Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Enfermería Gerontológica Código 750G01020
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Tercero Obligatoria 6
Idioma
Castellano
Gallego
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinador/a
Garcia Martinez, Carmen Maria
Correo electrónico
maria.garciam@udc.es
Profesorado
Garcia Martinez, Carmen Maria
Correo electrónico
maria.garciam@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descripción general A Materia de Enfermaría Xerontolóxica ten como meta que o estudante adquira coñecementos, habilidades e actitudes sobre a problemática bio-psico-social do ancián, o que o capacitará para dar coidados integrais de fomento da saúde, prevención da enfermidade, recuperación e rehabilitación física e social, así como o coñecememto das causas e das consecuencias do envellecemento individual e poboacional.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
Non habra modificacións nos contidos
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Sesión maxistral con soporte audiovisuais realizada de modo síncrona, e complementada con pdf dos temas a tratar, para facilitar a adquisición de competencias e o seguimento do temario, a través da plataforma Teams
- Análise de fontes documentais, con entrega individual dunhas tarefas en Moodle que recollan a reflexión por parte do estudante
- Estudo de casos realizados de xeito individual a través de tarefas de moodle, e corrixidos de xeito grupal nas clases de grupo reducido, a través da plataforma Teams.
- Probas a través da plataforma moodle, relacionadas cos temas impartidos na Clase magistral on line, preparatorias para o exame final.

*Metodoloxías docentes que se modifican
- Sesión maxistral: farase mais participativa co obxectivo de aclarar dúbidas, xa que o temario e materiais audiovisuais estarán a disposición do estudante desde o 1º día de clase, nunha planificación detallada diaría con tarefas a desenvolver .
- Traballos tutelados: non se levará a cabo esta metodoloxía, será substituida pola resolución dun caso formulado pola docente.
- Estudo de casos: realizaranse de xeito individual, e con discusión na clase de grupo reducido en Teams.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:
MOODLE para resolución de dudas a través do correo ou do Foro de dudas.
Frecuencia: según demanda
TEAMS para tutorías virtuais, mantendo os mesmos horarios que estaban
marcados para as tutorías presenciais, ou en caso de ser necesario,
adaptando os horarios para facilitar as reunións. Máximo 1 h
semanal por alumno que o solicite.
* Modificacións na avaliación:
Estudo de casos: 40% da nota final.Entrega de casos con traballo individual e que despois de seren discutidos na aula, deben ser capaces de reflectilo nun documento escrito de forma coherente e ordenada, segundo as recomendacións metodolóxicas establecidas.
A corrección realizarase mediante rúbrica sinxela,entregada ao estudante o primer día de traballo en grupo reducido. Farase búsqueda biliográfica de evidencia científica actual en cada caso.
Proba de resposta mixta: 60% da nota final. Realizarase unha proba mixta nun
tempo de 55 minutos a través de Moodle, de forma sincrónica na hora marcada.
Cada proba constará de 10 preguntas. As
preguntas procederán dun banco de preguntas que se
presentarán de forma aleatoria por bloques a cada alumno. Os
contidos que se avaliarán nesta proba serán os
desenvolvidos durante as sesións maxistrais, os seminarios e
os estudos de casos.
* Observacións na avaliación:
• As probas superadas na primeira oportunidade (febreiro) se conservaran para a segunda oportunidade (xullo).
• Os estudantes con matrícula a tempo parcial, acolleranse á modalidade de exame de proba mixta que constará de preguntas cortas e estudos de casos, e supondrá o 100% da nota.
• Sistema de calificacións: O sistema de calificacións expresaráse mediante calificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que establecese o sistema europeo de créditos e o sistema de calificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional. 0-4,9 = Suspenso 5-6,9 = Aprobado 7-8,9 = Notable 9-10 = Sobresainte 9-10= Matrícula de Honra (Graciable).
• Non Presentado: no acta de calificacions figurará como non presentado (N.P.) aquel estudante que non se presente a proba escrita final.
• Matrícula de honra: otorgarase automáticamente aos alumnos que alcancen a maior calificación, sempre que esta sea igual o superior a 9,0. no caso que exista maior número de alumnos que matrículas de honra asignadas a materia, adxudicaranse aos alumnos con mellor nota media nos estudos de caso, de coincidir as notas, dos estudos de casos, adxudicaranse aos alumnos con mellor nota na proba mixta.
Outras consideracións:
• Antes da realización das probas pasaráse lista, a través de MicrosoftTeams. Durante a realización das probas escritas, os alumnos deberán permanecer conectados a Teams a través de videoconferencia. O docente poderá fixar a cámara ao estudiante que deséxe, e activar o micrófono do estudiante. En cualquier momento da videoconferencia o docente pode pedir que enseñe a sua pantalla o que está escribindo no papel. No caso de mala conexión do estudante, la proba se fará por chamada telefónica na data oficial, nunha hora marcada para tal fin sempre que se constate o erro da rede ou de conexión.
. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Facilitaráse o acceso a bibliografía online y articulos relacionados con los temas a tratar estarán en la plataforma Moodle.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Facilitarase o acceso á bibliografía online e a artigos relacionados cos temas a tratar, estarán na plataforma Moodle.

Competencias del título
Código Competencias del título
A49 Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su repercusión en la salud.
A50 Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas al proceso de envejecer.
A51 Conocer los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.
A52 Seleccionar las intervenciones cuidadoras dirigidas a tratar o a prevenir los problemas de salud y su adaptación a la vida diaria mediante recursos de proximidad y apoyo a la persona anciana.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B8 Capacidad de análisis y síntesis.
B9 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
B13 Toma de decisiones.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C10 CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
C11 CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
C12 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Describir y utilizar conceptos relevantes sobre los procesos de envejecimiento individual y colectivo teniendo en cuenta su evolución y su variabilidad desde una perspectiva histórica, antropológica y social. A49
B1
B2
B8
C4
C12
Elegir y aplicar adecuadamente instrumentos de valoración y escalas específicas para anciáno y su cuidador/a, demostrando capacidad y habilidad para realizar la valoración integral del paciente anciáno utilizando referentes teóricos y evidencias científicas A49
A50
A51
A52
B2
B3
B8
B9
B13
C4
C11
Analizar y discutir las diferencias entre los cambios normales asociados al envejecimiento de aquellos que son consecuencia de los procesos patológicos, relacionando estos cambios con la satisfacción de las necesidades básicas. A49
A50
A51
A52
B1
B2
B3
B8
B9
B13
C4
C10
Identificar los procesos de alteración de la salud mas prevalentes en las personas mayores en el medio comunitario y hospitalario, planificando y prestando cuidados de enfermería a través de un modelo enfermero y un proceso de intervención basado en el lenguaje estandarizado (NANDA, NIC, NOC) A49
A50
A51
A52
B1
B2
B3
B8
B9
B13
C4
C11
Describir y analizar los distintos niveles y servicios asistenciales sanitarios y sociales identificando los recursos sociales existentes en la comunidad y describiendo como han de usarse teniendo en cuenta las necesidades de las personas mayores A49
A52
B1
B2
B3
B9
B13
C4
C10
C11
C12
Promover estilos de vida saludables y auto-cuidado, apoyando el mantenimiento de comportamientos preventivos y terapéuticos que promuevan la independencia, en la satisfacción de las necesidades básicas humanas y mejoren la calidad de vida en la vejez, describiendo el medio ambiente adecuado para el bienestar y protección de los mayores A49
A50
A51
A52
B1
B2
B3
B8
B9
B13
C4
C10
C12

Contenidos
Tema Subtema
Unidad Didáctica I: Conceptos y Generalidades relacionados con la vejez. Tema 1. Conceptos Generales
Tema 2. Proceso de Envejecimiento y Teorías
Tema 3. Demografía de la ancianidad
Unidad Didáctica II: Aspectos sociales, antropológicos y económicos del envejecimiento Tema 4. Sociología de la ancianidad
Tema 5. Aspectos Económicos de la vejez
Tema 6. Entorno arquitectónico en la calidad de vida de las personas mayores
Unidad Didáctica III: Persona mayor sana. Necesidades Básicas humanas asociadas al proceso de envejecimiento. Tema 7. Concepto de anciano sano y anciano frágil
Tema 8. Valoración de enfermería a la persona mayor
Tema 9. Necesidad de oxigenación
Tema 10. Necesidad de alimentación
Tema 11. Necesidad de eliminación
Tema 12. Necesidad de movimiento
Tema 13. Necesidad de descanso y sueño
Tema 14. Necesidad de mantener la temperatura corporal
Tema 15. Necesidad de Comunicarse y de expresión sexual.
Unidad Didáctica IV: Persona mayor enferma. Características de las enfermedades en el anciano. Procesos patológicos mas frecuentes Tema 16. Características de las enfermedades del anciano
Tema 17. Terapéutica en la persona mayor
Tema 18. ACV
Tema 19. Parkinsón
Tema 20. Demencias
Unidad Didáctica V: La atención sociosanitaria en España Tema 21: Recursos formales e informales en el cuidado de la persona mayor con problemas de salud y/o dependencia.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A49 A50 A51 A52 A50 A51 A52 B1 C4 26 26 52
Estudio de casos A50 A51 A52 A49 B2 B3 B8 B13 B1 B9 C11 C12 C10 14 21 35
Trabajos tutelados A50 A51 A52 A49 B1 B3 B8 B13 C4 C10 C11 C12 1 10 11
Prueba mixta A49 A50 A51 A52 B8 B9 B13 B2 B3 B8 C10 2 28 30
Análisis de fuentes documentales A49 A50 A51 A52 B1 B3 B8 B9 C4 2 5 7
Aprendizaje servicio A49 A50 A51 A52 A49 B1 B2 B13 C4 C10 C11 C12 1 10 11
Actividades iniciales C4 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.

Estudio de casos Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que suscita un problema que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
Trabajos tutelados Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del cómo hacer las cosas. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje.
Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor-tutor.
Prueba mixta Prueba que integra preguntas tipo de pruebas de ensayo y preguntas tipo de pruebas objetivas.
En cuanto a preguntas de ensayo, recoge preguntas abiertas de desarrollo. Además, en cuanto preguntas objetivas, puede combinar preguntas de respuesta múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.
Análisis de fuentes documentales Técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
Aprendizaje servicio “El Aprendizaje Servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la Comunidad
en un único proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo”
Begoña Martínez, Isabel Martínez, Israel Alonso y Monike Gezuraga
TENDENCIAS PEDAGÓGICAS Nº 21 2013 102
Actividades iniciales Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saber previos del alumnado.

Atención personalizada
Metodologías
Prueba mixta
Trabajos tutelados
Estudio de casos
Sesión magistral
Aprendizaje servicio
Descripción
La atención personalizada relacionada con los estudios de casos tiene como finalidad orientar a los estudiantes en la realización de un análisis pormenorizado de la situación clínica de una persona mayor, que le permita emitir un juicio clínico adecuado, utilizando las taxonomías NANDA, NIC e NOC,el seguimiento se hará de forma individual o en pequeños grupos, bien a través del correo electrónico o de la plataforma Teams o Moodle


La atención personalizada relacionada con los trabajos tutelados tiene como finalidad orientar a los estudiantes en la realización de los mismos. el seguimiento se hará de forma individual o en pequeños grupos, bien a través del correo electrónico o de la plataforma Teams o Moodle

La atención personalizada con la prueba mixta y la sesión magistral tiene como finalidad atender las consultas de los estudiantes relacionadas con el estudio y / o temas vinculados con la materia. Se hará de forma individualizada, bien a través del correo electrónico o de la plataforma Teams o Moodle.

