Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Bases para a interpretación do coñecemento científico Código 750G01008
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Movilla Fernandez, Maria Jesus
Correo electrónico
maria.jesus.movilla@udc.es
Profesorado
Freijomil Vázquez, Carla
Movilla Fernandez, Maria Jesus
Pértega Díaz, Sonia
Seoane Pillado, María Teresa
Correo electrónico
carla.freijomil@udc.es
maria.jesus.movilla@udc.es
s.pertega@udc.es
maria.teresa.seoane.pillado@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral A materia Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico establece os elementos metodolóxicos, cuantitativos e cualitativos, que necesita o/a estudante para ser consumidor crítico da información científica da sua disciplina no ámbito das Ciencias da Saude
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos.
Non se realizan cambios nos contidos da materia.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen.
Mantéñense todas as metodoloxias docentes.

*Metodoloxías docentes que se modifican.
Non se realizan cambios nas metodoloxias da materia.
As metodoloxias programadas previamente de xeito presencial pasarán a desenvolverse de xeito virtual.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Correo electrónico: De uso para consultas, resolver dudas e facer seguemento dos traballos
Moodle: Desenvolvemento do contido teórico e práctico. Posibilidade de xerar foros temáticos e de actividades específicas
Teams: Sesión semanal (no caso de que corresponda docencia virtual) en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos problemas prácticos na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. Sesions acordadas por grupos de alumnos para o seguemento e desenvolvemento dos traballos grupais planteados para a avaliación continua.


4. Modificacións na avaliación
Non se fan cambios na avaliación da materia

*Observacións de avaliación:
As diferentes actividades de avaliación continuada efectuaranse de xeito non presencial, mediante a plataforma Moodle e con de soporte en directo mediante Teams.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Disporán de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A18 Comprender a metodoloxía de investigación cualitativa en saúde.
A19 Comprender a metodoloxía de investigación cuantitativa en saúde.
A20 Comprender os métodos estatísticos frecuentes en estudios do área de ciencias da saúde.
B1 Aprender a aprender.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B11 Capacidade e habilidade de xestión da información.
B21 Implicación na calidade e busca/procura da excelencia.
B23 Habilidade para traballar nun contexto internacional.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C11 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
C13 CB5 Que os estudantes desenvolveran aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores con un alto grao de autonomía

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar e describir as características metodolóxicas da investigación cuantitativa A19
A20
B1
B3
B8
B11
B21
B23
C6
C7
C8
C11
C13
Describir e utilizar os métodos estadísticos frecuentes nos estudos da área de ciencias da saude A19
A20
B1
B3
B8
B11
B21
B23
C6
C7
C8
C11
C13
Comprender os elementos necesarios para a execución dun estudo clínico- epidemiolóxico. A19
A20
B1
B3
B8
B11
B21
B23
C6
C7
C8
C11
C13
Identificar e describir os principais fundamentos teóricos da investigación cualitativa A18
B1
B3
B8
B11
B21
C6
C7
C8
C11
Identificar e describir as características metodolóxicas da investigación cualitativa A18
B1
B3
B8
B11
B21
C6
C7
C8
C11
Describir os métodos e as técnicas para a obtención e análise de datos cualitativos A18
B1
B3
B8
B11
B21
C6
C7
C8
C11
C13

Contidos
Temas Subtemas
UNIDAD DIDACTICA I.METODOLOXIA DA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 1.1.- A investigación cualitativa no contexto da saude
1.2.- Características da investigación cualitativa. Complementariedad investigación cuantitativa e investigación cualitativa.
1.3.- Deseño da investigación cualitativa. Investigación como proceso circular. Pregunta de investigación.
1.4.- Unidad de análise e selección de participantes en investigación cualitativa. Estratexias de muestreo.
1.5.- Obtención de datos:
Datos verbales: entrevista, narracions, grupo discusión, etc.
Datos visuales: observación, etnografía, fotografía, viedo, etc
1.6.- Análise de datos:
Documentación dos datos. Notas de campo. Diario de investigación. Transcripción.
Preparación dos datos para sua análise.
Codificación e categorización
Rigor na investigación cualitativa. Plausibilización selectiva. Fiabilidade e validez. Triangulación. Inducción analítica.
UNIDAD DIDACTICA II. METODOLOXIA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 2.1.Estrutura e planificación dun proxecto de investigación
2.2 Mostraxe. Tipos de mostraxe. Cálculo do tamaño da mostra
2.3 Tipos de estudos epidemiolóxicos
2.4 Medidas de frecuencia da enfermidade
2.5 Medidas de asociación. Medidas de impacto
2.6 A decisión clínica. Significación estatística vs relevancia clínica
2.7 Concordancia diagnóstica. Índice Kappa
2.8 Validez e precisión dos estudos epidemiolóxicos

UNIDAD DIDACTICA III. BIOESTADISTICA 3.1. Software bioestatístico
3.2. Concepto de estatística. Variables
3.3. Análise descritivo dos datos e representación gráfica das variables
3.4. Cálculo de probabilidades: A distribución normal. Características e aplicacións
3.5. Estatística inferencial. Concepto de significación estatística
Análise bivariada
Análise multivariada
3.6. Presentación de resultados e a súa interpretación


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 B23 C6 C8 C11 C13 0 12 12
Aprendizaxe colaborativa A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 B21 C6 C7 C8 C11 5 18 23
Sesión maxistral A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 C8 C11 C13 21 20 41
Solución de problemas A19 A20 B8 C7 C11 C13 12 30 42
Traballos tutelados A18 B3 B8 C13 3 9 12
Proba mixta A18 A19 A20 B3 B8 B11 C6 C11 2 18 20
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
Os estudantes de modo individual realizarán a lectura e comentario de artículos de investigación cualitativa.
O resto das lecturas encontrase na web http://www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp
Aprendizaxe colaborativa Conxunto de procedementos de ensino-aprendizaxe guiados de forma presencial e/ou apoiados con tecnoloxías da información e as comunicacións, que se basean na organización da clase en pequenos grupos nos que o alumnado traballa conxuntamente na resolución de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar a súa propia aprendizaxe e a dos outros membros do grupo.
En grupos de estudantes elaborarán e presentarán a os seus compañeiros a análise metodolóxica de 2 artículos de investigación cualitativa
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Os contidos teóricos básicos impartense en sesions maxistrais, pero con un enfoque participativo.
A información dispoñible en Moodle será unha versión simplificada dos contidos teóricos.
Solución de problemas Técnica mediante a que se ten que resolver unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución.
De cada tema explicado da metodoloxia cuantitativa realizaranse exercicios prácticos que o alumno debe presentar na súa totalidade
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.

Na parte da materia impartida pola profesara Teresa Seoane (4 ECTS) realizarase unha proba escrita que combinará preguntas de resposta múltiple, resposta breve e a resolución de exercicios de análise estadística de datos e interpretación de resultados, sobre os contidos desenvolvidos na materia.
Na parte da materia impartida pola profesora María Jesús Movilla (2 ECTS) realizarase unha proba escrita constituida por 7 preguntas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición
En cada lectura que se realice apoiarase de modo personalizado a aqueles/as estudantes que teñan máis dificultades para facer a análise solicitada

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa A18 A19 A20 B1 B3 B8 B11 B21 C6 C7 C8 C11
Consiste en realizar en grupos de 5 estudantes unha proposta de investigación.
Na parte da Prof SEOANE tratarase dunha proposta de investigación cuantitativa e terá unha puntuación de 1 punto sobre 10 na parte evaluada (nota máxima final da materia 0.7 puntos).

Na parte da Prof MOVILLA tratarase dunha proposta de investigación cualitativa e terá unha puntuación de 2.5 puntos sobre 10 na parte evaluada (nota final da máxima materia 0.75 puntos).
0
Solución de problemas A19 A20 B8 C7 C11 C13 Esta actividade corresponde á parte da materia impartida pola Prof. Dra. Teresa Seoane (4 ECTS). Se realizarán probas de coñecemento e boletíns de exercicios prácticos que deben resolver de xeito individual mediante a aplicación dos coñecementos traballados, valorándose con 4 puntos sobre 10 (nota máxima final da materia= 2,8 puntos)

- A entrega da totalidade dos traballos propostos
- A adecuación das respostas proporcionadas
- A presentación e a claridade na descripción dos resultados
- A utilización das ferramentas informáticas e os recursos web axeitados para a resolución do problema
No caso de detectar traballos ou respostas as preguntas coincidentes doutros ou coincidentes entre eles non se puntuarán.

0
Proba mixta A18 A19 A20 B3 B8 B11 C6 C11 1.- Na parte correspondente á materia (4 ECTS) impartida pola Prof. Dra. Teresa Seoane realizarase unha proba escrita que se valorará con 5 puntos sobe 10 (nota final máxima da materia 3.5 puntos) que combinará preguntas de resposta múltiple y/o resposta breve y/o resolución de exercicios de analise estatística de datos e interpretación de resultados, sobre os contidos desenvolvidos na materia

2.- Na parte correspondente á materia (2 ECTS) impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla realizarase unha proba final que terá unha puntuación máxima de 3 puntos sobre 10 puntos (nota final máxima da materia 0,9 puntos)
0
Traballos tutelados A18 B3 B8 C13 Esta actividades corresponde a materia impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla.
Avaliánse con un total de 4.5 puntos sobre 10 puntos en esta parte da materia (nota máxima final da materia=1.35 puntos)
0
 
Observacións avaliación
NOTA IMPORTANTE.A materia Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico é impartida por 3 profesoras. A Prof Dra Teresa Seoane Pillado e a Prof Dra Sonia Pértega Pillado(4 ECTS) e a Prof Dra María Jesús Movilla Fernández (2 ECTS). 

Para superar a materia é necesario haber superado cada unha das partes individualmente. 
No caso de que non se supere unha das duas partes na 1ª oportunidade a nota que lle figurará será de 4,e para a 2ª oportunidade manterase aprobada a parte que se teña superada na 1ª oportunidade dentro da mesma convocatoria.
 

A nota final calculase según o peso en créditos ECTS de cada unha das partes, 70% materia impartida pola Prof. Dra Teresa Seoane Pillado-Prof Dra Sonia Pértega Díaz e 30% materia impartida pola Prof. Dra María Jesús Movilla Fernández.  

MATRICULA PARCIAL.
Os/As estudantes poderán solicitar DISPENSA ACADEMICA.

Os/as estudantes de matricula parcial deberán poñerse en contacto cas profesoras ó inicio do curso. 
Prof. Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia.
Prof. Movilla: Realizar o mesmo proceso de avaliación que o descrito para a PRIMEIRA OPORTUNIDADE 

SEGUNDA OPORTUNIDADE E OUTRAS. 

Prof Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e  facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia
Prof. Movilla: A avaliación consistirá en unha proba obxectiva sendo necesario acadar 5 puntos para superar a materia.

OPORTUNIDADE ADIANTADA. 

Prof Seoane: Deberán entregar os boletins de exercicios e  facer as probas de avaliacion continua no tempo e forma que se lles solicite para ser avaliados/as. Ademais de realizar a proba mixta correspondente a esta parte da materia  
Prof. Movilla: A avaliación consistirá en unha proba obxectiva sendo necesario acadar 5 puntos para superar a materia.

MATRICULA DE HONRA.

Outorgarase ás puntuacions máis elevadas superiores a 9 obtidas unha vez ponderadas e sumadas as dúas partes da materia.

NON PRESENTADO.

A calificación de Non Presentado corresponderá ó/á estudante que non fixera a proba mixta na parte da profesora Seoane e/ou que non realizara a proba mixta na parte da profesora Movilla.

Fontes de información
Bibliografía básica Latimer, J (Editor) (2003). Advanced Qualitative Research for Nursing. Oxford, Blackwell Publising
Moral Santaella C (2006). Criterios de Validez en la investigación cualitativa. Revista de Investigación Educativa,24,147-164
Flick U (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid. Morata
Taylor S; Bogdan R (1992). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona. Paidós
Streubert Helen J.; Rinaldi Carpenter D (2011). Investigaçao qualitativa em enfermagem. Portugal, Lusodidactica
Arantzamendi M; López-Dicastillo O; Viivar C (2012). Investigación cualitativa. Manual para principiantes.. Ediaciones Eunate
Pérez Serrano G (2001). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid. La Muralla
Maykut P; Morehouse R (1999). Investigación Cualitativa. Una guía práctica y filosófica. Barcelona. Hurtado
Hernandez Sampieri R; Fernández-Collado C; Baptista Lucio P (2006). Metodología de la Investigación. Mexico. McGraw Hill
Rodriguez Gomez G; Gil Flores J; García Jiménez E (1999). Metodología de la Investigación Cualitativa. Málaga. Aljige
Holloway I; Wheeler S (2010). Qualitative Research in Nursing and Healthcare. United Kingdom, Wiley-Blackwell
Ruiz Olabuénaga JI (2012). Teoría y práctica de la investigación cualitativa. Deusto

En esta dirección atópase o material necesario para o estudo da materia impartida pola profesora Teresa Seoane

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp

Bibliografía complementaria Villareal Reyna MA; Salazar González BC (2006). La Teoría Crítica y su contribución al desarrollo del conocimiento en Enfermería. Desarrollo Científico de Enfermería, 14, 339-341


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Sistemas da información e comunicación en ciencias da saúde/750G01004

Materias que continúan o temario
Farmacoloxía/750G01011
Situacións de risco para a saúde e radioloxía/750G01013
Enfermaría Comunitaria I/750G01014
Enfermaría da Saúde Mental/750G01015
Ética profesional, marco legal e filosofía do coidado/750G01016
Enfermaría clínica III/750G01017
Enfermaría materno-infantil/750G01018
Enfermaría Comunitaria II/750G01019
Enfermaría Xerontolóxica/750G01020
Xestión dos servizos da Enfermaría/750G01021
Enfermaría Laboral/750G01022
Métodos e ferramentas avanzadas en investigación cualitativa/750G01023
Farmacoterapia/750G01024
Estancias Clinicas I/750G01025
Estancias Clinicas II/750G01026
Estadías Clínicas III/750G01027
Estancias Clínicas IV/750G01028
Estancias Clínicas V/750G01029
Estancias Clínicas VI/750G01030
Estancias Clínicas VII/750G01031
Traballo fin de grao/750G01033
Enfermaría Clínica I/750G01034
Enfermaría Clínica II/750G01035

Observacións
1.- Materias que se recomenda haber cursado previamente.

Neste apartado non seleccionamos ninguna materia xa que Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico atópase no 2º cuadrimestre de 1ºcurso. 


2.- Materias que continúan o temario. A materia Bases para a Interpretación do Coñecemento Científico establece os elementos metodolóxicos, cuantitativos e cualitativos, que necesita o/a estudante para ser consumidor crítico da información científica da sua disciplina. E por isto que en todas aas materias posteriores dos cursos 2º, 3º e 4º do Grao de Enfermaría os/as estudantes de modo transversal terán que facer uso das competencias adquiridas en esta materia. Será unha necesidade, nas devanditas materias, profundizar dende un enfoque práctico e clínico na capacidade do estudante para consumir información científica, realizar unha análise crítica da mesma, aplicala no contexto de cada materia e nos casos que o precisen tomar decisions clínicas.

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": 
  • A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos, no caso de se realizar en papel: non se empregarán plásticos, realizaranse impresións a dobre cara, empregarase papel reciclado e evitarase a impresión de borradores.
  • Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural tendo en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais
  • Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria
  • Traballaráse para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade, no caso de detectar situacións de discriminación por razón de xénero tomaranse medidas para corrixilas.
Na realización dos traballos da materia, o plaxio e a utilización de material non orixinal, incluído aquel obtido a través da internet, sen indicación expresa da súa procedencia e, se é o caso, o permiso do seu autor/a, será cualificado con suspenso (0,0) na actividade. Todo iso sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese haber lugar tras o correspondente procedemento.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías