Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Dereito do Traballo I Código 760G01011
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Lopez Coira, Jose
Correo electrónico
j.lcoira@udc.es
Profesorado
Lopez Coira, Jose
Correo electrónico
j.lcoira@udc.es
Web
Descrición xeral O dereito do traballo I atópase enmarcado no 2º curso do grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos. Comprende o estudo das fontes de dereito do traballo, da aplicación das normas laborais (principios e interpretación) e dos conflitos de traballo

Competencias do título
Código Competencias / Resultados do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A27 Asesoramento a organizacións sindicais e empresariais, e aos seus afiliados.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B8 Razoamento crítico.
B9 Traballo en equipos.
B12 Motivación para a calidade.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B20 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B21 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais. . A1
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas. A13
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral. A14
A27 Asesoramento a organizacións sindicais e empresariais, e aos seus afiliados. A27
B1 Resolución de problemas. B1
B2 Capacidade de análise e síntese. B2
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. B6
B8 Razoamento crítico. B8
B9 Trabajo en equipos. B9
B12 Motivación para a calidade B12
B14 Aprendizaxe autónomo. B14
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética B20
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado. B21

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- O Dereito. 1.1. Dereito subxectivo e Dereito obxectivo. 1.2. Dereito Público e Dereito Privado.
Tema 2.- O Dereito do Traballo.

2.1. Concepto. 2.2. Natureza xurídica. 2.3. Caracteres. 2.4. Contido e partes. 2.5. Relacións con outras disciplinas.
Tema 3.- Las fuentes del Derecho del Trabajo.
3.1. Normas comunes y normas especiales. 3.2. Poderes normativos en el orden laboral. 3.4. Los sindicatos y las organizaciones de empresarios.
Tema 4. As fontes exteriores. 4.1. As Fontes Internacionais: 4.1. A) A internacionalización do Dereito do Traballo: A Organización Internacional do Traballo: os convenios e as recomendacións. As Nacións Unidas. O Consello de Europa. 4.1. B) O Dereito Internacional accionado: os convenios internacionais bilaterais e multilaterais. 4.2. A Unión Europea. Fontes. Política social comunitaria.
Tema 5.- As fontes nacionais. 5.1. A Constitución. 5.2. A lei e as demais normas con rango de lei. 5.3. Os regulamentos. 5.4. A potestade normativa laboral das comunidades autónomas. 5.5. O costume e o uso. 5.6. A xurisprudencia.
Tema 6.- O convenio colectivo. 6.1. Concepto. 6.2. Natureza xurídica e encuadramiento normativo. 6.3. Requisitos formais. 6.4. Suxeitos: capacidade e legitimación. 6.5. Elaboración. 6.6. Efectos. 6.7. Contido do convenio: contido obligacional e contido normativo. 6.8. Convenios colectivos especiais.
Tema 7.-Os principios de aplicación e interpretación do Dereito do Traballo. 7.1. Os principios de ordenación xerárquica: principios de norma mínima e norma máis favorable. 7.2. A sucesión de normas e o principio de condición máis beneficiosa adquirida. 7.3. O pacto individual e o principio de irrenunciabilidad. 7.4. A interpretación e o principio "prol operario".
Tema 8.- Os conflitos de traballo. 8.1.Conflitos individuais e conflitos colectivos. 8.2. Clases de conflitos colectivos. 8.3. Procedementos de solución do conflito colectivo: a autocomposición e a heterocomposición. 8.4. Medidas de conflito: a folga e o peche patronal.
Tema 9.- As competencias administrativas en materia laboral. 9.1. Competencias do Ministerio de Traballo e da Comunidade Autónoma de Galicia. 9.2. A Inspección de Traballo. 9.3. A jurisdición laboral.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A1 A13 B1 B2 B21 3 0 3
Mesa redonda B8 B9 B14 9 25 34
Sesión maxistral B12 B20 20 50 70
Estudo de casos A14 A27 B6 C3 C4 10 32 42
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple
Mesa redonda Técnica de dinámica de grupos en que un grupo de especialistas nun tema, que teñen puntos de vista diverxentes ou contraditorios, levan a cabo unha discusión diante dun grupo coordinados por un moderador
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como "conferencia, "método expositivo" ou "lección maxistral". Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Estudo de casos Metodoloxía onde o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Mesa redonda
Estudo de casos
Descrición
Proba obxectiva: Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír cun só tipo dalgunha destas preguntas.

Mesa redonda: Técnica de dinámica de grupos en que un grupo de especialistas nun tema, que teñen puntos de vista diverxentes ou contraditorios, levan a cabo unha discusión diante dun grupo coordinados por un moderador.

Estudo de casos: Metodoloxía onde o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Proba obxectiva A1 A13 B1 B2 B21 Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír cun só tipo dalgunha destas preguntas.
Farase un exame parcial, ao final do cuadrimestre, respecto da totalidade da materia da materia. Constará de dúas preguntas a desenvolver, que se puntuarán cada unha de "0" a "10", e tres preguntas máis curtas (nas que se valorará a precisión e a concreción na contestación), que se puntuarán cada unha de "0" a "5". O resultado do exame será unha media ponderada dunhas e outras.
Quen non aproben este exame parcial poderán presentarse a un final, co mesmo tipo de preguntas que o parcial.
80
Sesión maxistral B12 B20 Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como %ou201Cconferencia%ou201D, "método expositivo" ou "lección maxistral". Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
10
Estudo de casos A14 A27 B6 C3 C4 Metodoloxía onde o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo. 10
 
Observacións avaliación

Os alumnos que non superen o aprobado cos criterios anteriores de valoración someterase a un exame final da materia, o día e hora sinalados polo centro.


Os alumnos que teñan recoñocido dedicación a tempo parcial de esta materia, (sempre que devandito reconocemento sexa oficial) teran a posibilidade de superar a mesma a trváes dun exame teórico peáctico que levará a cabo nas datas establecidas oficialmente pola Facultade, e haberá de presentar os exercicios que se lle hagan llegar por vía telemática.
En canto á segunda convocatoria os requisitos serán os mesmos que na primera convocatoria.

Fontes de información
Bibliografía básica (). CÓDIGO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Diversas editoriales (Civitas, Tecnos etc.).
Manuel Alonso Olea y María-Emilia Casas Baamonde (2005). DERECHO DEL TRABAJO. CIVITAS
Manuel-Carlos Palomeque López ye Manuel Álvarez de la Rosa (). DERECHO DEL TRABAJO. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces
Ignacio Albiol Montesinos y otros (). DERECHO DEL TRABAJO (TOMO I: Fuentes y relaciones colectivas).
Ignacio Albiol Montesinos y otros (). DERECHO DEL TRABAJO (TOMO II: Contrato individual) . Editorial Tirant lo Blanch

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Introdución ao Dereito/760G01001

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dereito Sindical I/760G01013

Materias que continúan o temario
Introdución ao Dereito/760G01001
Teoría das Relacións Laborais/760G01010

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías