Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Bioloxía Código 750G01002
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Coronado Carvajal, Carmen
Correo electrónico
carmen.coronado@udc.es
Profesorado
Coronado Carvajal, Carmen
Rodriguez Maseda, Emma
Correo electrónico
carmen.coronado@udc.es
emma.rodriguez.maseda@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Nesta materia preténdese que o alumno adquira os coñecementos científicos e técnicos básicos en Bioloxía Celular e Molecular, Histoloxía, Xenética, Microbioloxía e Parasitoloxía. Isto permitiralle comprender mellor as bases moleculares e fisiológicas das células e os tecidos, así como a transmisión da herdanza, a importancia dos microorganismos no equilibrio saúde-enfermidade e a relación parásito-hospedador durante a infección. Esta materia básica é fundamental para uniformizar coñecementos e sentar as bases necesarias para alcanzar competencias da titulación cruciais na formación do futuro enfermeiro.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizará ningunha modificación

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas
*Metodoloxías docentes que se modifican
Realizarase de maneira virtual a totalidade dos talleres e probas

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Para a comunicación e seguimento do alumnado utilizaranse as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual da UDC a canle principal de comunicación.

4. Modificacións na avaliación
Ningunha
*Observacións de avaliación:
A realización das probas será mediante o uso das ferramentas informáticas institucionais

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Ningunha

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Comprender as bases moleculares e fisiolóxicas das células e os tecidos.
A3 Comprender a morfoloxía e a fisioloxía dos microorganismos e os parasitos.
A16 Coñecer os principios de radioloxía, radioprotección e prevención e control de infeccións.
B1 Aprender a aprender.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B11 Capacidade e habilidade de xestión da información.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 CB1 Que os estudantes demostraran posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parta da base da educación secundaria xeral, e sólese atopar a un nivel que, si ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda dun campo de estudo.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir a estrutura, orixe e función dos compoñentes celulares, tanto nas células eucariotas como procariotas. A2
A3
B1
B3
B8
B11
C1
C3
C6
C8
C9
Recoñecer e diferenciar a organización, estrutura e función dos distintos tecidos que constitúen os órganos humanos. A2
B1
B3
B8
B11
C1
C3
C6
C8
C9
Comprender a organización, transmisión, expresión e mutacións do material xenético. A2
A3
B1
B3
B8
B11
C1
C3
C6
C8
C9
Comprender os fundamentos microbiolóxicos da esterilización, a desinfección e a antibioterapia e quimioterapia antibacteriana. A3
A16
B1
B3
B8
B11
C1
C3
C6
C8
C9
Identificar os microorganismos como axentes produtores de enfermidade, recoñecer os mecanismos de transmisión das enfermidades infecciosas, explicar os mecanismos de resistencia do corpo humano ante os axentes infecciosos. A3
B1
B3
B8
B11
C1
C3
C6
C8
C9
Identificar as enfermidades infecciosas e parasitosis máis comúns, os seus axentes etiológicos, epidemiología, sintomatología, tratamento e prevención. A3
B1
B3
B8
B11
C1
C3
C6
C8
C9

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE TEMÁTICO I. A CÉLULA VIVA
Tema 1.- Introducción á célula.
Tema 2.- Organización celular procariota.
Tema 3.- Organización celular eucariota.
BLOQUE TEMÁTICO II. PRINCIPIOS DE HISTOLOXÍA
Tema 4.- Introducción á Histoloxía.
Tema 5.- Tecidos epiteliais.
Tema 6.- Tecidos conxuntivos.
Tema 7.- Tecidos musculares.
Tema 8.- Tecido nervioso.
BLOQUE TEMÁTICO III. PRINCIPIOS DE XENÉTICA
Tema 9.- Mecanismos xenéticos básicos
Tema 10.- O ciclo celular.
Tema 11.- Reprodución e transmisión da herdanza.
BLOQUE TEMÁTICO IV. MICROBIOLOXÍA E PARASITOLOXÍA
Tema 12.- Microbioloxía e Parasitoloxía: concepto e contido.
Tema 13.- Crecemento bacteriano.
Tema 14.- Xenética bacteriana.
Tema 15.- Control do crecemento bacteriano: Axentes físicos e químicos. Antimicrobianos.
Tema 16.- Microorganismos e infección.
Tema 17.- Resistencia á infección.
Tema 18.- Diagnóstico microbiolóxico.
Tema 19.- Microorganismos e parásitos transmitidos polo aire.
Tema 20.- Microorganismos e parásitos transmitidos por vía sexual.
Tema 21.- Microorganismos e parásitos transmitidos por insectos.
Tema 22.- Microorganismos e parásitos transmitidos por alimentos.
Tema 23.- Microorganismos e parásitos transmitidos pola auga
Tema 24.- Micosis.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A2 A3 A16 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 6 30 36
Sesión maxistral A2 A3 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 43 34.4 77.4
Obradoiro A2 A3 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 9 9 18
Aprendizaxe colaborativa A3 A16 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 2 14 16
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta Durante o desenvolvemento da materia realizaranse dúas probas parciais e unha proba final (na data oficial do centro).
Realizarase un modelo de exame que inclúe 10 preguntas curtas de ensaio e 30 preguntas de tipo test con catro posibilidades e resposta única. Na proba que corresponda incluiranse unha pregunta curta e dúas preguntas tipo test relativas ao traballo en grupo.
Sesión maxistral Esta metodoloxía realizarase de maneira virtual utilizando as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual a canle principal de comunicación entre as profesoras e o alumnado. A maior parte dos contidos desta materia desenvolveranse mediante leccións maxistrais participativas con apoio importante de imaxes e vídeo.
Obradoiro Aplicación de aprendizaxes na que combinaránse diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, prácticas guiadas, etc) a través da que ou alumnado desenvolverá tarefas eminentemente prácticas sobre tecidos do corpo humano, microscopía e cultivo de microorganismos dirixidas, por exemplo, a demostrar a presenza da microbiota normal e os beneficios do lavado de mans. Unha parte desta metodoloxía realizarase de maneira virtual utilizando as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual a canle principal de comunicación entre as profesoras e o alumnado.
Aprendizaxe colaborativa Realizarase un traballo colaborativo obrigatorio en grupos preferiblemente de seis integrantes. Consistirá nun traballo de síntese de información sobre coñecemento científico relativo ao control do crecemento dos microorganismos como base para a aplicación na práctica enfermeira da política de antisepsia e desinfección no ambiente clínico. A data de entrega do traballo será única a final do período de clases e anunciarase en Campus Virtual da UDC.

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Obradoiro
Sesión maxistral
Descrición
A atención personalizada que se describe en relación a estas metodoloxías concíbese como momentos de traballo presencial co profesor, polo que implican unha participación obrigatoria para o alumnado.
A forma e momento en que se desenvolverá a atención personalizada correspondente a cada actividade, indicarase ao longo do curso segundo o plan de traballo da materia e publicarase no Campus Virtual.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa A3 A16 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 A presentación do traballo tutelado é obrigatoria. Valorarase: adecuación ao guión solicitado, integración de coñecementos teóricos básicos na aplicación práctica, estilo e bibliografía.
Ante situacións de plaxio aplicarase o que se recolle na normativa da UDC.
20
Obradoiro A2 A3 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 Avaliarase o traballo práctico realizado no proceso de aprendizaxe e o aproveitamento da observación en relación cos contidos da materia, que se plasmará na elaboración dun caderno de laboratorio. Os talleres valoraranse mediante a participación en todas as sesións e a presentación do caderno correspondente. 20
Sesión maxistral A2 A3 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 O seguimento das clases maxistrais por medios informáticos de forma síncrona ou asíncrona por parte do alumnado valorarase mediante a súa participación en clase, a elaboración de resumos, e/ou a realización de probas obxectivas que serán comunicadas ao alumnado polo Campus Virtual. 20
Proba mixta A2 A3 A16 B1 B3 B8 B11 C1 C3 C6 C8 C9 As preguntas de ensaio puntúanse entre 0 e 1 e supoñen o 50% da nota da proba. As preguntas obxectivas de resposta única constitúen o outro 50% da nota. Tres preguntas non acertadas (ou fracción) restan unha acertada. A proba final será única e relativa ao contido completo da materia. O alumnado que non se presente a esta proba final na data oficial do centro obterá a cualificación de Non Presentado. 40
 
Observacións avaliación

A avaliación descrita (ITINERARIO ORDINARIO) é obrigatoria para todos
o alumnado con matrícula ordinaria na Primeira oportunidade (febrero).
Para a Segunda oportunidade (xullo) e na Oportunidade adiantada de
avaliación (decembro, ITINERARIO ADIANTADA), o alumnado pode elixir o
sistema de avaliación descrito para a primeira oportunidade (Entregando
nun prazo que se anunciará no Campus Virtual as actividades académicas
deseñadas para ou curso que computan na avaliación) ou a avaliación
mediante un exame único que achegue o 100% da nota final (ITINERARIO
FINAL), indicándoo por escrito na proba mixta o día da data oficial para
a realización do exame. O alumnado con matrícula a tempo parcial (con
ou sen dispensa académica) pode acollerse a este último sistema de
avaliación (avaliación mediante un exame único que achegue o 100% da
nota final) tanto en Primeira como en Segunda oportunidade (ITINERARIO
TEMPO PARCIAL) e adiantada (ITINERARIO ADIANTADA).

Avaliación ITINERARIO ORDINARIO (aplicable en Primeira e Segunda oportunidade):
1.- Proba mixta 40%
2.- Sesións maxistrais 20%
3.- Traballo tutelado 20%
4.- Obradoiro 20%

Avaliación
ITINERARIO FINAL, ITINERARIO TEMPO PARCIAL e ITINERARIO ADIANTADA
(aplicable só en Segunda e Oportunidade adiantada para alumnado con
matrícula ordinaria e en Primeira, Segunda e Oportunidade adiantada para
alumnado con matrícula a tempo parcial):
1.- Proba mixta 100%

A avaliación en segunda e posteriores matrículas do alumnado será a mesma que para primeira matrícula.


Fontes de información
Bibliografía básica Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, R. y Walter, P. (2016). Biología molecular de la célula. Sexta edición. Ed. Omega
Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K., Buckley, D. y Stahl, D. (2015). Brock Biología de los microorganismos. Décimo cuarta edición . Pearson education
Klug W.S. y Cummings, M.R. (2013). Conceptos de genética. Décima edición. Pearson education
Ross M.H., Pawlina W. (2016). Histología: texto y atlas, correlación con biología celular y molecular. Séptima edición. Wolters Kluwer
Willey, J.M., Sherwood, L.M. y Woolverton, C.J. (2009). Microbiología de Prescott, Harley y Klein. Séptima edición. Mc Graw Hill Interamericana
Willey, J.M., Sandman, K.M., Wood, D.H (2020). Prescott's microbiology. Eleven edition. McGraw Hill

Bibliografía complementaria Gartner, L.P. y Strum, J.M. (2015). Biología celular e Histología. Séptima edición . Wolters Kluwer
Karp, G. (2014). Biología Celular y Molecular. Conceptos y experimentos. Séptima edición. McGraw Hill Interamericana
Solomon, E.P., Berg, L.R., Martin, D.W. (2013). Biología. Novena edición. CENGAGE Learning
Paniagua, R. et al. (2007). Citología e histología vegetal y animal: biología de las células y tejidos animales y vegetales. Cuarta edición. McGraw Hill Interamericana
Tortora, G.J., Berdell, R., Funke, B.R. y Case, C.L. (2017). Introducción a la Microbiología. Duodécima edición. Editorial Médica Panamericana
Ingraham, J.L. e Ingraham, C.A. (2004). Introducción a la Microbiología. Volumen I y Volumen II. Ed. Reverté
Cooper, G.M. y Hausman, R.E. (2017). La célula. Septima edición. Marbán S.L.
Martín, A., Béjar, V., Gutiérrez, J.C., Llagostera, M. y Quesada, E. (2019). Microbiología Esencial. Ed. Médica Panamericana
Becerril Flores, M.A. (2014). Parasitología médica. Cuarta Edición. McGraw Hill
Joklik, W.K., Willet, H.P. y Amos, D.B. (1994). Zinsser Microbiología. Vigésima edición. Editorial Panamericana


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Anatomía/750G01001
Fisioloxía/750G01105

Materias que continúan o temario
Situacións de risco para a saúde e radioloxía/750G01013
Enfermaría Comunitaria I/750G01014

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":
1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos
2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural
3.- Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais
4.- Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas…)
5.- Traballaráse para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade
6. Deberanse detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas
7. Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías