Identifying Data 2019/20
Subject (*) Labour Economics Code 760G01027
Study programme
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Economía
Coordinador
Lopez Fernandez, Jose Luis
E-mail
j.lopez@udc.es
Lecturers
Lopez Fernandez, Jose Luis
E-mail
j.lopez@udc.es
Web
General description Marco normativo regulador das relación laboráis.
Dirección e xestión de recursos humanos.
Políticas sociolaborais.
Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
Economía e mercado de traballo,
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A6 Economía e mercado de traballo.
A16 Asesorar e/ou xestionar en materia de emprego e contratación laboral.
A18 Interpretar datos e indicadores socioeconómicos.
A19 Identificar as fontes de información económica e o seu contido.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B5 Toma de decisións.
B19 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B20 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B22 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
B1 - Que os estudantes demostren poseer e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e se pode atopar a un nivel que, si ben se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén alguns aspectos que implican coñecementos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo. A6
A16
A18
A19
B1
B2
B2 - Que os estudantes sepan aplicar os seus coñecementos a o seu traballo ou vocación de una forma profesioal e posean as competencias que suelen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da sua área de estudo. B19
B20
B3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobr temas relevantes díndole social, científica ou ética. A6
A16
A18
A19
B1
B2
B5
B4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucions a un público tanto especializado como non especializado B19
B20
B22
B5 - Que os estudantes desenrolen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores con un alto grado de autonomía A6
A16
A18
A19
B1
B2
B5
B19
B20
B22
C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma. C1
C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicaciones (TIC) necesarias para o exercicio da su profesión e para o aprendizaxe a lo longo da su vida. C3
C4 - Desenrolarse para o exercicio dunha ciudadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucions baseadas no coñecemento e orientadas o ben común. C4
C5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios o alcance das personas emprendedoras. C5
C6 - Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse. C6
C7 - Asumir como profesional e ciudadan a importancia do aprendizaxe a o longo da vida. C7
C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenrolo tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8

Contents
Topic Sub-topic
1.- O mercado de traballo nos modelos neoclásicos 1.1. Oferta de traballo
1.2. Demanda de traballo
1.3. Oferta e demanda de traballo
2.- Mercado de traballo e cualificacions profesionais 2.1. Oferta e demanda de cualificacions: axuste e desaxuste no mercado de traballo.
2.2. Cualificacións adquiridas por medio da formación reglada
3.- O mercado de trabajo na economía keynesiana 3.1. Oferta e demanda de traballo na nova economía keynesiana
3.2. Demanda agregada e nivel de ocupación
3.3. Salario real, demanda agregada e nivel de ocupación
3.4. Política económica e empleo
4.- Outras teorías do mercado de traballo. 4.1. Emprego e rixidez a baixa dos salarios.
4.2. Institucionalismo: a rixidez do mercado laboral
4.3. Salarios de eficiencia e productividade
4.4 O desemprego de larga duración
5.- Tipos de desemprego e política económica 5.1. Tipos de desemprego
5.2. Desemprego e reforma do mercado de traballo
5.3. Políticas de renta e nivel de emprego

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workbook A6 A18 A19 B1 B2 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 6 7
Seminar A16 B5 6 6 12
Supervised projects A6 A18 A19 B2 C1 C8 5 15 20
Guest lecture / keynote speech A18 A19 B2 B19 B20 B22 30 53 83
Student portfolio A18 A19 B1 B2 B20 C1 8 16 24
Objective test A6 A18 B1 B2 C1 2 0 2
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workbook Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados.
Seminar Técnica de traballo en grupo que ten com finalidade o estudio intensivo dun tema. Caraterízase pola discusión, a participación, a elaboración de documentos e as conclusiones as que teñen que chegar todos os componentes do seminario.
Supervised projects Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente o aprendizaxe de como facer as cousas.. Constitue unha opción baseada en que os estudantes asuman a responsabilidade do seu propio aprendizaxe. Este sistema de enseñanza basase en dous elementos básicos: o aprendizaxe independiente des estudantes e o seguimento de ese parendizaxe polol profesor.
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de preguntas dirixidas a os estudantes, tendo como finalidade transmitir coñementos e facilitar o aprendizaxe.
A clase maxistral e tamén conocida como conferencia; método expositivo; lección maxistral Esta última modalidade reservase a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasions especiais, con un contido que supon unha elaboración orixinal e basada no uso casi exclusivo da palabra como vía de transmisión da información a audiencia.
Student portfolio E unha carpeta ou archivador ordenado por seccions, debidamente identificadas ou etiquetadas, que conteñen os rexistros ou materiais producto das actividades de aprendizaxe realizadas polo alumno nun período de tempo, os comentarios e calificaciones asignadas polo profesor, o que lle permite visualizar o progeso do alumno. O portafolios inclue todo o que fai o alumno, como: apuntes ou notas de clase, traballos de investigación, guías de traballo e o seu desarrollo, comentarios de notas, resúmenes, probas escritas, etc.
Objective test Proba escrita utilizada para a evaluación do aprendizaxe cuya característica distintiva e a posibilidade de determinar si as respostas dadas son ou non correctas.Constitue un instrumento de medida elaborado rigurosamente que permite evaluar coñecementos, capacidades, destrezas, rendimento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. E de aplicación tanto para a evaluación diagnóstica, formativa ou sumativa. A proba obxetiva pode combinar distintos tipos de preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e de asociación. Tamén se pode construir con un solo tipo de estas preguntas.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Seminar
Supervised projects
Workbook
Student portfolio
Description
O seguimento dos traballos tutelados, da elaboración do portafolios, da presentación e exposición das lecturas faranse nas datas e horas de tutorías que acorden o profesor e os estudantes dentro das recollidas na guía do estudante.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A6 A18 A19 B2 C1 C8
Metodoloxía diseñada para promover o aprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos, profesionais, etc.).Está referida prioritariamente o aprendizaxe de como facer as cousas. Constitue unha opción baseada en que os estudantes asuman a responsabilidade do seu propio aprendizaxe. Este sistema de enseñanza apoiase en dous elementos básicos: o aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento dese aprendizaxe polo profesor.
Elaboración, presentación e defensa dun traballo individual ou en grupo sobre algún tema relacionado cos contidos do programa, con anterioridade a que finale o cuadrimestre e nunca máis tarde de quince días antes da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaira
10
Workbook A6 A18 A19 B1 B2 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Son un conxunto de textos e documentación escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundización nos contidos traballados. O estudante deberá presentar unha breve recensión sobre algunha das lecturas recomendadas polo profesor con anterioridade a que finalice o cuadrimestre e nunca máis tarde de quince días ante da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaria. 5
Objective test A6 A18 B1 B2 C1

Proba escrita utilizada para a evaluacióndo aprendizaxe . A súa característica distintiva e a posibilidade de determinar si as respostas dadas son ou non correctas. Constitue un instrumento de medida elaborado rigurosamente, que permite evaluar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixecia, etc. E de aplicación tanto para a evaluación diagnóstica, formativa ou sumativa. A proba obxetiva pode combinar distintos tipos de preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar ou de asociación. Tamén se pode construir con un só tipo de estas pregunatas.
Na data aprobada pola Xunta de Facultade realizarase unha proba obxetiva na que o estudante terá que rrespostar a un cuestionario teórico-práctico (test de resposta cerrada e aberta, os erros restaran 1/2 do valor de 1 acerto). Preguntas de resposta aberta (breve explicación., resúmen, interpretación de datos e gráficas, casos prácticos) ou de ambos tipos
75
Student portfolio A18 A19 B1 B2 B20 C1 E unha carpeta ou archivador ordeado por seccións, debidamente identificadas ou etiquetadas, que conteñen os rexistros ou materiais producto das actividades de aprendizaxe realizadas polo estudante nun período de tempo, cos comentarios e calificacións asignadas polo profesor, o que lle permite visualizar o progreso do estudante.
O portafolios inclue todo o que fai o estudante, como: apuntes ou notas de clase, traballos de investigación, guías de de traballo e o seu desenrolo, comentarios de notas, resúmenes, probas escritas, etc.
10
 
Assessment comments
En calquer caso o estudante terá a posibilidade de presentarse exclusivamente a proba obxetiva final, nas datas señaladas por la Xunta de Facultade, na que terá que respostar a un cuestioanrio teórico práctico (test de resposta cerrada e aberta; os erros restarán 1/2 do valor de 1 acerto) e preguntas de resposta aberta (breve explicación, resúmo, interpretación de datos, etc.) ou de ambos tipos. A valoración neste caso da proba final será de 7,5 puntos. Se o estudante decide non acollerse  o sistema de evaluación/exclusiva mediante unha proba obxetiva final, o outro sistema permite diseñar o proceso de formación tendo como punto de partida o volúmen de traballo que o estudante deberá realizar para acadar os obxetivos propostos na materia, e decir, a su asistencia as sesiones que se realicen mediante a utilización de leccions maxistrais, traballos tutelados, lecturas, portafolios, asistencia a eventos científicos ou de divulgación, así como o traballo persoal que supon o estudo dos contenidos do programa. Para poder acollerse o sistema de evaluación continua o estudante deberá asistir como mínimo  80% de las sesiones expositivas e interactivas. Para aprobar la asignatura debe ter una nota mínima de 4 na proba objetiva.Os estudantes con dedicación o estudo a tempo parcial terán o mesmo sistema de evaluación que os estudantes a tempo completo e en caso de que non asistan ás sesións presenciais terán que entregar os traballos, lecturas, etc., antes da data da proba obxetiva final da convocatoria ordinaria.

Sources of information
Basic
Santos M. Ruesga (director) (2002)Economía del trabajo y política laboral. Ediciones Pirámide. Madrid. Manel Costa Vallés (2005).Introducción a la economía laboral.Publicaciones y Ediciones de la Universidad de Barcelona. McConell, Brue y Macpherson (2007). Economía laboral. Editorial McGrawHill.
Complementary
Luis Toharia (compilador) (1983). El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones.Alianza Editorial. Madrid. R.M. Solow (1992). El mercado de trabajo como institución social. Alianza Económica. Louis Putterman (compilador) (1995).La naturaleza económica de la empresa. Alianza Editorial. Madrid. Hamermersh, Daniel S. y Rees Albert (1984). Economía del trabajo y los salarios. Alianza Editorial. Madrid. Finkel, Lucila (1994).La organización social del trabajo. Ediciones Pirámide. Madrid. Ruesga Santos M. (coordinador) Economía y trabajo. Ediciones Pirámide. Madrid. Toharia, Luis (compilador) (1983). El mercado de trabajo: teoría y aplicaciones. Alianza Editorial. Madrid. Drago, Robert y Perlman, Richard (compiladores) (1992).Nuevos enfoques microeconómicos en economía del trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. Layard, Richard, Nickell, Stephen y Jackman, Richard (1991). Los resultados macroeconómicos y el mercado de trabajo. Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Madrid. Oficina Internacional del Trabajo (1997). El trabajo en el mundo. Relaciones laborales, democracia y cohesión social. OIT. Ginebra-

Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.