Identifying Data 2019/20
Subject (*) Contemporary Social and Political History Code 760G01009
Study programme
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador
Gomis Rodriguez, Alfonso
E-mail
alfonso.gomis@udc.es
Lecturers
Gomis Rodriguez, Alfonso
E-mail
alfonso.gomis@udc.es
Web
General description Coñecemento básico da evolución social e política contemporánea e dos principais movimentos sociais e políticos, sobre todo na medida en que contribuan a entender mellor a sociedade actual

Study programme competencies
Code Study programme competences / results
A12 Historia das relacións laborais.
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
A18 Interpretar datos e indicadores socioeconómicos.
A32 Comprender a relación entre procesos sociais e a dinámica das relacións laborais.
A33 Comprender o carácter dinámico e cambiante das relacións laborais no ámbito nacional e internacional.
A34 Interrelacionar as distintas disciplinas que configuran as relacións laborais.
A35 Análise crítico das decisións emanadas dos axentes que participan nas relacións laborais.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B8 Razoamento crítico.
B10 Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade.
B14 Aprendizaxe autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences / results
Knowledge of the sociological perspective on work and organizations A12
A13
A18
A32
A33
A34
A35
B2
B6
B8
B10
B14
C1
C4
C6

Contents
Topic Sub-topic
1. The beginnings of political and economic liberalism 1.1. Classical liberalism
1.2. Economic practice at the stage of classical liberalism. The Spanish case
2. The "welfare state" and the subsequent capitalism to
World War II
2.1. The crisis of the thirties, the revision of liberalism and the beginning of State Bienestar
2.2. The crisis that began in 1973
2.3. The present liberalism
3. The rights of women 3.1. Private and public sphere: the sexual division of labor
3.2. The struggle for civil and political rights
3.3. The rights of women and the social movements of the 1960s
4. Socialism 4.1. Marxism
4.2. The Spanish socialism
4.3. Anarchism.
5. Fascism and authoritarianism 5.1. Fascism and authoritarianism
5.2. The Franco regime: autarky
5.3. The Franco regime: developmentalism. The unions vertical unionism opposition
6. The workers' associations and the beginning of labor legislation and social security 6.1. The workers' associations: mutualism, cooperatives, syndicalism
6.2. The beginnings of the labor legislation. The case español
6.3. The development of social insurance: beneficence to compulsory insurance. The Spanish case
7. Approach to International Relations 7.1. The era of imperialism, decolonization and development of new states
7.2. The occupation of Palestine and Israel's policy
7.3. Recent conflicts in the Islamic world
7.4. The communist bloc

Planning
Methodologies / tests Competencies / Results Teaching hours (in-person & virtual) Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A12 A32 A33 A34 B2 B8 26 0 26
Supervised projects A13 A18 B6 B14 C1 C6 0 20 20
Workbook A12 A32 A35 B10 B14 C4 0 24 24
Directed discussion A13 A35 B8 C1 C6 14 0 14
Objective test A33 B2 2 60 62
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral do profesor da materia da asignatura, que pode ir acompañada de imaxes, documentais, etc.
Supervised projects Estudo dalgún aspecto do programa de forma detallada a partir da utilización de bibliografía
Workbook Cunha periodicidade aproximadamente semanal o alumnado deberá ler unha serie de textos, artigos ou capítulos de libros; ou buscar e analizar información que logo será comentada en clase na discusión dirixida
Directed discussion Comentario en clase por parte dos alumnos, baixo a dirección do profesor, dos textos recomendados como lecturas ou da información buscada previamente
Objective test Examen oral ou escrito da materia vista en clase, con preguntas ou comentarios de texto

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Guiding each student on the work you can do, how to do and information sources used

Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Directed discussion A13 A35 B8 C1 C6 Relacionada coas lecturas ou búsqueda de información que os alumnos deben facer así como cos comentarios e análisis que se realizarán posteriormente en clase. Estos traballos se realizarán e entregarán semanalmente 20
Supervised projects A13 A18 B6 B14 C1 C6 Traballo de profundización nun tema relacionado coa asignatura 10
Objective test A33 B2 Exame (oral ou escrito), con preguntas de respuesta media/longa terá un valor do 70% da nota final. En todo caso para superar a asignatura é preciso ter aprobado o exame.
A presentación de algún dos traballos plaxiado será motivo de suspenso da asignatura.

Os alumnos que non asistan a clase habitualmente deberán facer o exame final na data sinalada (xa sexa na oportunidade de xuño como na de xulio), consistente en preguntas de respuesta media/longa sobre a materia vista en clase, así como sobre as lecturas recomendadas ao longo do curso.
70
 
Assessment comments

Para el alumnado con reconocimiento de dedicación a tiempo parcial y
dispensa académica de exención de asistencia, existen dos opciones:
-
la realización del examen final, sobre la materia vista en clase, así
como sobre las lecturas recomendadas a lo largo del curso;

- o
hacer los trabajos de clase semanalmente (lo que en los apartados de
metodologías aparece nombrado como "trabajos tutelados" y "discusión
dirigida"), trabajos que se irán indicando en la plataforma Moodle, y
deberán ser entregados (personalmente o por correo electrónico) en las
mismas fechas que el alumnado asistente a clase. Pero en todo caso en el
examen final deberá responderse a algunas preguntas relacionadas con
estes trabajos semanales.


Sources of information
Basic (). .

- Aizpuru, M. y Rivera, A. (1994): Historia Social del Trabajo, Madrid, Siglo XXI.

- Arenas Posadas, C. (2003): Historia Económica del Trabajo (siglos XIX y XX), Madrid, Tecnos.

- Babiano Mora, J. (1998): Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958), Consejo Económico y Social, Madrid.

- Berstein, S. (1996): Los regímenes políticos del siglo XX. Para una historia política comparada del mundo contemporáneo, Barcelona, Ariel.

- Blas Guerrero, A. De (1999): Enciclopedia del nacionalismo, Madrid, Alianza.

- Cabrera, M. y Del Rey, F. (2011):  El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea 1875-2010, Barcelona, RBA.

- Camarero Santamaría, J. (1998): El déficit social neoliberal. Del Estado del bienestar a la sociedad de la exclusión, Santander, Sal Terrae.

- Carreras, Albert y Tafunell, Xavier (2010): Historia económica de la España Contemporánea (1789-2009), Crítica, Barcelona.

- Castillo, Santiago (dir.) (1994): Solidaridad desde abajo: trabajadores y socorros mutuos en la España contemporánea, UGT-Centro de Estudios Históricos, Madrid.

- Castillo, Santiago (dir.) (2008): Solidaridad, seguridad, bienestar. Cien años de protección social en España, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid.

- De Juana, Jesús y Prada, Julio (eds.) (2005): Historia Contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel.

- Díez Espinosa, J.R. (2006): El desempleo de masas en la Gran Depresión: Palabras, imágenes y sonidos, Universidad de Valladolid, Valladolid.

- Droz, J., Historia General del Socialismo (4 tt) (1976): Barcelona, Destino.

- Duby, George y Perrot, Michelle (dirs.) (2000): Historia de las mujeres. Tomo IV: El siglo XIX. Tomo V: El siglo XX, Madrid, Taurus.

- Fisk, Robert (2006): La gran guerra por la civilización, Barcelona, Destino.

- Fontana, Josep, ed. (2001): España bajo el franquismo, Crítica, Barcelona.

- Fusi, J.P. y Palafox, J. (1997): España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe.

- García de Cortázar, F. y Lorenzo Espinosa, J.M. (1996): Historia del mundo actual, 1945-1995, Madrid, Alianza.

- Giner, Salvador (2002): Historia del pensamiento social, Barcelona, Ariel.

- Giordano, Eduardo (2003): Las guerras del petróleo. Geopolítica, economía y conflicto, Barcelona, Icaria.

- Gómez Navarro, J. (1991): El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores, Madrid, Cátedra.

- González Casanova, P. (coord.) (1990-1991): América Latina: Historia de medio siglo. Vol. 1: América del Sur. Vol. 2: México, Centroamérica y el Caribe, México, Siglo XXI.

- Gray, John (2000):  Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global, Barcelona, Paidós.

- Harris, Marvin (2013): ¿Por qué nada funciona? Antropología de la vida cotidiana", Madrid, Alianza (1ª edición española de 1984 titulada La cultura norteamericana contemporánea. Una visión antropológica, Madrid, Alianza.

- Harvey, David (2007): Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid.

- Hobsbawm, Eric (2001): Historia del siglo XX, 1914-1991, Barcelona, Crítica.

- Iliffe, John (1998): África. Historia de un continente, Madrid, Cambridge University Press.

- Juliá, Santos (1997):  Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus.

- Juliá, Santos (coord.) (2006): República y guerra en España (1931-1939), Madrid, Espasa.

- Juliá, Santos (dir.) (2000): Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus.

- Lichtheim, G. (1975):  Breve historia del socialismo, Madrid, Alianza.

- López Calle, P. (2010): Del campo a la fábrica, Los Libros de la Catarata, Madrid.

- Nash, Mary (2012): Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Madrid, Alianza.

- Núñez Seixas, X.M. (1999): Los nacionalismos en la España Contemporánea (ss. XIX y XX), Barcelona, Hipótesis.

- Nuño Gómez, L. (coord.) (1999): Mujeres: de lo privado a lo público, Madrid, Tecnos.

- Payne, Stanley G. (1995): El fascismo, Alianza, Madrid.

- Reig, Ramiro (2009): Las grandes corporaciones del siglo XX, Valencia, Tirant lo Blanch.

- Ritter, G.A. (1991):  El Estado Social, su origen y desarrollo en una comparación internacional, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Robertson, Robbie (2005): Tres olas de globalización. Historia de una conciencia global, Madrid, Alianza.

- Sabine, G. (2006): Historia de la teoría política, Madrid, FCE, reedición.

- Segura i Mas, A. (2001): Más allá del islam. Política y conflictos actuales en el mundo musulmán, Madrid, Alianza.

- Segura i Mas, A. (2004):  Señores y vasallos del siglo XXI. Una explicación de los conflictos internacionales, Madrid, Alianza.

- Service, Robert (2000): Historia de Rusia en el siglo XX, Barcelona, Crítica.

- Taibo, Carlos (1993): La Unión Soviética (1917-1991), Madrid, Síntesis.

- Tamames, R. y Huerta, B.G. (2010): Estructura económica internacional, Madrid, Alianza, 21ª ed.

- Termes, Josep (2000): Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881), Crítica, Barcelona (1ª ed. 1977).

- Tortella, G. y Núñez, Clara E. (2011): El desarrollo de la España Contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 3ª ed.

- Tuñón de Lara, M. (1986): El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, Taurus/Sarpe, ed. original de 1972.

- Tusell, J. (dir.) (1988): Historia política y social moderna y contemporánea, Madrid, UNED, 2 tt.

- Villares, R. y Bahamonde, A. (2001): El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX, Madrid, Taurus, 2001.

- Wesseling, H.L. (2010): Divide y vencerás. El reparto de África (1880-1914), Barcelona, Península, 1999, reed. Barcelona, RBA.

- Zinn, Howard (1997): La otra historia de los Estados Unidos, Hondarribia, Hiru.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.