Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Bases Biolóxicas e Físicas do Movemento Humano Código 750G02106
Titulación
Grao en Podoloxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Bioloxía
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Folgueira Otero, Mónica
Correo electrónico
m.folgueira@udc.es
Profesorado
Cuadrado Aranda, Francisco Javier
Folgueira Otero, Mónica
Michaud , Florian Guy Bernard
Correo electrónico
javier.cuadrado@udc.es
m.folgueira@udc.es
florian.michaud@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A67 CE3 - Adquirir conocimientos sobre la composición y organización de la materia de los seres vivos, biología celular y tisular, histología y genética
A69 CE5 - Conocer los principios físicos aplicables a la marcha humana
A72 CE8 - Conocer la patología celular, las alteraciones del crecimiento celular y reparación tisular, los principios de la anatomía patológica y la nomenclatura y clasificación de las neoplasias
B23 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B29 CG02 - Conocer la estructura y función del cuerpo humano en especial de la extremidad inferior, semiología, mecanismos, causas y manifestaciones generales de la enfermedad y métodos de diagnóstico de los procesos patológicos médicos y quirúrgicos, interrelacionando la patología general con la patología del pie.
B35 CG08 - Adquirir habilidades de trabajo en los entornos educativo e investigador, asistencial-sanitario, así como en equipos uniprofesionales y multiprofesionales. Asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con la prevención y asistencia podológica
B39 CG12 - Capacidad para la cooperación, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo en entornos interdisciplinares
C9 CT01 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
C11 CT03 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender a composición e organización dos seres vivos. Coñecer as principais características dos tecidos humanos e da súa bioloxía. Coñecer as bases da herdanza xenética. Coñecer o papel do ciclo celular, a diferenciación celular, a reparación dos tecidos e as alteracións no crecemento celular. Identificar e nomear o tipo de neoplasia dependendo do tecido do que se orixina. Coñecer os principios fisico-mecánicos aplicables á andaina humana. Identificar e aplicar técnicas instrumentais para a análise de forzas. A67
A69
A72
B23
B29
B35
B39
C9
C11

Contidos
Temas Subtemas
I. BIOLOXÍA DE CÉLULAS E TECIDOS Composición e organización dos seres vivos.
Bioloxía celular.
Principios de histoloxía humana e anatomía patolóxica.
Principios de xenética.
Patoloxía celular, alteracións do crecemento celular e reparación de tecidos. Nomenclatura e clasificación das neoplasias.
II. BASES FÍSICAS DO MOVEMENTO HUMANO Principios físicos aplicables á marcha humana.
Cinemática.
Dinámica.
Traballo, enerxía e potencia mecánica.
Tecnoloxías de análises de movemento 3D, captura de movemento e medición de forzas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A69 A67 B23 B29 B35 B39 C11 C9 6.3 11.34 17.64
Solución de problemas A69 B23 B29 1.8 3.91 5.71
Traballos tutelados A67 A69 A72 B23 B29 B35 B39 C11 C9 3.4 17 20.4
Sesión maxistral A67 A69 A72 B23 B29 42.5 63.75 106.25
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Bases Biolóxicas: Observación de tecidos ó microscopio óptico.
Bases Físicas: Os alumnos asistirán a unha sesión de análise de marcha. Observarán en primeiro lugar como se colocan os marcadores reflectores e os eléctrodos de EMG sobre o corpo, como se sitúan as placas de forza, e como se realiza a captura. A continuación, observarán que resultados obtéñense e cal é a análise dos mesmos. Posteriormente, deberán realizar, por grupos, un informe no que expliquen o que é a análise de marcha, coas súas propias palabras, tomando recursos da internet, etc.
Solución de problemas Resolución de problemas no encerado. Os alumnos toman apuntamentos.
Traballos tutelados Bases Biolóxicas: Por grupos, os alumnos realizarán una presentación na clase sobre as bases celulares, histolóxicas e/ou xenéticas dunha patoloxía.
Bases Físicas: Os alumnos deberán realizar un traballo, por grupos, no que se mostre algunha aplicación da análise de marcha. Posteriormente, devandito traballo será presentado en clase durante unha das sesións prácticas.
Sesión maxistral Clases no encerado, con axuda de material dixital. Os alumnos toman apuntamentos, e estudan a materia pola súa conta. Para valorar a asimilación dos conceptos por parte do alumnado, realizaranse tamén algunas actividades breves na aula.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Bases Biolóxicas: Nas prácticas de laboratorio de estudo de tecidos, o alumno/a contará coa axuda do profesor para manexar o microscopio e o resto de material utilizado, así como para identificar estructuras nas diversas mostras analizadas. Para dudas có trabajo tutelado (patoloxía) ou coa teoría das bases biológicas do movemento humano, os alunmos poderán acudir ás tutorías.

Bases Físicas: Na práctica de laboratorio, o alumno/a contará coa dispoñibilidade do profesor para aclararlle cantas dúbidas xúrdanlle, xa sexa durante a sesión de análise de marcha, ou posteriormente, para a realización do informe. Da mesma forma, contará coa dispoñibilidade do profesor para resolver as súas dúbidas durante a preparación do traballo tutelado. En ambos os casos poderá acudir ás titorías. Ademais, nesas titorías, o alumno poderá expor tamén as dúbidas que lle xurdiran durante o estudo da teoría e a preparación dos problemas.

No caso de estudantes con dispensa académica, proporcionarase ao estudante o material preciso para estudar a materia, e o profesor atenderá ao estudante durante as titorías sempre que este solicíteo, ou noutro horario se non puidese acudir no horario de titorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A69 A67 B23 B29 B35 B39 C11 C9 Avaliarase o informe que han de entregar os alumnos ao profesor. 10
Traballos tutelados A67 A69 A72 B23 B29 B35 B39 C11 C9 Avaliarase a súa presentación en clase. 10
 
Observacións avaliación

O sistema de avaliación será o mesmo na primeira e na segunda oportunidade.

No caso de estudantes con dispensa académica, o sistema de avaliación será o mesmo. Isto é válido tanto para a primeira como para a segunda oportunidade.

Para aprobar o exame, os alumnos deberán superar tanto a parte de bioloxía como a de física.


Fontes de información
Bibliografía básica

- Biología Celular:

- Curtis, H; Barnes, NS; Schnek, A; Massarini, A. (2008). Biología. Ed. Médica Panamericana. 7ª Edición.

- Freeman, S. (2010). Fundamentos de Biología. Ed. Pearson Internacional.

- Biología Celular e Histología:

- Paniagua, R; Nistal, M; Sesma, P; Álvarez-Uria, M; Anadón, R; Fraile, B; Sáez, FJ. Citología e Histología Vegetal y Animal. Ed. Interamericana McGraw-Hill.- cualquier edición

- Histología:

- Geneser, F. Histología . Ed. Médica Panamericana.- cualquier edición.

- Junqueira, LC; Carneiro, J. Histología Básica. Texto y atlas. Ed. Elsevier.- cualquier edición.

- Ross, MH; Pawlina W. Histología. Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular. Ed. Médica Panamericana.- cualquier edición.

- Welsch, U Histología. Ed. Médica Panamericana. 3ª edición.- cualquier edición.

- Young, B; Heath, JW. Wheater´s Histología Funcional. Texto y Atlas en color. Ed. Elsevier. 4ª Edición - cualquier edición.

- Mecánica:

- Beer, FP; Johnston, ER; Clausen, WE. Mecánica Vectorial para Ingenieros. Ed. McGraw-Hill. 7ª edición.

- Meriam, JL; Kraige, LG. Mecánica para Ingenieros. Ed. Reverté. 3ª edición.

- Análise de Marcha:

- Whittle, MW. Gait Analysis, An Introduction. Ed. Elsevier. 4ª edición.

Bibliografía complementaria

- Biología General y Celular:

- Campbell, NA; Reece, JB; Taylor, MR; Simor, EJ; Dickey JL. (2009). Biology. Concepts and connections. Ed. Pearson. 6ª Edición.

- Mader, SS. (2007). “Essentials of Biology”. Editorial McGraw Hill International.Welsch, U. (2008). Histologia. Ed. Médica Panamericana.

- Histología:

- Cui, D (2012). Histología con correlaciones funcionales y clínicas. Ed. Wolters Kluver.

- Kierszenbaum, A (2008). Histología y Biología Celular. Introducción a la anatomía patológica. Ed. Elsevier Mosby. 2ª Edición

- Sepúlveda Saavedra, J (2012). Texto Atlas de Histología, Biología Celular y Tisular. Ed. McGraw-Hill.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Biomecánica do membro inferior/750G02013
Fisioloxía Humana/750G02101
Microbioloxía e parasitoloxía /750G02107

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

A entrega de traballos que se realicen nesta materia:
- Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
- Realizarase a través da web da materia, en formato dixital, sen necesidade de imprimilos.
- En caso de ser necesario realizalos en papel: non se empregarán plásticos; realizaranse impresións a dobre cara; empregarase papel reciclado; evitarase a impresión de borradores.
Débese facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías