Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Derecho Sindical I Código 760G01013
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Segundo Obligatoria 6
Idioma
Castellano
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinador/a
Lopez Arránz, Maria Asuncion
Correo electrónico
a.larranz@udc.es
Profesorado
Lopez Arránz, Maria Asuncion
Correo electrónico
a.larranz@udc.es
Web
Descripción general A materia do Dereito Sindical I está no segundo ano do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos. O contido deste curso permite aos alumnos xestionar conceptos legais sobre as relacións colectivas de traballo e as súas fontes desde a perspectiva da liberdade de asociación e da autonomía sindical, pra acadar un coñecemento lexislativo, doutrinario e xurisprudencial en cuestións sindicais . Ensina estratexias dos axentes sociais de xestión, todo a partir do seu inicio ata o presente, baixo unha análise do dereito comparado.

Competencias del título
Código Competencias del título
A1 Marco normativo regulador de las relaciones laborales.
A13 Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
A14 Seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
A20 Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales.
A27 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
A30 Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.
A31 Aplicar los conocimientos a la práctica.
A33 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional.
B1 Resolución de problemas.
B4 Capacidad de gestión de la información.
B6 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B12 Motivación para la calidad.
B13 Adaptación a nuevas situaciones.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais. A1
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas. A13
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral. A14
A20 Realizar funcións de representación e negociación en diferentes ámbitos das relacións laborais. A20
A27 Asesoramento a organizacións sindicais e empresariais, e aos seus afiliados. A27
A31 Aplicar os coñecementos á práctica. A31
A30 Representación técnica no ámbito administrativo e procesual e defensa ante os tribunais. A30
A33 Comprender o carácter dinámico e cambiante das relacións laborais no ámbito nacional e internacional A33
B1 Resolución de problemas. B1
B4 Capacidade de xestión da información. B4
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. B6
B12 Motivación para a calidade. B12
B13 Adaptación a novas situacións. B13
C1
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C1
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8

Contenidos
Tema Subtema
O DEREITO SINDICAL 1. A Lei Sindical. Concepto. Contidos, caracteres. Evolución histórica. Participación das mulleres na evolución. Las Relacións laborais.Los sindicatos, clasificación concepto elementos.

2. As fontes de dereito da Unión. fontes internacionais. fontes comunitarias. fontes nacionais. Xerarquía das normas e conflitos entre eles.

3. Dereito Sincal Comparado. O sistema liberal do dereito da Unión. O dereito do Sindical en Europa. O dereito Sindical anglosaxón. o sindicalismo internacional.

4. As asociacións empresariais e outras organizacións profesionais. As asociacións empresariais: historia, características e normativa legal. Asociacións profesionais. As asociacións profesionais e outras organizacións colectivas.
A LIBERTADE SINDICAL.
1. A liberdade sindical. Liberdade sindical individual e autonomía sindical: normativa e contido. Unidade e pluralidade. O dereito á liberdade sindical dos funcionarios públicos. O dereito de libre sindicación dos funcionarios públicos. Exclusións e limitación. Participación das mulleres na libertad sindical.

2. O réxime xurídico sindical. A constitución do sindicato. Contido dos estatutos. Tramitación. A responsabilidade do sindicato.

3. Os sindicatos máis representativos. Noción e finalidade da figura. Os distintos niveis de representatividade. Prerrogativas.

4. A tutela da liberdade sindical. A tutela administrativa. A tutela xudicial.(laboral, e penal) A protección internacional da liberdade sindical.

A REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES NA EMPRESA.
1. A representación unitaria dos traballadores na empresa. Comités de empresa e delegados de persoal. Procedemento electoral, Funcionamento dos órganos de representación. O mandato representativo. Competencias. Garantías.O dereito de representación dos funcionarios públicos. O dereito de reunión. Regulación legal. Procedemento. Limitacións. Participación da muller na reprsentación na unitaria.

2. A representación sindical na empresa. Normativa. Seccións sindicais: constitución e dereitos. Delegados sindicais: designación, dereitos e garantías

LA ACCIÓN INSTITUCIONAL.
1. A acción Institucional. O Consello Económico e social e os Consellos de carácter Autonómico. Concertación Social.

2. Perspectivas de Xénero no sindicalismo.Políticas de Igualdade nos sindicatos.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Análisis de fuentes documentales A14 5 18 23
Discusión dirigida B4 B6 3 10 13
Estudio de casos A20 A27 A30 A31 B1 9 18 27
Presentación oral A13 2 7 9
Prueba objetiva A1 A33 C1 3 0 3
Sesión magistral C8 20 50 70
Portafolio del alumno B13 0 2 2
Eventos científicos y/o divulgativos B12 C7 0 2 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Análisis de fuentes documentales Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos. Pódese empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación do estudo de casos, para a explicación de procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como síntese de contidos de carácter teórico ou práctico.
Discusión dirigida Técnica de dinámica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma libre, informal e espontánea sobre un tema, aínda que poden estar coordinados por un moderador.
Estudio de casos Metodoloxía onde o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Presentación oral Metodoloxía onde o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Prueba objetiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír cun só tipo dalgunha destas preguntas
Sesión magistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Portafolio del alumno É un cartafol ou archivador ordenado por seccións, debidamente identificadas ou etiquetadas, que contén os rexistros ou materiais produto das actividades de aprendizaxe realizadas polo alumno nun período de tempo, cos comentarios e cualificacións asignadas polo profesor, o que permite visualizar o progreso do alumno. O portafolio ou cartafol inclúe todo o que fai o alumno, como: apuntamentos ou notas de clases, traballos de investigación, guías de traballo e o seu desenvolvemento, comentarios de notas, resumos, probas escritas, autoevaluaciones, tarefas desenvolvidas, comentarios de progreso do alumno realizado polo profesor, etc.
Eventos científicos y/o divulgativos Actividades realizadas polo alumnado que implican a asistencia e/ou participación en eventos científicos e/ou divulgativos (congresos, xornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposicións, etc.) co obxectivo de profundar no coñecemento de temas de estudo relacionados coa materia. Estas actividades proporcionan ao alumnado coñecementos e experiencias actuais que incorporan as últimas novidades referentes a un determinado ámbito de estudo.

Atención personalizada
Metodologías
Análisis de fuentes documentales
Discusión dirigida
Estudio de casos
Presentación oral
Prueba objetiva
Sesión magistral
Descripción
Estudo e aprendizaxe do manexo das fontes do dereito. a traves da información e as directrices do profesor no manexo de textos legais, xurisprudencia .
Participación do profesor nas discusións para desenvolver o aspecto critico do alumno. a través de tutorías nas que o profesor orienta, supervisa e corrixe o traballo do alumno conxuntamente.
Formar ao alumno na resolución practica dos temas teoricos e na súa exposición.
Axuda a elección de temas complementarios aos coñecementos adquiridos na clase para á súa exposición e presentación individual ou en mesa redonda.
Novas metodoloxias técnicas no desarrollode a lección maxistral.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Estudio de casos A20 A27 A30 A31 B1 Estudo , resolución e defensa de casos concretos sobre os temas do programa. 8
Presentación oral A13 Metodoloxía onde o alumno enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo. 5
Prueba objetiva A1 A33 C1 Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
60
Sesión magistral C8 Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
20
Portafolio del alumno B13 É unha carpeta ou arquivador ordenado por seccións, debidamente identificadas ou etiquetadas, que contén os rexistros ou materiais produto das actividades de aprendizaxe realizadas polo alumno nun período de tempo, cos comentarios e cualificacións asignadas polo profesor, o que lle permite visualizar o progreso do alumno. O portafolios ou carpeta inclúe todo o que fai o alumno, como: apuntes ou notas de clases, traballos de investigación, guías de traballo e o seu desenvolvemento, comentarios de notas, resumes, probas escritas, autoavaliacións, tarefas desenvolvidas, comentarios de progreso do alumno realizado polo profesor, etc. 2
Eventos científicos y/o divulgativos B12 C7 Actividades realizadas polo alumnado que implican a asistencia e/ou participación en eventos científicos e/ou divulgativos (congresos, xornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposicións, etc.) co obxectivo de profundar no coñecemento de temas de estudo relacionados coa materia. Estas actividades proporcionan ao alumnado coñecementos e experiencias actuais que incorporan as últimas novidades referentes a un determinado ámbito de estudo. 5
 
Observaciones evaluación
Os alumnos que teñan recoñecido dedicación a tempo parcial desta materia, (sempre que devandito recoñecemento sexa oficial) terán a posibilidade de superar a mesma a través dun exame teórico práctico que levará a cabo nas datas establecidas oficialmente pola Facultade e haberán de presentar para asistir ao mesmo un cartafol  con todos os exercicios que se lle fagan chegar a través da plataforma moodle. En canto á segunda convocatoria os requisitos serán os mesmos que na primeira convocatoria. Todo iso sobre unha calificación de 9.

Fuentes de información
Básica RODRIGUEZ PILERO M. Y otros (Última edición). Comentarios a la Ley de Libertad Sindical . Tecnos
OJEDA AVILÉS. A. (Última edición). Compendio de Derecho Sindical. Tecnos
MARTÍNEZ GIRON, J., ARUFE VARELA, A., CARRIL VCÁZQUEZ, X.M. (Última edición). Derecho del Trabajo. Netbiblo
SALA FRANCO, T. Y ALBIOL MONTESINOS (Última edición). Derecho sindical . Tirant lo Blanch
GARCÍA ABELLAN (Última edición). Derecho Sindical . Universidad de Murcia
MOLERO MANGLANO.C (Última edición). Derecho Sindical. Dykinson
AGRA VIFORCOS, B. Y FERNÁNDEZ FERNÁDEZ, R. (Última edicion). Introdución al Derecho Colectivo Sindical. EOLAS EDICINES
GARCIA MURCIA, J. (ültima edicción). Librtad Sindical y otros Derechos de acción colectiva de trabajadores y empresarios. Aranzadi
PARDELL VEÁ, A. (Última edición). Los Derechos Sindicales en la Carta Social europea. BOSCH
GARCÍA NINET J.I, (ültima edición). Manual de Derecho Sindical. Atelier
VIDA SORIA, MONEREO PÉREZ, MOLINA NAVARRETE Y MORENO VIDA (Úlltima edición). Manual de Derecho Sindical. Comares
MONEREO PÉREZ J.L. (ültima Edición). Manual de Derecho Sindical. Comares

Complementária TEXTOS LEGALES (). LEGISLACIÓN LABORAL BASICA. ARANZADI, TECNOS


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios
En aras a contribuír cun medio ambiente responsable, desde esta materia pretendese contribuír, non utilizando máis que o papel imprescindible, no caso de los examines e algúns traballos de importancia, todo o demais realizarase por medios telemáticos.


(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías