Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Prevención e Xestión de Riscos Laborais I Código 760G01023
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Enxeñaría Industrial
Coordinación
Rodríguez García, Juan de Dios
Correo electrónico
de.dios.rodriguez@udc.es
Profesorado
Couce Casanova, Antonio
Rodríguez García, Juan de Dios
Correo electrónico
antonio.coucec@udc.es
de.dios.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo principal é proporcionar ao estudante unha visión das condicións de traballo e a súa incidencia na seguridade e saúde dos traballadores. Proporcionarase formación nas diferentes tecnicas para combater os riscos laborais e no coñecemento do marco normativo europeo e español en materia de prevención de riscos. Asímismo proporcionarase formación para saber organizar e xestionar a prevencion de riscos dentro da empresa
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
A2 Marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria.
A3 Saúde laboral e prevención de riscos laborais.
A5 Políticas sociolaborais.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A22 Planificación e deseño, asesoramento e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais.
A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B3 Capacidade de organización e planificación.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B9 Traballo en equipos.
B12 Motivación para a calidade.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais A1
A2 Marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria A2
A3 Saúde laboral e prevención de riscos laborais A3
A5 Políticas sociolaborais A5
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral. A14
A22 Planificación e deseño, asesoramento e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais A22
A31 Aplicar os coñecementos á práctica A31
B1 Resolución de problemas B1
B2 Capacidade de análisis e síntesis B2
B3 Capacidade de organización e planificación B3
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional B6
B9 Traballo en equipo. B9
B12 Motivación para a calidade B12
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida C7

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1:Introdución e conceptos básicos Traballo e saúde
Ambiente de traballo
Factores de risco laboral
Incidencia sobre a saúde dos factores de risco
Técnicas de actuación fronte aos riscos laborais: prevención e protección
Desenvolvo histórico da prevención de riscos laborais

Tema 2: Normativa internacional e da Unión Europea Sistema legal: Convenios internacionais e marco europeo
Seguridade e saúde no traballo na Unión Europea: Directiva marco e directivas específicas
Tema 3: Normativa española A lei de prevención de riscos laborais:
Obxectivos e actuacións da administración publica
Dereitos e obrigacións
Desenvolvo regulamentario de seguridade e saúde laboral
Tema 4: Seguridade no traballo O accidente de traballo
Seguridade no traballo
Teoría da causalidade
Causas dos accidentes
Técnicas de seguridade: analíticas e operativas
Tema 5: Seguridade no traballo: A avaliación de riscos laborais Definición e obxectivos
Fases da avaliación de riscos
Tipos de avaliación de riscos
Avaliación xeral de riscos
Métodos cuantitativos de avaliación de riscos: Método Fine
Tema 6: Seguridade no traballo: Técnicas analiticas:notificación, rexistro e investigación de accidentes.Análise estatística dos accidentes

Tecnicas analiticas posteriores ao accidente
Notificación, Rexistro e investigación de accidentes
Introdución á estatística de accidentes: clasificación, Índices estatísticos
Tema 7 Técnicas operativas: sinalización, protección individual
Técnicas especificas: riscos de incendio. plan de autoprotección
Técnicas operativas: sinalización, tipos de sinais
Técnicos especificas: risco de incendio: elementos do lume, tipos de lume, sistemas de detección e alarma, equipos e medios de extinción
Plan de emerxencia e autoprotección.
Tema 8: Seguridade no traballo: Xustificación da prevención Xustificación da prevención
Economía da seguridade: os custos dos accidentes e os custos da prevención
Métodos de análises
Vantaxes da prevención
Tema 9: A xestión da prevención: O plan de prevención de riscos laborais Diagnóstico inicial
La política y objetivos generales
Organización de los recursos
Evaluación periódica de riesgos
Planificación de la actividad preventiva
Controles y acción de mejora
Documentación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A22 A31 30 50 80
Aprendizaxe colaborativa A3 A14 B3 B9 14 28 42
Prácticas a través de TIC A3 A31 B1 4 0 4
Proba mixta A3 A31 B2 C7 2 0 2
Obradoiro A3 A14 B2 5 15 20
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases con presentacións de power point dos temas da materia
Aprendizaxe colaborativa Preparación e discusión de casos e materiais (disposicións legais,informes,recomendacións etc. )en materia de prevención. Os traballos poderán encomendarse individualmente ou en equipo. Os estudantes presentarán individualmente e debaterán en clase os materiais e casos seleccionados para o seu estudo.
Prácticas a través de TIC Orientarase aos estudantes na procura de información na web e comentaranse os contidos en grupos reducidos para facilitar a súa asimilación
Proba mixta Proba sobre o coñecemento das materias do programa
Obradoiro Visionado e comentario de documentais e vídeos sobre prevención de riscos laborais.

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Prácticas a través de TIC
Descrición
Orientación aos equipos de estudantes a sobre a procura e selección de materiais e sobre os métodos de análises.

Orientarase aos estudantes na procura de información na web e comentaranse os contidos en grupos reducidos

Discutirase a interpretación e significado dos materiais presentados e proporcionaranse orientacións sobre análises e valoracións.

Os alumnos que recoñecesen a dedicación de estudos a tempo parcial e exención de asistencia, segundo o indicado na norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudante de grao na UDC, deberán acordar en prazo cos profesores da materia, un calendario de asistencia a tutorías personalizadas e traballos alternativos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A3 A31 B2 C7 Proba sobre o coñecemento das materias do programa da asignatura. 60
Sesión maxistral A3 A22 A31 Valoración da intervención dos estudantes en clase sobre as materias xerais do programa 10
Aprendizaxe colaborativa A3 A14 B3 B9 Valoración das achegas dos estudantes nos equipos de traballo, tanto dos materiais, como das análises e comentarios 20
Prácticas a través de TIC A3 A31 B1 Valoración do manexo da información a través das prácticas cos tics 10
 
Observacións avaliación

A asistencia é obrigatoria agás dos alumnos que teñan recoñecido a dedicación de estudos a tempo parcial e exención de asistencia según o indicado na norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudante de grao na UDC.

Os alumnos que se atopen nesta situación poderán compensar a cualificación asociada a intervención nas clases mediante asistencia a titorías cos profesores ou á realización dalgún traballo alternativo proposto referente ao temario da asignatura

Na segunda oportunidade avaliarase aos  estudantes mediante os traballos entregados e a proba mixta

As entregas de traballos obrigatorios e adicionais da materia  polos alumnos será en formato dixital, e preferentemente a través da platafoma Moodle.


Fontes de información
Bibliografía básica José Avelino Espeso Santiago (2007). Manual para la formación de técnicos de prevención de riesgos laborales. LEX NOVA
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (). Página WEB http://issga.xunta.gal/portal/contido/o-issga/index.html. ISSGA
Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo (). Página WEB http://www.insht.es/portal/site/Insht/. INSHT
Apuntes da asignatura con presentacións, exemplos, e casos prácticos en moodle.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Dereito do Traballo I/760G01011
Dereito da Seguridade Social I/760G01021
Prevención e Xestión de Riscos Laborais II/760G01024

Observacións

As entregas de traballos obrigatorios e adicionais da materia  polos alumnos será en formato dixital, e preferentemente a través da platafoma Moodle.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías