Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Prácticas externas Código 760482016
Titulación
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Ciencias da Saúde
Dereito Público
Economía
Empresa
Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Psicoloxía
Química
Coordinación
Garcia Nuñez, Moises Alberto
Correo electrónico
moises.alberto.garcia@udc.es
Profesorado
Alvarez Feal, Jose Carlos Juan
Avecilla Porto, Fernando Francisco
Canle López, Moisés
Couce Casanova, Antonio
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Garcia Nuñez, Moises Alberto
Gonzalez Filgueira, Gerardo
Lara Coira, Manuel
Louro Rodríguez, Julio
Reig Botella, Adela Milagro
Riveiros Santiago, Ricardo
Rodríguez García, Juan de Dios
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Saavedra Otero, Emilio
Villa Caro, Raul
Correo electrónico
carlos.alvarez@udc.es
fernando.avecilla@udc.es
moises.canle@udc.es
antonio.coucec@udc.es
coro.ffeal@udc.es
moises.alberto.garcia@udc.es
gerardo.gonzalez@udc.es
manuel.lara.coira@udc.es
julio.louro@udc.es
adela.reig@udc.es
ricardo.riveiros@udc.es
de.dios.rodriguez@udc.es
benigno.rodriguez@udc.es
emilio.saavedra@udc.es
raul.villa@udc.es
Web http://www.fct.udc.es
Descrición xeral O desenvolvemento das Prácticas Externas terá como finalidade a posta en práctica polos alumnos dos coñecementos, destrezas e habilidades adquiridos ao longo do Máster. Consiste na realización de prácticas mediante un sistema de permanencia regulada nunha empresa, organismo ou institución administrativa, económica ou profesional, de carácter público ou privado así como na elaboración dunha memoria na que se plasme a experiencia da realización das mesmas.
As prácticas teñen como obxectivo fundamental complementar a formación teórica dos estudantes e facilitar a súa inserción no mundo laboral. Permitirán a asimilación por parte dos estudantes da realidade institucional e empresarial da súa contorna no ámbito das súas respectivas profesións futuras cos seguintes fins, en particular:
Formación integral no ámbito de estudo do título, equilibrando a formación teórica e a práctica.
Adquisición das competencias propias do título.
Obtención de experiencia profesional que facilite a empleabilidad e a inserción máis adecuada no mercado laboral.
Desenvolvemento da capacidade de decisión, do espírito crítico e da capacidade de traballo en equipo.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizaron cambios
2. Metodoloxías
• Non hai cambios
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramenta Temporalización
Email
Teams
Teléfono Para titorías individuais/grupo, convir horario co titor académico ou co coordinador do Máster a través do correo electrónico.
4. Modificacións na avaliación

Para dar resposta á problemática particular do desenvolvemento das prácticas externas curriculares, poderase optar por algunha das seguintes opcións:

• Continuar co desenvolvemento das prácticas de maneira non presencial dentro das datas previstas.
• Manter as prácticas na modalidade presencial, sempre que se garanta que se respectan os parámetros que as autoridades sanitarias esixen na actual situación provocada pola COVID-19. Se non se dan as condicións indicadas, as prácticas deberán interromperse e poderán recuperarse noutro período, unha vez que se poidan restablecer as condicións para o seu normal desenvolvemento. En ambos os dous supostos, garantirase que se mantén o plan formativo e de titorización por parte da entidade, coas adaptacións que as circunstancias poidan demandar.
• Substituír as prácticas por outras actividades. De non darse as condicións indicadas no primeiro suposto e non resultar factible a súa recuperación nun período posterior, daranse por finalizadas. Permitirase a avaliación do estudante de terse completado o 50% das horas inicialmente previstas. No caso de que o número de horas prácticas realizadas polo estudantado non alcanzase este 50%, a dirección do centro, en coordinación cos titores, poderán autorizar a avaliación sempre que garanta que se acadaron os obxectivos formativos previstos e as competencias asociadas á materia. Para ese efecto, poderán modificarse as actividades de avaliación previstas inicialmente nos programas, completándose con novos traballos, proxectos, resolución de casos prácticos e outras actividades análogas.
En calquera caso, a decisión que finalmente se adopte terá que ser acordada polo/a estudante e polas persoas encargadas da súa titorización na entidade colaboradora e no centro universitario, e ratificada polo centro co procedemento que se determine.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificacións.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes.
A3 Categorizar os riscos relacionados cos principais contaminantes químicos, físicos e biolóxicos no traballo, e coñecer as principais estratexias de prevención.
A4 Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención.
A5 Coordinar as actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter xeral, a todos os niveis, e nas materias propias da súa área de especialización.
A6 Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa.
A7 Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión medioambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade vial.
A8 Aplicar o marco normativo sobre a prevención de riscos laborais.
A9 Analizar e previr situacións de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.
A10 Desenvolver un sistema de autoprotección para centros, establecementos e dependencias, e o correspondente plan de emerxencia para accións de prevención de riscos, alarma, evacuación e socorro.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP9
AP10
BP1
BP2
BP3
BP4
BP5
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
ASIGNACIÓN DAS EMPRESAS / INSTITUCIONES. As prácticas regularanse polos convenios asinados entre a Universidade e as institucións ou empresas que colaboren na formación dos alumnos. Corresponderá ao coordinador do Mestrado a asignación da empresa / institución na que cada alumno desenvolverá as prácticas. En todo caso, para a selección dos estudantes terase en conta criterios, tales como, rendemento académico no máster (cualificacións académicas, asistencia ás aulas...), preferencias de especialización, demandas das empresas ou institucións receptoras, estudos previos, xornada e horario de traballo, lugar de residencia... Se o coordinador estímao necesario, manterá, ademais, unha entrevista persoal previa co alumno.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Resumo 0 1 1
Prácticas de laboratorio 148 0 148
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Resumo Ao finalizar as prácticas na correspondente empresa / institución, cada alumno, de forma individual, elaborará e entregará ao titor académico unha Memoria Final descritiva e explicativa do seu desenvolvemento. Para iso utilizarase o modelo establecido pola Universidade.
Para a elaboración desta Memoria Final o alumno poderá acudir, no horario prefijado, á tutoría personalizada co seu titor académico.
Só poderán presentar a Memoria Final os alumnos que realizasen a porcentaxe mínima obrigatorio das prácticas (80 por 100 do tempo total asignado).
Prácticas de laboratorio As prácticas nas empresas ou institucións efectuaranse no horario prefixado e consistirán na realización das tarefas asignadas a cada alumno e que estarán relacionadas cos coñecementos teóricos adquiridos no Mestrado. Será obrigatorio asistir ao 80 por 100 das horas presenciais.
A Universidade e a empresa ou institución receptora nomearán senllos titores de prácticas para o seguimento da aprendizaxe do alumno. O titor na empresa ou institución, que deberá posuír a cualificación ou experiencia profesional adecuada, encargarase do seguimento do proceso formativo na mesma, propulsará a realización das prácticas e emitirá informe sobre o seu contido e avaliación, segundo o modelo establecido pola Universidade. O titor académico terá a misión de garantir o correcto desenvolvemento das prácticas, dar resposta ás expectativas formativas establecidas e informar en primeira instancia sobre a Memoria Final de prácticas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Resumo
Prácticas de laboratorio
Descrición
Consultas con ambos titores.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Resumo Memoria de prácticas 20
Prácticas de laboratorio Informe do titor profesional 80
 
Observacións avaliación
O titor académico avaliará numéricamente as prácticas desenvolvidas, cumprimentando o correspondente informe de valoración final que deberá ter en conta o seguimento levado a cabo, o informe do titor profesional e a memoria final entregada polo estudante. O réxime de cualificación será o mesmo que para as restantes materias. Para outorgar a mención de Matrícula de Honra, en caso de existir máis estudantes coa máxima cualificación numérica que posibles M.H. nesa oportunidade, reunirase a Comisión de Organización Académica que terá en conta os mesmos méritos comentados anteriormente.
No caso de que o estudante non completase no lugar onde se realizan as prácticas, e a plena satisfacción do titor, o 80% polo menos, das horas establecidas, emitirase informe final desfavorable de ditas prácticas e cualificación de “non presentado” na materia “Prácticas Externas”.
Igualmente se transcorrido o prazo sinalado polo coordinador do mestrado, o estudante non entregase a Memoria Final das prácticas, emitirase informe final desfavorable de ditas prácticas e cualificación de “non presentado” na materia de Prácticas Externas.

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo/760482001
Técnicas de prevención de riscos laborais.Seguridade no traballo./760482002
Técnicas de prevención de riscos laborais.Hixiene industrial./760482003
Técnicas de prevención de riscos laborais.Medicina do traballo. Ergonomía e Psicosocioloxía aplicada./760482004
Xestión. planificación e auditorias da prevención de riscos laborais./760482006
Ámbito xurídico da prevención/760482008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Formación. información e negociación en materia de prevención de riscos laborais./760482005
Técnicas afíns/760482007
Protección civil e xestión de emerxencias/760482009
Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos/760482010
Seguridade das instalacións/760482011
Axentes físicos/760482012
Axentes químicos e biolóxicos/760482013
Xestión dos riscos ergonómicos/760482014
Xestión dos riscos psicosociais/760482015

Materias que continúan o temario
Traballo de fin de Mestrado/760482017

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías