Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Prevención e Xestión de Riscos Laborais II Código 760G01024
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Correo electrónico
coro.ffeal@udc.es
Profesorado
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Correo electrónico
coro.ffeal@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo principal é proporcionar ao estudante unha visión das condicións de traballo e a súa incidencia na seguridade e saúde dos traballadores. Proporcionarase formación nas diferentes tecnicas de hixiene industrial, ergonomia e psicosociologia aplicada para combater os riscos laborais e no coñecemento do marco normativo español en materia de prevención de riscos. Asímismo proporcionarase formación para saber organizar e xestionar a prevencion de riscos dentro da empresa.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
A2 Marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria.
A3 Saúde laboral e prevención de riscos laborais.
A5 Políticas sociolaborais.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A22 Planificación e deseño, asesoramento e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais.
A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B3 Capacidade de organización e planificación.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B9 Traballo en equipos.
B12 Motivación para a calidade.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Marco normativo regulador das relacións laborais. A1
Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria A2
Salud laboral y prevención de riesgos laborales A3
Políticas sociolaborales A5
Seleccionar y gestionar información y documentación laboral A14
Planificación e deseño, asesoramento e xestión dos sistemas de prevención de riscos laborais. A22
Aplicar los conocimientos a la práctica A31
Resolución de problemas B1
Capacidad de análisis y síntesis B2
Capacidad de organización y planificación B3
Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional B6
Trabajo en equipos B9
Motivación para la calidad B12
Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida C7

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1: Marco xurídico da xestión da prevención - Servizos de prevención
- Consulta e participación dos traballadores
- Regulamento dos servizos de prevención
Tema 2: Hixiene industrial I - A relación medio ambiente-saúde e a hixiene industrial
- A enfermidade profesional: Definición, requisitos e clasificación
- Relación entre enfermidade profesional e accidente de traballo
- Factores determinantes da enfermidade profesional
- Tipos de contaminantes: físicos, químicos e biolóxicos
- Vías de entrada e efectos dos contaminantes
- Actuación da Hixiene industrial: as súas fases
Tema 3: Hixiene industrial II - Hixiene teórica: definición e funcións
- Criterios de valoración do risco hixiénico
- Utilización práctica da avaliación
- Intoxicacións
- Hixiene operativa
- Etiquetado de substancias químicas
- Contaminantes biolóxicos
Tema 4: Hixiene industrial III - Contaminantes físicos: visión xeral
- Ruído e vibracións: Regulamento sobre o ruído
- Calor e tensión térmica
- Radiacións ionizantes e non ionizantes
Tema 5: Risco de incendio - Risco de incendio
Tema 6: Ergonomía e Psicosocioloxía - Concepto e obxectivos da Ergonomía
- Desenvolvemento normativo
- Contido e características da Ergonomía
- Partes da Ergonomía: Ergonomía xeométrica, ambiental e temporal
- Psicosocioloxía
Tema 7: O lugar e a superficie de traballo - O lugar e a superficie de traballo
Tema 8: Actividades específicas do sistema de xestión - Documentación
- Manual de procedementos
- Rexistros e arquivos
- Control das actuacións: Auditorías

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 30 60 90
Aprendizaxe colaborativa A2 A3 B2 B3 B9 15 11 26
Obradoiro A3 A14 A22 A31 B9 C7 0 30 30
Proba mixta A3 B2 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Aprendizaxe colaborativa Preparación e discusión de casos. Os traballos poderán ser feitos de forma induvidual ou en equipo. Os estudantes presentarán e debatirán na clase os materiais e casos seleccionados para o seu estudo.
Obradoiro Visionado e discusión de documentais e vídeos sobre temas recollidos no contido da materia.
Proba mixta Prueba sobre o coñecemento dos temas da materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Obradoiro
Descrición
A atención personalizada implicará a tutorización e axuda ao alumno no ensino e na busca dos recursos necesarios para formular e resolver con éxito as tarefas encomendadas ao longo do tempo en que se cursa a materia.
O exame conterá información sobre a súa forma de avaliación.

Os estudantes a tempo parcial que dispoñan de “Dispensa Académica” serán atendidos polo profesor en titorías non presenciais, acordadas previamente, para facilitar o seguimento da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa A2 A3 B2 B3 B9 Traballos dos estudantes ao longo do curso 20
Proba mixta A3 B2 Proba sobre o coñecemento dos materiais da materia 70
Sesión maxistral A1 A3 Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe 10
 
Observacións avaliación

Nota: 

O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica será avaliado en función das súas particularidades específicas.


Fontes de información
Bibliografía básica

As fontes de información serán refrectidas en cada un dos temas que constituen o contido da materia.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
  1. Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais.
  2. Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol", a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

           · Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.

           · Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

           · En caso de ser necesario realizalos en papel:

             - Non se empregarán plásticos.          

             - Realizaranse impresións a dobre cara.

             - Empregarase papel reciclado.

             - Evitarase a impresión de borradores.

 (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías