Identifying Data 2020/21
Subject (*) Master Thesis Code 760482017
Study programme
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Ciencias da Saúde
Dereito Público
Economía
Empresa
Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Psicoloxía
Química
Coordinador
Garcia Nuñez, Moises Alberto
E-mail
moises.alberto.garcia@udc.es
Lecturers
Alvarez Feal, Jose Carlos Juan
Avecilla Porto, Fernando Francisco
Calvo Rolle, Jose Luis
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Garcia Nuñez, Moises Alberto
Gonzalez Filgueira, Gerardo
Lara Coira, Manuel
Lopez Arránz, Maria Asuncion
Reig Botella, Adela Milagro
Riveiros Santiago, Ricardo
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Rolon Varela, Jose Maria
Saavedra Otero, Emilio
Villa Caro, Raul
E-mail
carlos.alvarez@udc.es
fernando.avecilla@udc.es
jose.rolle@udc.es
coro.ffeal@udc.es
moises.alberto.garcia@udc.es
gerardo.gonzalez@udc.es
manuel.lara.coira@udc.es
a.larranz@udc.es
adela.reig@udc.es
ricardo.riveiros@udc.es
benigno.rodriguez@udc.es
j.rolon@udc.es
emilio.saavedra@udc.es
raul.villa@udc.es
Web http://www.fct.udc.es
General description O TFM supón a realización, por parte de cada estudante e de forma individual, dun proxecto, unha memoria ou un estudo orixinal baixo a supervisión dun ou máis directores. Neste traballo deben integrarse e desenvolverse os contidos formativos recibidos, así como as capacidades, as competencias e as habilidades adquiridas durante o período de docencia do Máster. O TFM deberá estar orientado a aplicar as competencias xerais asociadas ao título. En concreto, a capacitar para a resolución de problemas relacionados coa súa área de estudo, integrando coñecementos e formulando xuízos no marco dun pensamento ético e socialmente responsable, sendo claros na comunicación das conclusións dos seus estudos.

O TFM debe ser defendido e avaliado unha vez téñase constancia fidedigna de que o estudante superou o resto dos créditos da titulación.

O TFM é un traballo protexido pola Lei de propiedade intelectual. En consecuencia, a titularidade dos dereitos de propiedade intelectual corresponderá a quen o realizase, salvo que se establecese doutra maneira no documento de asignación do TFM que cada estudante asinou nos termos e coas condicións previstas na lexislación vixente.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizaron cambios
2. Metodoloxías
? Cómpre flexibilizar ao máximo os procedementos de realización e a temática. A tal fin, de ser
preciso, poderase realizar un cambio no plan de traballo previsto (por imposibilidade, por exemplo,
de acceder á bibliografía fundamental, aos laboratorios, etc.), dentro das datas establecidas.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Ferramenta Temporalización
Email
Teams
Teléfono
Para titorías individuais/grupo, convir horario có director/es do TFG/TFM a
través do correo electrónico.
4. Modificacións na avaliación
Observacións de avaliación:
? A defensa farase por videoconferencia empregando Microsoft Teams e será gravada.
? Para que a defensa sexa un acto público, o centro proporcionaralle o enlace á defensa ás persoas
que así o soliciten.
? De xeito excepcional, poderán ser defendidos e avaliados antes de que o/a estudante superase as
prácticas externas, naqueles casos en que a súa realización dentro do presente curso académico
non fose posible. En todo caso as actas correspondentes aos TFG/TFM asinaranse ao remate do
proceso de cualificación e sinatura de actas das materias do título. Os centros con titulacións
afectadas por esta situación deberán pedir a correspondente autorización á vicerreitoría de
Planificación Académica e Innovación Docente.
? Excepcionalmente, por problemas de finalización dos traballos para a realización do TFG/TFM (por
imposibilidade de acceso á bibliografía, laboratorios, etc.) debido ás circunstancias derivadas desta
crise sanitaria, previa solicitude do centro á Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación
Docente, podería realizarse a defensa nun momento posterior á data fixada para o peche de actas.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificacións.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Planear a acción preventiva a desenvolver, nas situacións nas que o control ou redución dos riscos supón a realización de diferentes actividades, que implican a intervención de distintos especialistas.
A2 Contrastar as condicións de seguridade nos centros de traballo e describir as técnicas de seguridade dirixidas a vixiar e previr o risco de accidentes.
A3 Categorizar os riscos relacionados cos principais contaminantes químicos, físicos e biolóxicos no traballo, e coñecer as principais estratexias de prevención.
A4 Avaliar os riscos relacionados coa carga física e psíquica no traballo e propoñer as medidas adecuadas de prevención.
A5 Coordinar as actividades de formación e información en materia preventiva, de carácter xeral, a todos os niveis, e nas materias propias da súa área de especialización.
A6 Desenvolver o deseño e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais e a súa integración na empresa.
A7 Integrar as técnicas afíns á prevención: xestión da calidade, xestión medioambiental, prevención de riscos patrimoniais e seguridade vial.
A8 Aplicar o marco normativo sobre a prevención de riscos laborais.
A9 Analizar e previr situacións de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.
A10 Desenvolver un sistema de autoprotección para centros, establecementos e dependencias, e o correspondente plan de emerxencia para accións de prevención de riscos, alarma, evacuación e socorro.
B1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións (e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan) a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AJ5
AJ6
AJ7
AJ8
AJ9
AJ10
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
OFFER OF SUBJECTS OF TFM And ASSIGNMENT OF TUTORWENT 1. The subjects or the lines of the TFM and the tutorías corresponding will propose of way reasoned and will remit to the Academic Commission of the Máster ( CAM ) in the term that this determine, from the teaching staff that have docencia assigned in this subject. Them/the students be able to propose him to the teaching staff lines or subjects so that they can be incorporated to the offer.

2. The CAM will approve and will do public a list with the subjects and the tutorías associated it each, as well as with the number of students that can choose each subject and the criteria of assignment. Devandita List will guarantee a number of tutorías sufficient in regard to the number of students enrolled in the TFM during it study academic.

3. In the terms marked by the CAM, the student will owe to request ( covering the ANNEX I ) the assignment, by order of preference, of one minimum of two subjects or lines. The CAM will commission to prepare a proposal of provisional assignment, in that will try to respect the options manifested pole student and the professor/is affected, as well as the principle of equality of opportunities. For dirimir the priorities in the election of subject or director/will value it how criterion the academic file.

4. With the publication of this provisional proposal will establish a period of claims. Finalized this, the CAM will publish a definitive list. Any back modification will have to effected of common agreement go in the students and the affected teaching staff, and anyway always that the commission authorize and publish.

5. Once published the definitive list, the student and the/the director/is cumprimentarán the Annex II.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Research (Research project) 0 134 134
Directed discussion 0.5 0 0.5
Oral presentation 0.5 0 0.5
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Research (Research project) Ver observacións avaliación.
Directed discussion Ver observacións avaliación.
Oral presentation Ver observacións avaliación.

Personalized attention
Methodologies
Oral presentation
Research (Research project)
Description
1. The TFM will be directed by a member of the profesorado with teaching in the plan of studies of the title of Máster. Such professor or professor will be responsible of:
the. Expose him to the/to the student whose tutoría exert the characteristics of the work and orient it/the in his development.
b. Realise a follow-up of the preparation of the TFM and look after the fulfillment of the aims fixed.
c. Authorise the presentation and defence of the TFM, as well as issue the timely report.

2. The TFM will be able to be directed by more than a person. In whose case, at least one of them will have to be a member of the profesorado that gives teaching in the title of Máster in that I was enrolled the/the student. On the other hand, if in the frame of an agreement of practical the/the student has to develop part of the TFM or his whole in another distinct organism of the UDC, one of the people that direct the work will be able to belong the that entity, with the end that it collaborate in the definition and the development of the TFM.

3. The subject that it went object the TFM will have to make possible that the/the student realise it in 150 hours, equivalents to 6 credits ETCS, assigned the this matter in the plan of studies.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Oral presentation Ver observacións avaliación. 20
Research (Research project) Ver observacións avaliación. 60
Directed discussion Ver observacións avaliación. 20
 
Assessment comments
Tribunais de avaliación

Os tribunais de avaliación configuraranse da forma que estableza a COA, segundo o número de alumnos matriculados e a temática dos diferentes TFM que se presenten.Cada tribunal estará formado como mínimo por tres persoas e, polo menos, un suplente. Todas elas deberán ser membros do profesorado do Máster.Cada tribunal contará cunha persoa que o presida e outra que exerza como secretario/a. Quen dirixa un TFM non poderá ser membro do tribunal que o cualifique.Unha vez constituídos, os tribunais de avaliación establecerán a orde de exposición dos estudantes no caso de ser varios, así como o día, a hora e o lugar de realización das defensas dos TFM. Deben garantir a adecuada comunicación destes datos a todos os estudantes e o profesorado afectados.

Presentación e defensa do TFM

O tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12 puntos, cun interlineado de 1,5. Marxes: superior, inferior e dereito 2,5 cm; esquerdo: 3 cm. O TFM terá unha Portada coas características presentadas no Anexo III (www.fcct.es).

A presentación do TFM require que o/a estudante superase o resto dos créditos da titulación. Na oportunidade pertinente o/a estudante presentará unha solicitude de defensa e avaliación do TFM, segundo o procedemento establecido pola Universidade e nos prazos marcados polo centro para estes efectos.

A solicitude rexistrarase por duplicado na U.X.A.I. e unha destas copias, xunto coa versión escrita do traballo realizado, presentarase no Decanato da Facultade. O estudante tamén debe obrigatoriamente subir a versión electrónica (en formato PDF) na Secretaría Virtual e na plataforma Moodle.

O/a estudante defenderá o seu TFM pública e presencialmente. De maneira excepcional, a Comisión de Máster e Doutoramento podería aprobar, logo da demanda formal e motivada da COA, e sempre que existan as condicións técnicas, administrativas e económicas que o permitan, que a defensa teña lugar a distancia de forma virtual.

A realización, presentación e defensa dos TFM poderán efectuarse en calquera dos idiomas que se empreguen na impartición do Máster, de acordo co disposto na memoria de verificación do título.

Cada estudante disporá dun tempo máximo para a defensa, en que deberá expor os obxectivos, a metodoloxía, o contido e as conclusións da súa TFM. Con posterioridade atenderá as preguntas, as aclaracións, os comentarios e as suxestións que lle puidesen formular os membros do tribunal de avaliación.

Unha vez realizada a exposición do/a estudante e visto o informe elaborado por quen dirixiu o traballo, o tribunal deliberará sobre a cualificación que lle corresponde. Aplicaranse os criterios de avaliación que figuran no Anexo IV, e establecerase a media aritmético das cualificacións asignadas ao TFM por cada un dos membros do tribunal. O Secretario do Tribunal de avaliación será o encargado de recoller na acta (ANEXO V), a cualificación final e entregala no Decanato da Facultade, así como de asinar electrónicamente a acta dixital.


A cualificación outorgarase en función da seguinte escala numérica de 0 a 10, con expresión dun decimal, á que terá que engadirse a correspondente cualificación cualitativa:
0-4,9 suspenso;
5,0-6,9 aprobado;
7,0-8,9 notable;
9,0-10 sobresaliente.

Poderá acceder á mención de matrícula de honra o/a estudante que obtivese unha cualificación igual ou superior a 9,0 puntos e sexa merecedor/a de tal mención, segundo o criterio unánime do tribunal evaluador.

No caso de que o/a estudante obteña a cualificación de suspenso, o tribunal faralle chegar un informe coas recomendacións oportunas para a mellora do traballo e a súa posterior avaliación. Enviarase unha copia deste informe á(s) persoa(s) que dirixiron o TFM.

A revisión e/ou reclamación das cualificacións finais dos TFM levarán a cabo de conformidade co previsto nas Instrucións da Vicerreitoría de Oferta Académica sobre as probas de avaliación e as actas de cualificación dos estudos de Grao e Máster.

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
Ver orientacións en http://www.fcct.es


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.