Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Anatomía xeral Código 750G02103
Titulación
Grao en Podoloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Facio Villanueva, Angel
Correo electrónico
angel.facio@udc.es
Profesorado
Facio Villanueva, Angel
Correo electrónico
angel.facio@udc.es
Web http://moodle.udc.es/
Descrición xeral O alumno deberá coñecer a anatomía humana e o estudo dos diferentes órganos, aparellos e sistemas. Esplacnoloxía vascular e nerviosa. Eixos e planos corporales. Así como o desenvolvemento embriolóxico nas distintas etapas da formación.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A65 CE1 - Conocer el desarrollo embriológico del cuerpo humano, los ejes y planos corporales y la anatomía de órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano y la esplacnología vascular y nerviosa
B23 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B25 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B29 CG02 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos médicos y quirúrgicos, interrelacionando la patología general con la patología del pie.
C9 CT01 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C11 CT03 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
C14 CT06 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables
C15 CT07 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social
C16 CT08 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad
C17 CT09 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para conocer e comprender a morfoloxía e a estrutura global do corpo humano e empregar axeitadamente a linguaxe anatómica. A65
B23
B25
B29
C9
C11
C14
C15
C16
C17
Capacidade de conocer e comprender os planos e os eixos e a terminoloxía dos conceptos xerais de osos, cartílagos, articulacións, músculos e os sistemas de conducción. A65
B29
C11
Capacidade para coñecer o desenrolo embrionario, organoxénese e os cambios posnatais dos aparatos e sistemas do corpo humano. A65
B29
Coñecer e identificar os relieves óseos palpables, elementos musculares, estruturas articulares e nervios das diferentes rexións topográficas do corpo humano. A65
Coñecer e identificar os diferentes órganos que forman os sistemas corporais, a súa localización e características. A65
B29
Coñecer as características diferenciáis da pel e do tecido celular subcutáneo nas distintas rexións corporais, así coma a distribución normal dos seus anexos. A65
B29
Capacidade de recoñecer e diferenciar distintas estruturas corporais por medio de métodos diagnósticos máis habituais na práctica clínica A65
B29
C11

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1: Introducción ó estudo da anatomía humana Modelos anatómicos
Técnicas de estudio anatomía
Visión global do corpo humano
Tema 2: Embrioloxía humana e desenrolo fetal Organoxénese
Riscos no desenrolo embrionario e fetal
Consello xenético
Tema 3: Estudo anatómico do sistema músculo esquelético da cabeza, colo, tórax, abdome tronco, extremidades superior e inferior Aparato locomotor
Movemento do corpo humano
Tema 4: Estudo anatómico do sistema cardiovascular Corazón
Grandes vasos
Sistema arterial
Sistema venoso
Sistema linfático
Tema 5: Estudo anatómico do sistema dixestivo Boca
Esófago
Estómago
Intestino
Recto
Fígado e vías biliares
Tema 6: Estudo anatómica do sistema xenito - urinario Ril
Vías urinarias
Próstata
Útero
Trompas de Falopio
Ovario
Vulva - vaxina
Tema 7: Estudo anatómico do sistema endócrino Hipotálamo
Hipófise
Tiroides
Paratiroides
Páncreas
Tema 8: Estudo anatómico do sistema nervioso central e periférico Pares craneais
Pares espinais
Encéfalo
Cerebelo
Médula espinal
Tema 9: Estudo anatómico do sistema respiratorio Pumón
Vías respiratorias
Tema 10: Estesioloxía humana: órganos dos sentidos Vista
Olfato
Oido
Tacto
Gusto
Tema 11: Estudo anatómico da pel e os seus anexos Estrutura epiderme, derme e hiopoderme

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A65 B23 B25 B29 15 30 45
Proba de resposta múltiple A65 B29 1 0 1
Presentación oral A65 B23 B25 B29 14 0 14
Sesión maxistral A65 B23 B25 B29 C9 C11 C14 C15 C16 C17 45 45 90
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Elaboración en grupo dun traballo sobre un tema asignado co obxectivo de ser exposto en clase
Proba de resposta múltiple Proba tipo test con 60 preguntas con catro posibles respostas e unha única delas válida
Presentación oral Presentación en grupo do traballo elaborado con apoio das ferramentas que sexan precisas
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de algunas preguntas dirixidas ós estudantes, ca finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba de resposta múltiple
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Presentación oral
Descrición
As distintas metodoloxías requiren un seguimento e apoio continuado a través das titorias e as sesión de seguimento da elaboración dos traballos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A65 B29 Exame tipo test con 60 preguntas con unha única resposta válida das catro opción posibles. Cada tres erros resta unha pregunta acertada e para aprobar o exame ten que acadarse un 60% das preguntas. 80
Sesión maxistral A65 B23 B25 B29 C9 C11 C14 C15 C16 C17 Participación activa nas sesións 5
Traballos tutelados A65 B23 B25 B29 Elaboración en grupo dun traballo sobre os temas do contido da asignatura 10
Presentación oral A65 B23 B25 B29 Presentación en clase do traballo elaborado co apoio dos medios audiovisuais necesarios 5
 
Observacións avaliación
Para superar a materia é necesario asistir á totalidade das prácticas e superar a avaliación final das mesmas con alomenos unha puntuación de 5 sobre 10, ademáis de obtener unha media de 6 (sobre 10) na calificación da proba de resposta múltiple e 5 sobre 10 no total da asignatura.

Convocatorias de segunda oportunidade e posteriores matrículas: Para aqueles alumnos/as que teñan cursado a materia e realizado as prácticas obrigatorias de forma completa ca calificación de apto, deben ter en conta que poden voltar a cursar toda a materia novamente e presentarse só ao examen teórico final, tendo en conta que a calificación do exame teórico fará media cas calificacións das prácticas, talleres, traballos tutelados e clases maxistrais do curso académico no que teñan cursado as mesmas.

Para os alumnos con matrícula parcial ou dispensa académica: poderán obter a calificación da asignatura ca modalidad ordinaria na que a proba de resposta múltiple supón o 80% da calificación e o outro 20% corresponde á elaboración do cuadernillo de prácticas e os traballos tutelados. Nesta modalidade será obrigatorio superar a proba de resposta múltiple e realizar os cadernillos de prácticas e os traballos tutelados para superar la asignatura.

Convocatorias da oportunidade adiantada de avaliación: Para aquelles alumnos/as que teñan solicitado a oportunidade adiantada de avaliación, cumpran cos requisitos e se lles conceda podrán presentarse ó exame teórico final cuia calificación suporá o 100% da calificación da materia.

Non presentado: Se calificará como non presentado os/as alumnos/as que non concurran á realización do exame e/ou non entreguen os cadernillos de prácticas e os traballos tutelados nos prazos definidos.

Matrícula de honra: Poderá obterse a calificación de matrícula de honra habendo obtido a calificación de sobresainte e a máxima calificación na avaliación e seguimento continuo realizado durante o curso académico.

Fontes de información
Bibliografía básica
1.AAVV. Terminología anatómica. Panamericana, 1ª ed, 2001. 2. Abrahams PH, Hutchings RT, Marks SC. Gran atlas McMinn de Anatomía Humana. Oceano, 2ª ed, 2009. 3. Agur FR, Dalley F. Grant. Atlas de anatomía. Panamericana, 11ª ed, 2007. 4. Bouchet A, Cuilleret J. Anatomía descriptiva, topográfica y funcional. Panamericana, 1º ed, 1997. 5.Canby CA. Anatomía basada en la resolución de problemas. Elsevier - Masson, 1ª ed, 2007. 6. Chung KW. Colección temas clave: Anatomía. 6ª ed. 2008. 7. Dauber W. Feneis. Nomenclatura anatómica ilustrada, Elsevier Masson, 5ª ed, 2006. 8. Delgado L. Prácticas de anatomía humana. Panamericana, 1ª ed, 2010. 9. Detton AJ. Grant. Manual de disección. Wolters Kluwer. 16ª ed, 2017. 10. Dufour M. Anatomía del aparato locomotor. Tomo 1: Miembro inferior. Masson, 1ª ed, 2003. 11. Drake RL, Vogl A. Gray. Anatomía para estudiantes. Elsevier, 2º ed, 2010. 12. Dykes M, Watson W. Lo esencial en anatomía. Elsevier Mosby, 3ª ed, 2011. 13. Escuredo B, Sánchez JM, Borras SX, Serrat J. Estructura y función del cuerpo humano. McGraw-Hill Interamericana, 1995. 14. Fraga H. Anatomía básica. Galinova, 1ª ed, 2003. 15. García-Porrero J. Anatomía humana. McGraw-Hill – Interamericana, 1ª ed, 2005. 16. Grine FE. Manual de laboratorio de anatomía humana. 3ª ed, 2008. 17. Gosling JA, Harris PF, Hunpherson JR. Anatomía Humana. Mosby/Doyma, 2ª ed, 1994. 18. Guzmán S, Eizondo RE. Anatomía humana en casos clínicos. Panamericana, 2ª ed, 2012. 19. Hansen JT. Atlas de disección. Sobotta. Elsevier, 2ª ed, 2017. 20. Hansen JT. Netter. Flashcards de anatomía. Elsevier. 4ª ed, 2017 21. Jacob S. Atlas de anatomía humana. Elsevier Science, 1ª ed, 2003. 22. Kamina P. Anatomía general. Panamericana, 1997. 23. Kapit W, Elson LM. Anatomía. Ariel, 1ª ed, 2014. 24. Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía Humana. Panamericana, 4ª, 2004. 25. Lippert H. Anatomía. Marban, 1ª ed, 1999. 26. Llusá M, Merí, Ruano D. Manual y atlas fotográfico de anatomía del aparato locomotor. Panamericana, 1ª ed, 2004. 27. Lütjen-Drecoll E, Rohen JW. Anatomía. Panamericana, 1ª ed, 2012. 28. Möller TB, Reil E, Stark P. Atlas de anatomía radiológica. Marban, 3º ed, 2011. 29. Moore KL, Agur FR. Fundamentos de anatomía con orientación clínica. Panamericana, 6ª ed, 2008. 30. Moore KL, Dalley F, Agur AM. Anatomía con orientación clínica. Wolters Kluwer, 6ª edición, 2008. 31. Netter FH. Atlas de anatomía humana. Elsevier Masson, 6ª ed, 2015. 32. Nielsen M, Miller S. Atlas de anatomía humana. Panamericana, 1ª ed, 2012. 33. Olinger AB. Atlas de anatomía humana. Lippincott 1ª ed, 2016. 34. Pansky B, Gest T. Anatomía concisa e ilustrada de Lippincott, volumen 1: espalda, miembro superior e inferior. AMOLCA 1ª ed, 2017. 35.Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. Tomo 1. Aparato locomotor. Editorial médica Panamericana, 9ª ed, 2008. 36. Paulsen F, Waschke J. Sobotta. Atlas de disección. Elsevier. 2ª ed. 2017. 37. Pró E. Anatomía clínica. Editorial médica Panamericana, 1ª ed, 2011. 38. Putz R, Pabst R. Atlas de Anatomía Humana Sobotta (I y II). Panamericana, 22ª ed, 2006. 39. Rouviere H y Delmas A. Anatomía humana. Masson, 11ª ed, 2005. 40. Sadler, TW. Langman Embriología médica. Wolters Kluwer, 11ª ed, 2009. 41. Schunke M, Schulltze E, Schumacher U, Voll M, Wesker K. Texto y atlas de anatomía. Tomo I. Anatomía general y aparato locomotor. Panamericana, 1ª ed, 2005. 42. Smith-Agreda JM. Escolar. Reconstrucciones humanas por planos de disección. Editorial Panamericana, 5ª ed, 2009. 43. Spratt JD, Salkowski LR, Loukas M, Turmezei T, Weir J, Abrahams PH. Atlas de anatomía humana por técnicas de imagen. Elsevier, 5ª ed, 2017. 44. Suárez Quintanilla JA, Iturrieta Zuazo I, Rodríguez Pérez AI, García Esteo FJ. Anatomía humana para estudiantes de ciencias de la salud. Elsevier. 1ª ed., 2017. 45. Tank PW. LWW Atlas de anatomía. Wolters Kluwer. 1ª ed, 2009. 46. Thibodeau GA, Patton KT. Anatomía y fisiología. Elsevier Mosby, 6ª ed, 2007. 47. Thibodeau GA, Patton KT. Estructura y función del cuerpo humano. Elsevier Mosby, 13ª ed, 2011. 48. Tixa S. Atlas de anatomía palpatoria. Tomo 2: Miembro inferior, Elsevier Masson, 2ª ed, 2006. 49. Thompson JC,. Atlas práctico de anatomía ortopédica. Elsevier, 2ª ed, 2011. 50. Tortora GJ, Derrikson BH. Principios de anatomía y fisiología. Editorial Panamericana, 13ª ed, 2013. 51. Ullmann HF. Atlas de anatomía. Ed Ullmann, 1ª ed, 2103. 52. Vilensky JA, Hoffman LA. Rohen. Atlas de anatomía humana. Wolters Kluwer, 8ª ed, 2015. 53. Waschke J, Drenckhahn D. Compendio de anatomía. Editorial Panamericana, 1ª ed, 2009.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías