Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Sistemas da información e comunicación en ciencias da saúde Código 750G01004
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Sobrido Prieto, María
Correo electrónico
maria.sobrido@udc.es
Profesorado
Pesado Cartelle, Jose Angel
Sobrido Prieto, María
Sobrido Prieto, Natalia
Correo electrónico
j.pesado@udc.es
maria.sobrido@udc.es
natalia.sobrido@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral A asignatura de Documentación e bases da Información ten como finalidade que o alumnado adquira os coñecementos necesarios para:

.- Conocer e manexar as fontes de información de interese para a Enfermaría.
.- Desenvolver habilidades de buca e revisión da literatura pertinente a un problema académico/ clínico/de investigación.
Plan de continxencia 1. MODIFICACIONES NOS CONTENIDOS
Non se realizan cambios nos contenidos da materia

2. METODOLOXÍAS

*Metodoloxías docentes que se manteñen
• Sesión maxistral
• Seminario
• Prácticas a través de TIC
• Traballos Tutelados (computa na avaliación)
• Lecturas (computa na avaliación)
• Proba de Ensaio (computa na avaliación)
• Proba Mixta (computa na avaliación)


*Metodoloxías docentes que se modifican
Non se realizan cambios nas metodoloxías da materia
As metodoloxías programadas previamente de xeito presencial, pasarán a desenvolverse de xeito virtual.


3. MECANISMOS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA AO ALUMNADO
• Correo electrónico: De uso para facer consultas e resolver dúbidas.
• Videoconferencia (Teams): Exposición dos contenidos teóricos, na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario da facultade. Esta opción ser a aplicable tanto na sesión maxistral como nos seminarios.
• Moodle: Empregarase como repositorio do material documental e para a realización de tareas e actividades para o seguimento da materia.

4. MODIFICACIONES NA AVALIACIÓN
Non se realizan cambios na avaliación da materia


*Observacións de avaliación:
• As diferentes actividades de avaliación continuada efectuaranse de xeito non presencial, mediante a plataforma Moodle e con de soporte en directo mediante Teams.


5. Modificaciones da bibliografía ou webgrafía
• Disporán de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle.
• Engádense ligazóns web na plataforma Moodle, como bibliografía complementaria a algún contido impartido de xeito non presencial, ao que terá acceso todo o alumnado


Competencias do título
Código Competencias do título
A10 Aplicar as tecnoloxías e sistemas de información e comunicación dos coidados de saúde.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B9 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B11 Capacidade e habilidade de xestión da información.
B13 Toma de decisións.
B17 Fomento de unha 2º lingua de interese para a profesión.
B19 Coñecementos de informática relativos ao ambiente de estudio.
B21 Implicación na calidade e busca/procura da excelencia.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
C11 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar os sistemas de procura e recuperación da información científica en ciencias da saúde. A10
B1
B2
B3
B4
B9
B11
B17
B19
B21
C2
C3
C6
C7
C8
Describir a estrutura, localización e finalidade das guías de práctica clínica B1
B2
B3
B4
B8
B9
B13
B17
B21
C2
C6
C7
C8
C10
C11
Identificar as Tecnoloxías da Información e Comunicación aplicadas a Ciencias da Saúde A10
B1
B19
C3
Describir los sistemas de información clínica A10
B1
B2
B3
B4
B8
B9
B11
B13
B19
B21
C3
C6
C7
C8
C10
C11

Contidos
Temas Subtemas
MÓDULO 1- INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DA SAUDE:BLOQUE I. FONTES DE INFORMACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

2.- AS REVISTAS CIENTÍFICAS
2.1.-Tipoloxía de artigos científicos
2.2.-Ética na publicación científica
2.3.- Avaliación e calidade de publicación científica

3.- LITERATURA GRISBLOQUE II: RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA

4.- LOCALIZACIÓN DE LIBROS:OS CATÁLOGOS

5.- RECUPERACIÓN DE ARTÍGOS: BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS
5.1.-Formular a pregunta de estudio
5.2.- Definir a estratexia de búsca
5.3.- Identificación e manexo das principais bases de datos en ciencias da saúdeMÓDULO 2- TIC APLICADAS A CIENCIAS DA SAÚDE: Conceptos fundamentais na Tecnoloxía da Información e as Comunicacións

Redes telemáticas en Ciencias da Saúde. Teleasistencia e Telecuidados en enfermería

Bases de datos clínicas. Sistemas de Historia Clínica Electrónica

Sistemas de Información en Ciencias da Saúde
Avaliación de Sistemas Informáticos Sanitarios. Estándares en informática clínica

Seguridade en Sistemas Informáticos e Redes telemáticas en Ciencias da Saúde. Sistemas de cifrado e firma electrónica.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B21 C7 C8 21 52.5 73.5
Prácticas a través de TIC A10 B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 C2 C3 C6 C10 C11 15 0 15
Proba de ensaio B2 B3 B8 B9 C6 2 0 2
Lecturas A10 B1 B3 B4 B8 B9 B11 B17 B19 B21 C3 C6 C7 C8 C10 C11 0 9 9
Seminario B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 B21 C6 C7 C8 C11 6 0 6
Proba mixta B2 B3 B8 B9 C10 C11 2 0 2
Traballos tutelados A10 B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 B21 C2 C3 C6 C7 C8 C10 C11 0 40 40
 
Atención personalizada 2.5 0 2.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral realizada na aula por parte do profesor e aberta á participación do alumno, que será complementada co uso dos medios audiovisuais necesarios.
Prácticas a través de TIC Prácticas con soporte informático, aplicadas a ciencias da saúde
Proba de ensaio Prueba sobre os contidos teóricos da materia.
Lecturas Profundización na materia mediante textos de diferentes fontes documentais escollidos e seleccionados previamente polo profesor.
Resolución de exercicios de autoavaliación, baseados nestes contidos.
Seminario Traballo en grupo a través da participación e discusión para o estudo dos diferentes aspectos relacionados coa materia

O material básico necesario facilitarase durante o desenvolvemento dos mesmos.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
Traballos tutelados Elaboración de exercicios para promover o aprendizaxe da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Seminario
Descrición
Refírese ao traballo presencial do alumno e o profesor implicando a súa participación.
A programación realizarase adecuándoa a cada actividade.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Lecturas A10 B1 B3 B4 B8 B9 B11 B17 B19 B21 C3 C6 C7 C8 C10 C11 Resolución de exercicios de autoavaliación, baseados nos contidos da materia. 21
Traballos tutelados A10 B1 B2 B3 B4 B8 B9 B11 B13 B17 B19 B21 C2 C3 C6 C7 C8 C10 C11 Entrega e defensa de traballos de carácter obligatorio 26
Proba de ensaio B2 B3 B8 B9 C6 Proba escrita sobre os contidos do programa 33
Proba mixta B2 B3 B8 B9 C10 C11 Proba que pode integrar preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
20
 
Observacións avaliación

ESTRUTURA DA MATERIA

A materia está dividida en dous módulos, claramente diferenciados, que deberán ser superados de maneira independente.

  • MÓDULO 1- INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DA SAÚDE*

Representa o 65% da cualificación final da materia, correspondéndose con:

33% (Proba de ensaio)

6% (Lecturas)

26% (Traballos Tutelados)

Para poder aprobar esta parte da materia será requisito indispensable cumprir coas seguintes premisas:

.- Realizar, tanto na primeira como na segunda oportunidade, o 100% de cada unha das seguintes metodoloxías establecidas: proba de ensaio e traballos tutelados.

.- Lograr polo menos, a metade da puntuación establecida como máxima, en cada unha das seguintes metodoloxías que computan na avaliación: proba de ensaio e traballos tutelados.

  • MÓDULO 2- TIC APLICADAS A CIENCIAS DÁ  SAUDE

Representa o 35% da cualificación final da materia, correspondéndose con:

20% (Proba mixta)

15% (Lecturas)

ASPECTOS A TER EN CONTA NA AVALIACIÓN: LECTURAS

O alumno que non realice a totalidade dos exercicios de autoavaliación programados para cada un dos módulos, de maneira independente, non se lle outorgará a puntuación establecida e calcularase a súa media, mediante a suma das restantes porcentaxes.

Estes exercicios non forman parte da primeira e segunda oportunidade, senón que se establecen como avaliación continua, en cada un dos módulos.

PRIMEIRA OPORTUNIDADE:

A avaliación que aparece reflectida é a PROGRAMADA para todos os alumnos con MATRICULA COMÚN que se presenten á primeira oportunidade.    

Os estudantes que non superen ou non se presenten á proba mixta durante o transcurso da materia, poderán ser avaliados na data oficial correspondente á primeira oportunidade, mediante un exame escrito.

Os estudantes que non superen ou non presenten os traballos tutelados durante o transcurso da materia, non poderán ser avaliados deste contido na data oficial correspondente á primeira oportunidade, figurando esta parte como suspensa. Deberán esperar á segunda oportunidade para facer a entrega dos traballos pendentes.

A aplicación das porcentaxes correspondentes realizarase a condición de que o alumno teña todas as probas superadas de maneira independente.

Cando o alumno non supere de maneira independente una ou máis probas supoñerá a cualificación de SUSPENSO en acta. Se a media aritmética supera o 5, ao non superar algunha das avaliacións, figurará cun 4,9 en acta.

O feito de non presentarse a algunha das probas implica figurar en acta como NON PRESENTADO.

As probas superadas na primeira oportunidade conservaranse para a segunda oportunidade, coa cualificación obtida.

SEGUNDA OPORTUNIDADE:

Para a Segunda Oportunidade o alumno será avaliado mediante un exame único escrito que incluirá a/ s proba/ s pendente/ s ou non superadas, mantendo a porcentaxe establecida sobre a cualificación final.

Os estudantes que teñan pendente o contido dos traballos tutelados, poderán realizar a entrega dos mesmos neste momento.

MATRÍCULA PARCIAL:

Para os alumnos de MATRICULA PARCIAL poderán optar por examinarse por escrito en primeira e segunda oportunidade nun único exame que se corresponderá coas datas oficiais aprobadas en Xunta de Facultade, onde se aplicarán as porcentaxes relativas a cada parte do contido da materia.

Ofrecerase a posibilidade de realizar os traballos tutelados de maneira individual.

DISPENSA ACADÉMICA:

De acordo á normativa da UDC, admítese dispénsaa académica nesta materia.

OPORTUNIDADE ADIANTADA:

Os alumnos que soliciten OPORTUNIDADE ADIANTADA deberán examinarse por escrito a través dun único exame que se corresponderá coas datas oficiais aprobadas en Xunta de Facultade.

MATRÍCULA DE HONRA:

Os estudantes que desexen optar a matrícula deberán cumprir os seguintes requisitos:

  • Obter unha nota media superior a 9,5 na cualificación final da materia.
  • Obter a máxima nota en dúas das tres probas de avaliación da materia.
  • Remitir as actividades de avaliación continua, que se expoñan na materia.

Tras a aplicación dos criterios establecidos, a decisión final quedará supeditada á consideración dos profesores da materia.

FRAUDE E RESPONSABILIDADES DISCIPLINARIAS:

Segundo o  establecido na normativa da UDC:

1.- Se durante a realización dunha proba de avaliación os profesores responsables teñen coñecemento da quebra dos principios de decoro, legalidade ou mérito individual tales como o uso de documentos ou instrumentos non permitidos, a copia ou intento de copia dos resultados obtidos por compañeiros, a comunicación entre estudantes ou un comportamento impropio, procederase á expulsión inmediata do estudante da proba de avaliación e redactarase unha acta cos motivos, que se enviará ao decano ou director xunto coas verificacións documentais que estime oportunas para a súa valoración. Todo, sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese proceder de acordo coa cualificación da falta cometida polo alumno infractor.

2.- Queda prohibido o acceso á realización das probas de avaliación con instrumentos electrónicos ou dispositivos móbiles acesos, non expresamente autorizados polo profesorado responsable, o cal será causa suficiente de expulsión da proba, despois de redactar a acta correspondente que se enviará ao centro.

3.- A expulsión dunha proba de avaliación implicará a cualificación de suspenso (nota numérica de 0) na convocatoria da materia.

4.- Na realización de traballos, o plaxio e a utilización de material non orixinal, incluído aquel obtido a través de internet, sen indicación expresa da súa orixe e, se é o caso, o permiso do seu autor/a, poderá ser considerada causa de cualificación de suspenso na actividade. Todo iso sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese haber lugar tras o correspondente procedemento.

 Fontes de información
Bibliografía básica

A bibliografía necesaria será ofrecida coa impartición de cada un dos modulos correspondentes

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Bases para a interpretación do coñecemento científico/750G01008

Materias que continúan o temario
Traballo fin de grao/750G01033

Observacións

Recomendacións Sostenibilidade Medio Ambiente, Persoa e Igualdade de Xénero:

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

2.- Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais

3. Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías