Identifying Data 2020/21
Subject (*) Clinical Placement I Code 750G01025
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Rodriguez Maseda, Emma
E-mail
emma.rodriguez.maseda@udc.es
Lecturers
Castro Pastor, Avelino
Fernández Basanta, Sara
Freijomil Vázquez, Carla
Gago García, Esther
Pérez Castro, Teresa Rosalía
Piñón Díaz, María Josefa
Rodriguez Maseda, Emma
E-mail
avelino.castro.pastor@udc.es
sara.fbasanta@udc.es
carla.freijomil@udc.es
e.gago@udc.es
t.perez@udc.es
maria.j.pinon.diaz@udc.es
emma.rodriguez.maseda@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description Realización de técnicas e procedementos de enfermaría en entornos de simulación;
comunicación efectiva coas persoas atendidas; realización dos cuidados de
enfermaría, mediante simulacións, baseados nos principios dunha práctica
reflexiva; identificación dos sistemas de rexistros e comunicación da unidade
asistencial.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos:
Non se fará ningunha modificación.

2. Metodoloxías:
*Metodoloxías docentes que se manteñen:
Todas.

*Metodoloxías docentes que se modifican:
As metodoloxías docentes desta materia conducen a un resultado de "saber facer" polo que non é posible a substitución por outras metodoloxías.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: Para a comunicación e seguimento do alumnado utilizaranse as ferramentas informáticas institucionais:

- Moodle: Plataforma fundamental para a comunicación co alumnado e para a entrega dos traballos colaborativos.
- Teams: Plataforma de uso para as titorías e as exposicións de traballos tutelados.


4. Modificacións na avaliación:
Non hai cambios nas porcentaxes da metodoloxía de avaliación. Os estudantes que teñan realizadas o 100% das horas de simulación poderán ser avaliados según os criterios establecidos na presente guía. Os estudantes que non acaden o 75% das horas de simulación terán que reanudar seu aprendizaxe presencial en canto as condicións o permitan ata acadar o mínimo do 75 % das horas.

A proba teórica será previa a proba práctica. Consistirá nun exame tipo test con 4 opcións de resposta por pregunta. Cada pregunta terá unha única resposta correcta. Responder incorrectamente a unha pregunta non suporá penalización. A proba teórica realizarase a través da plataforma Moodle.

A proba práctica levarase a cabo vía Teams da seguinte maneira: o exame durará un máximo de 20 minutos y consistirá na visualización dun vídeo dalgunha das técnicas impartidas ao longo da docencia presencial. O estudante poderá ver o vídeo dúas veces, a segunda vez terá que comentar a técnica e detectar os erros que se realicen durante a mesma. O profesorado poderá realizar as preguntas que considere oportunas.
Para superar a materia é necesario ter un mínimo de 5 puntos sumando a nota da proba teórico, da proba práctica e do traballo tutelado.

Na segunda oportunidade o estudante deberá repetir a avaliación teórico-práctica (o alumnado que teña aprobada a parte teórica, manterá a nota desa parte) e manterá a nota do traballo tutelado.5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía:
Non existen modificacións na bibliografía.


Study programme competencies
Code Study programme competences
A61 Integrar os coñecementos, as habilidades e actitudes da enfermaría para dar a atención ás persoas nas diferentes situacións de saúde, baseados nos principios e valores profesionais, competencias de comunicación asistencial, razoamento clínico, xestión clínica e xuízo crítico asociados ás competencias descritas nos obxectivos xerais a as materias que conforman o titulo e con avaliación final de competencias.
B1 Aprender a aprender.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B5 Traballar de forma colaborativa nun equipo interdisciplinar.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva en un entorno de traballo.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B9 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B10 Capacidade para adaptarse ás situacións novas.
B11 Capacidade e habilidade de xestión da información.
B13 Toma de decisións.
B14 Habilidades interpersonais.
B15 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
B16 Coñecer e apreciar a diversidade e a multiculturalidade.
B19 Coñecementos de informática relativos ao ambiente de estudio.
B20 Sensibilidade cara a temas medioambientais.
B24 Fomentar e aplicar os dereitos fundamentais e a igualdade entre homes e mulleres.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
C12 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Describir o obxectivo, material e pasos necesarios para a realización das técnicas e procedementos. A61
B1
B8
B9
B10
B11
B13
B15
B16
B20
B24
C1
C4
C10
C12
Desenvolver habilidades na realización de técnicas, procedementos e rexistros dos coidados de enfermaría A61
B1
B3
B6
B7
B8
B9
B10
B13
B15
B24
C1
C4
C7
C10
Identificar os resultados esperados (seguros e eficaces), e inesperados (problemas potenciais) e a súa resolución na realización de técnicas, procedementos e rexistros dos coidados de enfermaría. A61
B1
B3
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B13
B14
B15
B24
C1
C3
C7
C10
C12
identificar as actividades apropiadas para a súa delegación na realización de técnicas, procedementos e rexistros dos coidados de enfermaría. A61
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B13
B14
C1
C4
C7
C10
C12
Identificar os factores de risco e aplicar as normas de prevención e seguridade A61
B1
B3
B6
B8
B9
B10
B11
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B24
C1
C3
C4
C7
C10
C12
Desenvolver habilidades de comunicación terapéutica A61
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B24
C1
C3
C4
C7
C12
Identificar e analizar cuestións relacionadas coa confidencialidade, privacidade e dignidade na realización de técnicas, procedementos e rexistros dos coidados de enfermaría. A61
B1
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B13
B14
B15
B16
B20
B24
C1
C4
C10
C12

Contents
Topic Sub-topic
1.- INFORMACIÓN E APOIO AO USUARIO NO SISTEMA SANITARIO.
2.- SEGURIDADE E BENESTAR DO USUARIO.
3.- HIXIENE.
4.- ELIMINACIÓN.
5.- NUTRICIÓN.
6.- CONSTANTES VITÁIS.
7.- MEDICACIÓNS.
8.- OSIXENOTERAPIA.
9.- COIDADOS DAS FERIDAS. APÓSITOS
10.- PROCEDEMENTOS ESPECIAIS.
11.- COIDADOS POSTOPERATORIOS.
12.- COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA.
1.- Areglo da cama e hixiene.
2.- Movilización do doente.
3.- Sondaxe vesical.
4.- Recollida de mostras. Extracción venosa.
5.- Punción para Gasometría arterial,venosa,capilar.
6.- Cateterismo Nasogástrico.
7.- Constantes vitáis.
8.- Administración de medicamentos.
9.- Manexo dos sistemas de perfusión.
10.- Osixenoterapia.
11.- Fisioterapia respiratoria.
12.- Realización de curas. Úlceras.
13.- Ostomías.
14.- Suturas.
15.- Cateterismo periférico.
16.- Electrocardiógrafo e monitorización. Electrocardiograma normal.
17.- Vendaxes.
18.- Drenaxes cirúrxicos.
19.- Principios da comunicación humana.
20.- Principios da relación terapéutica.
21.- Alianza terapéutica.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities B13 C1 2 0 2
Simulation A61 B24 B20 B19 B16 B15 B14 B13 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B3 B1 C1 C3 C4 C7 C10 C12 91.5 8 99.5
Supervised projects A61 B1 B3 B8 B9 B11 B13 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C7 C10 C12 8 16 24
Guest lecture / keynote speech A61 B11 C12 C10 9 0 9
Mixed objective/subjective test A61 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B13 C1 C4 C10 C12 3 10.5 13.5
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities Presentación pormenorizada da materia. Obxectivos, horarios, contenidos e criterios de avaliación.
Simulation O profesorado da práctica explica unha técnica ou procedemento, define os obxectivos de esta e planifica as actividades. A continuación desarrolla a técnica diante do alumnado. A continuación o alumnado reproduce o demostrado ante a supervisión do profesorado.

Esta forma de ensinanza basada na retroalimentación, permite subsanar erros en base á reproducción repetida dos diferentes pasos ou partes dun proceso ata que o estudante adquire a precisión necesaria na consecución da técnica.
Supervised projects Realizarase un traballo en grupo, preferiblemente de 4 estudantes. Os contidos a traballar e a data de entrega do traballo se comunicará a os estudantes con suficiente antelación e de acordo có calendario de exámenes e a normativa vixente se fijará para uns 15 días antes da data de examen da primeira oportunidade.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe clínica posterior.
Mixed objective/subjective test Ao final do cuadrimestre, realizarase unha proba teórico-practica en relación a os contidos da materia.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Mixed objective/subjective test
Simulation
Description
A atención personalizada que se describe en relación a estas metodoloxías se concibe como momentos de traballo presencial co profesor, polo que implican unha participación obligatoria para o alumnado.
O modo e momento en que se desarrollará esta atención personalizada correspondente a cada actividade, se indicará ao longo do curso según o plano de traballo da materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A61 B1 B3 B8 B9 B11 B13 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C7 C10 C12 A realización do traballo en grupo é obrigatoria. Valorarase: adecuación ao guión solicitado, integración de coñecementos, estilo, soporte de presentación e bibliografía. 20
Mixed objective/subjective test A61 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B13 C1 C4 C10 C12 A proba teórico practica será obrigatoria 80
 
Assessment comments

As practicas de Simulación son de asistencia obligatoria. As faltas xustificadas que non superen o 5% das horas, poderán ser recuperadas ao final do cuatrimestre. Faltas de asistencia superiores ao 5% das horas da materia supón a perda da posibilidade de presentarse ao exame teórico-practico da materia, polo que a calificación será de suspenso nas dúas convocatorias. 

A proba teórica será previa a proba práctica. Consistirá nun exame tipo test de 50 preguntas con 4 opcións de resposta por pregunta. Catro preguntas non acertadas (ou fracción) restan unha acertada.  É imprescindible superar o exame teórico (mínimo de 5 puntos) para poder presentarse ao exame practico.  A proba teórica durára un máximo de 1 hora.

Na proba práctica cada estudante extraerá unha técnica ao azar de entre todas as realizadas nas simulacións. En caso de non superar esta técnica, terá a posibilidade de realizar unha segunda técnica que será asignada polos profesores. No caso de que sea necesaria a segunda técnica, a posibilidade de superación da proba é apto con nota de 5.

Para superar a materia é necesario ter un mínimo de 5 puntos en cada unha das partes, teórica e práctica. 

Unha vez realizadas todas as probas, a parte Teórico-practica puntuarase sobre 8 e a nota do traballo tutelado será para sumar (máximo 2 puntos) non será eliminatoria. En caso de que un grupo non entregue o traballo tutelado, non poderá presentarse a proba teórico-practica.

Convocatoria de segunda oportunidade: o estudante deberá repetir a avaliación Teórico práctica e manterá a nota do traballo tutelado.

As condicións para a obtención dunha matricula de honra son que o alumno obteña máis dun 95% da cualificación da materia, sexa a mellor cualificación da clase na oportunidade avaliada e a súa achega na solución de problemas e nas prácticas fose significativa.


Sources of information
Basic María Blanco Vidal, Emiliano Fernández-Obanza Windscheid (2017). Electrocardiografía Básica. (Tema 1-3). Ferrol. Emiliano Fernánde-Obanza (2017)
Galarreta, S., y Martín, C (2018). Enferpedia. Técnicas y procedimientos de enfermería. Madrid: Editorial Médica Panamericana, S.A.
Arturo Merayo, Esteban Bravo, Fernando Gordón (2014). La comunicación con el paciente. Elsevier
Javier Ruiz Moreno, Mª Cruz Martín Delgado, Rosa García-Penche Sánchez (2008). Procedimientos y técnicas de enfermería.. Ediciones Rol.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Anatomy/750G01001
Biology/750G01002
Coidados Básicos en Enfermaría/750G01006
Physiology/750G01105

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Clinical Nursing (I and II)/750G01012

Subjects that continue the syllabus
Clinical Placement II/750G01026
Clinical Placement III/750G01027
Clinical Placement IV/750G01028
Clinical Placement V/750G01029
Clinical Placement VI/750G01030
Clinical Placement VII/750G01031
Practicum/750G01032

Other comments

Esta materia ten en conta as recomendacións de SOSTENIBILIDADE MEDIO AMBIENTE, PERSOA E IGUALDADE DE XERO:

- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia, realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

- Teranse en conta os principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

- Atendendo ás distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria, nesta materia terase en conta a perspectiva de xénero velando pola non utilización dunha linguaxe sexista na aula, nos documentos desenvolvidos na materia e nas actividades clínicas realizadas co alumnado.

- Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas dentro da aula ou no contexto clínico, influíndo na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

- Prestará especial atención en detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas.

- Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso idóneo, igualitario e proveitoso á vida universitaria.

- Nesta materia, o profesorado, ten contraído o compromiso de aplicación da normativa da UDC ante situacións de plaxio.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.