Identifying Data 2020/21
Subject (*) Clinical Nursing I Code 750G01034
Study programme
Grao en Enfermaría
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Coordinador
Arantón Areosa, Luis Fernando
E-mail
luis.aranton@udc.es
Lecturers
Arantón Areosa, Luis Fernando
E-mail
luis.aranton@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description Esta materia trata de iniciar ao estudante nos principios básicos e xerais da profesión utilizando o paradigma enfermeiro como base conceptual, considerando á persoa, familia e comunidade como elementos principais para a aplicación dos coidados enfermeiros apoiando-se en modelos e teorías de enfermaría.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizará ningunha modificación

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas
*Metodoloxías docentes que se modifican
Realizarase de maneira virtual a totalidade dos seminarios e probas

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Para a comunicación e seguimento do alumnado utilizaranse as ferramentas informáticas institucionais, sendo o Campus Virtual da UDC a canle principal de comunicación.

4. Modificacións na avaliación
Ningunha
*Observacións de avaliación:
A realización das probas será mediante o uso das ferramentas informáticas institucionais

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Ningunha

Study programme competencies
Code Study programme competences
A34 Coñecer as alteracións de saúde do adulto, identificando as manifestacións que aparecen nas distintas fases.
A35 Identificar as necesidades de coidado derivadas dos problemas de saúde.
A36 Analizar os datos recollidos na valoración, priorizar os problemas do paciente adulto, establecer e executar o plan de coidados e realizar a súa avaliación.
A37 Realizar as técnicas e procedementos de coidados de enfermaría, establecendo unha relación terapéutica cos enfermos e familiares.
A38 Seleccionar as intervencións encamiñadas a tratar ou previr os problemas derivados das desviacións de saúde.
A39 Ter unha actitude cooperativa cos diferentes membros do equipo.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa nun equipo interdisciplinar.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva en un entorno de traballo.
B8 Capacidade de análise e sínteses.
B9 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
B11 Capacidade e habilidade de xestión da información.
B12 Capacidade para organizar e planificar.
B13 Toma de decisións.
B15 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
B16 Coñecer e apreciar a diversidade e a multiculturalidade.
B19 Coñecementos de informática relativos ao ambiente de estudio.
B24 Fomentar e aplicar os dereitos fundamentais e a igualdade entre homes e mulleres.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C10 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos a seu traballo ou vocación de unha forma profesional y posúan as competencias que solen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
C11 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
C12 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Identify changes in the health of the adult person : Factors influencing, pathophysiological mechanisms , manifestations, diagnostic methods, specific medical and surgical treatments. A34
A35
A36
A37
A38
A39
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B15
B16
B19
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
C12
Identify the needs of care in adults with health problems resulting from treatments, diagnostic tests and therapeutic procedures. A34
A35
A36
A37
A38
A39
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B15
B16
B19
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
C12
Identify nursing diagnoses and potential complications in adults with health problems and those arising from treatments, diagnostic tests and therapeutic procedures. A34
A35
A36
A37
A38
A39
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B15
B16
B19
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
C12
Nursing care plan for adults with health problems and those arising from treatments, diagnostic tests and therapeutic procedures. A34
A35
A36
A37
A38
A39
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B15
B16
B19
B24
C1
C3
C4
C6
C8
C10
C11
C12

