Identifying Data 2020/21
Subject (*) Occupational Risk Prevention Techniques. Occupational Safety Code 760482002
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Público
Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Gonzalez Filgueira, Gerardo
E-mail
gerardo.gonzalez@udc.es
Lecturers
Alvarez Feal, Jose Carlos Juan
Gonzalez Filgueira, Gerardo
E-mail
carlos.alvarez@udc.es
gerardo.gonzalez@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.gal
General description As técnicas de Prevención de riscos laborais e no que concierne á seguridade no traballo ocúpanse de analizar os riscos dos accidentes e de detectar as súas causas para estudar o xeito de reducilos ou eliminalos.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
- Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Mantéñense todas as metodoloxías docentes modificando unicamente o seu carácter presencial
*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Ferramientas:
- Correo Electrónico
- Moodle
- Teams.
de acordo co horario de Tutorías publicado na páxina web de espazos dá UDC según a Normativa do POD, apartados 2.2, 2.3 sobre Obrigas de titoría do profesorado.

4. Modificacións na avaliación
- Mantéñense as metodoloxías de avaliación e a súa ponderación, exceptuando o seu carácter presencial
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
-Non se realizarán cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades. Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes. Aplicar o marco normativo sobre a prevención de riscos laborais. Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa. Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas. AJ1
AJ2
BJ1
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos. Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas. Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións a públicos especializados e non especializados. Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo autónomo. BJ2
BJ3
BJ4
BJ5

Contents
Topic Sub-topic
1.Concepto y definición de Seguridade: Técnicas de seguridade
1.1 Concepto
1.2 Tecnicas de Seguridad laboral
1.3 Técnicas analíticas anteriores y posteriores al accidente
1.4 Técnicas operativas
1.5 Técnicas especificas
2. Accidentes de trabajo 2.1. Contingencias y situaciones protegidas
2.2. Concepto de accidente de trabajo
2.2.1. Lesión corporal
2.2.2. Causas de los accidentes
2.2.3. Conexión trabajo- lesión
2.3. Accidentes por caracteristicas del trabajador
2.3.1. Accidentes por edades
2.3.2. Accidentes con baja
2.3.3. Accidentes de trabajo por antiguedad
en el puesto
2.4. La Inspección de trabajo ante los accidentes de trabajoy enfermedades profesionales
2.5 Analise Estadístico de accidentes
3. Investigación de accidentes como técnica preventiva 3.1. Concepto y objeto de la investigación
3.2. Criterios para realizar la investigación
3.3. Metodologias:el metodo del arbol de causas
3.4. Personas encargadas de la investigación
3.5. Informe de investigación de accidente

4. Analisis y evaluación general del riesgo de accidente 4.1 Concepto y objetivos
4.2 Tipos de evaluación de riesgos
4.3 El metodo general de evaluación de riesgos de accidentes:
4.3.1 Identificación de riesgos
4.3.2 Analisis de riesgos
4.3.3 Valoración de riesgos
4.3.4 Medidas de correción de riesgos
5 Práctica de evaluación de riesgos de accidente 5.1 Preparación:
5.1.1 Organización del trabajo
5.1.2 Recopilación de información
5.1.3 Estructuración de la evaluación
5.2 Realización:
5.2.1 Identificación de los riesgos
5.2.2 Evaluación de los riesgos
5.3 Adopción de medidas
5.4 Seguimiento
5.5 Registro
6. Norma y señalización en Seguridad 6.1 Normativa
6.2 Objeto
6.3 Definiciones
6.4 Obligaciones del empresario
6.5 Criterios de empleo de la señalización
6.6 Obligaciones en materia de formación e información
6.7 Consulta y participación de los trabajadores
6.8 Disposiciones de caracter general
6.9 Colores de Seguridad
6.10 Señales en forma de panel
6.11 Señales luminosas y acusticas
6.12 Comunicaciones verbales
6.13 Señales gestuales


7 Protección colectiva e individual
7.1 Concepto
7.2 Protección contra caidas de altura. Protecciones colectivas
7.3 Protección de perimetros:andamios, pasarelas,barandillas, redes, marquesinas,escaleras
7.4 Protección individual. Concepto
7.5 Normativa
7.6 Criterios de empleo
7.7 condiciones a cumplir
7.8 Clasificación
7.9 Elección de EPIS
7.10 Comercialización
7.11 Protecciones corporales
7.13 Obligaciones del empresario
8 Planes de emergencia y autoprotección 8.1 Introducción
8.2 Normativa
8.3 Objetivos
8.4 Contenido de los P.E y P.A
8.5 Responsables de emergencias
8.6 Estados y fases de emergencias
8.7 Evacuación de un accidentado
8.8 Planes de emergencia y evacuación: Desenrrolo, implantación, revisóns

9 Analisis, evaluación y control de riesgos especificos: máquinas; equipos; instalaciones y herramientas 9.1 Normativa de seguridad en máquinas y equipos de trabajo
9.2 Equipos de trabajo. Definición
9.3 Tipos de máquinas:
9.3.1 Documentación de la máquina
9.3.2 Formación y acreditación del operador
9.3.3 Documentación a exigir al personal
9.4 Plataformas elevadoras de trabajo en mástil
9.5 Grúas torres
9.6 Plataformas de nivel variable
9.7 Montacargas
9.8 Cuadros eléctricos
9.9 Escaleras de mano
9.10 Técnicas de posicionamiento de cuerdas
9.11 Andamios
9.12 Soldadura
9.13 Pistola clavadora
9.14 Herramientas manuales
10 Analisis, evaluacion y control de riesgos específicos: manipulación, almacenamiento y transporte 10.1 Medios de manipulación,transporte y almacenamiento
10.2 Eslinga,cinta transportadora,transpalés, paleta de carga
10.3 Principales riesgos
10.4 Normas para equipos de elevación y tracción en el amarre de la carga
10.5 Códigos de señales de maniobra
10.6 Normas para equipos continuos
10.7 Normas para autocarretillas elevadoras
10.8 Normas para apilado de materiales
10.9 EPIS
10.10 Orden y limpieza
11 Analisis, evaluación y control de riesgos específicos:electricidad 11.1 Introducción
11.2 Corriente electrica. Definición y clases
11.3 Riesgo eléctrico. Definición y clases
11.4 Riesgo eléctrico:
11.4.1 Localización
11.4.2 Señalización
11.4.3 Efectos
11.5 Factores que influyen en los efectos
11.6 Contactos directos e indirectos y sus protecciones
11.7 Instalaciones eléctricas provisionales
11.8 Trabajo próximos a lineas eléctricas:
11.8.1 Medidas de seguridad
11.8.2 Equipos y medidas de protección
12 Analisis, evaluación y control de riesgos específicos: incendios 12.1 Conceptos y clases de fuegos
12.2 El tetraedro del fuego
12.3 Factores del incendio
12.4 Peligros del incendio
12.5 Metodos de prevención y extinción
12.6 Sistemas de detección automática
12.7 Condiciones de seguridad de los edificios
12.8 Agentes extintores y equipos de extinción
12.9 Consignas generales y particulares de actuación en caso de incendio
13 Analisis, evaluación y control de riesgos especificos: lugares y espacios de trabajo 13.1 Normativa
13.2 Condiciones generales de seguridad en los espacios de trabajo
13.3 Orden,limpieza y mantenimiento
13.4 Condiciones ambientales de los lugares de trabajo
13.5 Iluminación de los lugares de trabajo
13.6 Servicios higiénicos y locales de descanso
13.7 Material y locales de primeros auxilios
14 Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes 14.1 Concepto
14.2 Objetivo
14.3 Tipos de Inspecciones:
14.3.1 Ordinarias
14.3.2 Extraordinarias
14.4 Personas encargadas de la inspección
14.5 Lista de identificación de riesgos
14.6 Informe de Inspección
15 Residuos tóxicos y peligrosos 15.1 Concepto
15.2 Tipos de residuos
15.3 Gestión de residuos tóxicos y peligrosos
15.4 Etiquetado
15,5 Manipulación, transporte y almacenamiento
15,6 Normativa
16 Accidentes en itinere 16.1 Accidente in itinere como accidente laboral
16.2 Accidente in itinere e en misión
16.3 Factores de risco:
-factor humano: fatiga, tensión, agresividade, idade, alcol, medicamentos, drogas
-factor vehiculo: velocidade, mantemento, uso sistemas de seguridade, elección-planificación ruta, climatoloxía
16.4 Plan de mobilidade na empresa: cuestionarios riscos, detección e medidas.
16.5 Cubrir correctamente os partes de accidente

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A2 41 61 102
Document analysis A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C1 2 2 4
Laboratory practice A1 A2 B1 B3 B4 C1 2 0 2
Case study A1 A2 B1 B2 C5 C7 6 4 10
ICT practicals A1 A2 C4 12 6 18
Multiple-choice questions B1 C3 C6 C8 6 6 12
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición dos temas polos profesores e comentarios cos estudantes. Utilizásense presentacións e outros medios expositivos
Document analysis Análise das diferentes fontes de información legais pro análisis dos posibels riscos na seguridade no traballo
Laboratory practice Prácticas de evaluación e análisie de riscos
Case study Analisis de casos específicos a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo
ICT practicals Organización da clase en pequenos grupos para a resolución de casos prácticos
Multiple-choice questions Utilización de documentación audiovisual e bibliografica para a aprendizaxe da materia

Personalized attention
Methodologies
Multiple-choice questions
Description
Comentario cos estudantes dos documentos (normas, artigos, etc.) e outros materiais documentais sobre as técnicas de prevénción de riscos laborais e seguridade no traballo.

Todas as metodoloxías encerran a atención tutorizada por parte do profesor no horario de tutorias que cada ano publícase na páxina web de espazos da UDC de acordo co horario de Tutorías publicado na páxina web de espazos dá UDC segundo a Normativa do POD, apartados 2.2, 2.3 sobre Deberes de titoría do profesorado. Ademais cóntase con tutorias a través da Plataforma Virtual dispoñibles para alumnado con dedicación total e con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia. En aras de lograr unha atención óptima e personalizada o alumno deberá de concertar unha cita a través do e-mail do profesorado indicando o tema da consulta.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Multiple-choice questions B1 C3 C6 C8 Test de respostas múltiples de realización semanal 75
ICT practicals A1 A2 C4 Casos prácticos e practicas analizados e resoltos polos estudantes 20
Case study A1 A2 B1 B2 C5 C7 Actividades propostas na asignatura e analizadas e resoltas polos estudantes. 5
 
Assessment comments

OBSERVACIÓNS:

A metodoloxía empregada na avaliación da materia é a avaliación
continua. Todos os contidos impartidos na materia estarán dispoñibles en
formato digital na plataforma virtual Moodle. O proceso de avaliación
comprende a realización de todas e cada unha das actividades
obligatorias propostas na materia e cuxos porcentaxes na avaliación da
mesma detállanse na presente guia docente. As características da
avaliación continua detállanse a continuación:


a) A asistencia/participación do alumnado nas actividades de clase
mínima é do 80%. A asistencia/participación implica o cumprimento de
todo o horario lectivo no periodo académico. Por baixo desta porcentaxe
desta asistencia/participación a cualificación na materia será de NON
PRESENTADO.


b) Posto que o proceso de avaliación continua leva realizar TODAS e CADA
UNHA das actividades. No caso de non presentar/entregar a actividade
correspondente a súa cualificación na materia é NON PRESENTADO. Estas
actividades deberán ser entregadas en tempo e forma nas datas sinaladas
no calendario lectivo académico no que se desenvolve a asignatura. Con
carácter xeral, todas as actividades (estudo de casos, Prácticas a
través do TIC, Cuestionarios, etc) obxecto de avaliación continua
deberán ser realizadas e entregadas por parte dos alumnos semanalmente.


c) Posto que por normativa académica todas as probas de avaliación deben
de quedar almacenadas para a súa custodia, a entrega de todas as
actividades para a súa avaliación farase a través da plataforma Virtual
Moodle en formato pdf. Non se admitirán entregas a través de correo
electrónico ou calquera outro medio que non sexa a através da plataforma
virtual Moodle.


d) Por respecto aos alumnos que realizan e entregan as actividades en
tempo e forma e para evitar agravios comparativos, os atrasos nas
entregas pondéranse do seguinte modo:


"Con caracter xeral o atraso na realización e entrega das actividades
implicará unha ponderación na súa cualificacións dun 90% dentro da
primeira semana logo de finalizado o prazo de entrega, ao que se lle
reducirán un 10% adicional sucesivamente por cada semana de atraso na
entrega das mesmas". Devandita porcentaxe poderá ser obxecto de
personalización por parte de cada profesor que imparte na materia. Para a entrega e realización de actividades atrasadas por parte dos
alumnos
, deberase de solicitar, a través de correo electrónico dirixido
ao profesorado da materia
, a reapertura da actividade que se pretende
entregar no Campus virtual, si trátase de entrega de actividades en liña
ou ben antes da data de realización das probas indicadas no calendario
da materia, si trátase de actividades presenciales
.


e) Para a superación da materia a Cualificación Global Final (C.G.)
obtida como resultado da ponderación dos bloques temáticos impartidos
por cada profesor, segundo a porcentaxe establecida nesta guía docente
deberá ser maior ou igual a 5. As condicións para realizar dita media
ponderada serán:


1. Para obter a media das actividades de cada bloque temático
desenvolvido por cada profesor, o alumno debe de presentar/entregado
todas e cada unha das actividades propostas durante o calendario lectivo
do curso académico. Si algunha actividade non foi presentada/entregada
(cualificación NON PRESENTADO en devandito tema), non se fará media co
resto das actividades obtendo a cualificación media de NON PRESENTADO no
bloque temático e por conseguinte na Cualificación Global Final (C.G.)
da asignatura.


2. En cada bloque temático correspondente aos temas impartidos por cada
profesor, o alumno deberá obter unha media de 3 ó máis puntos, de forma
que cada un dos bloques temáticos debe aprobarse de modo independente
para a obtención da media ponderada da Cualificación Global Final da
asignatura (C.G.)
. No caso de obter unha cualificación inferior ao 3 nalgún tema, deberá
realizar e presentar a tarefa correspondente na datas programadas no
calendario académico con data límite de realización a correspondente á
establecida no calendario de exames do Mestrado en Prevención de Riscos.


f) A avaliación da segunda oportunidade realizarase nas mesmas condicións e
cos mesmos criterios que a avaliación da primeira oportunidade
. Para os
alumnos pendentes de realizar algunha actividade (NON PRESENTADOS na
primeira oportunidade) ou con Cualificación Global (C.G.) por baixo de 5
puntos na primeira oportunidade, na convocatoria da segunda
oportunidade, déixase aberta a posibilidade de que o alumno decida si
desexa conservar as actividades entregadas na primeira Oportunidade cuxa
cualificación sexa igual ou maior que 3 puntos. Obviamente, dado o
sistema de avaliación continua proposto, é unha decisión cuxa
responsabilidade corresponde tomar ao alumno que decida que actividades
desexa conservar e cales decide acudir á reevaluación.

Cualificación Global final:

A cualificación final da asignatura será a suma ponderada das
cualificacións obtidas correspondentes aos temas importidos por cada
profesor en todas as partes nun periodo lectivo de 15 semáns lectivas:


Cualificación Global (C.G.)=(13/15)*Calif_GG (2/15)*Calif_CAF


Calif_GG : Cualificacións Actividades Temas impartidos por Gerardo González Filgueira.


Calif_CAF : Cualificacións Actividades Temas impartidos por Carlos Álvarez Feal

Para a superación da materia, a cualificación Global (C.G.) obtida é o
resultado da ponderación segun a porcentaxe establecida nesta guía
docente deberá ser maior ou igual a 5 puntos sobre 10.

Notas:

1. As cualificacións provisionaies de cada convocatoria publicaranse na
Plataforma virtual Moodle e enviaranse a través de SMS, si o alumno
previamente autorizou o seu envío. En calquera dos casos as
cualificacións definitivas que aparecen nas actas, as cales o alumno
pode consultar na secretaría do centro, son as legalmente válidas.


2. Non se cualificará aos alumnos que non figuren nas actas da
asignatura ata que regularicen a súa situación na secretaria da
administración do centro.


3. Co fin de garantir os principios fundamentais de objetividad,
ecuanimidad, e xustiza e deste xeito evitar agravios comparativos, o
alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa
académica de exención de asistencia será evaluado do mesmo xeito e nas
mesmas condicións que o resto do alumnado de dedicación a tempo
completo. Dado o caracter de avaliación contínua, o alumnado con
dispensa académica deberá realizar todas as tarefas e cuestionarios
igual que o resto de alumnado e nas datas sinaladas ao longo do
cuadrimestre.


Sources of information
Basic

•Cortés Díaz, José María; Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Editorial Tébar. 10ª Edición. 2012.

• Cortés Díaz, José María; MARCO NORMATIVO DELA PREVENCIÓN DERIESGOS LABORALES . Editorial Tébar. 5ª Edición. 2012.

•Cortés Díaz, José María; CUESTIONARIOS DE AUTOEVALUACIÓN Y APRENDIZAJE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Editorial Tébar. 4ª Edición. 2012

•Página web: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

•http://www.insht.es/portal/site/Insht/

•Página web: ISSGA - Instituto Galego de Seguridade e Saúde:

•http://www.issga.es/

• MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. B.O.E. nº 97 miércoles 23 de abril 1997.

• MINISTERIO DE FOMENTO R.D. 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación “NBECPI96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios”. B.O.E. nº 261 martes 29 octubre 1996.

• MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES R.D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. B.O.E. nº 97 miércoles 23 abril 1997.

• INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Guía técnica para la señalización de seguridad y salud en el trabajo

Complementary Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT (2011). .
Cortes Diaz, J.M. (2004). Técnicas de seguridad y salud laboral. Madrid, Ed. Tebar


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.