Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos Código 760482010
Titulación
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Coordinación
Carral Couce, Luis Manuel
Correo electrónico
l.carral@udc.es
Profesorado
Carral Couce, Luis Manuel
Díaz Díaz, Ana María
Lara Coira, Manuel
Louro Rodríguez, Julio
Correo electrónico
l.carral@udc.es
ana.ddiaz@udc.es
manuel.lara.coira@udc.es
julio.louro@udc.es
Web
Descrición xeral Cada un dous diversos sectores de actividade, ten as seus particularidades e riscos específicos, cuxo control deberá ser abordado con medidas de prevención e de protección tamén específicas.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
*Metodoloxías docentes que se modifican
Manteñense todas as metodoloxías docentes modificando únicamente o seu carácter presencial
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle-Teams- correo electrónico de acordo co horario de tutorías publicado
4. Modificacións na avaliación
Manteñense as metodoloxías de evaluación exceptuando o seu carácter presencial
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións da bibliografía ou webgrafía


Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas. A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes. AP1
AP2

Contidos
Temas Subtemas
1. Sector Eléctrico.
2. Sector del Gas.
3. Sector de la Minería.
4. Sector de la Madera.
5. Sector Marítimo - Pesquero.
6. Sector de la Industria Alimentaria.
7. Sector de la Construcción.
8. Sector de la Construcción Naval.
9. Sector de la Conformación y Transformación del Metal.
10. Sector de la Automoción.
11. Sector de la Hostelería
12. Sector Sanitario.
13. Sector del Transporte.
-.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A1 11 11 22
Proba obxectiva A1 A2 B4 C1 5 0 5
Análise de fontes documentais C3 C6 4 4 8
Saídas de campo A1 A2 6 0 6
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B3 B5 C4 C5 C7 C8 12 12 24
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Se estudiarán los riesgos y las medidas preventivas necesarias en cada uno de los sectores, con el fin de controlar los riesgos
Proba obxectiva Se comprobará el nivel de conocimiento de los alumnos mediante el estudio de casos y el eámen final
Análise de fontes documentais Se orientará al alumno en la bibliografía más significativa de cada uno de los sectores.
Saídas de campo Visita a empresas estratégicas de la Zona
Sesión maxistral En la sesión magistral se expondrn las actividades de cada sector y se analizarán los riesgos y las medidas preventivas para el control de los riesgos

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Solución de problemas
Sesión maxistral
Descrición
Co obxectivo de orientar ao alumno no control dos riscos de cada un dos sectores industriais que figuran no programa, o alumno recibirá orientacións durante as clases maxistrais e apoio para a solución dos problemas.Todo iso con orientacións sobre a bibliografía máis adecuada

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Saídas de campo A1 A2 A participación nas saidas de campo constituirá un requisito indispensabel para a posterior avaliación. Existindo preguntas na proba obxetiva relacionadas con estas visitas 10
Proba obxectiva A1 A2 B4 C1 O examen final contará na avaliación final con un 100% 90
 
Observacións avaliación
A proba obxectiva será un test de resposta múltiple con preguntas correspondentes á totalidade dos sectores analizados. De igual modo existiran preguntas relacionadas coas visitas realizadas.Contando con preguntas nas que se presenten n respostas posibles, o cálculo da nota final será o resultado de aplicar a expresión seguinte:acertos - (errorres/n-1)

Fontes de información
Bibliografía básica

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-536-8

HIGIENE INDUSTRIAL. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-603-8

ERGONOMÍA. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN 84-7425-653.4

MANUAL PARA EL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES I. Agustín González Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego González Maestre Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-55-7. www.fundacionconfemetal.com

MANUAL PARA EL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES II. Agustín González Ruiz, Pedro Mateo Floría, Diego González Maestre Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-55-7. www.fundacionconfemetal.com

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. José Manuel Sánchez Rivero, Nuria Pizarro Garrido, Antonio Enríquez Palomino, Juana María González Barriga. Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-40-3. www.fundacionconfemetal.com

GESTIÓN DE LA HIGIENE INDUSTRIAL EN LA EMPRESA. Pedro Mateo Floría. Fundación CONFEMETAL. ISBN 978-84-96743-72-4-3. www.fundacionconfemetal.com

ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA. Diego González Maestre. Fundación CONFEMETAL. ISBN 84-96169-94-4. www.fundacionconfemetal.com

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. José María Cortés Díaz. Editorial Tébar, S. L. ISBN 84-7360-223-4

 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A BORDO DE LOS BUQUES EN EL MAR Y EN LOS PUERTOS. OFICINA  INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT).

TRABAJO A BORDO Y SINIESTRALIDAD LABORAL: CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS BUQUES MERCANTES. Julio Louro Rodríguez. http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/4775/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Louro+Rodr%C3%ADguez%2C+Julio

 

AUTORES (p.o. de firma): J.A. Fraguela-Formoso, L. Carral Couce, C. Álvarez-Feal, L. Castro-Santos, A. López Arranz

 TITULO: “Risks in the repair of oil tankers and their prevention” (5 páginas, de 731 a 735 ambas inclusive, de 1277 páginas)

 REF. LIBRO: Proceedings of IMAN 2017, 17TH International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranea. Lisbon, Portugal between 9 and 11 October 2017, under the theme “Maritime Transportation and Harvesting of Sea Resources”.

 ISBN: 978-0-8153-7993-5 (Hardback, set of 2 volumes + CD-ROM).

 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Técnicas de prevención de riscos laborais.Seguridade no traballo./760482002
Técnicas de prevención de riscos laborais.Hixiene industrial./760482003
Ámbito xurídico da prevención/760482008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Técnicas de prevención de riscos laborais.Seguridade no traballo./760482002
Técnicas de prevención de riscos laborais.Hixiene industrial./760482003
Seguridade das instalacións/760482011
Axentes químicos e biolóxicos/760482013

Materias que continúan o temario
Xestión. planificación e auditorias da prevención de riscos laborais./760482006
Traballo de fin de Mestrado/760482017

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: ---“Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: Solicitaránse en formato virtual e/ou soporte informático. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos. En caso de ser necesario realizalos en papel: Non se empregarán plásticos. Realizaranse impresións a dobre cara. Empregarase papel reciclado; Evitarase a impresión de borradores. Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías