Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Traballo fin de grao Código 730G05042
Titulación
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 13.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Coordinación
Miguez Gonzalez, Marcos
Correo electrónico
marcos.miguez@udc.es
Profesorado
Carral Couce, Luis Manuel
Díaz Casás, Vicente
Lago Rodriguez, Fernando
Miguez Gonzalez, Marcos
Villa Caro, Raul
Correo electrónico
l.carral@udc.es
vicente.diaz.casas@udc.es
f.lago@udc.es
marcos.miguez@udc.es
raul.villa@udc.es
Web
Descrición xeral O Traballo Fin de Grao é un exercicio orixinal a realizar individualmente, presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no ámbito da enxeñaría técnica naval en propulsión e servizos do buque e estruturas marinas de natureza profesional no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nos ensinos.
Plan de continxencia Mantéñense tódolos aspectos do Traballo Fin de Grao na súa modalidade presencial, coa salvedade de que a presentación oral e a defensa do mesmo realizarase de modo virtual a través de MS Teams.

Competencias do título
Código Competencias do título
A41 Exercicio orixinal para realizar individualmente e presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto de natureza profesional no ámbito das tecnoloxías específicas da enxeñaría técnica naval en estruturas mariñas en que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
C1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da profesión e para a aprendizaxe ao longo da vida
C2 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C3 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C4 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas que deben enfrontarse
C5 Asumir como profesionais e cidadáns a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
C6 Valorar a importancia da investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C7 Capacidade de traballar nun ámbito multilingüe e multidisciplinar.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender os métodos de cálculo, deseño e representación para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da enxeñaría técnica naval, nas especialidades de estruturas mariñas e propulsión e servicios do buque. Capacidade para a aplicación práctica do coñecemento anteriormente citado. A41
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
Proxecto no ámbito das tecnoloxías específicas da enxeñaría Técnica Naval, en Propulsión e Servizos do Buque e Estruturas Mariñas, de natureza profesional, no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nos ensinos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A41 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 0 287.5 287.5
Presentación oral A41 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 2 18 20
 
Atención personalizada 30 0 30
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Elaboración do Traballo Fin de Grao
Presentación oral Defensa do Traballo Fin de Grao

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O titor supervisará o desenvolvemento do traballo fin de grao ata a súa finalización

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A41 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 O alumno defenderá o seu traballo diante do tribunal e contestará as preguntas que se lle fagan

A exposición propiamente dita levará un peso do 30% na nota final.
30
Traballos tutelados A41 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 O alumno entregará o Traballo Fin de Grao de acordo coa normativa vixente. Esta memoria representa o 70% da nota final segundo os seguintes aspectos:

- Adaptación do contido aos obxectivos previstos: 20%.
- Aspectos técnicos: 40%.
- Aspectos formais da documentación: 10% .
70
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías