Identifying Data 2020/21
Subject (*) Workplace Safety in Strategic Economic Sectors Code 760482010
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Coordinador
Carral Couce, Luis Manuel
E-mail
l.carral@udc.es
Lecturers
Carral Couce, Luis Manuel
Díaz Díaz, Ana María
Lara Coira, Manuel
Louro Rodríguez, Julio
E-mail
l.carral@udc.es
ana.ddiaz@udc.es
manuel.lara.coira@udc.es
julio.louro@udc.es
Web
General description Cada un dous diversos sectores de actividade, ten as seus particularidades e riscos específicos, cuxo control deberá ser abordado con medidas de prevención e de protección tamén específicas.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
*Metodoloxías docentes que se modifican
Manteñense todas as metodoloxías docentes modificando únicamente o seu carácter presencial
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle-Teams- correo electrónico de acordo co horario de tutorías publicado
4. Modificacións na avaliación
Manteñense as metodoloxías de evaluación exceptuando o seu carácter presencial
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións da bibliografía ou webgrafía


Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas. A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes. AJ1
AJ2

Contents
Topic Sub-topic
1. Sector Eléctrico.
2. Sector del Gas.
3. Sector de la Minería.
4. Sector de la Madera.
5. Sector Marítimo - Pesquero.
6. Sector de la Industria Alimentaria.
7. Sector de la Construcción.
8. Sector de la Construcción Naval.
9. Sector de la Conformación y Transformación del Metal.
10. Sector de la Automoción.
11. Sector de la Hostelería
12. Sector Sanitario.
13. Sector del Transporte.
-.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving A1 11 11 22
Objective test A1 A2 B4 C1 5 0 5
Document analysis C3 C6 4 4 8
Field trip A1 A2 6 0 6
Guest lecture / keynote speech A1 A2 B1 B2 B3 B5 C4 C5 C7 C8 12 12 24
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Se estudiarán los riesgos y las medidas preventivas necesarias en cada uno de los sectores, con el fin de controlar los riesgos
Objective test Se comprobará el nivel de conocimiento de los alumnos mediante el estudio de casos y el eámen final
Document analysis Se orientará al alumno en la bibliografía más significativa de cada uno de los sectores.
Field trip Visita a empresas estratégicas de la Zona
Guest lecture / keynote speech En la sesión magistral se expondrn las actividades de cada sector y se analizarán los riesgos y las medidas preventivas para el control de los riesgos

Personalized attention
Methodologies
Document analysis
Problem solving
Guest lecture / keynote speech
Description
Co obxectivo de orientar ao alumno no control dos riscos de cada un dos sectores industriais que figuran no programa, o alumno recibirá orientacións durante as clases maxistrais e apoio para a solución dos problemas.Todo iso con orientacións sobre a bibliografía máis adecuada

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Field trip A1 A2 A participación nas saidas de campo constituirá un requisito indispensabel para a posterior avaliación. Existindo preguntas na proba obxetiva relacionadas con estas visitas 10
Objective test A1 A2 B4 C1 O examen final contará na avaliación final con un 100% 90
 
Assessment comments
A proba obxectiva será un test de resposta múltiple con preguntas correspondentes á totalidade dos sectores analizados. De igual modo existiran preguntas relacionadas coas visitas realizadas.Contando con preguntas nas que se presenten n respostas posibles, o cálculo da nota final será o resultado de aplicar a expresión seguinte:acertos - (errorres/n-1)

Sources of information
Basic

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-536-8

HIGIENE INDUSTRIAL. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-603-8

ERGONOMÍA. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-653.4

MANUAL PARA EL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES I. Agustín González Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego González Maestre Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-55-7. www.fundacionconfemetal.com

MANUAL PARA EL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES II. Agustín González Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego González Maestre Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-55-7. www.fundacionconfemetal.com

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. José Manuel Sánchez Rivero, Nuria Pizarro Garrido, Antonio Enríquez Palomino, Juana María González Barriga. Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-40-3. www.fundacionconfemetal.com

GESTIÓN DE LA HIGIENE INDUSTRIAL EN LA EMPRESA. Pedro Mateo Floría. Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-72-4-3. www.fundacionconfemetal.com

ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA. Diego González Maestre. Fundación CONFEMETAL. ISBN 84-96169-94-4. www.fundacionconfemetal.com

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. José María Cortés Díaz. Editorial Tébar, S. L. ISBN 84-7360-223-4

 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A BORDO DE LOS BUQUES EN EL MAR Y EN LOS PUERTOS. OFICINA  INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).

TRABAJO A BORDO Y SINIESTRALIDAD LABORAL: CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS BUQUES MERCANTES. Julio Louro Rodríguez. http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/4775/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Louro+Rodr%C3%ADguez%2C+Julio

 

AUTORES (p.o. de firma): J.A. Fraguela-Formoso, L. Carral Couce, C. Álvarez-Feal, L. Castro-Santos, A. López Arranz

 TITULO: “Risks in the repair of oil tankers and their prevention” (5 páginas, de 731 a 735 ambas inclusive, de 1277 páginas)

 REF. LIBRO: Proceedings of IMAN 2017, 17TH International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranea. Lisbon, Portugal between 9 and 11 October 2017, under the theme “Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources”.

 ISBN: 978-0-8153-7993-5 (Hardback, set of 2 volumes + CD-ROM).

 

Subjects that it is recommended to have taken before
Occupational Risk Prevention Techniques. Occupational Safety/760482002
Occupational Risk Prevention Techniques. Industrial Hygiene/760482003
Legal Field of Prevention/760482008

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Occupational Risk Prevention Techniques. Occupational Safety/760482002
Occupational Risk Prevention Techniques. Industrial Hygiene/760482003
Facility Safety/760482011
Chemicals and Biological Agents/760482013

Subjects that continue the syllabus
Management., planning and Audits of Occupational Risk Prevention/760482006
Master Thesis/760482017

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: ---“Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: Solicitaránse en formato virtual e/ou soporte informático. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos. En caso de ser necesario realizalos en papel: Non se empregarán plásticos. Realizaranse impresións a dobre cara. Empregarase papel reciclado; Evitarase a impresión de borradores. Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.