Identifying Data 2020/21
Subject (*) Pharmacotherapy Code 750G01024
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Optional 6
Language
Spanish
Teaching method Non-attendance
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Nuñez Fernández, Lucia
E-mail
lucia.nunez@udc.es
Lecturers
Nuñez Fernández, Lucia
E-mail
lucia.nunez@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description En esta asignatura se pretende que el alumno conozca el uso de los fármacos en la prevención y tratamiento de las enfermedades, con un mínimo de efectos indeseables tolerados por el paciente.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos

– Non se realizarán cambios xa que asignatura xa é non presencial.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
As clases maxistrales e os seminarios seguirán siendo virtuales.

*Metodoloxías docentes que se modifican
– Non se realizarán cambios xa que asignatura xa é non presencial.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

– Correo electrónico: Diariamente. De uso para hacer consultas, solicitar tutorías virtuales por teams para resolver dudas y para hacer seguimiento de trabajos tutelados.
– Moodle: Diariamente. Se crearán foros de dudas en cada tema.
– Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para el avance de los contenidos teóricos en las clases magistrales. 1 sesión semanal en grupos medianos para la realización de seminarios sobre el tema visto en la clase magistral.

4. Modificacións na avaliación
– A proba de resposta múltiple pasa a ser virtual en moodle.
*Observacións de avaliación:5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

- Non se realizarán cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A4 Coñecer o uso e a indicación de produtos sanitarios vinculados aos coidados de enfermaría.
A5 Coñecer os diferentes grupos de fármacos, os principios da súa autorización, uso e indicación, e os mecanismos de acción dos mesmos.
A6 Utilización dos medicamentos, avaliando os beneficios esperados e os riscos asociados e/ou efectos derivados da súa administración e consumo.
A38 Seleccionar as intervencións encamiñadas a tratar ou previr os problemas derivados das desviacións de saúde.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa nun equipo interdisciplinar.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
C12 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Describir o uso e indicación de medicamentos e produtos sanitarios de prescrición colaborativa estandarizada. A4
A5
A6
A38
B2
B4
B5
C1
C4
C7
C10
C12
Describir o uso e indicación de medicamentos e produtos sanitarios de prescrición colaborativa individualizada. A4
A5
A6
A38
B2
B4
B5
C1
C4
C7
C10
C12
Identificar e valorar o uso e indicacións de medicamentos e produtos sanitarios de prescrición independente. A4
A5
A6
A38
B2
B4
B5
C1
C4
C7
C10
C12

Contents
Topic Sub-topic
Farmacoterapia (prescrición independente, prescrición colaborativa individualizada, prescrición colaborativa estandarizada) 1. Farmacoterapia do sistema nervioso autónomo.
2. Farmacoterapia do sistema nervioso central.
3. Farmacoterapia da dor, inflamación e procesos neoplásicos.
4. Farmacoterapia do aparello dixestivo.
5. Farmacoterapia do aparello respiratorio.
6. Farmacoterapia do aparello cardiovascular, ril e hematología.
7. Farmacoterapia das enfermidades infecciosas e parasitarias.
8. Farmacoterapia das enfermidades endocrinas, metabólicas e inmunolóxicas.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities C4 C7 C10 2 0 2
Guest lecture / keynote speech A4 A5 A6 A38 B4 C4 C7 20 40 60
Workshop A4 A5 A6 A38 B2 B4 B5 C1 C4 C7 C10 C12 20 60 80
Objective test A4 A5 A6 A38 B2 B4 C1 C7 C10 C12 4 0 4
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities Presentación da materia e revisión dos conceptos craves da Farmacoloxía.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral e con medios audiovisuais dos temas que compoñen o programa da materia.
Workshop Sesións sobre os temas expostos na sesión maxistral co fin de aclarar puntos craves e/ou dúbidas dos alumnos. Combinaranse diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, casos clínicos, etc) a través do que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado
Objective test A proba obxectiva estará composta de dous partes: 1.) Presentación oral, no que se valorará de maneira obxectiva os contidos da materia e 2.) Proba de resposta múltiple: 50 preguntas con 5 respostas das cales só unha é correcta. Non se aplica factor de corrección polas respostas non acertadas.

Personalized attention
Methodologies
Workshop
Guest lecture / keynote speech
Description
During the master sessions the doubts that arise will be able to be exposed in the teams sessions. Later and via e-mail, questions can also be expressed about the topics presented in class. Also in each topic there will be a forum / chat for questions.
During the workshops, personalized attention will be provided to resolve any doubts or problems that may arise for the student.
For the preparation of the objective test, in the section oral presentation, will have the help of the professor to choose the content that go to present.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Workshop A4 A5 A6 A38 B2 B4 B5 C1 C4 C7 C10 C12 Puntúase a asistencia do alumno e o resultado das probas realizadas. 25
Objective test A4 A5 A6 A38 B2 B4 C1 C7 C10 C12 A avaliación da proba obxectiva estará composta de dous partes: 1.) Presentación oral, supón o 35% da nota final e 2.) Proba de resposta múltiple, que supón o 40% da nota final: O alumno deberá realizar unha proba de 50 preguntas tipo test con resposta múltiple, unha correcta de entre 5 posibles. Non puntúa negativo. O aprobado (5) estará no 70% das respostas correctas, é dicir, o número de respostas correctas para aprobar é de 35. É necesario obter un aprobado no exame para poder sumar a puntuación ao resto da avaliación da materia. As respostas serán evaluadas únicamente na plantilla de respostas do examen. 75
 
Assessment comments

O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional

Sistema de cualificacións:

0-4.9=Suspenso

5-6.9=Aprobado

7-8.9=Notable

9-10=Sobresaliente

9-10 Matrícula de Honra (Graciable)

Alumnos con matrícula a tempo parcial (deben mandar e-mail ao profesor indicando a súa situación ao principio do curso): a avaliación dos talleres realizarase pola entrega dos exercicios expostos en cada taller na plataforma moodle. A avaliación da proba obxectiva realizarase seguindo as indicacións desta guía. Nestes casos, a presentación oral da proba obxectivas será acordada co alumno/a sen ter que ser o día que lle corresponde.

Alumnos con segunda matrícula e posteriores (deben mandar e-mail ao profesor indicando a súa situación ao principio do curso): poden presentar dispensa académica e a avaliación dos talleres manterase da matrícula anterior. Poderase subir a nota volvendo realizar os exercicios expostos nos talleres nesa matrícula. A avaliación da proba obxectiva realizarase seguindo as indicacións desta guía.

Considerarase non presentado: aquel alumno que entregue menos do 50% dos exercicios expostos no taller e non realice a proba obxectiva.


Sources of information
Basic

1. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ. Farmacología. 7ª ed. Madrid: Elsevier, 2012.

2. Flórez J. Farmacología Humana. 5ª ed. Barcelona: Masson, 2008.

3. Lorenzo-Velázquez B, Lorenzo Fernández P. Farmacología básica y clínica. 18ª ed. Madrid: Médica Panamericana, 2013. 

Complementary

1. Silvia Castells Molina, Margarita Hernández Pérez. Farmacología en enfermería. Madrid: Elsevier, 2012.

2. Beatriz Somoza Hernández, María Victoria Cano González, Pedro Guerra López. Farmacología en enfermería: casos clínicos. Madrid: Médica Panamericana, 2012.

3. Bruce D. Clayton, Michelle J. Willihnganz. Basic pharmacology for nurses. St. Louis: Elsevier/Mosby, 2013.

4. Michael Patrick Adams, Leland Norman Holland, Jr., Paula Manuel Bostwick. Farmacología para enfermería: un enfoque fisiopatológico. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2009.

5. Judith Hopfer Deglin, April Hazard Vallerand. Guía farmacológica para profesionales de enfermería. México etc.: McGraw Hill , 2009.

6. José Manuel Mosquera González, Pedro Galdós Anuncibay. Farmacología clínica para enfermería. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2005.

7. Antonio J. Valenzuela Rodríguez et al. Guía de intervención rápida de enfermería en farmacología. Madrid: Difusión Avances de Enfermería, 2004.

8. Pradillo García, Piedad. Farmacología en enfermería. Madrid: Difusión Avances de Enfermería, 2003.

9. José Manuel Mosquera González, Pedro Galdós Anuncibay. Farmacología clínica para enfermería. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2001.

10. Pacheco del Cerro, Enrique. Farmacología y práctica de enfermería. Barcelona: Masson, 2000.

11. J. Ignacio de Ahumada Vázquez, M.ª Luisa Santana Falcón, José S. Serrano Molina. Farmacología práctica para las diplomaturas en ciencias de la salud: (enfermería, fisioterapia, podología): con Autoevaluación. Madrid: Díaz de Santos, 2002.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Pharmacology/750G01011

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Pharmacology/750G01011

Other comments

It is highly recommended that the student has passed the subject of Pharmacology of the second year of the degree. 

In the delivery of works it is recommended to the students that present documents in paper, preferably recycled, printed in both sides and that do not use plastics for the delivery of several sheets, better stapled documents. Students should be clear that the application of the UDC regulations on plagiarism situations will be reviewed by teachers.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.