Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Xestión do coñecemento Código 760492016
Titulación
Mestrado Universitario en Xestión e Dirección Laboral (Plan 2011)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Alonso Seoane, Maria Jesus
Correo electrónico
maria.alonso.seoane@udc.es
Profesorado
Alonso Seoane, Maria Jesus
Correo electrónico
maria.alonso.seoane@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
B1, B2, B3, B4, B5
B1, B2, B3, B4, B5
A2, A8, A10, A11
A2, A8, A10, A11
C1, C4, C5, C6, C7, C8
C1, C4, C5, C6, C7, C8

Contidos
Temas Subtemas
- Marco teórico
- Conceptos claves
Evolución dos RRHH
Diferencia entre datos, información, coñecemento e innovación.
- Recursos intanxibles e problemas de medida
- Sistemas de xestión de coñecemento
Medidas cualitativas e cuantitativos.
A espiral de coñecemento
DpO versus DpC
- Mapas de coñecemento Mapas de coñecemento
- Xestión de competencias. Perfis, operativización, puntuacións e aplicacións.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa 3 0 3
Presentación oral 1 1 2
Lecturas 1 0 1
Discusión dirixida 5 10 15
Actividades iniciais 4 4 8
Investigación (Proxecto de investigación) 2 17 19
Saídas de campo 2 20 22
Análise de fontes documentais 0 4 4
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Traballos en grupos pequenos
Presentación oral Presentación e defensa pública dos traballos
Lecturas Lecturas recomendadas de capitulos de libro
Discusión dirixida Debate na clase sobre cada tema exposto
Actividades iniciais Explicacións previas sobre qué facer y cómo
Investigación (Proxecto de investigación) Elaboración dun proxecto
Saídas de campo Recllida de información para a futura elaboración de mapas
Análise de fontes documentais Lecturas de artígos e libros

Atención personalizada
Metodoloxías
Saídas de campo
Investigación (Proxecto de investigación)
Descrición
Explicación na clase, elaboración e redacción dos alumnos dun caso práctico
Reparto de tarefas e recolección de datos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Saídas de campo Habilidades para xerar confianza nos destinatarios das enquisas.
Habilidades no manexo das técnicas.
25
Investigación (Proxecto de investigación) Indicadores: dificultades asumidas, originalidade, estructuración, claridade e calidade da redacción. 25
Discusión dirixida Avaliada como indicador de actitude e mediante por intervencions non obrigatorias 10
Lecturas Indicadores: puntualidade na entrega, análise, síntese e sentido crítico 10
Presentación oral Exposición na clase. 10
Análise de fontes documentais Comprensión das fontes manexadas e puntualidade nas entregas. 5
Aprendizaxe colaborativa Avaliada en tutoria e nas exposicións 15
 
Observacións avaliación
Opción A: (Con menos de 22 alumnos matriculados)A avaluación é contínua na convocatoria de maio. A nota final provirá da nota media dos traballos expostos ao longo do curso.
Observación:
Restaránse dous puntos da siguiente convocatoria a aqueles alumnos que mostren falta de competencia: honestidade; visibilizada en accións como copiar nun examen, entregar traballos de anos anteriores ou non citar as fontes empregadas. Esta, ao igual que todas as competencias derivadas de actitudes serán expostas aos alumnos de forma detallada, dado que non caben na aplicación.
OPCIÓN B:(Con más de22 alumnos matriculados)
100% da nota provirá dun examen teórico a desenvolver, tipo preguntas longas de relación e análise. O mesmo caso rexirá no caso de alumnos que non tiveran superada a materia coa entrega dos traballos.

Ambas opcions están suxeitas ás mismas condiciós xerais e observacións, tanto en maio como en xullo.
A entrega periódica de traballos é requisito imprescindible para facer o exame en ambas convocatorias, incluso en caso de expensa de asistencia a clase. A non asistencia non xustifica una avaliación diferente.

Os traballos periódicos sempre son avaliados, xa que sempre hai retroalimentación sobre eles: comentarios e/ ou correccións, mais só son puntuables no caso de que o tamaño do grupo faga posible á avaliación continua. Ainda nese caso, os traballos periódicos consideranse o modo de aprender a materia, polo que a súa entrega é obrigatoria sempre, independentemente de si avaliación aplicada é a Opción A ou B. Non entregar os traballos periódicos implica a perda de dereito a exame ata que se realice a entrega.

Fontes de información
Bibliografía básica RIVEROLA, P Y MUÑOZ- SECA, B. (2003). Del buen pensar y mejor hacer. Mejora permanente y gestión del conocimiento. Mc Graw Hill
Varios (). Gestión del conocimento. Harward Business Review. Deusto
VALHONDO, D (). Gestión del conocimiento, del mito a la realidad. Díaz de Santos
CARBALLO, R. (). Innovación y Gestión del Conocimiento. Díaz de Santos
CLAVER CORTÉS, E. y ZARAGOZA SÁEZ, P. C. (). La Dirección de RRHH en Organizaciones inteligentes. Una evidencia empírica desde la dirección del conocimiento.


 

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías