Identifying Data 2020/21
Subject (*) Related Techniques Code 760482007
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Calvo Rolle, Jose Luis
E-mail
jose.rolle@udc.es
Lecturers
Calvo Rolle, Jose Luis
E-mail
jose.rolle@udc.es
Web
General description Nesta materia abordanse as diferentes técnicas relacionadas coa prevención de riscos laborais y riescos comúns. Abordan as temáticas relacionadas con: medioambiente, calidade, responsabilidade social corporativa, protección de datos e finalmente a integración de todas elas.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
- Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Non se realizarán cambios.

*Metodoloxías docentes que se modifican
- Non se realizarán cambios.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Email, teams, moodle, tlf extensión y móvil - En los horarios prestablecidos y además bajo demanda

4. Modificacións na avaliación
- Non se realizarán cambios.

*Observacións de avaliación: (Manteñense as observacións)


5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
- Non se realizarán cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A7 Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión medioambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade vial.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas AJ1
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas AJ1
Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión ambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade viaria. AJ7
Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión ambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade viaria. AJ7
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. AJ1
AJ7
CC3
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. AJ1
AJ7
BJ3
CC1
CC3
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. BJ1
BJ2
BJ4
BJ5
CC5
CC6
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. AJ1
AJ7
CC4
CC6
CC7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. AJ1
AJ7
CC7
CC8
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. AJ1
AJ7
BJ5
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
I.-SISTEMAS DE MEDIOAMBIENTE 1. Introdución:
1.1. Achega do Medio Ambiente á calidade total da xestión empresarial.
2. Marco actual da xestión ambiental.
2.1. V Plan de actuación da Ou E.
2.2. Sistemas voluntarios de mercado.
2.2.1. Regulamento da etiqueta ecolóxica.
2.2.2. Regulamento EMAS.
3. Sistemas de xestión normalizados.
3.1. Vantaxes dun SGMA certificado.
3.2. Sistemas normalizados de xestión.
3.3. A norma UNE-EN-ISO-14001:2015.
3.3.1. Elementos importantes de ISO-14001:2015.
3.3.2. Proceso de certificación dos sistemas de xestión ambiental.
3.3.3. Auditorias de xestión da calidade e ambiental: norma UNE-EN-ISO 19011.
II.-SISTEMAS DE CALIDADE 1. Introdución:
1.1. Achega da Calidade á Xestión Empresarial.
2. Marco actual dos sistemas de calidade
III.-SISTEMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 5. Responsabilidade social Corporativa: NORMA SA 8000
IV.-SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 1. A lei de Protección de datos:
1.1 Introdución.
1.2 Desenvolvemento
1.3 Axencia española de protección de datos
1.4 Deber de información
1.5 Consentimento.
1.6 Comunicación de datos
1.7. Problemas
V.-A INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. 1.Sistema Integrado de Xestión: NORMA UNE 66.177:
1.1 Obxecto e campo de aplicación
1.2 Estrutura e proceso de integración
1.3 Desenvolvemento do plan de integración
1.4. Implantación
1.5. Revisión e mellora

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 14 16
Case study A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 10 12
Guest lecture / keynote speech A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 15 25
Document analysis A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 6 10
Objective test A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 3 8 11
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente á aprendizaxe do "cómo facer as cousas". Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor
Case study Metodoloxía onde o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Guest lecture / keynote speech Metodoloxía onde o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Document analysis Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos. Pódese empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación do estudo de casos, para a explicación de procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como sínteses de contidos de carácter teórico ou práctico.
Objective test Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír cun só tipo dalgunha destas preguntas.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Supervised projects
Description
Desenvolvemento da materia teórica no ámbito práctico, axudando ao alumno a trasladar de forma correcta os coñecementos aprendidos á resolución de casos prácticos.
Formar ao alumno na resolución práctica dos temas teóricos e na súa exposición. Axudar á elección de temas complementarios aos coñecementos adquiridos para a súa exposición e presentación individual ou colectiva.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Valorarase o contido e desenvolvemento dos traballos así como o seu nivel de dificultade e o rigor no referente ás normas aplicadas, se o traballo así o require. Igualmente valorarase a autonomía do alumno para a súa realización e a súa presentación. 30
Objective test A1 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Probas para avaliar os coñecementos adquiridos durante o curso. 70
 
Assessment comments

Para aprobar a asignatura é indispensable ter realizadas e aprobadas as partes por separado.

No marco das metodoloxías incluiranse aspectos tales como asistencia a clase, traballo persoal, traballos persoais proposto, ACTITUDE, etc., para axudar á obtención do aprobado.

É necesario superar o 50% da puntuación na proba obxectiva para aprobar.

A cualificación correspondente a "Traballos tutelados" poderá fluctuar entre o 30% indicado e un  100%, en consecuencia a "Proba obxectiva" pode variar entre un 0% e o 70% indicado.

No caso de que algún alumno non puidese por razón debidamente xustificada seguir esta metodoloxía docente, deberá porse en contacto co profesor para realizar unha serie de traballos e/ou unha proba obxectiva que permita validar os seus coñecementos na materia.


Sources of information
Basic

Normativa de calidad

Normativa de medioambiente

Normativa de integración de sistemas de calidad, prevención y medioambiente.

Ley Orgánica de Protección de datos

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.