Identifying Data 2020/21
Subject (*) Management., planning and Audits of Occupational Risk Prevention Code 760482006
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 4.5
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
E-mail
coro.ffeal@udc.es
Lecturers
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
E-mail
coro.ffeal@udc.es
Web
General description Nesta asignatura o alumno conocerá os elementos básicos de xestión que lle permita desenrrolar as diferentes actividades preventivas da forma mais sencilla e clara posible, aportando os criterios necesarios para que éstas se adecuen as esixencias legais e as características de cada empresa.
Para isto conocerán:
- As funcións e actividades a desenrrolar nun sistema de xestión.
- As políticas preventivas e a sua aplicación na empresa.
- Cal é o contenido do Plan de Prevención de Riscos Laborais.
- Como se realiza unha evaluación de riscos laborais.
- As medidas e actividades de reducción e control de riscos.
- As actuacións frente os cambios e sucesos previsibles.
- A documentación do sistema preventivo.
- As auditorias de prevención.
Contingency plan 1.Modificación nos contidos
- Non realizaranse cambios.
2.Metodoloxías
- Sesión maxistral.
- Portafolio do alumno.
- Eventos científicos/divulgativos: seleccionaranse aqueles que poidan seguirse de forma virtual.
- Proba obxectiva (computa na avaliación): Cuestionario realizado a través de Moodle.

3.Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente, para facer consultas e/ou solicitar encontros virtuais para resolver dubidas.
- Moodle: Semanalmente, para o desenrolo dos contidos teóricos da materia.
- Teams:
# sesión en grupo para o avance dos “contidos teóricos” e o “estudo de casos” na franxa horaria asignada á materia no calendario de aulas da facultade.
Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades de aprendizaxe do alumnado para desenvolver o traballo da materia.
4.Modificacións na avaliación
Mantense as mesmas que figuran na guía docente, agás que:
- A proba obxectiva realizarase a través do Moodle.

Observaciones de evaluación:
A "Dispensa Académica" non exime ao estudante a tempo parcial da participación nas actividades enmarcadas na avaliación global da materia.

5.Modificaciones en la bibliografía o webgrafía
Non realizaranse cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A6 Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa. AJ6
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. CC8
Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa. AJ1
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. CC6
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. CC3
BJ2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CC1
CC4
CC5
CC7

Contents
Topic Sub-topic
1. Política e organización de prevención de riscos laborais 1.1. Declaración de principios e compromisos
1.2. Organización da actividade preventiva. Funcións e responsabilidades
1.3. Reunións periódicas de traballo
1.4. Obxectivos preventivos
2. Plan de prevención de riscos laborais. Avaliación de riscos
3. Planificación I. Medidas/actividades para eliminar ou reducir os riscos. 3.1. Información dos riscos nos lugares de traballo
3.2. Formación inicial e continuada dos traballadores
3.3. Instrucións de traballo
3.4. Sinalización de Seguridade
3.5. Equipos de protección individual e roupa de traballo
4. Planificación II. Actividades para o control de riscos. 4.1. Inspeccións e revisións de seguridade
4.2. Mantemento preventivo
4.3. Observacións do traballo
4.4. Orde e limpeza nos lugares de traballo
4.5. Vixilancia da saúde dos traballadores
4.6. Control de riscos hixiénicos
4.7. Control de riscos ergonómicos e psicosociolóxicos
4.8. Comunicación de riscos detectados e suxestións de mellora
4.9. Seguimento e control das medidas correctoras
4.10. Permisos para traballos especiais
5. Planificación III. Actuacións fronte a cambios previsibles. 5.1. Novos proxectos e modificacións de instalacións, procesos ou substancias
5.2. Adquisicións de máquinas, equipos de traballo e produtos químicos
5.3. Consignación de instalacións e equipos circunstancialmente fóra de servizo
5.4. Perfís profesionais
5.5. Contratación e subcontratación: traballo, persoas e equipos
5.6. Accesos de persoal e vehículos foráneos
5.7. Seguridade de residuos
6. Planificación IV. Actuacións fronte a sucesos previsibles. 6.1. Plan de emerxencia
6.2. Primeiros auxilios
6.3. Investigación e análise de accidentes/incidentes. Control da sinestralidade
7. Control da documentación e dos rexistros do sistema de prevención 7.1 Rexistros documentais
8. Auditorías do sistema de prevención. 8.1. Base Legal da Auditoría
8.2. Alcance da Auditoría
8.3. Problemática da Auditoría
8.4. Requisitos legais cuxo cumprimento debe auditarse
8.5. Procedemento da auditoria
9. Optimización de recursos. Sistemas de Xestión Integral. 9.1. ISO_ International Standard Organization
9.2. Sistemas de Xestión de calidade
9.3. Sistemas de Xestión ambiental
9.4. Sistemas de Xestión de seguridade e saúde no traballo
9.5. Sistema Integrado de Xestión

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Student portfolio A1 A6 B2 B3 B4 C4 C6 0 20 20
Events academic / information B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 6 9
Case study A1 A6 B1 B2 B3 B4 12 24 36
Guest lecture / keynote speech A1 A6 B5 C3 C6 15 25 40
Objective test A1 A6 B3 2.5 0 2.5
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Student portfolio Carpeta real ou virtual ordenada por seccións, debidamente
identificadas ou etiquetadas, que contén os rexistros ou materiais
produto das actividades de aprendizaxe realizadas polo alumno.
Events academic / information Asistencia e/ou participación en eventos científicos e/ou divulgativos (congresos,
xornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposicións,
etc.) co obxectivo de profundar no coñecemento de temas de estudo
relacionados coa materia.
Case study O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a
introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa
finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Objective test Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo
distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou
non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado
rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades,
destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de
aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como
sumativa.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Guest lecture / keynote speech
Description
A atención personalizada implicará a tutorización e axuda ao alumno no ensino e na busca dos recursos necesarios para formular e resolver con éxito as tarefas encomendadas ao longo do tempo en que se cursa a materia.
O exame conterá información sobre a súa forma de avaliación.

Os estudantes a tempo parcial que dispoñan de “Dispensa Académica” serán atendidos polo profesor en titorías non presenciais, acordadas previamente, para facilitar o seguimento da materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A1 A6 B3 Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo
distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou
non correctas.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas:
preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de
discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode
construir con un so tipo dalgunha destas preguntas.
100
 
Assessment comments
<p class="MsoNormal">Os estudantes a tempo parcial que dispoñan de
“Dispensa Académica” teñen garantido que a non asistencia a clase non afecta o
seu proceso de avaliación.</p><p class="MsoNormal">
A "Dispensa Académica" non exime ao estudante a
tempo parcial da participación en actividades obrigatorias presenciais
enmarcadas na avaliación global da materia.</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

Sources of information
Basic

Gestión de la prevención de riesgos laborales en la pequeña y mediana empresa. INSHT/Textos on line/Gestión de la prevención

&nbsp;

Orientaciones para facilitar la integración de la prevención de los riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa. INSHT/Documentación/Textos on line/Gestión de la Prevención

&nbsp;

Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración. INSHT/Textos on line/Fichas técnicas y guías prácticas

&nbsp;

Evaluación de riesgos laborales (2ª Edición). INSHT/Textos on line/ Fichas técnicas y guías prácticas:

&nbsp;

Evaluación de las Condiciones de Trabajo en las PYMES. Cuestionarios. INSHT/Textos on line/Condiciones de Trabajo

&nbsp;

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-536-8

&nbsp;

HIGIENE INDUSTRIAL. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-603-8

&nbsp;

ERGONOMÍA. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-653.4

&nbsp;

MANUAL PARA EL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES I. Agustín González Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego González Maestre Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-55-7. www.fundacionconfemetal.com

&nbsp;

MANUAL PARA EL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES II. Agustín González Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego González Maestre Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-55-7. www.fundacionconfemetal.com

&nbsp;

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. José Manuel Sánchez Rivero, Nuria Pizarro Garrido, Antonio Enríquez Palomino, Juana María González Barriga. Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-40-3. www.fundacionconfemetal.com

&nbsp;

GESTIÓN DE LA HIGIENE INDUSTRIAL EN LA EMPRESA. Pedro Mateo Floría. Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-72-4-3. www.fundacionconfemetal.com

&nbsp;

ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA. Diego González Maestre. Fundación CONFEMETAL. ISBN 84-96169-94-4. www.fundacionconfemetal.com

&nbsp;

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. José María Cortés Díaz. Editorial Tébar, S. L. ISBN 84-7360-223-4

&nbsp;

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
&lt;ol start=&quot;1&quot; type=&quot;1&quot;&gt; &lt;li class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais. &lt;li class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do &quot;Plan de Acción Green Campus Ferrol&quot;, a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: &lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpFirst&quot;&gt;&lt;!--[if !supportLists]--&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;· &lt;!--[endif]--&gt;Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpMiddle&quot;&gt;&lt;!--[if !supportLists]--&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;· &lt;!--[endif]--&gt;Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpMiddle&quot;&gt;&lt;!--[if !supportLists]--&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;· &lt;!--[endif]--&gt;En caso de ser necesario realizalos en papel:&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpMiddle&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;- Non se empregarán plásticos.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpMiddle&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;- Realizaranse impresións a dobre cara.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpMiddle&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;- Empregarase papel reciclado. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;MsoListParagraphCxSpLast&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;- Evitarase a impresión de borradores.&lt;/p&gt;


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.