Contents
Topic Sub-topic
Learning Unit I: GENERAL CLINICS .
- Conceptual basis of clinical nursing.
- Taxonomy diagnostics, NANDA NIC and NOC .
- The Nurse Dossier
- The inflammatory and infectious processes .
- Electrolyte disturbances is acid - base.
- Care of wounds and soft tissue.
- Nursing care the people with pain .
- Nursing care to people with hemorrhagic syndrome
- Care of the medical- surgical patients : issues and trends.
- How to Apply Process Nursing Care Clinic nurses.
- How to make a hypothesis diagnosed nurse.
- The dossier nurse.
- Isolation Hospital .
- Aterials and venous blood gas Interpretations.
- Types of treatments for pain .
- Care for people with disorders of tissues and wounds .
- Care for people with disorders or disorders of the pathologies with hemorrhagic syndrome : aspects and trends.
Learning unit II: nursing care Persons under surgery - Care Persons under surgery : issues and trends.
Learning unit III: Attention of Nursing the people subjected the surgical intervention Nursing care for people with impaired respiratory function.
Learning Unit IV : nursing care for people with impaired vascular function. - Nursing care to people with impaired vascular function dela , issues and trends .
Learning Unit V : Nursing care for people with impaired renal and urinary . - Nursing care to people with impaired renal and urinary function : issues and trends.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A34 A35 A36 A37 A38 A39 B24 B19 B16 B15 B13 B12 B11 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 20 20 40
Case study A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 15 50 65
Supervised projects A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 6 12 18
Objective test A34 A35 A36 A37 A38 A39 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 1 17 18
Workbook A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 1 6 7
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Oral exhibition supplemented with the use of audiovisual means and the introduction of any questions directed to the students, with the aim to transmit knowledges and facilitate the learning.
The kind magistral is also known how "conference", "expositive method" or "Masterclass". This last modality sound to reserve it a special type of lesson imparted by a professor in special occasions, with a contained that supposes an original manufacture and based in the almost exclusive use of the word how road of transmission of the information to the audience.
Case study Methodology, by means of the Collaborative Work , where the subject confronts in front of the description of a specific situation that rises a problem that has to be comprised, valued and resolved by a group of people, through one process of discussion. The student situates in front of a concrete problem (case), that describes him a real situation of the professional life, and owes to be able to analyze a series of facts, referents it a particular field of the knowledge or of the action, to arrive the a decision reasoned through one process of discussion in small groups of work.
- The groups estaran compounds of 5 to 7 students.
- The realizacion of this activity and mandatory and computes a 20%.
Supervised projects Methodology, by means of the Collaborative Work, designed to promote the autonomous learning of the students, low the guardianship of the professor and in escenario varied (academics and professionals). It is referred prioritariamente to the learning of the "Like doing the things". It constitutes an option based in the asunción put students of the responsibility by the his propio learning.
This system of teaching bases in two basic elements: the independent learning of the students and the tracking of this learning put professor-titor.
- The works will be in group.
- The groups will be composed by 5 to 7 students.
- The realisation sera compulsory and computes 20%
Objective test Proof that integrates questions type open objective proofs of brief half answer.
The avaliacion of this proof computes a 60%.
Workbook They are a group of texts and documentation writing that collected and edited how source of deepening in the contained worked.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Supervised projects
Description
The atencion personalised realised to each group of 5 to 7 students that elaborate the work tutelado or the estuio of cases to do a follow-up next track of the work that are developing and the evolucion of the groups by means of collaborative work.I t will be compulsory to assist to the tutoría customised so much in the Study of Cases as in ls Work assisted, Likewise it will be compulsory the assistance to the presentation at the end of Educational period of the Study of Cases.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 It Will evaluate:
- The utilization of the P.A.E.
- The utilization of a Taxonomia Nurse, NANDA, NIC And NOC.
- The utilization of a Model Nurse.
- The collected of the Bibliographic Searches.
- The participation of each of the members of the instruments in the resolution and discussion of the problems or situacions posed by means of one Collaborative Work.
- Undertake comprehensive evaluations, takes of decisions clinical and systematic using the tools and suitable frames stop the patient his family, taking into account the physical factors, social, cultural, psychological, spiritual and most relevant environmental.
The percentage of the evaluacion attributed to east capitulate reserved only in the extraordinary announcement of July that to the equal that in the ordinary announcement added with the Works Tutelados and the Mixed Proof to obtain the total of the final note. This percentage did not apply to back announcements.
30
Supervised projects A34 A35 A36 A37 A38 A39 A60 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 The essential criteria stop the realization of the works are:
- The utilization of the P.A.E.
- Of a taxonomia nurse, NANDA, NIC And NOC.
- The utilization of a Model Nurse.
- The collected of Bibligraphic searches.
- The adecuación of the knowledges, of the bases nurses and of Pathophysiology applied to the works, by means of one Collabotative Work.
The percentage of the evaluacion attributed to east capitulate reserved only in the extraordinary announcement of July that to the equal that in the ordinary announcement added with the Works Tutelados and the Mixed Proof to obtain the total of the final note. This percentage did not apply to back announcements.
30
Objective test A34 A35 A36 A37 A38 A39 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B9 B11 B12 B13 B15 B16 B19 B24 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C10 C11 C12 This proof consisted of a total of 5 questions of short answer or type test on ace resolutions of clinical cases, in which it will evaluate to utilisation do P.To.And., of a model nurse and of a taxonomy nurse, coa Taxonomy NANDA, with the NIC and NOC.
- Sera Eliminatory and will not do average the Clinical Infirmary I with the Clinical infirmary II and neither will do average with any another proof, already are the works tutelados like the studies of cases.
- If the student did not present to this Proof in the Record aparecera NO PRESENTED, reservandose the alone percentages until the Extraordinary announcement of Julio, in back announcements the NO PRESENTED corresponds to present only to the Mixed Proof and in case that this this approved only applied 60% in the final note in the matter.
- Each question of the proof will mark between 0,5 points until 2 points or to fraction, depending on the questions.
Or system of qualification and to following:
0-4.9 Suspense
5-6.9 Approved
7-8.9 Remarkable.
9-9.5 Excellent.
9.6-10 it Enrols of Honour.
For the Class Honours should reach 9.6 - 10 Endnote, ie the sum of the porecentajes of the Joint Test, case studies and tutored projects.
40
 
Assessment comments

So much the Study of Cases like the Works Tutelados, do not have final review since they are subjected to a continuous evaluation in the cuatrimestres with the corresponding groups, at the end of the cuatrimestre the student will have to realise an individual exercise of auto evaluation contributing informacion of his work and role in the group. Only the mixed proof has back review to the examination. The final note is the result of the percentages of the study of cases, the works tutelados and the mixed proof.

- Information for the students repetidores, of Opportunity Advanced (Extraordinary of December), of second and back enrol: In these announcements will not reserve  the so much percent of the Works Tutelados neither of the Study of Cases, by what the note reached in the Mixed Proof is the one who will appear like the final evaluation.

- Information for students with Enrol Partial: they will have to communicate to the start of Course the peculiarity of enrols it with the end to be able to them adapt to the groups and to the development of his work in them and to be able to establish with the professor that type of work will manage with the teams along the course, will not be exentos of the works grupales so much of the Study of Cases as of the Works Tutelados and do not open inequalities regarding the rest of the students.


Sources of information
Basic Thomas, L.V. (1983). Antropologia de la muerte. Fondo de cultura economica. Mexico
Bulecheck, G.M.; Butcher, H.K.; McCloskev (2009). Calsificacion de intervenciones (NIC). ELSEVIER-DOYMA
Moorhead,S.;Johnson, M.; Maas,M.L.; Swanson,E. (2009). Clasificacion de resultados (NOC). ELSEVIER-DOYMA.
Astudillo, W.; Mendinueta, C. (1997). Cuidado enfermero en fase terminal y su familia. EUNSA
Espejo Arias, M.D. (2000). Cuidados Paliativos. Paradigma
Gordon, M. (2009). Diagnostico enfermero. Proceso y clasificacion. Harcourt
Luis, M.T. (2009). Diagnosticos enfermeros. Un instrumento para la practica asistencial. Harcourt
Juve, E. (1996). Enfermeria Onco-hematologica. Masson
De Wit, Susan (2000). Fundamentos de Enfermeria Madico-quirurgica. Harcourt
Potter, P.A. (2009). Fundamentos de enfermería. Teoria y Practica. Harcourt
Carpenito, L.J. (2005). Manual de Diagnosticos de Enfermeria. McGraw-Hill- Interamericana
Ackley, B.J.; Ladwig, G.B. (2009). Manual de Diagnosticos de enfermeria. ELSEVIER-DOYMA.
NANDA, Diagnosticos enfermeros (2009/2011). NANDA. Definiciones y Calsificacion. Harcourt
Mcuan, B. (1997). Paciente Terminal y muerte. Doyma
Holloway, Nancy (2000). Planes de cuidados de Enfermeria Medico-quirurgica. Doyma
Klüber Ross (1987). Sobre la muerte y los moribundos. Grijalbo
Canobbio, M. (2003). trastornos cardio-vasculares. Doyma
Doughty, Dorothy (2005). Trastornos gastrointestinales. Doyma
Wilson, Susan; Thomson, june (2003). Trastornos respiratorios. Doyma

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Anatomy/750G01001
Biology/750G01002
Coidados Básicos en Enfermaría/750G01006
Fundamentos da Enfermaría/750G01007
Bases for the Interpretation of Scientific Knowledge/750G01008
Advanced Tools and Methods in Qualitative Research/750G01023
Physiology/750G01105

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Pharmacology/750G01011
Professional Ethics, Legal Framework and Philosophy of Care/750G01016

Subjects that continue the syllabus
Clinical Nursing II/750G01035

Other comments
- It owes to do a sustainable use of the resources and the prevention of negative impacts envelope the natural
means
- Will owe to detect situations of discrimination by reason of gender and will propose actions and
measures to correct them.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.