Identifying Data 2020/21
Subject (*) Psychosocial Risk Management Code 760482015
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Psicoloxía
Coordinador
Rolon Varela, Jose Maria
E-mail
j.rolon@udc.es
Lecturers
Rolon Varela, Jose Maria
E-mail
j.rolon@udc.es
Web
General description Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral son aquellas formas de malestar emocional ocasionadas o favorecidas por las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral.

Estas condiciones conocidas como factores psicosociales de riesgo, fueron definidos en el año 2000 por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo como cualquier “aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental, que tiene la potencialidad de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”.

Contingency plan 1. Modificacións nos contidos

Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

Sesión maxistral
Traballos tutelados
Proba mixta

*Metodoloxías docentes que se modifican.

Decaen:

Aprendizaxe colaborativa
Eventos científicos e/ou divulgativos
Estudo de casos
Discusión dirixida
Presentación oral
Análise de fontes documentais

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Correo electrónico: Diariamente.
Moodle: Diariamente
Teams: De 1 a 2 sesións semanais

4. Modificacións na avaliación

Non hai modificacións

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non se realizarán cambios

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A4 Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas. AJ1
Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención. AJ4
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. BJ1
B2 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. BJ2
B3 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. BJ3
B4 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. BJ4
B5 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo. BJ5
CT.1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma. CC1
CT.3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida. CC3
CT.4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común. CC4
CT.5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras. CC5
CT.6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. CC6
CT.7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. CC7
CT.8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad CC8

Contents
Topic Sub-topic
1. LOS FACTORES Y RIESGOS PSICOSOCIALES. 1.1. Aproximación histórica al concepto de factores y riesgos psicosociales.
1.2. Factores psicosociales.
1.2.1. Concepto.
1.2.2. Taxonomía.
1.3. Riesgos psicosociales.
1.3.1. Concepto.
1.3.2. Características.
1.3.3. Factores individuales.
1.3.4. Clasificación.
1.3.5. Incidencia.
1.3.6. Evaluación.
1.3.7. Consecuencias.
1.3.8. Prevención y actuación psicosocial.
1.3.9. Riesgos psicosociales emergentes.
2. EL ESTRÉS LABORAL. 2.1. Concepto.
2.1.1. La aproximación del estímulo.
2.1.2. La aproximación de la respuesta.
2.1.3. La aproximación transaccional.
2.2. Factores moduladores.
2.3. Incidencia.
2,4. Diagnóstico.
2.5. Consecuencias.
2.6. Prevención.
3. EL MOBBING O ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO. 3.1. Concepto.
3.2. Estrategias de acoso.
3.3. Causas.
3.4. Tipos.
3.5. Fases.
3.6. Perfiles.
3.7. Incidencia.
3.8. Diagnóstico.
3.9. Consecuencias.
3.10. Prevención.
3.11. Intervención.
4. BURNOUT O S.Q.T. (SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO) Y ENGAGEMENT (VINCULACIÓN PSICOLÓGICA CON EL TRABAJO. 4.1. Burnout.
4.1.1. Concepto.
4.1.2. Fases.
4.1.3. Incidencia.
4.1.4. Diagnóstico.
4.1.5. Factores de riesgo.
4.1.6. Consecuencias.
4.1.7. Prevención.
4.2. Engagement.
4.2.1. Concepto.
4.2.2. Relación con el burnout.
4.2.3. Características de los empleados "engaged".
4.2.4. Medición.
4.2.5. Causas.
4.2.6. Consecuencias.
4.2.7. Competencias gerenciales.
4.2.8. La naturaleza colectiva del engagement.
5. LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO. 5.1. La violencia física en el trabajo.
5.2. La violencia sexual en el trabajo.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Collaborative learning A1 B1 B5 C4 C7 3 6 9
Events academic / information A4 B1 B2 C3 C6 C8 1.5 3 4.5
Case study A1 A4 B2 B5 3 1.5 4.5
Directed discussion A1 B2 1.5 3 4.5
Oral presentation B1 B3 B4 C1 6 1.5 7.5
Guest lecture / keynote speech A4 9 0 9
Supervised projects A1 C3 3 9 12
Mixed objective/subjective test B1 B4 C6 1 10 11
Oral presentation C1 2 3 5
Document analysis A1 C5 C8 1.5 4.5 6
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Collaborative learning Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de los otros miembros del
grupo.
Events academic / information Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios. cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.
Case study Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
Directed discussion Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.
Oral presentation Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
Guest lecture / keynote speech Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también conocida como “conferencia”, “método expositivo” o “lección magistral”. Esta última denominación suele reservarse a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
Supervised projects Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de “cómo hacer las cosas”. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor-tutor.
Mixed objective/subjective test Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
Oral presentation intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.
Document analysis Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede emplear como
introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.

Personalized attention
Methodologies
Document analysis
Collaborative learning
Events academic / information
Case study
Directed discussion
Oral presentation
Supervised projects
Description
Los alumnos contarán con la asistencia individualizada del profesor para llevar a cabo las actividades descritas en las metodologías que lo precisen. Esta asistencia incluirá la orientación sobre cuestiones teóricas y técnicas, y fuentes de información pertinentes.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test B1 B4 C6 Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.
60
Guest lecture / keynote speech A4 Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también conocida como “conferencia”, “método expositivo” o “lección magistral”. Esta última denominación suele reservarse a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia. 20
Supervised projects A1 C3 Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de “cómo hacer las cosas”. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor-tutor. 20
 
Assessment comments

A nota final será a suma de todas as metodoloxías. Será necesario superar a proba mixta para superar a asignatura


Sources of information
Basic Llaneza, J, (2009). Ergonomía y Psicosociogía aplicada. Valladolid: Lex Nova

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007). Riesgos emergentes. Observatorio Europeo de Riesgos. http://www.osha.europa.eu.

Boada, J., de Diego, R. y Agulló, E. (2004). El burnout y sus manifestaciones psicosomáticas como consecuencia del clima organizacional y de la motivación laboral. Psicothema 2004. Vol. 16, nº 1,pp. 125-131.

Boada, J.; de Diego, R.; Agulló, E.; y Mañas, M.A. (2005). El absentismo laboral como consecuente de variables organizacionales. Psicothema, 17, 2, 212-218.

Bones, K., Pérez, K., Rodríguez-Sanz, M., Borrell, C. y Obiols, J. E. (2010). Prevalencia de problemas de salud mental y su asociación con variables socioeconómicas, de trabajo y salud: resultados de la Encuesta Nacional de Salud de España. Psicothema, 22(3), 389-395.

Buendía, J. y Ramos, F. (2000). Empleo, Estrés y Salud. Madrid: Pirámide.

Fernández-Montalvo, J. y Echeburúa, E. (2001). El consumo excesivo de alcohol: un reto para la Salud Laboral. Salud y Drogas, 1, 1, 17-39.

González Gutiérrez, J.L.; Moreno Jiménez, B. y Garrosa Hernández, E. (2005). Carga mental y fatiga laboral. Madrid: Pirámide.

Gracia, F. J., Silla, I., Peiró, J. M. y Fortes-Ferreira, L. (2006). El estado del contrato psicológico y su relación con la salud psicológica de los empleados. Psicothema, 18(2), 256-262.

INSHT (1996a). Psicosociología del Trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INSHT (2001a). Introducción a la prevención de riesgos laborales de origen psicosocial. Documento divulgativo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INSHT (2001b). Estrés Laboral. Documentos Divulgativos. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

INSHT (2001c). Mobbing, violencia física y acoso sexual. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales.

INSHT (2002). La carga mental de trabajo. Documento divulgativo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Instituto de la Mujer (2007). El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Mansilla Izquierdo, F. (2007). Reflexiones entorno a la drogodependencia y el medio laboral. Revista Española de Drogodependencias, 32, 1, 63-67.

Peiró, J.M. (2005). Desencadenantes del Estrés Laboral. Madrid: Pirámide.

Peiró, J.M. (2006). El estrés laboral: una perspectiva individual y colectiva. Sección Técnica. Madrid: INSHT. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (http://www.insht.es):

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN:

NTP 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral.

NTP 349: Prevención del estrés: intervención sobre el individuo.

NTP 355: Fisiología del estrés.

NTP 405: Factor Humano y siniestralidad: aspectos sociales.

NTP 438: Prevención del estrés: Intervención sobre la organización.

NTP 439: El apoyo social.

NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación.

NTP 450: Metodología para la evaluación de los factores psicosociales.

NTP 455: Trabajo a turnos y nocturno: aspectos organizativos.

NTP 476: El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing. 

NTP: 489.Violencia en el lugar de trabajo.

NTP 507: Acoso sexual en el trabajo.

NTP 534: Carga mental de trabajo: factores.

NTP 537: Gestión integral de riesgos y factor humano.

NTP 544: Estimación de la carga mental de trabajo: el método NASA TLX.

NTP 575: Carga mental de trabajo: indicadores.

NTP 603: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I).

NTP 604: Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (II).

NTP 659: Carga mental de trabajo: diseño de tareas.

NTP 702: El proceso de evaluación de factores psicosociales. 

NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS 21, PSQCAT 21) de evaluación de riesgos psicosociales.

NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout (I): definición y proceso de generación.

NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout (II): consecuencias, evaluación y prevención.

NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial.

NTP 732: Síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout (III): instrumento de medición.

NTP 823: Sistema de Análisis Triangular del Acoso (SATA): un método de análisis del acoso psicológico en el trabajo.

NTP 840: El método del INSL para la identificación y evaluación de factores psicosociales.

NTP 854: Acoso psicológico en el trabajo: definición.

NTP 856: Desarrollo de competencias y riesgos psicosociales (I).

NTP 857: Desarrollo de competencias y riesgos psicosociales (II). Ejemplo de aplicación.

NTP 891: Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral (I).

NTP 892: Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral (II).

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.