Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Dirección e Xestión de RRHH II Código 760G01016
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Alonso Seoane, Maria Jesus
Correo electrónico
maria.alonso.seoane@udc.es
Profesorado
Alonso Seoane, Maria Jesus
Correo electrónico
maria.alonso.seoane@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
A4 Dirección e xestión de recursos humanos.
A5 Políticas sociolaborais.
A10 Organización e dirección de empresas.
A12 Historia das relacións laborais.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A16 Asesorar e/ou xestionar en materia de emprego e contratación laboral.
A21 Realizar análises e diagnósticos, prestar apoio e tomar decisións en materia de estrutura organizativa, organización do traballo, estudo de métodos e estudo de tempos de traballo.
A23 Participar na elaboración e deseño de estratexias organizativas, desenvolvendo a estratexia de recursos humanos da organización.
A24 Aplicar técnicas e tomar decisións en materia de xestión de recursos humanos (política retributiva, de selección...).
A25 Aplicar as distintas técnicas de avaliación e auditoría sociolaboral.
A26 Aplicar técnicas cuantitativas e cualitativas de investigación social ao ámbito laboral.
A28 Elaborar, desenvolver e avaliar planes de formación ocupacional e continua no ámbito regulado e non regulado.
A29 Elaborar, implementar e avaliar estratexias territoriais de promoción socioeconómica e inserción laboral.
A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
A34 Interrelacionar as distintas disciplinas que configuran as relacións laborais.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B3 Capacidade de organización e planificación.
B4 Capacidade de xestión da información.
B5 Toma de decisións.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Habilidades nas relacións interpersoais.
B8 Razoamento crítico.
B9 Traballo en equipos.
B10 Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade.
B11 Traballo en ámbitos internacionais.
B12 Motivación para a calidade.
B13 Adaptación a novas situacións.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B15 Creatividade.
B16 Liderado.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Participar na elaboración e diseño de estratexias organizativas, desenvolvendo a estratexia de recursos humanos da organización A4
A5
A14
A16
Dirixir grupos de persoas. A4
B1
B3
B4
B7
Asesorar e xestionar en materia de emprego e contratación laboral. A29
A31
A34
Seleccionar e xestionar información e documentación laboral. A1
A24
A31
Economía e mercado de traballo A10
A12
Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas axeitadas B14
C3
Políticas sociolaborais. A23
A24
A28
Dirección e xestión de recursos humanos A4
A5
Participar na elaboración e diseño de estratexias organizativas, desenvolvendo a estratexia de recursos humanos da organización A21
A26
A31
B2
B13
Elaborar, desenvolver e avaliar plans de formación ocupacional e continua no ámbito reglado e no reglado. A23
Aplicar técnicas e tomar decisions en materia de xestión de recursos humanos (política retributiva, de selección...). A25
A26
B5
B6
B16
Capacidade de organización e planificación. B3
B4
B5
B8
B9
Habilidades nas relacions interpersonais. B7
C4
Toma de decisions. B12
B14
B15
B16
C8
Comportarse con ética e responsabilidade social como ciudadán e como profesional. B10
B11
B16
C4
Razonamento crítico. B8
Traballo en equipos B9
B11
Motivación cara a calidade. C6
C7
Adaptación a situacions novas.
Aprendizaxe autónoma.
Creatividade.
Utilizar as ferramientas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacions (TIC) necesarias para o exercicio da sua profesión e para o aprendizaxe ao longo da sua vida.
Formarse para o exercicio de unha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucions baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance dlas persoas emprendedoras.
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
Asumir como profesional e ciudadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
Elaborar, implementar e avaliar estratexias territoriais de promoción socioeconómica e inserción laboral.
Aplicar os coñecementos à práctica.
Interrelacionar as distintas disciplinas que configuran as relacions laborais.
Resolución de problemas.
Capacidade de análise e síntese.
Capacidade de xestión da información.

Contidos
Temas Subtemas
Ssitema de Competencias e Perfis competenciais Utilidades: Elaboración e operativización de perfis de competencias para o seu uso nas distintas función de xestión de RRHH.
Promoción - Ventaxas e inconvenintes
- Métodos e sistemas de promoción
- As bases da promoción: antigüedade, mérito e aptitude.
- Planificación e programación promocional
Reclutamento e selección -Introducción ao reclutamiento: fins, importancia e relacions e influencias.
-Fontes e métodos para conseguir candidatos ao posto de traballo.
-Cuestions a considerar na elección de instrumentos de selección: fiabilidade, validez e utilidade dos instrumentos de selección.
-Instrumentos y proceso de selección: impresos de solicitud de información biográfica y comprobación de referencias; la entrevista de selección; pruebas escritas de selección y otros tipos de pruebas.
-Orientación: orientación y socialización de empleados nuevos, y duración, alcance y contenido del programa de orientación.
Formación - Ventaxas e niveis
- Programas de formación: métodos e medios.
-Facilitación do rendimiento futuro dos empregados.
- Plan e programa de formación.
- Evaluación dos programas de formación e deserrollo, formación e aprendizaje organizativo.
Sistemas de retribución e recompensa retributiva a- Principais sistemas retributivos
- Sistemas fixos e variables
b- Recompensa retributiva:
bases da recompensa: ¿qué primar?
importancia da medición do mérito: avaliación dos RRHH:
b.1.: para un sistema baseado en competencias
b.2.: requisitos básicos para outros sistemas de dirección e gestión: DpO, etc
- Sistemas de primas baseadas na economía de tiempo

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa B1 B3 B4 B5 B9 4 12 16
Estudo de casos A23 A31 3 6 9
Traballos tutelados B5 B7 B12 B13 B14 C3 10 40 50
Sesión maxistral A10 A12 A14 A21 A34 B2 30 20 50
Presentación oral B4 B8 B12 B15 C4 2 2 4
Actividades iniciais A10 A12 B6 0 1 1
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Traballo en grupos
Estudo de casos Resolución de problemas e exercicios
Traballos tutelados Elaboración e presentación de traballos realizados: plan de selección: proceso completo, presupuestado e con seguimento; plan de promoción desglosado; plan de formación para unha acción concreta.
Sesión maxistral Exposiciones en clase de la teoría y su aplicación por parte del profesor
Presentación oral Exposición e defensa pública dos traballos realizados
Actividades iniciais Se valora a competencia Actitude nun 10% que pode ser tanto sumado como restado á nota total en función de indicadores recollidos ao longo do año, tales como participación, ética, asistencia, compañerismo e respeto, etc.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
Tutorias con cada grupo antes da entrega de cada un dos traballos elaborados.
A atención a cada grupo virá marcada polos seus respestivos traballos, que difiren de unhas empresas a outras.
Os grupos que xustificaran previamente a exclusión de presencialidade terán tutorías específicamente diseñadas para que podan asistir a elas fora do seu horario laboral, sendo acordadas con estes estudiantes ao principio de curso. A periodicidade das mesmas será mensual.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A10 A12 A14 A21 A34 B2 Exposición teórica dos temas: conceptos, definicions, distinción de métodos, prácticas, etc, avaliados mediante examen escrito. 100
Presentación oral B4 B8 B12 B15 C4 Exposición e defensa pública dos traballos elaborados. valorase a presentación, síntesis, adecuación ao tiempo dado, recollida completa de todos os puntos; síntesis, empreo de TIC´s e defensa das decisions tomadas e argumentacions. 0
Traballos tutelados B5 B7 B12 B13 B14 C3 Valorase a claridade e concrección, o acerto na elección de métodos de traballo, a amplitude, profundidade en cada punto, etc. 0
Aprendizaxe colaborativa B1 B3 B4 B5 B9 -Unanimidade ou consenso na toma de decisions do grupo
- distribución e planificación do traballo, etc. Tamén se valorarán as competencias derivadas da actitude que serán presentadas aos alumnos ao inicio do curso: Liderezgo, traballo en equipo, pro-actividade, honestidade, etc.
0
 
Observacións avaliación
As presentación oráis, seminario, saídas de campo e estudo de casos, son modos de traballo necesarios para aprender a materia. Cada unha de elas será avaliada, mais non puntuada.
Para poder presentarse ao examen final é preciso ter entregados os traballos parciais que se van entregando ao longo do cuatrimestre. Isto é requisito imprescindible para as convocatorias de Maio e de Xullo, tanto para os alumnos asistentes ao curso como para aqueles con excepción de asistencia por causas xustificadas; pois a exención é de asistencia, non de entrega de traballos que é o medio polo cal aprendemos.
As exencións habituáis de asistencia deben estar formalmente probadas con contrato de traballo ou similar xustificante e ser entregadas o antes posible.

MODIFICACIÓNS DE PUNTUACIÓN NA AVALIACION:
Indicadores da competencia HONESTIDADE:Copiar nun examen; ademáis do suspenso inmediato en esa convocatoria, penaliza reducindo 3 puntos a nota na seguinte convocatoria.
-2 puntos aos alumnos que asistan ao examen con chuletas;entregen traballos de outros anos ou que non foran realizados por eles: non orixinais, baixados de internet, etc.
-2 puntos en caso de non asistencia superior ao 20% sen motivo xustificado. Para non ter esta penalización debe presentarse xustificante oficial a principio de curso: contrato de traballo, etc.
-3 puntos aos alumnos que intenten influir na decisión da avaliación da profesora a fin de aumentar a sua nota mediante enchufes, ou tendo ventaxa con respecto ao resto da clase. Ben sexa de modo persoal o a través de terceiras persoas que o pidan por eles. En este aspecto non haberá diferencia entre que o alumno esté ou non informado; ou teña intentado pedir un criterio favorable para eles. Se sobreentenderá sempre que o alumno está informado de ese intento de persuasión tendente a romper a ecuanimidade do profesor nas valoracións. Esta actitude será penalizada restando 3 puntos en esa convocatoria;e tamén na seguinte.
-1 punto en caso de falta de respeto ao profesor ou compañeiros da clase:Insultos, amenazas ou comportamentos contrarios á ética no trato persoal.
Ata 2 puntos máximo pola calidade das intervencións:
+ 1 punto pola avaliación de traballos expostos polos compañeiros de acordó ao aprendido previamente. En cada exposición pública dun traballo de grupo, calquera alumno, agás o grupo que expón, poderá facer comentarios ou preguntas sobre o traballo exposto. As criticas han de ser sempre constructivas, adecuadas e razoadas según os coñecementos dos que se dispón no momento. Han de estar orientadas pola colaboración e o espíritu de axudar aos compañeiros a desenvolver un mellor traballo en ocasións posteriores. Só as avaliacións que conten con calidade dabondo obterán puntuación, non sendo puntuable calquera tipo de intervención, tipo "a min gustóume o traballo". Ha de tratarse dunha avaliación seria e razoada, indicando as posibles melloras, especialmente técnicas. A puntuación adicional, que se engadirá directamente á nota do examen poderá ser individual ou grupal, quedando o seu número restrinxido ás 3 millores avaliacións ou comentarios.
Non é posible obter mais de dous puntos por persoa e cuatrimestre. Á máxima puntuación é de 1 punto por convocatoria de exposición. É dicir, non é posible obter 2 ou 3 puntos nunha mesma convocatoria. Para obter o máximo de 2 puntos adicionais por persoa e cuatrimestre, estes deben provir da exposición das dúas convocatorias de exposición que existen en cada cuatrimestre.

É imprescindible ter entregados e presentados os traballos prácticos para poder asistir ao examen (en ambalas dúas convocatorias) que deben estar avaliados como aptos antes do examen. Ao non formar parte da calificación final, sino que son requisitos previos a esta, só contarán coa definición de Aptos ou non Aptos. A metodoloxía do curso inclue tutorías e seguimento de cada grupo e os seus traballos os longo do curso, o que facilita a sua idoneidade para pasar o trámite de aptitude para ser avaliado. No caso de alumnos non presenciais por motivo xustificado este seguimento non pode ser seguido coa mesma regularidade que cos alumnos asistentes. En ese caso se contará con tutorías especiais para os alumnos asistentes que terá una periodicidade mensual e se fará fora do horario normal de tutoría a fin de que estes alumnos podan acudir ás tutorías específicamente deseñadas para eles. O horario das mesmas será acordado co grupo de alumnos exentos de asistencia por causa xustificada en canto se formen os grupos de traballo, aproximadamente a mediados de outubro.
No caso de que algún dos grupos tivese a parte práctica avaliada como non Apta para presentarse a examen, o grupo deberá efectuar as correccións feitas pola profesora e volver a entregar o traballo correxido nun segundo prazo pre-determinado e, en todo caso, anterior á data do examen oficial. É imprescindible que os traballos periódicos entregados antes do examen conten co visto bó de aptitude por parte do profesor; de non considerarse aptos, a persoa non podería presentarse ao examen.
NORMA ADICIONAL: O uso de móviles está completamente prohibido tanto no examen como durante a clase.  O seu uso tamén será penalizado con -1 punto (ex. chatear na clase) Asistir á clase implica facelo corporal e mentalmente. Nas clases prácticas sí poden usarse dispositivos móviles, tablests, PC, etc a fin de realizar as consultas necesarias para os traballos.

Fontes de información
Bibliografía básica Bonache, J. y Cabrera, A, (2005). Dirección de personas. Evidencias y perspectivas para el siglo XXI. Prentice Hall. Financial Times
Álvarez Fernándes, J.C. (2006). Dirección por Implicación. Pirámide
García- tenorio, Jesús; Sabater Sánchez, R. (2004). Fundamentos de Dirección y Gestión de recursos Humanos. Madrid. Paraninfo S.A
Dolan; Schuler y Valle (1999). La Gestión de los RRHH. Mc Graw Hill

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Técnicas de Investigación Social/760G01020
Dirección e Xestión de RRHH I/760G01015

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Organización de Empresa/760G01003
Dereito do Traballo I/760G01011
Dereito Sindical II/760G01014
Dereito Laboral Comunitario e Institucións da Unión Europea/760G01036
Informática Aplicada/760G01041
Dereito Sindical I/760G01013
Dereito do Traballo II/760G01012

Materias que continúan o temario
Prácticas de Dereito do Traballo e da Seguridade Social/760G01031
Dereito Procesual Laboral/760G01032
Políticas Sociolaborais/760G01033
Auditoría Laboral/760G01035
Prácticas Externas/760G01047

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías