Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Estancias Clínicas VI Código 750G01030
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Piñón Díaz, María Josefa
Correo electrónico
maria.j.pinon.diaz@udc.es
Profesorado
Martínez Cagiao, Ana María
Piñón Díaz, María Josefa
Correo electrónico
ana.mcagiao@udc.es
maria.j.pinon.diaz@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Integrar os coñecementos, habilidades e actitudes da enfermaría para dar atención á muller durante o seu ciclo reprodutivo en diferentes situacións de saúde, baseados en principios e valores profesionais, competencias de comunicación, asistencial, razoamento clínico, xestión clínica e xuízo crítico
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non hai cambios agás os debidos á obriga de manter a distancia social e adaptación de grupo de traballo.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Non hai cambios ao ser traballo práctico

*Metodoloxías docentes que se modifican
Non hai cambios ao ser traballo práctico

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As tutorías serán on-line, usando a plataforma Teams.

4. Modificacións na avaliación
O traballo autónomo do alumnado será entregado nas tarefas de Moodle en tempo e forma. A presentación presencial da tarefa e traballo autónomo será notificada ao alumnado en tempo e forma e sempre presentado de manera virtual e personalizada baixo plataforma Moodle e Teams.

*Observacións de avaliación: A revisión do traballo autónomo do alumnado será on-line e usando Teams. Os encontros presenciais estarán supeditados ás obrigas que dicten as autoridades sanitarias e académicas.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A62 Integrar os coñecementos, as habilidades e actitudes da enfermaría para dar a atención ás persoas nas diferentes situacións de saúde, baseados nos principios e valores profesionais, competencias de comunicación asistencial, razoamento clínico, xestión clínica e xuízo crítico asociados ás competencias descritas nos obxectivos xerais e as materias que conforman o titulo, en forma de rotatorio clínico independente e con avaliación final de competencias; nos Centros de Saúde, Hospitais e outros centros asistenciais.
B1 Aprender a aprender.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B5 Traballar de forma colaborativa nun equipo interdisciplinar.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva en un entorno de traballo.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B9 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B10 Capacidade para adaptarse ás situacións novas.
B11 Capacidade e habilidade de xestión da información.
B12 Capacidade para organizar e planificar.
B13 Toma de decisións.
B14 Habilidades interpersonais.
B15 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
B16 Coñecer e apreciar a diversidade e a multiculturalidade.
B19 Coñecementos de informática relativos ao ambiente de estudio.
B20 Sensibilidade cara a temas medioambientais.
B22 Capacidade para motivarse e motivar a outros.
B24 Fomentar e aplicar os dereitos fundamentais e a igualdade entre homes e mulleres.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
C11 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
C12 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Cooperar co equipo asistencial sanitario e/ou socio-sanitario A62
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B22
B24
C1
C3
C4
C7
C10
C11
C12
Desenvolver estratexias de comunicación efectiva coas persoas atendidas, as súas familias e grupos. A62
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B22
B24
C1
C3
C4
C7
C10
C11
C12
Aplicar o proceso de atención de enfermaría integrando os coñecementos dos problemas de saúde das persoas nas diferentes etapas do ciclo vital. Executar con habilidade as intervencións de enfermaría garantindo a seguridade. A62
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B22
B24
C1
C3
C4
C7
Actuar segundo os principios éticos e legais que guían á profesión. Cumprir as normas de funcionamento das institucións sanitarias. A62
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B22
B24
C1
C3
C4
C7
C10
C11
C12

Contidos
Temas Subtemas
Colaboración co equipo asistencial sanitario
Comunicación afectiva coas mulleres atendidas de acordo co seu grao de competencia.
Aplicación do proceso de atención de enfermaría á muller gestante, parturienta e puérpera.
Realización de rexistros de acordo ás normas éticas, deontolóxicas e legais.
Participación na xestión e organización dos servizos de enfermaría.
Realización dos coidados de enfermaría baseándose nos principios dunha práctica reflexiva.
-

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A62 B1 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B22 C7 C10 C11 C12 1 20 21
Prácticas clínicas A62 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B20 B22 B24 C1 C3 C4 C7 C10 C11 C12 120 8 128
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno A súa realización é obrigatoria. Será avaliado polos docentes da materia.
Prácticas clínicas Un proceso instruccional que ten lugar nun ambiente natural relacionado co exercicio dunha profesión, no que os estudantes observan e participan en actividades clínicas deseñadas para proporcionarlles oportunidades que supoñen a aplicación de feitos, teorías e principios relacionados coa práctica da mesma.

A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido desde a Facultade. Como resultado do rotatorio práctico, xerarase un informe final, que será elaborado polos profesionais da unidade na que o alumno realiza a súa estancia. Este informe será finalmente revisado e valorado polos docentes da materia. Na elaboración do informe, teranse en consideración os coñecementos, as actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumno.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas clínicas
Portafolios do alumno
Descrición
A atención personalizada vai dirixida principalmente a tutorizar aos alumnos e alumnas, guiándoos a través da aprendizaxe. Isto permite facer un seguimento do proceso de maduración das competencias

É obrigatorio solicitar tutorías mediante envío de correo institucional ao profesor/a da asignatura.

*O alumnado e o equipo docente estarán atentos aos cambios que podan xurdir no contexto de pandemia por Covid-19. As autoridades sanitarias e os responsables dos centros sociosanitarios nos que cursan as prácticas e os responsables académicos poden impoñer novas restriccións imprevisibles como a non posibilidade de encontros presenciais.

*A evaluación presencial e individualizada do alumnado será preferentemente non presencial e utilizando as plataformas de encontro virtual Teams.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas clínicas A62 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B20 B22 B24 C1 C3 C4 C7 C10 C11 C12 Como resultado do rotatorio práctico, xérase un informe final, o cal será avaliado polo profesional que tutorice ao alumno. Este informe será finalmente valorado polo profesor responsable da materia
Na elaboración do informe final terase en consideración os coñecementos, as actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumno.
80
Portafolios do alumno A62 B1 B3 B5 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B22 C7 C10 C11 C12 A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido pola facultade. 20
 
Observacións avaliación

 PRÁCTICAS CLÍNICAS: 

O alumnado e o equipo docente estarán atentos aos cambios que podan xurdir no contexto de pandemia por Covid-19. As autoridades sanitarias e os responsables dos centros sociosanitarios nos que cursan as prácticas e os responsables académicos poden impoñer novas restriccións imprevisibles como a non posibilidade de encontros presenciais. 

Fora do contexto de práctica clínica en sí, o seguimento  individualizado do alumnado será preferentemente non presencial y utilizando as plataformas de encontro virtual Teams y Moodle. 

As prácticas clínicas son de carácter obrigatorio e non existen faltas xustificadas, polo que as ausencias debidamente acreditadas deberán recuperarse, sempre que non excedan do 50% das planificadas. As non xustificadas constitúen unha infracción grave e poden supor, a criterio do profesor/a titular responábel, o suspenso na asignatura. A recuperación das prácticas realizaráse no período establecido polo profesor/a, antes da data do peche das actas.As datas  e horarios nos  que cada estudante
realizar as prácticas clínicas faránse públicos antes do inicio das mesmas. - A aplicación das porcentaxes correspondientes (80% informe de competencias dol tutor clínico e 20% do traballo  individual do alumno ou alumna) e a suma final,  realizarase sempre e cando ol alumno ou alumna teñ as dúas proebas
(Prácticas Clínicas e Traballos Tutelados) superadas de xeito independente.

- A no presentación física do alumno/a a revisión das prácticas clínicas co tutor académico (salvo causa de forza maior) podrá ser considerado motivo suficiente para ser declarado NON APTO  na asignatura.
- Cando o alumno ou alumna non supere de manera
independente as dúas probas supondrá a calificación de SUSPENSO en acta. A
calificación numérica obterase  estableciendo un mínimo en cada unha das
partes:(mínimo de 1 no diario reflexivo e mínimo de 4 en informe de competencias do tutor clínico)- O feito  de presentarse/realizar as prácticas
clínicas e ser evaluado en calquera das probas implica figurar en acta
como presentado coa  calificación correspondente.

Non se contempla nas asignaturas prácticas a posibilidade de dispensa académica por matrícula parcial.

Os criterios de evaluación estarán a disposición dos e das alumnas na plataforma MOODLE antes do comenzo da asignatura.


 Segundo recolle o artigo 18º das NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS
ESTUDOS DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO
 da UDC nas materias
que pola súa natureza se avalíen exclusivamente mediante actividades non recuperables,
como pode ser o caso do prácticum ou as prácticas clínicas, os
estudantes só poderán empregar a segunda oportunidade de xullo  para recuperar outras actividades
como o diario reflexivo, a memoria ou o informes final.

Ol sistema de calificacions  expresarase por calificación numérica de acordo co establecido nol art. 5 do
Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polol que se
establece o sistema europeo de créditos e o sistema de calificaciones nas titulacions universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio
nacional.Sistema de calificacions: 

0-4.9=Suspenso

5-6.9=Aprobado

7-8.9=Notable

9-10=Sobresaínte

9-10 Matrícula de Honra (Graciable) e trala realización dunha  proba práctica,
previa solicitud do alumno ante o profesor/a responsable das  estancias.

o feito de presentarse/realizar as
prácticas clínicas e ser avaliado en calquiera das probas implica figurar
en acta como presentado coa calificación correspondente.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Coidados Básicos en Enfermaría/750G01006
Fundamentos da Enfermaría/750G01007
Farmacoloxía/750G01011
Enfermaría Clínica (I y II)/750G01012
Ética profesional, marco legal e filosofía do coidado/750G01016
Enfermaría clínica III/750G01017
Enfermaría materno-infantil/750G01018
Estancias Clinicas I/750G01025
Estancias Clinicas II/750G01026
Estadías Clínicas III/750G01027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Estancias Clínicas IV/750G01028
Estancias Clínicas V/750G01029

Materias que continúan o temario
Practicum/750G01032
Traballo fin de grao/750G01033

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": 

  • A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos, no caso de se realizar en papel: non se empregarán plásticos, realizaranse impresións a dobre cara, empregarase papel reciclado e evitarase a impresión de borradores.
  • Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural tendo en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais
  • Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria
  • Traballaráse para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade, no caso de detectar situacións de discriminación por razón de xénero tomaranse medidas para corrixilas.

Na realización dos traballos da materia, o plaxio e a utilización de material non orixinal, incluído aquel obtido a través da internet, sen indicación expresa da súa procedencia e, se é o caso, o permiso do seu autor/a, será cualificado con suspenso (0,0) na actividade. Todo iso sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese haber lugar tras o correspondente procedemento.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías