Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Nutrición Código 750G01009
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Bellido Guerrero, Diego
Correo electrónico
diego.bellido@udc.es
Profesorado
Bellido Guerrero, Diego
Correo electrónico
diego.bellido@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral NUTRICIÓN HUMANA. ENFOCO TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE BASES FISIOPATOLÓXICAS DA NUTRICIÓN E DIETÉTICA CLÍNICA ADAPTADA AO GRAO ENFERMAR. DEDICACIÓN ESPECIAL Á VARIAS DIETAS TERAPÉUTICAS, AVALIACIÓN DO ESTADO NUTRICIONAL E AMBULATORIA E HOSPITAL NUTRICIÓN ARTIFICIAL
Plan de continxencia 1. Modificacións para nós
Non se modifican

2. Metodoloxías
* Metodoloxías de ensino que se manteñen
A actividade docente mantense con grupos medios de 20-22 estudantes sempre que se garanta a distancia de seguridade e se poida facelo de xeito presencial. Dun xeito máis improbable, a actividade pódese substituír por non asistencia
* Metodoloxías de ensino que se modifican
As clases maxistrais non serán obrigatorias e impartiranse de xeito presencial a través do equipo de microsoft

3. Mecanismos de atención personalizada aos alumnos
A atención personalizada farase mediante moodle, correo electrónico ou equipo

4. Modificacións en avaliación
Os criterios de evacuación non cambiarán
* Observacións de avaliación:
A proba final realizarase de xeito presencial en grupos de 20 anos se é posible garantir distancias de seguridade ou a través do moodle ou as plataformas de suxeito en formatos de proba ou orais.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
- Material bibliográfico sen cambios
- Engade o material dispoñible para o estudante na plataforma Moodle

Competencias do título
Código Competencias do título
A7 Coñecer e valorar as necesidades nutricionais das persoas sás e con problemas de saúde ao largo do ciclo vital, para promover e reforzar pautas de conduta alimentaria saudable.
A8 Identificar os nutrientes e os alimentos en que se encontran.
A9 Identificar os problemas nutricionais de maior prevalenza e seleccionar as recomendacións dietéticas adecuadas.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B9 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B13 Toma de decisións.
B15 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C9 CB1 Que os estudantes demostraran posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parta da base da educación secundaria xeral, e sólese atopar a un nivel que, si ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda dun campo de estudo.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir os distintos grupos de alimentos e as súas características nutricionais A7
A8
B9
B15
C9
Describir os cambios nas necesidades nutricionais en diferentes fases da vida A7
A9
B9
C6
C10
Identificar técnicas, directrices e procedementos de diagnóstico nutricional e avaliación adecuada do estado nutricional A7
A8
A9
B1
B2
B4
B9
B13
C6
C7
C9
Describir a base fisiolóxica e fisiopatológica da nutrición nas persoas saudable e enfermo A7
A8
A9
B1
B9
B13
C6
C9
Describir os principios básicos da dietética e aplicados terapéutica para usar códigos de dietas A7
A8
A9
B1
B2
B4
B9
B13
C1
C6
C10
Identificar as indicacións, vías de administración e as complicacións da nutrición enteral e parenteral, así como describir os coidados necesarios de enfermería A7
A9
B1
B2
B4
B9
B13
C1
C6
C7
C9
C10

Contidos
Temas Subtemas
UNIDADE I. PRINCIPIOS DA NUTRICIÓN Termodinámica. O gasto enerxético. Os cambios fisiolóxicos e patológicas. Nocións básicas de ciencia dos alimentos.
UNIDADE 4. NUTRICIÓN APLICADA -A Dieta e Servizo de Nutrición. O seu papel como Unidade Hospital Central
-Organizing Unidade Dietetic. O papel das Profesións Enfermería
-Liña de base -Diet. Dietas terapéuticas
-os dietas Código
-Algoritmos En escoller o dereito dieta.
-A Dieta basal. Dietas equilibradas. A operación-modelo
-A Dieta basal de nenos e outras situacións
-Variantes Dieta basal
-bland dieta. Exemplo transición de modelo de dieta
-Dietas Semi-mole
-Maxilo -Diet
-A Dieta esmagado
-Dietas Hipercalórica.
-Dietas Calorie. Modelos dietas para obesidade e síndrome metabólica.
-A Dieta Diabetes. Todos os modelos de licenzas para pensos e equivalencias.
-O Dislipidemia dieta
-Modifications Cuantitativos e cualitativos
-Dietas Hipoproteicas
-Dietas Hiperproteicas
-Dietas Sen glutem
-Dietas Pobre en purinas
-Diet En partologias boca e trastornos da deglutición.
-Dietas enfermidade esofágica
-Dietas Protección Bile
-Gastrite e Ulcus -Dietas
-Dietas Pobre residuo
-Dietas Con residuo abundancia
-A Dieta en enfermidades pancreáticas e intestinais. Modificacións dietéticas na enfermidade inflamatoria do intestino
-Dietas E fígado
-O Síndrome do intestino curto dieta
-Diet E ostomia
UNIDAD 2. BROMATOLOGIA Grupos de alimentos
Macronutrientes
Micronutrientes
Análise dieta
enquisas alimentarios
Etiquetaxe nutricional
Puntos Críticos de Control
UNIDADE 3. NECESIDADES NUTRICIONAIS E CICLO VITAL -Os Grupos alimentarios
-Cálculo da dieta equilibrada
-Nutricionales-precísase nivel individual e da poboación
-o Nutrición en diferentes fases da vida na saúde e na enfermidade
-Patróns patróns. Alimentación e nutrición recomendacións para a poboación
nutricionais -Pirámides
-Nutrición Adultos saudable
-Nutrición n nenos e adolescentes
-Nutrición Durante o embarazo
-Nutrición Os anciáns
-Nutrición e o traballo
-Nutrición deporte
UNIDAD 5. NUTRICIÓN ARTIFICIAL -O Desnutrición
-Valuation Estado nutricional
-A Fibra na dieta humana
-Alimentacion Funcional
-Nutrition enteral
-Nutrition parenteral
-Nutrition Artificial en casa
-O Papel da enfermería na selección e diagnóstico de desnutrición
-El papel de la enfermería en la cribado y diagnostico de desnutrición

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A7 B2 3 20 23
Sesión maxistral A7 A8 A9 B9 12 40 52
Prácticas a través de TIC B4 3 12 15
Traballos tutelados B15 C1 C6 C7 9 30 39
Proba obxectiva A8 A9 B1 B2 B13 C6 C9 C10 2 12 14
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Conxunto de procedementos de ensino-aprendizaxe guiados de forma presencial e/ou apoiados con tecnoloxías da información e as comunicacións, que se basean na organización da clase en pequenos grupos nos que o alumnado traballa conxuntamente na resolución de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar a súa propia aprendizaxe e a dos outros membros do grupo.
Sesión maxistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
La clase magistral es también conocida como “conferencia”, “método expositivo” o “lección magistral”. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
La sesión magistral se podrá hacer de forma no presencial a través de microsoft team, sin obligatoriedad de asistencia del alumno.
Prácticas a través de TIC
Metodoloxía que permite aos estudantes aprender de xeito eficaz, mediante actividades prácticas (demostracións, simulacións, etc.) a teoría dun campo de coñecemento, mediante o uso de tecnoloxías da información e a comunicación. As TIC son un excelente soporte e canle para o tratamento da información e a aplicación práctica do coñecemento, facilitando a aprendizaxe e o desenvolvemento de habilidades por parte dos estudantes.
Esta actividade realizarase de xeito presencial en grupos de 20 alumnos cando sexa posible
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en contextos variados (académicos e profesionais). Preocúpase principalmente de aprender "como facer as cousas". É unha opción baseada na asunción por parte dos estudantes de responsabilidade sobre a súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe por parte do profesor-titor.
Esta actividade realizarase de xeito presencial en grupos de 20 alumnos cando sexa posible
Proba obxectiva Examen tipo Test presencial entre 50-100 preguntas con 4 o 5 respuestas. Una sola verdadera. La puntuación global computará el 60 % del total y por cada dos preguntas falladas se anula una acertada.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Descrición
Non é contabilizado o tempo tutotias virtual, que é aberto como unha función do tempo demanda.Si atención persoal para a aplicación individuo ou grupo é contado

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa A7 B2 Traballo colaborativo realizado nun grupo medio de 20-22 alumnos pero entregado individualmente en papel e en formato electrónico. Repartiranse ao longo do curso en 5 ou 6 obras, cuxo contido programarase con aviso suficiente. A calibración de dúas placas incluirase sempre segundo o formato previsto. Coa autorización do alumno, unha vez comprobada a calibración de ambas as placas se cumpre os requisitos, a placa calibrada colgarase con autoría na url www.foroactua.com 15
Prácticas a través de TIC B4 1. Calcular unha inxestión. Proxectar unha dieta e avaliación do estado nutricional.
2. Antropometría Seminario-Taller e impedanciometria
3. Taller colaboración etiquetaxe nutricional co especialista en Nutrición e Tecnoloxía de Alimentos
15
Traballos tutelados B15 C1 C6 C7 Presentación de obras protexidas. Grupo de dieta personalizada realizada en exposición pública. Ppt ou presentación en flash /video e entrega de documento en papel e formato eelctrónico 10
Proba obxectiva A8 A9 B1 B2 B13 C6 C9 C10 proba obxectivo final. 50-100 preguntas do exame test elección con 4 ou 5 respostas posibles e un real. Para cada 2 cuestións reais fracasadas é deducido. puntuación máxima no exame da proba é de 60 puntos de 100.
O exame pódese facer se as condicións permitan a través da sala de ordenador en formato Moodle
Debe ter polo menos unha puntuación de 50% en 100% no exame teórico para poñer completar a avaliación do contido práctico que puntúan máximo de 60 puntos en 100. (actividades e traballos realizados durante o curso serán avaliadas). A puntuación das actividades será gardado para a próxima sesión ordinaria do mesmo curso, pero se non superou este traballo test obxectivo realizado e non son válidos para avaliacións posteriores en novas chamadas eo exame teórico serán responsables 100% da nota final do alumno.
Calquera estudante pode solicitar unha avaliación oral, en calquera momento do curso do curso e antes da realización do exame obxectivo. A exposición será sempre pública e, a petición do estudante.
Tras a primeira chamada, en avaliacións posteriores profesora resérvase o dereito de desenvolver un teóricas cuestións do tipo de exame para substituír exame test
60
 
Observacións avaliación

Para superar a materia é necesario:

Lograr a metade da puntuación en cada unha das metodoloxías que computan na avaliación e que son de realización obrigatoria.

Convocatorias de segunda e posteriores matrículas: Para aqueles alumnos/as que cursasen a materia polo menos unha  vez deben de ter en conta que poden volver cursar toda a materia novamente ou presentarse só a un exame teórico final, tendo en conta que a cualificación do exame suporá o 100% da cualificación da materia.

Para os alumnos con matrícula parcial: poderán obter a cualificación da materia coa modalidade ordinaria ou modalidade na que a proba obxectiva supón o 90% da cualificación e o outro 10% unha presentación oral que se realizará o mesmo día da proba obxectiva ao finalizar a mesma. Nesta modalidade será obrigatorio superar ambas as partes para superar a materia. Os estudantes con inscrición parcial poden ter unha exención académica para a asistencia á clase pero non estarán exentos de presentar o traballo solicitado.

Convocatorias da oportunidade adiantada de avaliación: Para aqueles alumnos/as que solicitasen a oportunidade adiantada de avaliación, cumpran cos requisitos e concédaselle, poderán presentarse a un exame teórico final cuxa cualificación suporá o 100% da cualificación da materia.

A cualificación de non presentado: outorgarase a aqueles alumnos que non se presentan ao exame nin a ningunha das metodoloxías de avaliación.

As condicións para a obtención dunha matricula de honra son que o alumno obteña máis dun 90% da cualificación da materia, sexa a mellor cualificación da clase na oportunidade avaliada e a súa achega nas sesións maxistrais fose significativa.

Cada alumno gardará a información solicitada durante o curso en formato electrónico e a entegará ao final de curso en formato CD identificado.


Fontes de información
Bibliografía básica Bellido D (2009). Actualización en Nutrición y Dietética Clínica. Congrega
De Luis D, Bellido D, Garcia Luna PP (2010). Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo. Diaz de Santos
DIEGO BELLIDO GUERRERO (España). Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo. Aula Medica. Madrid
Bellido D (2003). Libro de Cocina Gallega para Diabéticos. Dip Prov Coruña
Bellido D (2006). Manual de Formación en Obesidad. Acción Médica
Olveira G (2007). Manual de Nutrición Clínica y Dietética. Diaz de Santos
Salas-Salvadó J (2008). Nutrición y Dietética Clinica. Elsevier Masson
Escott-Stump S (2005). Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams & Wilkins
Bellido D (2015). Sobrepeso y Obesidad. TRAMA Solutions
Gil A (2010). Tratado de Nutrición 4 tomos. PANAMERICANA
Bellido D, Lopez de la Torre M (2010). www.foroactua.com.


ESENCIAL MATERIAL DE REFERENCIA

VERSIÓN ESTÁ NA LIÑA DE PROPIO LIBROA TRAVES DUN CODIGO DE REXISTRO

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bioloxía/750G01002
Bases para a interpretación do coñecemento científico/750G01008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Enfermaría Clínica I/750G01034

Materias que continúan o temario
Practicum/750G01032

Observacións

Esta materia ten en conta as recomendacións de SOSTENIBILIDADE MEDIO AMBIENTE, PERSOA E IGUALDADE DE XERO:

- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia, realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

- Teranse en conta os principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

- Atendendo ás distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria, nesta materia terase en conta a perspectiva de xénero velando pola non utilización dunha linguaxe sexista na aula, nos documentos desenvolvidos na materia e nas actividades clínicas realizadas co alumnado.

- Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas dentro da aula ou no contexto clínico, influíndo na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

- Prestará especial atención en detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas.

- Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso idóneo, igualitario e proveitoso á vida universitaria.

- Nesta materia, o profesorado, ten contraído o compromiso de aplicación da normativa da UDC ante situacións de plaxio.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías