Identifying Data 2020/21
Subject (*) Physical Agents Code 760482012
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Empresa
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Alvarez Feal, Jose Carlos Juan
E-mail
carlos.alvarez@udc.es
Lecturers
Alvarez Feal, Jose Carlos Juan
Garcia Nuñez, Moises Alberto
Saavedra Otero, Emilio
Villa Caro, Raul
E-mail
carlos.alvarez@udc.es
moises.alberto.garcia@udc.es
emilio.saavedra@udc.es
raul.villa@udc.es
Web
General description
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
-Mantéñense todas as metodoloxías docentes cambiando unicamente o seu carácter de presencial a non presencial.

*Metodoloxías docentes que se modifican: ningunha

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
De acordo co horario de Titorías publicado, vía Moodle, Teams e correo electrónico

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:
Mantéñense as metodoloxías de avaliación e a súa ponderación, exceptuando o seu carácter presencial

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificacións

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A3 Categorizar os riscos relacionados cos principais contaminantes químicos, físicos e biolóxicos no traballo, e coñecer as principais estratexias de prevención.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades. Categorizar os riscos relacionados cos axente físicos e coñecer as principales estratexias de prevención. Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención. Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información incompleta ou limitada. Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións a públicos especializados e non especializadosa: cuestionarios riscos, detección e medidas. AJ1
AJ3
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas. Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas. Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións a públicos especializados e non especializados dun modo claro. Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo autónomo. Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita. Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC). Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida. BJ1
BJ2
BJ4
BJ5
CC1
CC3
CC4
CC6
CC7
CC8
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas e implantar solucións orientadas ao ben común. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. BJ3
BJ5
CC4
CC5

Contents
Topic Sub-topic
1. Ruidos
Os seguintes bloques ou temas desenvolven os contidos establecidos na tarxeta de Verificación. Clasificar os riscos relacionados cos principais contaminantes físicos no traballo e coñecer as principais estratexias de prevención.
Planificar a acción preventiva en situacións nas que o control ou redución de riscos implica a realización de diferentes actividades, que impliquen a intervención de diferentes especialistas.
2. Vibracións
3. Ambientes térmicos
4. Radiacións non ionizantes
5. Campos electromagnéticos
6. Radiacións ionizantes
7. Iluminación
8. Proteccións persoais para axentes físicos
9. Metrología para axentes físicos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A3 C3 C6 10 18 28
Supervised projects A3 B2 B3 C1 C3 C4 C5 11 27.5 38.5
Objective test B1 B4 B5 C1 C4 C7 C8 1 3.5 4.5
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech É un tipo especial de lección impartida por un profesor , cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso fundamental da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Tambien úsanse como apoio as ferramentas TIC
Supervised projects
Os alumnos poderán realizar un ou varios traballos, baseándose no traballo individual ou en grupo dos alumnos. O profesor fará un seguimento da aprendizaxe dos alumnos.
Pódense concertar tutorías específicas para avaliar a evolución do aprendizaje.

O traballo tamén pode consistir en realizar unha presentación en clase do traballo preparado previamente por un alumno.
Objective test
Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc.

A proba obxectiva final, na data oficial aprobada pola Universidade, pódese complementar cunha ou varias probas ao longo do cuadrimestre para valorar a evolución da aprendizaxe, estas probas poderán realizarse: presencialmente en clase ou a través de internet, na plataforma Moodle. En todos os casos avisarase con antelación suficiente para a súa adecuada preparación. Nestas probas pódense combinar distintos tipos de preguntas: breve desenrolo dun tema, de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Si a puntuación obtida en cada tema e superior ao tres, a nota final se obtiene como media aritmética. Si e inferior ou non se pudo facer algunha por causa xustificada, deberá realizar a parte corrrespondente en la prueba obxetiva final.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
For the correct development of the possible proposed works, the students will be able to realize tutorships with the professor us scheduled tutoring schedules and in case of impossibility, they will arrange appointment through the electronic mail.

Students enrolled in the Academic Dispensation modality:

i) They will be exempt from attending classes

ii) They must attend the objective tests (exams / assignments) of the subject. If you can not do it (documentarily justified), you must accept an alternative for the teacher (send work through the web, etc.)

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test B1 B4 B5 C1 C4 C7 C8 The average percentage of evaluation of the section is indicated, which may vary according to the works and tests proposed each year.

The minimum percentage is 40%
of the maximum percentage is 60%
50
Guest lecture / keynote speech A1 A3 C3 C6 • Attendance at lectures is compulsory.

• Students with academic exemption are exempt from attending to theory classes.
15
Supervised projects A3 B2 B3 C1 C3 C4 C5 The average percentage of evaluation of the section is indicated, which may vary according to the works and tests proposed each year.

The minimum percentage is 15%
of the maximum percentage is 55%
35
 
Assessment comments

En caso de hacer pruebas parciales de los temas, se hará media de las notas obtenidas en cada uno, siempre que en todas ellas la nota obtenida sea igual o superior al cuatro.

En caso de que en alguna de ellas haya obtenido nota inferior al cuatro, el alumno tendrá que realizar una prueba escrita de esa parte, en la fecha prevista en el calendario oficial de exámenes.

Según los cursos, la evaluación se realizará solo mediante pruebas
objetivas o combinado con trabajos. Al comienzo del cuatrimestre el
profesor/es indicarán claramente el modo de evaluación.

For the students enrolled in the modality of academic Dispensa:

  -
15% of the qualification assigned to the attendance of the master class
will be divided between supervised works and objective test in the same
proportion, being distributed: - up to 41.18% in supervised works and
up to 58.82% in the objective tests

The criteria for assessing the second chance will be the same as those of the first

Sources of information
Basic

Desde a páxina de Inicio do Instituto Nacional de Seguridade e Saude no Traballo pódese acceder a:

- desde páxina principal, menú Documentación/Material Normativo/Guías Técnicas do INSST

- Alternativamente, desde o buscador (dereita arriba) accédense a ferramentas prácticas que facilitan a avaliación de condicións de traballo (guías técnicas, Casos prácticos, etc.)

Complementary

Comprobador de Normativa vigente o derogada.

Para comprobar si una ley o real Decreto está en vigor, ha sido derogada o modificada es conveniente realizar la búsqueda a través de la web http://noticias.juridicas.com/

Aparte de identificar la vigencia con iconos verdes, facilita la navegación por el texto mediante hipervínculos.

Tambien indica si hay texto modificado y cuando se realizó.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

To help achieve a sustained immediate environment and meet the objective of action number 5: "Healthy and sustainable environmental and social teaching and research" of the "Green Campus Ferrol Action Plan":

The delivery of the documentary works that are made in this matter:    

They will be requested in virtual format and / or computer support   

 It will be done through Moodle, in digital format without the need to print them   

 If it is necessary to make them on paper:        

Plastics will not be used         Double-sided prints will be made.         Recycled paper will be used.         The printing of drafts will be avoided.

In addition, gender perspective is incorporated into the teaching of this subject (non-sexist language will be used, bibliography of authors of both sexes will be used, intervention in class of both, male and female students, will be encouraged ...)(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.