Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Enfermaría da Saúde Mental Código 750G01015
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Varela Feal, Nuria Esther
Correo electrónico
nuria.varela.feal@udc.es
Profesorado
Varela Feal, Nuria Esther
Correo electrónico
nuria.varela.feal@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Preténdese capacitar o futuro profesional de enfermaría para que, ao empregar os coñecementos adquiridos, poida observar, identificar e dar resposta ás necesidades emocionais do individuo, da familia e da comunidade, tratando de pór ao seu alcance os instrumentos necesarios que posibiliten o manexo ante as situacións determinadas, para así poder valorar os problemas de enfermaría e planificar os coidados encamiñados a responder ás necesidades, as condutas e os sentimentos do paciente, integrando plenamente a atención na saúde mental.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: Non se realizará ningunha modificación.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: Todas
*Metodoloxías docentes que se modifican: Realizarase de maneira virtual a totalidade dos seminarios e probas.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: Para a comunicación e seguimento do alumnado utilizaranse as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual da UDC a canle principal de comunicación.
4. Modificacións na avaliación: Ningunha *Observacións de avaliación: A realización das probas será mediante o uso das ferramentas informáticas institucionais.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: Ningunha

Competencias do título
Código Competencias do título
A59 Coñecer os problemas de saúde mental máis relevantes nas diferentes etapas do ciclo vital, proporcionando coidados integrais e eficaces, no ámbito da enfermaría.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa nun equipo interdisciplinar.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva en un entorno de traballo.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B15 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
B16 Coñecer e apreciar a diversidade e a multiculturalidade.
B24 Fomentar e aplicar os dereitos fundamentais e a igualdade entre homes e mulleres.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
C11 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
C12 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir os principais problemas de Saúde Mental. A59
B3
B4
B8
B15
B16
B24
C7
C8
C11
Identificar as necesidades de coidado das persoas con problemas de Saúde Mental. A59
B2
B3
B4
B5
B7
B8
B16
B24
C3
C6
C12
Planificar coidados de Enfermaría para as persoas con problemas de Saúde Mental. A59
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B15
B16
B24
C3
C6
C10

Contidos
Temas Subtemas
UNIDADE DIDACTICA I: INTRODUCIÓN Á ENFERMARÍA PSIQUIATRICA E DE SAÚDE MENTAL TEMA 1.- Introdución á enfermaría psiquiátrica.
1.1 Concepto de saúde mental
1.2 Historia da psiquiatría e da enfermaría psiquiátrica
1.3 Definición de enfermaría en saúde mental.

TEMA 2.- Rol da/o enfermeira/o na saúde mental
2.1 Función social da enfermaría na saúde mental
2.2 A entrevista clínica no contexto da saúde mental.
2.3 Achegas terapéuticas da enfermaría ao equipo interprofesional.
UNIDADE DIDACTICA II: PROCESOS PSICOPATOLOXICOS TEMA 3.- Bases conceptuais da psicopatoloxía clasificación dos diagnósticos.
3.1 Enfermidade psiquiátrica e trastorno en psiquiatría 3.2 Bases biolóxicas, psicolóxicas e sociais da psiquiatría 3.3 Principais alteracións dos procesos psicológicos
3.4 Sistemas de clasificación dos diagnósticos.

TEMA 4.- Trastornos psicóticos.
4.1 Concepto.
4.2 Manifestacións.
4.3 Intervencions.

TEMA 5.- Trastornos do estado de ánimo.
5.1 Concepto.
5.2 Manifestacións.
5.3 Intervencions.

TEMA 6.- Trastornos por ansiedade.
6.1 Concepto.
6.2 Manifestacións.
6.3 Intervencions.

TEMA 7.- Trastornos somatomorfos e disociativos.
7.1 Concepto
7.2 Manifestacións
7.3 Intervencions.

TEMA 8.- Trastornos da conduta alimentaría.
8.1 Concepto
8.2 Manifestacións
8.3 Intervenicons.

TEMA 9.- Trastornos da personalidade.
9.1 Concepto
9.2 Manifestacións
9.3 Intervenicons.

TEMA 10.- Trastornos relacionados con substancias psicoactivas.
10.1 Concepto
10.2 Clasificación das drogas
10.3 Manifestacións
10.4 Intervencións.

TEMA 11.- Delirium e demencia.
11.1 Concepto.
11.2 Manifestacións clínicas.
11.3 Intervencións.

TEMA 12.- Trastornos do inicio na infancia, nenez e adolescencia.
12.1Concepto
12.2 Manifestacións
12.3 Intervencions.

TEMA 13.- Trastornos do soño.
13.1 Concepto
13.2 Manifestacións
13.3 Intervencións.
UNIDADE DIDACTICA III: ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN. TEMA 14.- Técnicas grupais en saúde mental:
14.1 Grupos terapéuticos.
14.2 Grupos de discusión multifamiliar.

TEMA 15.- Intervención familiar. Modelo PAS y Dialogo Abierto.

TEMA 16.- Técnicas de intervención en situacións de urxencia psiquiatrica:
16.1 Concepto de urxencia psiquiatrica.
16.2 Protocolos de intervención.

TEMA 17.- Estratexias de intervención en situacións de duelo:
17.1 Concepto de duelo.
17.2 Tipos de duelos.
17.3 Proceso de acompañamiento.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A59 B2 B3 B4 B8 C6 C11 2 15 17
Recensión bilbiográfica B3 B8 B16 C6 C7 C11 0 15 15
Foro virtual B3 B4 B8 B16 C3 C11 0 19 19
Simulación A59 B2 B3 B5 B6 B7 B15 B16 B24 C10 C11 C12 13 34 47
Obradoiro A59 B2 B5 B7 B15 B16 C12 C10 6 6 12
Sesión maxistral A59 B3 B4 B8 B16 C7 C8 21 15 36
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Exame tipo test. A proba será elaborada co fin de valorar o nivel de coñecementos teóricos do alumnado.

A proba poderá realizarse de maneira presencial ou virtual utilizando as ferramentas informáticas institucionais.
Recensión bilbiográfica A recensión bibliográfica supón un proceso de lectura crítica dun libro, dun artigo, dunha tese ou dunha comunicación a un congreso. Como tal proceso comprende a lectura da obra, a análise do seu contido e unha crítica e valoración da mesma en relación á literatura existente sobre o tema.
A lectura crítica da documentación aportada (capitulo libros, artigos, tesis...) complementarase con a resposta, por parte do alumnado, a unha serie de preguntas realizadas sobre o tema.

- Esta metodoloxía realizarse de maneira virtual utilizando as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual a canle principal de comunicación entre o docente e o alumnado.
Foro virtual Espazo de discusión informal destinado aos estudantes para o tratamento dun tema ou problema, que se desenvolve a través dunha contorna virtual de aprendizaxe mediante ferramentas de comunicación asíncrona (foro).

- Esta metodoloxía realizarse de maneira virtual utilizando as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual a canle principal de comunicación entre o docente e o alumnado.
Simulación Consiste na representación dun fenómeno de natureza física, técnica ou psicolóxica, que permite unha análise máis sinxela, económica ou inocua que si se levara a cabo sobre o orixinal ou na realidade. Ponse ao suxeito ante unhas condicións hipotéticas nas cales se proba o seu comportamento ante situacións concretas, os seus coñecementos, a súa capacidade de analizar alternativas e as súas consecuencias. Baséase, por tanto, na configuración de situacións similares ás que se producen nun contexto real, coa finalidade de utilizalas como experiencias de aprendizaxe ou como procedemento para a avaliación.

Cada grupo realizará, por medio dun escenario de simulación, varios vídeos dunha duración de entre 8-10´ onde se recolla o manexo dunha situación indicada polo docente.

- O alumnado dividirase en grupos de número reducido.

- Unha parte desta metodoloxía poderase realizar de maneira virtual utilizando as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual a canle principal de comunicación entre o docente e o alumnado.
Obradoiro Obradoiros deseñados para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do docente por medio da simulación e da práctica deliberada. Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”.
Nunha sesión conxunta con cada grupo traballásense as habilidades que se identificaron previamente nas simulacions presentadas en vídeo e proporanse accións de mellora detectadas a partir da rúbrica de avaliación. Nestas sesións o docente, por medio do modelado, presentará a conduta ou habilidade que se quere mellorar e posteriormente, a través da dramatización ou role playing, os alumnos ensaiarán a conduta ou práctica que se pretende mellorar e/ou aprender. Finalmente, realizarase un debriefing e peche da sesión.

- O alumnado dividirase en grupos de número reducido.

- Unha parte desta metodoloxía poderase realizar de maneira virtual utilizando as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual a canle principal de comunicación entre o docente e o alumnado.
Sesión maxistral Os contidos teóricos básicos da materia serán impartidos mediante lección maxistral, pero cun enfoque participativo por parte do alumnado. Baseada na exposición oral complementada co uso de audiovisuais e introdución dalgunhas preguntas dirixidas o alumnado, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.

- Esta metodoloxía realizarase de maneira virtual utilizando as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual a canle principal de comunicación entre os docentes e o alumnado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Simulación
Recensión bilbiográfica
Descrición
A atención personalizada ten como finalidade orientar o alumnado na realización das diferentes actividades integradas na materia. O seguimento farase de forma individual ou en pequenos grupos, ben de maneira presencial ou a través das ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual da UDC a canle principal de comunicación.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Foro virtual B3 B4 B8 B16 C3 C11 Valórase a participación e a capacidade reflexiva sobre os temas achegados e/ou expostos nos foros, a expresión escrita dos comentarios, suxestións e/ou reflexións expostas polo alumnado. A súa capacidade de análise e pensamento crítico, así como a súa creatividade.

É obligatoria, a participación no foros supón o 5% (0,5 puntos) da nota final.
5
Obradoiro A59 B2 B5 B7 B15 B16 C12 C10 Valórase a participación nos obradoiros, as habilidades e conductas mostradas como resposta as accións de mellora e a adquisición de novas habilidades a través da práctica dramatizada ou role playing a partir da rúbrica de avaliación presentada inicialmente.

É obrigatoria e supón o 10% (1 puntos) da nota final.

Será necesario alcanzar unha puntuación de 5 puntos (sobre 10) para sumar as calificacións do resto de actividades.
10
Proba obxectiva A59 B2 B3 B4 B8 C6 C11 Exame tipo test, cunha única resposta correcta.

É obrigatoria e supón un 40% (4 puntos) da nota total.

As respostas incorrectas descontarán aplicando a seguinte fórmula: Puntuación= nº de acertos – (nº erros/4) ou nº de acertos-(nº de errosx0.25).

Será necesario acadar unha puntuación de 5 puntos (sobre 10) para sumar as calificacións do resto de actividades.
40
Simulación A59 B2 B3 B5 B6 B7 B15 B16 B24 C10 C11 C12 Avalíanse os seguintes aspectos das simulacions presentadas:
Capacidade de expresión e comunicación co paciente, familiar e resto do persoal que aparezan no escenario.
Valorarase especialmente a capacidade de expresión e comunicación co paciente en todo o proceso de simulación.
Aplicación de coñecementos na toma de decisións que requira o escenario.
Habilidades practicas de coidados, técnicas e intervencións de enfermaría.
A capacidade de resposta do alumno, de iniciativa, de organización e planificación que requira o escenario.

O alumnado disporá inicialmente da rúbrica de avaliación.

É obrigatoria e supón o 20% (2 puntos) da nota final.

Será necesario alcanzar unha puntuación de 5 puntos (sobre 10) para sumar as calificacións do resto de actividades.
20
Recensión bilbiográfica B3 B8 B16 C6 C7 C11 A comprensión da documentación achegada valórase a través das respostas, por parte do alumnado, a unha serie de preguntas realizadas sobre o tema ou a entrega de breves comentarios sobre o contido dos textos.

É obrigatoria e supón o 25% (2,5 puntos) da nota final.

Será necesario alcanzar unha puntuación de 5 puntos (sobre 10) para sumar as calificacións do resto de actividades.
25
 
Observacións avaliación

Para superar a materia no SISTEMA ORDINARIO (obrigatorio para todo o alumnado con matricula ordinaria) o estudiantado debe superar cada unha das partesrecensión bibliográfica (25%), simulación (20%), obradoiro (10%), foro virtual (5%) y proba obxetiva (40%).

A cualificación de non presentado: otorgarase ao alumnado que non se presente ao exame nin participe nas actividades programadas. 

O alumnado da convocatoria adiantada de Decembro e Segunda Oportunidade, debe cumprir os mesmos requisitos que nas convocatorias ordinarias.

O alumnado con matrícula a tempo parcial (con o sin dispensa académica) poderá optar a non acudir as actividades grupais presenciais, pero deberá traballar nas actividades programadas (según a documentación do moodle) e presentalas de forma individual na plataforma moodle ou de forma presencial nas tutorías programadas.

Convocatorias de segunda e posteriores matrículas: Para aqueles alumnos/as que cursen a materia e finalicen as actividades programadas coa cualificación de aprobado, poden volver cursar toda a materia novamente ou presentarse só a proba obxectiva, tendo en conta que a cualificación da mesma fará media coa cualificación obtida no curso académico no que cursase o resto de actividades. 

Para optar á matrícula de honra, o alumnado deberá acadar unha calificación final entre 9,6 - 10.

SEGUNDA OPORTUNIDADE E OUTRAS: O/a estudante de "2ª oportunidade e outras" seguirá o sistema de avaliación da 1ª oportunidade. Poderá presentar as actividades académicas pendentes, ou as non superadas, e acudir á proba obxectiva.


Fontes de información
Bibliografía básica Neimeyer, R. A., & Ramírez, Y. G. (2002). Aprender de la pérdida: una guía para afrontar el duelo. Barcelona: Paidós
Francés et al (2015). DSM.V (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales). . Barcelona: MASSON
Mejías Lizancos F. Serrano Parra M. D. (2000). Enfermería en Psiquiatía y salud mental. . Madrid: Piramide
O´ Brien Kennedi Ballard (2000). Enfermería Psiquiátrica. México: Mc Graw - Hill
Varela, Nuria, Escudero, Valentín y López, Silvia (2015). Familias y enfermedad física: [Manual de intervención familiar y multifamiliar. Madrid: Editorial Grupo5
Cyrulnik Boris (2015). Las almas heridas. Barcelona: Gedisa
Read John, Mosher Loren R. and Bentall Richard P. (2006). Modelos de locura. Barcelona: Herder
Froma Walsh (2004). Resiliencia familiar. Buenos Aires: Amorrortu
Judith Herman (2004). Trauma y recuperación. Madrid: Espasa Calpe
Lafuente Mª Jose, Cantero Mª Jose (2010). Vinculaciones afectivas. Madrid: Pirámide

Otra bibliografía de interés:

González Pardo Héctor y Pérez Álvarez Marino (2007) La invención de trastornos mentales. Alianza Editorial S.A. Madrid. 

Video de Boris Cyrulnik sobre la resiliencia. https://youtu.be/nDjbcUosaPg

Boris Cyrulnik: Resiliencia y arte, los relatos del trauma https://www.youtube.com/watch?v=6CC_g157QL0&sns=em

Video de redes sobre “aprender a gestionar las emociones” https://youtu.be/q-KkdMrAz-8

Luigi cancrini: “Yo veo al niño que llora en cada paciente”http://www.lavanguardia.com/lacontra/20170301/42394984516/yo-veo-al-nino-que-llora-en-cada-paciente.html?utm_campaign=botones_sociales


Bibliografía complementaria

Aportarase bibliografía actualizada a través de artigos científicos relacionados cos temas a traballar.

O estudiantado disporá de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle.

  


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Psicoloxía/750G01003

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Farmacoloxía/750G01011

Materias que continúan o temario
Estancias Clinicas I/750G01025
Estancias Clinicas II/750G01026
Estadías Clínicas III/750G01027
Estancias Clínicas IV/750G01028
Estancias Clínicas V/750G01029
Estancias Clínicas VI/750G01030
Estancias Clínicas VII/750G01031
Practicum/750G01032

Observacións
Esta materia ten en conta as recomendacións de SOSTENIBILIDADE MEDIO AMBIENTE, PERSOA E IGUALDADE DE XENERO:

- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia, realizarase a través da plataforma Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

- Teranse en conta os principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

- Atendendo ás distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria, nesta materia terase en conta a perspectiva de xénero velando pola non utilización dunha linguaxe sexista na aula, nos documentos desenvolvidos na materia e nas actividades docentes realizadas co alumnado.

- Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas dentro da aula, influíndo na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

- Prestarase especial atención en detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas.

- Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso idóneo, igualitario e proveitoso á vida universitaria.

- Nesta materia, o profesorado, ten contraído o compromiso de aplicación da normativa da UDC ante situacións de plaxio.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías