Identifying Data 2020/21
Subject (*) Practicum Code 750G01032
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Obligatory 24
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Rodriguez Maseda, Emma
E-mail
emma.rodriguez.maseda@udc.es
Lecturers
Darriba Rodríguez, María Del Pilar
Fernández Basanta, Sara
Freijomil Vázquez, Carla
Garcia Sanchez, Maria Matilde
Movilla Fernandez, Maria Jesus
Rodriguez Maseda, Emma
Sobrido Prieto, Natalia
E-mail
pilar.darriba@udc.es
sara.fbasanta@udc.es
carla.freijomil@udc.es
matilde.garcia@udc.es
maria.jesus.movilla@udc.es
emma.rodriguez.maseda@udc.es
natalia.sobrido@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description Materia de práctica clínica de intervención integradora e avanzada, supervisada por profesionáis de enfermaría e por profesorado da Universidade situados nos recursos socio-sanitarios seleccionados como ámbitos clínicos de aprendizaxe práctica avanzada. O seu obxectivo fundamental, é permitir a incorporación por parte do alumnado dos valores profesionais, razoamento clínico, xestión clínica e o xuízo crítico. Ademais, o estudantado integrará os coñecementos, habilidades e actitudes da enfermaría como práctica profesional baseada en principios e valores, asociados ás competencias descritas nas materias que conforman o título.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos.
Non existen modificacións nos contidos da materia.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Portafolios do alumno/a.
Eventos científicos e/ou divulgativos.
Prácticas clínicas.

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: De uso pra facer consultas e resolver dúbidas.
– Moodle: Nas datas establecidas para as diferentes entregas, utilizaremos esta plataforma para facer o seguemento do portafolio do/a alumno/a.
– Teams: Para as titorías e nas ocasións en que sexa necesario unha reunión diagnóstica do rotatorio de práctica clínica e ao final do rotatorio para a comunicación e/ou revisión da avaliación final e para a organización da Xornada Divulgativa.

4. Modificacións na avaliación
Non existen modificacións no sistema de avaliación da materia.

*Observacións de avaliación:
A avaliación desta materia só será posible se o/a alumno/a completou alo menos o 75% das 470 h de practicas clínicas asignadas nesta materia. Unha porcentaxe inferior suporá un NP na avaliación.
De ser posible, se completarán as prácticas no período establecido polo profesorado, antes da data de peche de actas (tanto xuño como xullo) e no servicio que se considere oportuno en función das necesidades, podendo non coincidir co lugar no que se iniciaron.


5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non existen modificacións na materia.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A62 Integrar os coñecementos, as habilidades e actitudes da enfermaría para dar a atención ás persoas nas diferentes situacións de saúde, baseados nos principios e valores profesionais, competencias de comunicación asistencial, razoamento clínico, xestión clínica e xuízo crítico asociados ás competencias descritas nos obxectivos xerais e as materias que conforman o titulo, en forma de rotatorio clínico independente e con avaliación final de competencias; nos Centros de Saúde, Hospitais e outros centros asistenciais.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa nun equipo interdisciplinar.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva en un entorno de traballo.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B9 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B10 Capacidade para adaptarse ás situacións novas.
B11 Capacidade e habilidade de xestión da información.
B12 Capacidade para organizar e planificar.
B13 Toma de decisións.
B14 Habilidades interpersonais.
B15 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
B16 Coñecer e apreciar a diversidade e a multiculturalidade.
B18 Desenvolver a capacidade de liderado.
B19 Coñecementos de informática relativos ao ambiente de estudio.
B20 Sensibilidade cara a temas medioambientais.
B21 Implicación na calidade e busca/procura da excelencia.
B22 Capacidade para motivarse e motivar a outros.
B24 Fomentar e aplicar os dereitos fundamentais e a igualdade entre homes e mulleres.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
C11 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
C12 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
C13 CB5 Que os estudantes desenvolveran aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores con un alto grao de autonomía

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Participar de maneira activa e responsable como membro do equipo asistencial A62
B1
B2
B3
B4
B5
B7
B11
B12
B14
B16
B18
B21
B22
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
C12
Desenvolver con habilidade, estratexias de comunicación coas persoas, familias, grupos e comunidade. A62
B1
B3
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B15
B18
B21
B22
C1
C3
C4
C6
C8
C11
C12
Demostrar capacidade para determinar as necesidades de coidado das persoas atendidas, establecer os diagnósticos de enfermaría e complicacións potenciais e planificar as intervencións e actividades necesarias. A62
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B18
B19
B20
B21
B22
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
C12
C13
Executar con habilidade as intervencións e actividades necesarias. A62
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B19
B20
B21
B24
C3
C4
C6
C7
C8
C11
C13
Utilizar os sistemas de continuidade dos coidados. A62
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B16
B18
B19
B21
B22
B24
C1
C3
C4
C6
C8
C10
C12
Actuar segundo os principios éticos e legais que guían á profesión. Cumprir as normas de funcionamento das institucións sanitarias. A62
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B9
B11
B13
B14
B16
B20
B21
B22
B24
C3
C4
C7
C10
C11

Contents
Topic Sub-topic
PRACTICAS CLÍNICAS TUTELADAS QUE SE DESENVOLVEN EN CALQUERA ÁMBITO DA PRÁCTICA ENFERMEIRA.
Realización do proceso de Coidado.
Realización de actividades de prevención e promoción da saúde.
Administrar coidados ás persoas, en situacións específicas de saúde-enfermidade.
Comunicación efectiva co usuario e/ou persoas significativas e co equipo multidisciplinar.
Traballo en equipo e relacións interprofesionais. Incorporación á práctica profesional dos principios éticos e legais que guían a profesión.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Student portfolio A62 B1 B3 B7 B8 B11 B21 C1 C3 C4 C6 C7 C12 C13 0 30 30
Events academic / information B8 B11 B12 B13 B22 C3 C4 C7 C13 10 0 10
Clinical practice placement A62 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20 B21 B22 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 C13 470 89 559
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Student portfolio A metodoloxía que se utilizará para realizar este portafolios é o Diario Reflexivo do/a alumno/a. Este diario, realizarase a través da plataforma Moodle e a súa cumprimentación é obrigatoria e consistirá nunha entrada mensual.
Events academic / information Antes de finalizar o rotatorio os/as alumnos/as asistirán na modalidade que permita a situación sanitaria do momento (virtual ou presencial) as Xornadas de Orientación Profesional organizadas pola Facultad e eventos científicos que se poidan programar. Prográmase como unha actividade de asistencia obrigatoria dentro da materia.
Clinical practice placement Proceso instruccional que ten lugar nun ambiente natural, relacionado co exercicio dunha profesión, no que os/as estudantes observan e participan en actividades clínicas deseñadas para proporcionarlles oportunidades que supoñen a aplicación de feitos, teorías e principios relacionados coa práctica desta.
Prográmase como unha actividade de asistencia obrigatoria dentro da materia.Personalized attention
Methodologies
Clinical practice placement
Description
A atención personalizada vai dirixida principalmente a tutorizar ao alumnado, guiandolos a través da aprendizaxe. Isto permite facer un seguimento do proceso de maduración das competencias.
Dentro do marco da atención personalizada inclúese a realización dun e-Diario reflexivo, que se revisa semanalmente, o cal supón un marco de reflexión no que o profesorado ten a posibilidade de guiar o alumnado naqueles aspectos que resulten máis dificultosos dende a perspectiva do alumnado.
Ademais, traballaranse os aspectos que se consideren oportunos tras as reunións cos diferentes titores/as dos/as alumnos/as.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Clinical practice placement A62 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B18 B19 B20 B21 B22 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 C13 A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido dende a Facultade. Como resultado do rotatorio práctico, xeraranse dous informes, un intermedio e outro final, os cales serán elaborados polo profesor, que tutorice ao alumno no centro sanitario. Estes informes serán revisados finalmente e valorados polas docentes da materia e o/a titor/a clínico. Estes dous informes permítennos realizar un seguimento da evolución do alumnado e ser conscientes de aspectos a mellorar.
Na elaboración dos informes, teranse en consideración os coñecementos, as actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumnado.
80
Student portfolio A62 B1 B3 B7 B8 B11 B21 C1 C3 C4 C6 C7 C12 C13 A súa realización é obrigatoria. Será avaliado polo profesorado da materia, non polos/as titores/as clínicos. 20
 
Assessment comments

PRÁCTICAS CLÍNICAS:

Para poder realizar as prácticas clínicas correspondentes é necesario estar matriculado oficialmente na materia Practicum e ter superadas as todas as Estancias Clínicas, tal e como consta na memoria do Título de Grao

Existe a obrigatoriedade de asistir ás prácticas clínicas e non existen faltas xustificadas, polo que as ausencias debidamente acreditadas deberán recuperarse, sempre que non excedan do 20% das planificadas. As non xustificadas poden supor, a criterio do profesorado responsable da materia, o suspenso da materia. A recuperación das prácticas realizarase no período establecido polo profesorado, antes da data de peche de actas e no servicio que se considere oportuno en función das necesidades, podendo non coincidir co lugar no que se iniciaron.

Para superar a materia:

- É imprescindible superar cada unha das metodoloxías avaliables de forma independente. As partes considéranse superadas cuando se alcanza unha puntuación de 5 sobre 10. A non superación dunha das partes suporá a cualificación de SUSPENSO en acta.

- É imprescindible ter asistido aos eventos científicos e/o divulgativos programados.

O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Sistema de cualificacións: 

0-4.9=Suspenso

5-6.9=Aprobado

7-8.9=Notable

9-10=Sobresaliente

9-10 Matrícula de Honra (Graciable)

O feito de presentarse/realizar as prácticas clínicas e ser avaliado en calquera das probas implica figurar en acta como presentado coa cualificación correspondente.

Convocatoria de segunda oportunidade: o estudantado deberá recuperar toda a materia (no caso de non superar ambas metodoloxías) ou a parte non superada, durante o mes de xullo e antes do peche de actas.

As condicións para a obtención dunha matricula de honra son que o/a alumno/a obteña máis dun 95% da cualificación da materia, sexa a mellor cualificación da clase na oportunidade avaliada e a súa achega na solución de problemas e nas prácticas fose significativa.

A vixencia do aprobado das Estancias Clínicas manterase por un período de dous cursos lectivos consecutivos á realización das estancias aprobadas.


Sources of information
Basic

Esta materia é de movilización de competencias fináis, polo que inclue toda a bibliografía básica da titulación.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Clinical Placement I/750G01025
Clinical Placement II/750G01026
Clinical Placement III/750G01027
Clinical Placement IV/750G01028
Clinical Placement V/750G01029
Clinical Placement VI/750G01030
Clinical Placement VII/750G01031

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Esta materia ten en conta as recomendacións de SOSTENIBILIDADE DO MEDIO AMBIENTE, PERSOA E IGUALDADE DE XERO:

- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia, realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

- Teranse en conta os principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

- Atendendo ás distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria, nesta materia terase en conta a perspectiva de xénero velando pola non utilización dunha linguaxe sexista nos documentos desenvolvidos na materia e nas actividades clínicas realizadas co alumnado.

- Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas no contexto clínico, influíndo na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

- Prestará especial atención en detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas.

- Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso idóneo, igualitario e proveitoso á vida universitaria.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.