Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Dirección Estratéxica Código 760G01030
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Economía
Empresa
Coordinación
Vez Vázquez, Juan Carlos
Correo electrónico
juan.carlos.vez@udc.es
Profesorado
Vez Vázquez, Juan Carlos
Correo electrónico
juan.carlos.vez@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A10 Organización e dirección de empresas.
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
A15 Dirixir grupos de persoas.
A23 Participar na elaboración e deseño de estratexias organizativas, desenvolvendo a estratexia de recursos humanos da organización.
A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B3 Capacidade de organización e planificación.
B4 Capacidade de xestión da información.
B5 Toma de decisións.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Habilidades nas relacións interpersoais.
B8 Razoamento crítico.
B9 Traballo en equipos.
B10 Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade.
B12 Motivación para a calidade.
B13 Adaptación a novas situacións.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B15 Creatividade.
B16 Liderado.
B17 Sensibilidade cara a temas medioambientais.
B19 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B20 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B21 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A13 Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas. A15 Dirigir grupos de personas. A23 Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. A31 Aplicar los conocimientos a la práctica. A13
A15
A23
A31
A10 Organización y dirección de empresas. A10
B1 Resolución de problemas. B2 Capacidad de análisis y síntesis. B3 Capacidad de organización y planificación. B4 Capacidad de gestión de la información. B5 Toma de decisiones. B8 Razonamiento crítico. B9 Trabajo en equipos. B12 Motivación para la calidad. B13 Adaptación a nuevas situaciones. B14 Aprendizaje autónomo. B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B19
B20
B21
C6
C7
C8
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma. C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida. C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común. C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. C1
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
1. La naturaleza de la dirección estratégica y evolución del pensamiento estratégico
1.1. Introducción.
1.2. El concepto de Estrategia.
1.3. Niveles de la Estrategia.
1.4. Las fases del proceso de dirección estratégica.
1.5. La responsabilidad de las decisiones estratégicas.
1.6. Estrategias Deliberadas y Emergentes.
1.7. Problemas organizativos en el Proceso de la Dirección Estratégica
2. La creación de valor y los grupos de interés.
2.1. La creación de valor como objetivo de la empresa.

2.2. Los grupos de interés en la empresa.

2.3. El gobierno en la empresa.
2.3.1. Mecanismos internos de control directivo.
2.3.2. Mecanismos externos de control directivo.

2.4. El concepto de creación de valor en la empresa.
3. Los objetivos y los valores de la empresa.
3.1. La Misión y la visión en la empresa.
3.1.1. La misión en la empresa.
3.1.2. La visión y el propósito estratégico.

3.2. Los objetivos estratégicos.

3.3. La responsabilidad social de la empresa (RSC).

4. Análisis del Entorno General.
4.1. El Entorno de la Empresa.
4.1.1. Concepto y tipología del entorno.
4.1.2. Nivel de incertidumbre del entorno.

4.2. Análisis del Entorno General.
4.2.1. El perfil estratégico del entorno.
4.2.2. El diamante de Porter.
4.2.3. Los distritos industriales.
4.2.4. Importancia del análisis del entorno general para la competitividad de la empresa

4.3. Análisis del entorno futuro: El Método de los Escenarios.
5. Análisis del Entorno Específico.
5.1. Delimitación del Entorno Específico.

5.2. Análisis de la Estructura de la Industria.
5.2.1. Intensidad de la competencia actual.
5.2.2. Competidores potenciales.
5.2.3. Productos sustitutivos.
5.2.4. Poder negociador de los proveedores y de los clientes.
5.2.5. Limitaciones del modelo de las cinco fuerzas.

5.3. Segmentación de la industria: Grupos Estratégicos.

5.4. Análisis de los competidores.
6. Análisis Interno de la Empresa.
6.1. El Diagnóstico Interno de la Empresa.
6.1.1. La Identidad de la Empresa.
6.1.2. El Perfil Estratégico de la Empresa.

6.2. La Cadena de Valor.
6.2.1. Las actividades de la cadena de valor.
6.2.2. Las interrelaciones de la cadena de valor.

6.3. El Benchmarking.

6.4. Las Matrices de Análisis Estratégico.

6.5. El Análisis DAFO.
7. Análisis de los Recursos y Capacidades.
7.1. El Análisis de los Recursos y Capacidades.

7.2. Identificación de los Recursos y Capacidades.
7.2.1. Identificación de los recursos.
7.2.2. Identificación de las capacidades: las rutinas organizativas.
7.2.3. La medición de los intangibles.

7.3. Evaluación Estratégica de los Recursos y Capacidades.
7.3.1. Criterios para la obtención de la ventaja competitiva.
7.3.2. Criterios para el mantenimiento de la ventaja competitiva.
7.3.3. Criterios para la apropiación de las rentas de la ventaja competitiva.

7.4. La gestión de los Recursos y Capacidades.
7.4.1. Mejora de la dotación.
7.4.2. Explotación de la dotación.
8. Estrategias y Ventajas Competitivas. 8.1. Estrategia y Ventaja Competitiva.
8.1.1. Conceptos y relaciones.
8.1.2. Creación de la Ventaja Competitiva.
8.1.3. Mantenimiento de la Ventaja Competitiva.

8.2. La Ventaja Competitiva en Costes.
8.2.1. Fuentes de la Ventaja en Costes.
8.2.2. Barreras a la Imitación.
8.2.3. Condiciones de aplicación.
8.2.4. Riesgos de la Ventaja en Costes

8.3. La Ventaja Competitiva en Diferenciación de Productos.
8.3.1. Fuentes de Diferenciación de Productos.
8.3.2. Barreras a la imitación.
8.3.3. Condiciones de aplicación.
8.3.4. Riesgos de la Ventaja en Diferenciación.

8.4. La ampliación de las Estrategias Competitivas de Porter: “El Reloj Estratégico”.
8.4.1. Estrategias orientadas a precios bajos.
8.4.2. Estrategias orientadas a la diferenciación.
8.4.3. Estrategias híbridas u orientadas a la relación calidad-precio
8.4.4. Estrategias destinadas al fracaso.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A13 A15 B1 B4 B8 B14 C1 C3 C4 C6 C7 7 14 21
Proba obxectiva A13 A31 B1 B2 B3 B4 B8 B14 C1 C6 4 0 4
Seminario A13 A23 A31 B1 B5 B6 B7 B9 B10 B12 B13 15 0 15
Sesión maxistral A10 A13 A23 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 30 53 83
Traballos tutelados A13 A15 A23 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B19 B20 B21 C1 C3 C4 C6 C7 C8 12 13 25
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Son un conjunto de textos y documentación escrita que se recogieron y editaron como fuente de profundización en los contenidos trabajados.
Proba obxectiva Prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje cuya característica distintiva es la posibilidad de determinar si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas de respuesta múltiple, de ordenación, de respuestas breve, de discriminación, de completar y/o de asociación. También se puede construir con un solo tipo de estas preguntas.
Seminario Técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.
Sesión maxistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también conocida como conferencia; método expositivo; y lección magistral. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso de la palabra y otros medios de aprendizaje como vía de transmisión de la información a la audiencia.
Traballos tutelados Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de como "hacer las cosas". Constituye una opción basada en que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Proba obxectiva
Seminario
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
El seguimiento de los trabajos tutelados, la presentación y exposición de las lecturas se relaizarán en las fechas y horas que acuerden el profesor y los alumnos de las recogidas en la guía del estudiante.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Lecturas A13 A15 B1 B4 B8 B14 C1 C3 C4 C6 C7 Son un conjunto de textos y documentación escrita que se recogieron y editaron como fuente de profundización en los contenidos trabajados. El alumno deberá presentar una breve recensión sobre alguna de las lecturas recomendadas por el profesor y defenderla con anterioridad a que finalice el cuatrimestre y nunca más tarde de quince días antes de la fecha de la prueba objetiva final de la convocatoria ordinaria. 5
Proba obxectiva A13 A31 B1 B2 B3 B4 B8 B14 C1 C6 Prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje cuya característica distintiva es la posibilidad de determinar si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas de respuesta múltiple, de ordenación, de respuestas breve, de discriminación, de completar y/o de asociación. También se puede construir con un solo tipo de estas preguntas. En la fecha aprobada por la Junta de Centro, se realizará una prueba objetiva en la que el alumno tendrá que responder a un cuestionario teórico-práctico o preguntas de respuesta abierta (breve explicación, resumen, interpretación de datos, etc.) o de ambos tipos 80
Seminario A13 A23 A31 B1 B5 B6 B7 B9 B10 B12 B13 Técnica de trabajo en grupo que tiene com finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario. 10
Traballos tutelados A13 A15 A23 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B19 B20 B21 C1 C3 C4 C6 C7 C8 Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de como "hacer las cosas". Constituye una opción basada en que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor. Elaboración, presentación y defensa de un trabajo en grupo de algún tema relacionado con los contenidos del programa con anterioridad a que finalice el cuatrimestre y núnca más tarde de quince días antes de la fecha de la prueba objetiva final de la convocatoria ordinaria. 5
 
Observacións avaliación

El sistema de evaluación continuada permite diseñar el proceso de formación teniendo como punto de partida el volumen de trabajo que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, obradoiro, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del programa.

Con caracter expecional, los alumnos que estén trabajando y previa autorización del profesor de la materia, en base a la incompatibilidad del trabajo con el sistema de evaluación continuada, el alumno
tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a una prueba objetiva
final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico o preguntas de
respuesta abierta (breve explicación, resúmen, interpretación de datos,
etc.) o de ambos tipos. La valoración en este caso de la prueba final
sera de 10 puntos.


Fontes de información
Bibliografía básica Bueno, Morcillo y Salmador (2006). Dirección estratégica. Nuevas perspectivas teóricas. Pirámide
Cuervo García, A. (1995). La dirección estratégica de la empresa.. Civitas
Menguzzato y Renau (1991). La dirección estratégica de la empresa. Un enfoque innovador del management. Ariel Economía
Guerras y Navas (2007). La direccion estratégica de la empresa: teoría y aplicaciones. Thomson Civitas
Mintzberg, H. (1983). La naturaleza del trabajo directivo. Ariel Economía
Drucker, Peter F. (1954). The practice of Management. HarperBusiness

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías