Identifying Data 2020/21
Subject (*) Legal Field of Prevention Code 760482008
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 4.5
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Público
Coordinador
Lopez Coira, Jose
E-mail
j.lcoira@udc.es
Lecturers
Lopez Coira, Jose
Vizcaíno Ramos, Iván
E-mail
j.lcoira@udc.es
i.vizcaino@udc.es
Web
General description El objeto de la asignatura es que el alumno del máster de prevención conozca el contexto en el que va a realizar su labor profesional: la relación laboral y la normativa que la regula, las normas en materia preventiva y las responsabilidades derivadas de los incumplimientos de las partes.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos

No se modifican los contenidos en el caso de que la docencia sea "no presencial".

2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen

Se mantienen las mismas

*Metodoloxías docentes que se modifican

Ninguna
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación


*Observacións de avaliación: tanto en el supuesto de que se produzca docencia presencial como no presencial, la prueba se realizará a través de la aplicación moodle.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Ninguna

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A8 Aplicar o marco normativo sobre a prevención de riscos laborais.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
AJ1
AJ8
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
AJ1
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
1. Nociones de Derecho del Trabajo - Fuentes del Derecho del Trabajo.
- El contrato de trabajo.
- El contenido del contrato de trabajo: la jornada laboral, la retribución, la variación en las condiciones de trabajo, etc.
- La extinción del contrato de trabajo.
- La Administración laboral.
2. Sistema español de la Seguridad Social. 1. La Ley General de la Seguridad Social.
2. El régimen General de la Seguridad Social.
3. En especial, los riesgos profesionales y la contingencia de Incapacidad Temporal.
4. Las intolerables cifras españolas de siniestralidad laboral con baja en el trabajo.
4. ¿Asegurabilidad del recargo de prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional?
3. Legislación básica de relaciones laborales. 1. La Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. Las normas que regulan las relaciones laborales especiales.
3. Normativa sobre Libertad Sindical y derecho de representación de los trabajadores.
4. El Derecho de la Seguridad Social.
5. Las normas en materia de infracciones y sanciones.
4. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 1. Directiva Marco, Directivas específicas y su proceso de transposición en España.2. Ámbito de aplicación de la normativa en materia de Prevención.
3. La protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
4. Los principios generales de la prevención de riesgos laborales.
5. Información a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
6. Consulta a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
7. Participación y representación de los trabajadores en materia preventiva.
8. Formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
9. Adopción de medidas de emergencia.
10. Paralización de la actividad ante riesgos graves e inminentes.
11. Vigilancia y control de la salud.
12. Protección de colectivos específicos.
13. La prevención en el caso de los servicios laborales prestados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
14. Los deberes de los trabajadores.
5. Responsabilidades y sanciones en materia preventiva. 1. Responsabilidad administrativa.
2. Responsabilidad por daños y perjuicios (contractual o extracontractual).
3. Responsabilidad por el recargo de prestaciones de Seguridad Social.
4. Responsabilidad Penal.
5. Responsabilidad Tributaria.
6. Responsabilidad en el sector de la construcción.
6. Organización de la prevención en España 1 INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN LA EMPRESA
EL PLAN DE PREVENCIÓN :
- Concepto y partes
- La evaluación de riesgos laborales: tipos de evaluación, procedimiento y documentación
- Planificación de la actividad preventiva . plazos, designación de responsables y actividades

2. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS:
- Asunción personal por el empresario
- Designación de uno o varios trabajadores para realizar la gestión de la prevención
- Servicio de prevención propio y ajeno.
- Los recursos preventivos

3. AUDITORIAS: concepto, ámbito de aplicación


Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A8 B2 B3 B4 C1 C6 10 20 30
Guest lecture / keynote speech A1 A8 B1 B5 C3 C4 C5 C7 C8 42 22 64
Objective test A8 2.5 10 12.5
 
Personalized attention 6 0 6
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Trabajos en equipo, planteados y orientados por el profesor, sobre los diferentes temas del apartado "contenidos".
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Objective test A realizar por quienes no estén de acuerdo con la nota obtenida en el conjunto de trabajos y exposiciones, o por quienes, por alguna razón, no hayan hecho ninguno de ellos o la mayor parte de los mismos.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Supervised projects
Objective test
Description
Se hace, de una parte, y de forma general, durante las clases, tanto en la lección magistral como durante la realización de los trabajos y la exposición de los mismos, ayudando a los alumnos a que realicen el proceso racional para llegar a las conclusiones que se piden sobre cada uno de los casos prácticos; de otra, en las tutorías programadas.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A1 A8 B1 B5 C3 C4 C5 C7 C8 Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
10
Supervised projects A8 B2 B3 B4 C1 C6 Se hará, al menos, un trabajo en equipo, sobre uno de los temas del "contenido" 20
Objective test A8 Examen para todos los alumnos, en el que se valorarán los conocimientos sobre todos los temas del programa de la asignatura 70
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.