Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Técnicas e procedementos en prevención da infección Código 750G02032
Titulación
Grao en Podoloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinación
Romero Martin, Manuel
Correo electrónico
manuel.romero.martin@udc.es
Profesorado
Romero Martin, Manuel
Correo electrónico
manuel.romero.martin@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Infección nosocomial: concepto, características; prevención y control en podología. Métodos de limpieza, desinfección y esterilización del instrumental de cirugía y quiropodología. Prevención de la infección en los actos quirúrgicos. Gestión de residuos en ambientes clínicos y quirúrgicos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A27 Coñecer e empregar o instrumental en cirurxía e quiropodoloxía, os métodos de esterilización e a toma de mostras para cultivos.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva nun entorno de traballo.
B14 Implicación na calidade e busca da excelencia.
B15 Sensibilidade cara temas medioambientais.
B18 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
B19 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer y comprender el concepto y características de la infección nosocomial A27
B1
B3
B5
B6
B7
B14
B15
B18
B19
C3
C6
C7
C8
Conocer e identificar las medidas de prevención y control de la infección nosocomial en podología A27
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B14
B15
B19
C3
C6
C7
C8
Describir, identificar y utilizar los antisépticos y desinfectantes de uso general en podología. A27
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B14
B15
B19
C3
C6
C7
C8
Capacidad para describir y realizar los proceso de limpieza, desinfección y esterilización del material clínico y quirúrgico de podología A27
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B14
B15
B19
C3
C6
C7
C8
Capacidad para describir y realizar las técnicas de lavado de manos higiénico y quirúrgico en el marco de la prevención de la infección A27
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B14
B15
B19
C3
C6
C7
C8
Conocer y aplicar las medidas de prevención de la infección de localización quirúrgica. A27
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B14
B15
B19
C3
C6
C7
C8
Gestionar las características ambientales (humedad, temperatura, ventilación, etc) de ambientes clínicos y quirúrgicos en el marco de la prevención de la infección. A27
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B14
B15
B19
C3
C6
C7
C8
Conocer y aplicar las medidas de gestión de los residuos en ambientes clínicos y quirúrgicos. A27
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B14
B15
B19
C3
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
U.D. I. Asepsia y antisepsia.
1.1.- Conceptos generales.
1.2.- Limpieza y desinfección del medio clínico.
1.3.- Antisépticos y desinfectantes de uso general en el ámbito clínico.
1.4.- Normas de utilización y conservación de antisépticos y desinfectantes.
U.D. II: Limpieza, desinfección y esterilización del material clínico. 2.1.- Introducción al proceso de limpieza.
2.2.- Ejecución del proceso de limpieza.
2.3.- Conservación del material y comprobación de su funcionamiento.
2.4.- Métodos de empaquetado para esterilización.
2.5.- Métodos de esterilización.
2.6.- Sistemas de control
U.D. III: Lavado de manos como medida de prevención de la infección hospitalaria.
3.1.- Agentes de lavado.
3.2.- Métodos de lavado de manos.
3.3.- Lavado de manos rutinario.
3.4.- Lavado de manos quirúrgico.
3.5.- Colocación de guantes estériles
3.6.- Preparación del campo estéril.
U.D. IV: Infección nosocomial relacionada con herida quirúrgica.
4.1.- Conceptos generales. Clasificación de las intervenciones quirúrgicas.
4.2.- Etiología y factores de riesgo de la infección hospitalaria relacionada con herida quirúrgica.
4.3.- Focos y modos de adquisición de la infección. Criterios diagnósticos de la infección de la herida quirúrgica.
4.4.- Preparación del paciente para cirugía.
4.5.- Recomendaciones de los CDC.
U.D. V: Higiene del medio sanitario.
5.1.- Limpieza y desinfección del medio sanitario.
5.2.- Ambientes quirúrgicos.
5.3.- Gestión de los residuos sanitarios.
U.D. VI. Precauciones universales de prevención de las enfermedades infecciosas en el ámbito sanitario 6.1.- Precauciones universales de prevención de la infección en el personal sanitario
6.2.- Síndrome de Inmunideficiencia Humana
6.3.- Hepatitis B
6.4.- Hepatitis C
6.5.- Tuberculosis
6.6.- Enfemedad de Cretzfeldt-Jakob
6.7.- Otras enfermedades contagiosas
6.8.- Clasificación de riesgos laborales
U.D. VII. Módulo práctico I: Preparación prequirúrgica.
7.1.- Vestimenta quirúrgica.
7.2.- Lavado quirúrgico de manos.
7.3.- Colocación de guantes estériles.
7.4.- Circulación bloque quirúrgico
U.D. VIII. Módulo práctico II: Esterilización de instrumental 8.1.- Limpieza, descontaminación y empaquetado
8.2.- Esterilización por vapor
8.3.- Controles de eficacia

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A27 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B14 B15 B18 B19 C3 C6 C7 C8 18 36 54
Aprendizaxe colaborativa A27 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B14 B15 B18 B19 C3 C6 C7 C8 17 34 51
Proba obxectiva A27 B2 B3 B14 B18 B19 C6 C7 C8 2 18 20
Prácticas de laboratorio A27 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B14 B19 C3 C8 9 9 18
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Los contenidos teóricos básicos de la materia serán impartidos mediante lección magistral, pero con un enfoque participativo por parte del estudiante.
Aprendizaxe colaborativa Los estudiantes en grupos de 5.desarrollarán un trabajo de síntesis y de corte práctico relativo a uno de los contenidos de los temas de materia.
Proba obxectiva Examen teórico escrito con 10 preguntas cortas. La prueba será elaborada con el fin de valorar el nivel de conocimientos teóricos del estudiante.
Prácticas de laboratorio Se usará la metodología de aprendizaje práctico-reflexivo para la realización obligatoria de las prácticas de la materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Proba obxectiva
Prácticas de laboratorio
Descrición
Se realizará de forma presencial en todo momento que el estudiante lo precise el despacho 3.15 y de forma no presencial a través del correo electrónico maromar@cdf.udc.es.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa A27 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B14 B15 B18 B19 C3 C6 C7 C8 La realización del trabajo tutelado es obligatoria. Se valorará: adecuación al guión solicitado, integración de conocimientos teóricos básicos en la aplicación práctica, estilo y bibliografía. 10
Proba obxectiva A27 B2 B3 B14 B18 B19 C6 C7 C8 Examen teórico escrito con 10 preguntas cortas. Nota máxima: 6 puntos Nota mínima a alcanzar: 3 puntos. 65
Prácticas de laboratorio A27 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B14 B19 C3 C8 Se evaluará el proceso de aprendizaje práctico-reflexivo (1 punto) y la realización de un examen práctica en grupo (1.5 puntos). Nota máxima: 2.5 puntos Nota mínima a alcanzar: 1.75 puntos. 25
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica EPINE (2014). .
(). Normas y procedimientos de los CDC y la OMS.
Romero Martín, Manuel; et al (2006). Prevención de la infección en centros sanitarios. Ferrol. Imprenta Gonmar

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bioloxía/750G02005

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Microbioloxía e parasitoloxía/750G02007

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":  

  • A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia realizarase a través do correo electrónico do docente, en formato dixital sen necesidade de imprimilos, no caso de se realizar en papel (traballos da aula): non se empregarán plásticos, realizaranse impresións a dobre cara, empregarase papel reciclado e evitarase a impresión de borradores.
  • Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural tendo en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais
  • Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria

Na realización dos traballos da materia, o plaxio e a utilización de material non orixinal, incluído aquel obtido a través da internet, sen indicación expresa da súa procedencia e, se é o caso, o permiso do seu autor/a, será cualificado con suspenso (0,0) na actividade. Todo iso sen prexuízo das responsabilidades disciplinarias ás que puidese haber lugar tras o correspondente procedemento.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías