Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Estancias Clínicas VII Código 750G01031
Titulación
Grao en Enfermaría
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Rodeño Abelleira, Angeles
Correo electrónico
angeles.rodeno@udc.es
Profesorado
Martínez Cagiao, Ana María
Rodeño Abelleira, Angeles
Correo electrónico
ana.mcagiao@udc.es
angeles.rodeno@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle
Descrición xeral Integrar los conocimientos, habilidades y actitudes de la enfermería para dar atención al niño y a la niña y a sus familias desde el nacimiento hasta la adolescencia en diferentes situaciones de salud, basados en principios y valores profesionales, competencias de comunicación, asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non hai cambios agás os debidos á obriga de manter a distancia social e adaptación de grupo de traballo.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Non hai cambios ao ser traballo práctico

*Metodoloxías docentes que se modifican
Non hai cambios ao ser traballo práctico

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As tutorías serán on-line, usando a plataforma Teams.

4. Modificacións na avaliación
O traballo autónomo do alumnado será entregado nas tarefas de Moodle en tempo e forma. A presentación presencial da tarefa e traballo autónomo será notificada ao alumnado en tempo e forma e sempre presentado de manera virtual e personalizada baixo plataforma Moodle e Teams.

*Observacións de avaliación: A revisión do traballo autónomo do alumnado será on-line e usando Teams. Os encontros presenciais estarán supeditados ás obrigas que dicten as autoridades sanitarias e académicas.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A62 Integrar os coñecementos, as habilidades e actitudes da enfermaría para dar a atención ás persoas nas diferentes situacións de saúde, baseados nos principios e valores profesionais, competencias de comunicación asistencial, razoamento clínico, xestión clínica e xuízo crítico asociados ás competencias descritas nos obxectivos xerais e as materias que conforman o titulo, en forma de rotatorio clínico independente e con avaliación final de competencias; nos Centros de Saúde, Hospitais e outros centros asistenciais.
B1 Aprender a aprender.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B5 Traballar de forma colaborativa nun equipo interdisciplinar.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva en un entorno de traballo.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B9 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B10 Capacidade para adaptarse ás situacións novas.
B11 Capacidade e habilidade de xestión da información.
B12 Capacidade para organizar e planificar.
B13 Toma de decisións.
B14 Habilidades interpersonais.
B15 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
B16 Coñecer e apreciar a diversidade e a multiculturalidade.
B19 Coñecementos de informática relativos ao ambiente de estudio.
B20 Sensibilidade cara a temas medioambientais.
B22 Capacidade para motivarse e motivar a outros.
B24 Fomentar e aplicar os dereitos fundamentais e a igualdade entre homes e mulleres.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
C11 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
C12 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
desenvolver estratexias de comunicación efectiva coas persoas atendidas , as suas familias e grupos A62
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B22
B24
C1
C3
C4
C7
C10
C11
C12
Aplicar o proceso de atención de enfermaría integrando os coñecementos dos problemas de saúde das persoas nas diferentes etapas do ciclo vital. Executar con habilidade as intervencións de enfermaría garantindo a seguridade. A62
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B22
B24
C1
C3
C4
C7
cooperar con el equipo asistencial sanitario y/o socio-sanitario A62
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B22
B24
C1
C3
C4
C7
C10
C11
C12
Actuar según los principios éticos y legales que guían a la profesión. Cumplir las normas de funcionamiento de las instituciones sanitarias A62
B1
B3
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B19
B20
B22
B24
C1
C3
C4
C7
C10
C11
C12

Contidos
Temas Subtemas
Colaborar co equipo asistencial sanitario
Comunicación efectiva coas persoas atendidas de acordo co
seu grao de competencia
Aplicación do proceso de atención de enfermaría ao neno san e enfermo.
Realización dos rexistros de acordo ás normas éticas,
deontolóxicas e legais.
Participación na xestión e organización de os servizos de
enfermaría.
Realización dos coidados de enfermaría baseándose nos
principios dunha práctica reflexiva.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A62 B1 B3 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B16 C1 C3 C4 C7 C10 C11 C12 1 20 21
Prácticas clínicas A62 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B20 B22 B24 C4 120 8 128
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno Trátase dun cartafol ou armario clasificado por seccións, debidamente identificados ou etiquetados, que contén os rexistros ou materiais resultantes das actividades de aprendizaxe realizadas polo alumno nun período de tempo, cos comentarios e cualificacións asignadas polo profesor, permitindo a súa visualización. progreso do estudante. A carteira ou cartafol inclúe todo o que fai o alumno, como: notas ou notas de clase, traballos de investigación, guías de traballo e o seu desenvolvemento, comentarios de notas, resumos, probas escritas, autoavaliacións, tarefas desenvolvidas, comentarios sobre o progreso do estudante feita polo profesor, etc.
A súa realización é obrigatoria. Será avaliado polos docentes da materia
Prácticas clínicas
A ensinanza clínica pode entenderse como un proceso instrutivo que ten lugar nun contorno natural relacionado co exercicio dunha profesión, no que os estudantes observan e participan en actividades clínicas deseñadas para proporcionar oportunidades que impliquen a aplicación de feitos, teorías e principios relacionados. coa práctica do mesmo.
A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido pola facultade. Como resultado do rotatorio práctico, xérase un informe final, o cal será avaliado polo profesional que tutorice ao alumno. Este informe será finalmente valorado polo profesor responsable da materia
Na elaboración do informe final terase en consideración os coñecementos, as actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumno.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas clínicas
Portafolios do alumno
Descrición
A atención personalizada vai dirixida principalmente a tutorizar aos alumnos, guiándoos a través da aprendizaxe. Isto permite
facer un seguimento do proceso de maduración de las competencias

Es obligado remitir un correo institucional al profesor/a si el alumno o alumna solicita una tutoría física con respecto a algún tema relaciona con sus estancias clínicas.

*O alumnado e o equipo docente estarán atentos aos cambios que podan xurdir no contexto de pandemia por Covid-19. As autoridades sanitarias e os responsables dos centros sociosanitarios nos que cursan as prácticas e os responsables académicos poden impoñer novas restriccións imprevisibles como a non posibilidade de encontros presenciais.

*A evaluación presencial e individualizada do alumnado será preferentemente non presencial e utilizando as plataformas de encontro virtual Teams.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas clínicas A62 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B20 B22 B24 C4 A súa realización é obrigatoria. Será avaliado polos docentes da materia 80
Portafolios do alumno A62 B1 B3 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B16 C1 C3 C4 C7 C10 C11 C12 A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido pola facultade.
Como resultado do rotatorio práctico, xérase un informe final, o cal será avaliado polo profesional que tutorice ao alumno. Este informe será finalmente valorado polo profesor/a responsable da materia
Na elaboración do informe final terase en consideración os coñecementos, as
actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumno ou alumna
20
 
Observacións avaliación
PRÁCTICAS CLÍNICAS:
As prácticas clínicas son obrigatorias e non existen faltas xustificadas, polo que as ausencias debidamente acreditadas deberán recuperarse, sempre que non excedan do 50% das planificadas. As non xustificadas constituen unha infracción grave e poden supor, a criterio do profesor titular responsable, ol suspenso da asignatura. A recuperación ds prácticas realizarase no periodo establecido polo profesor, antes da data de peche de actas.

Las fechas y horarios en las que cada estudianterealizará las prácticas clínicas se harán públicas antes del inicio de las mismas.

Por su carácter eminentemente práctico non se contempla a dispensa académica en alumnos de matrícula parcial.

- A aplicación das porcentaxes correspondentes (20% diario reflexivo e 80% de adquisición de competencias segundo informe do titor clínico da unidade ou  servicio donde o alumno/a fixera las prácticas)   realizarase sempre e candoo alumno teña as dúas  probas (Prácticas Clínicas e Traballos Tutelados) superadas de xeito independente.

- Cando o alumno non supere de xeito independente as  dúas probas suporá a calificación De SUSPENSO en acta. A
calificación numérica obterase establecendo un mínimo en cada unha das partes.Mínimo de 1 en diario reflexivo e mínimo de 4 en informe de competencias do titor clínico.

- Segundo recolle o artíirgo 18 de las LAS NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN, E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRADO E MESTRADO UNIVERSITARIO DA UDC nas materias que, pola súa natureza se evalúe exclusivamente mediante actividades non recuperables como no caso do Prácticum o as prácticas clínicas,os y as estudantes solo poderán emplear a segunda oportunidade de xulio para recuperar outras actividades complementarias ás prácticas como o diario reflexivo.


Os criterios de avaliación estarán a disposición dos alumno/as na plataforma MOODLE antes do comenzo da asignatura.

O sistema de calificaciones expresará mediante calificación numérica de acordo co establecido no art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), polo que  establece o sistema europeo de créditos e o sistema de calificaciones nas titulacions universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Sistema de calificacions:
0-4.9=Suspenso
5-6.9=Aprobado
7-8.9=Notable
9-10=Sobresainte
9-10 Matrícula de Honra (Graciable) e tras a realización dunha proba práctica,
previa solicitud do alumno ante o profesor responsable das estancias.

O feito de presentarse/realizar as prácticas clínicas e ser avaliado en calquera das probas implica figurar en acta como presentado coa calificación correspondente.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Anatomía/750G01001
Coidados Básicos en Enfermaría/750G01006
Bases para a interpretación do coñecemento científico/750G01008
Enfermaría materno-infantil/750G01018
Estancias Clinicas I/750G01025
Estancias Clinicas II/750G01026
Estadías Clínicas III/750G01027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Estancias Clínicas IV/750G01028
Estancias Clínicas V/750G01029
Estancias Clínicas VI/750G01030

Materias que continúan o temario
Practicum/750G01032

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do Plan de Acción Green Campus Ferrol entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos, no caso de se realizar en papel: non se empregarán plásticos, realizaranse impresións a dobre cara, empregarase papel reciclado e evitarase a impresión de borradores.;Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural tendo en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais

Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria
;Traballaráse para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade, no caso de detectar situacións de discriminación por razón de xénero tomaranse medidas para corrixilas.

Na realización dos traballos da materia, o plaxio e a utilización de material non orixinal, incluído aquel obtido a través da internet, sen indicación expresa da súa procedencia e, se é o caso, o permiso do seu autor/a, será cualificado con suspenso (0,0) na actividade. Todo iso sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese haber lugar tras o correspondente procedemento


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías