Identifying Data 2020/21
Subject (*) Fundamentals of Techniques to Improve Working Conditions Code 760482001
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Público
Enxeñaría Industrial
Coordinador
Rodríguez García, Juan de Dios
E-mail
de.dios.rodriguez@udc.es
Lecturers
Couce Casanova, Antonio
Rodríguez García, Juan de Dios
E-mail
antonio.coucec@udc.es
de.dios.rodriguez@udc.es
Web
General description
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos

- Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías

- Sesión Maxistral
- Traballos tutelados

*Metodoloxías docentes que se modifican

- Os traballos tutelados serán guiados en maior medida mediante o apoio nun maior número de certas píldoras formativas: tutoriais elaborados ao efecto

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

- Correo lectrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados

- Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos ”da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica ”para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.

- Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. De 1 a 2 sesións semanais (ou mais segundo o demande o alumnado) en grupo (ate 20 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia.

4. Modificacións na avaliación

Exames Teoría: 40%


· Nas data prevista no calendario terá lugar o exame da materia

Traballos Tutelados (60%) Valorarase:

. O documento entregado (formato pdf) coa proposta feita polo grupo e mais a eventual defensa da misma

· Periódicamente facerase unha proba de tipo test en Moodle tras cada sesión maxistral. Éstas computarán na calificación global das prácticas

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

- Non hai cambios na bibliografía por mor dunha eventual metodoloxía a distancia

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes.
A3 Categorizar os riscos relacionados cos principais contaminantes químicos, físicos e biolóxicos no traballo, e coñecer as principais estratexias de prevención.
A4 Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención.
A5 Coordinar as actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter xeral, a todos os niveis, e nas materias propias da súa área de especialización.
A6 Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa.
A7 Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión medioambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade vial.
A8 Aplicar o marco normativo sobre a prevención de riscos laborais.
A9 Analizar e previr situacións de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.
A10 Desenvolver un sistema de autoprotección para centros, establecementos e dependencias, e o correspondente plan de emerxencia para accións de prevención de riscos, alarma, evacuación e socorro.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AJ5
AJ6
AJ7
AJ8
AJ9
AJ10
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
1. Condicións de Traballo e Saúde 1.1. Concepto amplo de saúde: OMS
1.2. A Saúde Laboral, un dereito dos traballadores
1.3. Condicións de traballo: concepto e clases
2. Riscos 2.1. Concepto
2.2. Clases de riscos laborais
2.3. Casos prácticos
3. Danos derivados do traballo: Accidentes laborais
3.1. Concepto de accidente e incidente
3.2. Causas dos accidentes
3.3. Clasificación dos accidentes
3.4. Xestión dos accidentes: o parte de accidente
3.5. Casos prácticos
4. Danos derivados do traballo: Enfermedades profesionais 4.1. Concepto
4.2. Requisitos de recoñecemento
4.3. Factores determinantes
4.4. Clasificación das enfermedades profesionais: Cadro de enfermedades
4.5. Xestión da enfermedade profesional: o parte de enfermedad
5. Prevención de riscos laborais 5.1. Concepto de prevención
5.2. Técnicas medicas de prevención
5.3. Técnicas preventivas: Seguridade Laboral, Hixiene Industrial, Ergonomía e Psicosociología
6. Normativa,actuación dos órganos administrativos competentes e xestión da prevencion na empresa 6.1. Normativa legal e técnica
6.2. Organismos administrativos: INSHT,ISSGA Inspección do traballo, etc.
6.3. Xestión da prevención:empresario, traballador designado,servizo de prevención alleo, servizo de prevención propio
6.4 O plan de prevención de riscos laborais
7. A protección frente a os riscos laborais 7.1. Concepto
7.2. Medidas de proteción colectiva
7.3. Equipos de proteción individual (EPIs)
8. Bases estadísticas aplicadas á prevención 8.1. Estadísticas de accidentes
8.2. Indices estadísticos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Collaborative learning A1 A3 A4 3 0 3
Events academic / information A6 A8 5 0 5
Directed discussion A5 A7 A9 A10 5 0 5
Case study A2 A3 A4 10 0 10
Oral presentation A1 A2 A4 5 0 5
Objective test A1 A2 A3 A4 A5 A6 2 0 2
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A4 28 0 28
Seminar A1 A2 A3 A4 10 0 10
Document analysis A1 A2 A3 B5 C1 5 0 5
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Collaborative learning Traballo en equipo con TICs
Events academic / information Asistencias a conferencias e xornadas
Directed discussion Grupos de discusion
Case study Estudo e comentario casos prácticos
Oral presentation Exposición sobre os temas do programa
Objective test Preguntas de resposta breve
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais
Seminar Titorias en pequenos grupos
Document analysis utilización de documentos audiovisuais e bibliográficos

Personalized attention
Methodologies
Seminar
Guest lecture / keynote speech
Document analysis
Directed discussion
Events academic / information
Collaborative learning
Oral presentation
Description
Sesións en equipo con TICs

Asistencia a xornadas, conferencias

Debate orientado

Exposición dunha materia o tema

Explicación polo profesor con preguntas a os estudantes

Reunión en grupos reducidos con preguntas e respostas

Guia na análise e comentaro das fontes

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Document analysis A1 A2 A3 B5 C1 Realización de ejercicios sobre los temas 60
Objective test A1 A2 A3 A4 A5 A6 Examen 40
 
Assessment comments

Sources of information
Basic Instituto Nacional Seguridad y Salud en el Trabajo (). Instituto Nacional Seguridad y Salud en el Trabajo. https://www.insst.es/
Ministerio Trabajo (). Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados (DELTA). https://delta.mitramiss.gob.es/Delta2Web/main/principal.jsp
Ministerio Trabajo (). Estadísticas de Accidentes de Trabajo. http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (). Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. http://issga.xunta.gal/portal/index.html
José Avelino Espeso Santiago (2007). Manual para la formación de técnicos de prevención de riesgos laborales. LEX NOVA
Instituto Nacional Seguridad y Salud en el Trabajo (). ´Prevencion 10. www.prevencion10.es/p10_front/

Instituto Nacional de Seguridad Salud e Higiene en el Trabajo

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.