dita oportunidade.

Abrirase esta tarefa para subir dita documentación, en caso de dúbida o que exista algún problema contacte no correo do coordinador de prácticas externas: empresa.eps@udc.es

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Para a realización de prácticas o alumnado debe cumprir os seguintes requisitos:

Estar matriculado no ensino ao cal se vincularen as competencias básicas, xenéricas e específicas que adquirirán na súa realización.

Ter superado o 50% dos créditos necesarios para obter o título de grao, incluídos, como mínimo, todos os créditos de formación básica.

Non superar a duración en horas establecida no artigo 14 do Regulamento  de prácticas académicas externas do estudantado da Universidade da Coruña.

Estar oficialmente matriculado (matrícula ordinaria) segundo o procedemento establecido pola Universidade da Coruña

"Para axudar a acadar un ambiente inmediato sostido e cumprir o obxectivo da acción número 5:" Educación e investigación ambiental e social sa e sostible "do" Plan de Acción do Campus Verde de Ferrol ":

 

• A entrega dos traballos documentais feitos neste asunto:

• Pedirase en formato virtual e / ou soporte informático

• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimir

• Se é necesario facelos en papel:

·     Plásticos non se utilizarán

·     As impresións a dúas caras faranse.

·     Papel reciclado utilizarase.

·     Evitarase a impresión de borradores.