Identifying Data 2020/21
Subject (*) Internship Code 760482016
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Ciencias da Saúde
Dereito Público
Economía
Empresa
Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Psicoloxía
Química
Coordinador
Garcia Nuñez, Moises Alberto
E-mail
moises.alberto.garcia@udc.es
Lecturers
Alvarez Feal, Jose Carlos Juan
Avecilla Porto, Fernando Francisco
Canle López, Moisés
Couce Casanova, Antonio
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Garcia Nuñez, Moises Alberto
Gonzalez Filgueira, Gerardo
Lara Coira, Manuel
Louro Rodríguez, Julio
Reig Botella, Adela Milagro
Riveiros Santiago, Ricardo
Rodríguez García, Juan de Dios
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Saavedra Otero, Emilio
Villa Caro, Raul
E-mail
carlos.alvarez@udc.es
fernando.avecilla@udc.es
moises.canle@udc.es
antonio.coucec@udc.es
coro.ffeal@udc.es
moises.alberto.garcia@udc.es
gerardo.gonzalez@udc.es
manuel.lara.coira@udc.es
julio.louro@udc.es
adela.reig@udc.es
ricardo.riveiros@udc.es
de.dios.rodriguez@udc.es
benigno.rodriguez@udc.es
emilio.saavedra@udc.es
raul.villa@udc.es
Web http://www.fct.udc.es
General description O desenvolvemento das Prácticas Externas terá como finalidade a posta en práctica polos alumnos dos coñecementos, destrezas e habilidades adquiridos ao longo do Máster. Consiste na realización de prácticas mediante un sistema de permanencia regulada nunha empresa, organismo ou institución administrativa, económica ou profesional, de carácter público ou privado así como na elaboración dunha memoria na que se plasme a experiencia da realización das mesmas.
As prácticas teñen como obxectivo fundamental complementar a formación teórica dos estudantes e facilitar a súa inserción no mundo laboral. Permitirán a asimilación por parte dos estudantes da realidade institucional e empresarial da súa contorna no ámbito das súas respectivas profesións futuras cos seguintes fins, en particular:
Formación integral no ámbito de estudo do título, equilibrando a formación teórica e a práctica.
Adquisición das competencias propias do título.
Obtención de experiencia profesional que facilite a empleabilidad e a inserción máis adecuada no mercado laboral.
Desenvolvemento da capacidade de decisión, do espírito crítico e da capacidade de traballo en equipo.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizaron cambios
2. Metodoloxías
• Non hai cambios
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramenta Temporalización
Email
Teams
Teléfono Para titorías individuais/grupo, convir horario co titor académico ou co coordinador do Máster a través do correo electrónico.
4. Modificacións na avaliación

Para dar resposta á problemática particular do desenvolvemento das prácticas externas curriculares, poderase optar por algunha das seguintes opcións:

• Continuar co desenvolvemento das prácticas de maneira non presencial dentro das datas previstas.
• Manter as prácticas na modalidade presencial, sempre que se garanta que se respectan os parámetros que as autoridades sanitarias esixen na actual situación provocada pola COVID-19. Se non se dan as condicións indicadas, as prácticas deberán interromperse e poderán recuperarse noutro período, unha vez que se poidan restablecer as condicións para o seu normal desenvolvemento. En ambos os dous supostos, garantirase que se mantén o plan formativo e de titorización por parte da entidade, coas adaptacións que as circunstancias poidan demandar.
• Substituír as prácticas por outras actividades. De non darse as condicións indicadas no primeiro suposto e non resultar factible a súa recuperación nun período posterior, daranse por finalizadas. Permitirase a avaliación do estudante de terse completado o 50% das horas inicialmente previstas. No caso de que o número de horas prácticas realizadas polo estudantado non alcanzase este 50%, a dirección do centro, en coordinación cos titores, poderán autorizar a avaliación sempre que garanta que se acadaron os obxectivos formativos previstos e as competencias asociadas á materia. Para ese efecto, poderán modificarse as actividades de avaliación previstas inicialmente nos programas, completándose con novos traballos, proxectos, resolución de casos prácticos e outras actividades análogas.
En calquera caso, a decisión que finalmente se adopte terá que ser acordada polo/a estudante e polas persoas encargadas da súa titorización na entidade colaboradora e no centro universitario, e ratificada polo centro co procedemento que se determine.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificacións.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes.
A3 Categorizar os riscos relacionados cos principais contaminantes químicos, físicos e biolóxicos no traballo, e coñecer as principais estratexias de prevención.
A4 Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención.
A5 Coordinar as actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter xeral, a todos os niveis, e nas materias propias da súa área de especialización.
A6 Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa.
A7 Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión medioambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade vial.
A8 Aplicar o marco normativo sobre a prevención de riscos laborais.
A9 Analizar e previr situacións de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.
A10 Desenvolver un sistema de autoprotección para centros, establecementos e dependencias, e o correspondente plan de emerxencia para accións de prevención de riscos, alarma, evacuación e socorro.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AJ5
AJ6
AJ7
AJ8
AJ9
AJ10
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
ALLOCATION GIVE COMPANIES / INSTITUTIONS. The practices will regulate by the agreements signed between the University and the institutions or companies that collaborate in the training of the students. It will correspond to the coordinator of the Máster the allocation of the company / institution in which each student will develop the practices. Anyway, for the selection of the students will take into account criteria, such as, academic performance in the máster (academic qualifications, assistance to the classrooms...), preferences of specialisation, demands of the companies or institutions receptors, previous studies, day and schedule of work, place of residence... If the coordinator estimates it necessary, will keep, besides, a previous personal interview with the student.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Summary 0 1 1
Laboratory practice 148 0 148
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Summary Ao finalizar as prácticas na correspondente empresa / institución, cada alumno, de forma individual, elaborará e entregará ao titor académico unha Memoria Final descritiva e explicativa do seu desenvolvemento. Para iso utilizarase o modelo establecido pola Universidade.
Para a elaboración desta Memoria Final o alumno poderá acudir, no horario prefijado, á tutoría personalizada co seu titor académico.
Só poderán presentar a Memoria Final os alumnos que realizasen a porcentaxe mínima obrigatorio das prácticas (80 por 100 do tempo total asignado).
Laboratory practice As prácticas nas empresas ou institucións efectuaranse no horario prefixado e consistirán na realización das tarefas asignadas a cada alumno e que estarán relacionadas cos coñecementos teóricos adquiridos no Mestrado. Será obrigatorio asistir ao 80 por 100 das horas presenciais.
A Universidade e a empresa ou institución receptora nomearán senllos titores de prácticas para o seguimento da aprendizaxe do alumno. O titor na empresa ou institución, que deberá posuír a cualificación ou experiencia profesional adecuada, encargarase do seguimento do proceso formativo na mesma, propulsará a realización das prácticas e emitirá informe sobre o seu contido e avaliación, segundo o modelo establecido pola Universidade. O titor académico terá a misión de garantir o correcto desenvolvemento das prácticas, dar resposta ás expectativas formativas establecidas e informar en primeira instancia sobre a Memoria Final de prácticas.

Personalized attention
Methodologies
Summary
Laboratory practice
Description
Consultas con ambos titores.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Summary Memoria de prácticas 20
Laboratory practice Informe do titor profesional 80
 
Assessment comments
O titor académico avaliará numéricamente as prácticas desenvolvidas, cumprimentando o correspondente informe de valoración final que deberá ter en conta o seguimento levado a cabo, o informe do titor profesional e a memoria final entregada polo estudante. O réxime de cualificación será o mesmo que para as restantes materias. Para outorgar a mención de Matrícula de Honra, en caso de existir máis estudantes coa máxima cualificación numérica que posibles M.H. nesa oportunidade, reunirase a Comisión de Organización Académica que terá en conta os mesmos méritos comentados anteriormente.
No caso de que o estudante non completase no lugar onde se realizan as prácticas, e a plena satisfacción do titor, o 80% polo menos, das horas establecidas, emitirase informe final desfavorable de ditas prácticas e cualificación de “non presentado” na materia “Prácticas Externas”.
Igualmente se transcorrido o prazo sinalado polo coordinador do mestrado, o estudante non entregase a Memoria Final das prácticas, emitirase informe final desfavorable de ditas prácticas e cualificación de “non presentado” na materia de Prácticas Externas.

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Fundamentals of Techniques to Improve Working Conditions/760482001
Occupational Risk Prevention Techniques. Occupational Safety/760482002
Occupational Risk Prevention Techniques. Industrial Hygiene/760482003
Occupational Risk Prevention Techniques. Occupational Medicine, Ergonomics and Applied Psychosociolo/760482004
Management., planning and Audits of Occupational Risk Prevention/760482006
Legal Field of Prevention/760482008

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Training, Information and Negotiation in Occupational Risk Prevention/760482005
Related Techniques/760482007
Civil Protection and Emergency Management/760482009
Workplace Safety in Strategic Economic Sectors/760482010
Facility Safety/760482011
Physical Agents/760482012
Chemicals and Biological Agents/760482013
Ergonomic Risk Management/760482014
Psychosocial Risk Management/760482015

Subjects that continue the syllabus
Master Thesis/760482017

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.