La atención personalizada relacionada con el aprendizaje servicio tiene como finalidad orientar a los estudiantes en la realización del mismo. el seguimiento se hará de forma individual o en pequeños grupos, bien a través del correo electrónico o de la plataforma Teams o Moodle.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Prueba mixta A49 A50 A51 A52 B8 B9 B13 B2 B3 B8 C10 Prueba escrita con pregunta corta, tipo test y la resolución de casos prácticos para evaluar, fundamentalmente, el aprendizaje de las competencias.

Siendo condición indispensable para superar la materia haber superado el examen con nota igual o superior a un 5 sobre 10.
Esta prueba supondrá el 60% de la calificación final.
60
Trabajos tutelados A50 A51 A52 A49 B1 B3 B8 B13 C4 C10 C11 C12 La realización de los trabajos tutelados será obligatoria. Puntuará sobre un mínimo de 0 y un máximo de 10. Supondrá el 20% de la calificación final. Para la evaluación de los trabajos se seguiran criterios de calidad sobre: presentación, estructura, contenidos, bibliografía y exposición oral, si se realiza. 20
Estudio de casos A50 A51 A52 A49 B2 B3 B8 B13 B1 B9 C11 C12 C10 Asistencia y participación activa en el aula a través de los grupos de trabajo, donde se evaluará la adquisición de competencias, supondrá el 20% de la calificación final. La evaluación se hará teniendo en cuenta, fundamentalmente, los siguientes aspectos: valoración, diagnósticos y planificación de resultados e intervenciones de enfermería.
La asistencia a los grupos de trabajo será obligatoria.
20
 
Observaciones evaluación
 • Los criterios de evaluación de la segunda oportunidad (julio) serán los mismos que los de la primera oportunidad (febrero).
 • Las pruebas superadas en la primera oportunidad (febrero) se conservarán solo para la segunda oportunidad (julio).
 • Los estudiantes con matricula a tiempo parcial y los que soliciten adelanto de oportunidad, se acogerán a la modalidad de examen de prueba mixta que constará de preguntas cortas y estudios de casos, y supondrá el 100% de la nota.
 • Los estudiantes que opten a matricula de honor deberán tener una calificación superior a 9 en la prueba mixta y tener superadas el resto de metodologías con la nota máxima.
 • Los estudiantes que no presenten los estudios de casos y/o trabajo  tutelado, obtendrán un no presentado, aunque realicen la prueba mixta.
 • La expulsión de una prueba de evaluación implicará la calificación de suspenso (nota numérica de 0) en la convocatoria de la materia.
 • La entrega de los trabajos tutelados se hará en papel, cumpliendo la siguiente normativa:

- No se emplearán plásticos
- Se realizaran impresiones a doble cara
- Se empleará papel reciclado
- Evitar la impresión de borradores

 • En la realización de los trabajos tutelados, el plagio y la utilización de material no original, incluido aquel obtenido a través de Internet, sin indicación expresa de su procedencia y, si es el caso, permiso del autor, podrá ser considerada causa de calificación de suspenso en la actividad.

Fuentes de información
Básica Revista Española de Geriatría y Gerontología (). .
Gerokomos (). .
Enfermería Clínica (). .
American Journal of Nursing (). .
Nursing. Edición española (). .
González Martínez J.F, Pichardo Fuster A, García L (2009). Geriatría. 3ª ed.. Madrid: McGraw- Hill. Interamericana
García Hernández M, Medina Aragón F J, Gallo Estrada J. (2011). Atención enfermera en los grandes síndromes geriátricos. Madrid: Fuden
editores, Howard K. Butcher, ...[et al.] (2019). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Barcelona : Elsevier, [2019] Edición 7ª ed
MOORHEAD S, JOHNSON M, MAAS ML, SWANSON E (2014). Clasificación de resultados de enfermería (NOC) : medición de resultados en salud. Madrid : Elsevier, [2014] Edición 5ª ed
Quintanilla Martínez M (2006). Cuidados integrales de Enfermería Gerontogeriatricos Vol 1. 2da ed. amp y rev. Barcelona: Monsa Ediciones
Quintanilla Martínez M. (2006). Cuidados integrales de Enfermería Gerontogeriatricos. Vol 2. 2da ed. amp y rev. Barcelona: Monsa Ediciones
Heather Herdman T; Kamitsuru S. (2019). Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2018-2020. Barcelona: Elsevier España S. L
García López MV, Rodríguez Ponce C, Toronjo Gómez AM (2008). Enfermería del anciano.2ª ed. Madrid: DAE
García Hernández M,Martínez Sellarés R. (2012). Enfermería y envejecimiento. Barcelona: Elsevier Masson
Cobo Domingo JC (2008). Geriatría y Gerontología. Atención Integral al anciano. Logoss
D´Hyver, Gutierrez Robledo LM. (2014). Geriatría. 3ª edición. Mexico:Editorial El Manual Moderno
Millán Calenti (2011). Gerontología y Geriatría. Valoración e intervención. Madrid:Médica Panamericana
Luis Rodrigo MT. (2013). Los Diagnósticos Enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. 8ª ed. Barcelona: Masson;
Bermejo C, Rodriguez J (2017). Manual terapéutico en Geriatria. 2ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana
Rodríguez García R., Lazcano Botello G.A. (2011). Práctica de la Geriatría. 3ªed.. México: McGraw- Hill. Interamericana
Guillén Llera F, Pérez del Molino Martín J, Petidier Torregrosa R. (2008). Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. 2ª ed. Barcelona: Elsevier Masson;

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Anatomía/750G01001
Psicología/750G01003
Fundamentos de Enfermería/750G01007
Nutrición/750G01009
Farmacología/750G01011
Etica profesional, marco legal y filosofía del cuidado/750G01016
Estancias Clínicas I/750G01025
Estancias Clinicas II/750G01026
Enfermaría Clínica I/750G01034
Enfermaría Clínica II/750G01035
Fisiología/750G01105

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Enfermería Clínica III/750G01017
Enfermería Comunitaria II/750G01019
Estancias Clínicas III/750G01027

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios
Esta materia tiene en cuenta las recomendaciónes de SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTE, PERSONA E IGUALDAD DE GÉNERO:

- La entrega de los trabajos documentales que se realicen en esta materia, se realizarán a través de Moodle, en formato digital sin necesidad de impresión.

- Se tendrán en cuenta los principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales


En esta materia se tendrá en cuenta la perspectiva de género, velando por la no utilización de un lenguaje sexista en el aula, en los documentos realizados en la materia y en las actividades clínicas realizadas con los estudiantes

- Se trabajará para identificar y modificar perjuicios y actitudes sexistas dentro del aula o en el contexto clínico, influyendo en el entorno para modificarlo y fomentar valores de respeto e igualdad.

- Se prestará especial atención en detectar situaciones de discriminación por razón de género y se propondrán acciones y medidas para corregirlas.

- Se facilitará la plena integración del alumnado que por razones físicas, sensoriales, psíquicas o socioculturales, experimenten dificultades a un acceso idóneo, igualitario y provechoso a la vida universitaria.


La entrega de los trabajos tutelados se hará en papel:
 • No se emplearán plásticos
 • Se realizará impresión a doble cara
 • Se empleará papel reciclado
 • Se evitará la impresión de borradores
En la realización de los trabajos tutelados, el plagio y la utilización de material no original, incluido aquel obtenido a través de Internet, sin indicación expresa de su procedencia y si es el caso, el permiso del autor, podrá ser considerada causa de calificación de suspenso en la actividad(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías