Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Dereito Procesual Laboral Código 760G01032
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Coordinación
Lopez Arránz, Maria Asuncion
Correo electrónico
a.larranz@udc.es
Profesorado
Lopez Arránz, Maria Asuncion
Correo electrónico
a.larranz@udc.es
Web
Descrición xeral O dereito procesual ten como primeiro e fundamental obxectivo, que os alumnos coñezan as institucións e os conceptos procesuais básicos; que comprendan, sobre todo, o seu significado e alcance, tanto na súa vertente teórica como na súa aplicación práctica. Preténdese, así mesmo, que se familiaricen coa organización xudicial en materia social e o tipo de actividades, que se realizan no seu seo, a partir das diferentes fases en que se divide o proceso. Baixo os principios do respecto e a responsabilidade que como persoa e profesional ten no mundo social.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A20 Realizar funcións de representación e negociación en diferentes ámbitos das relacións laborais.
A27 Asesoramento a organizacións sindicais e empresariais, e aos seus afiliados.
A30 Representación técnica no ámbito administrativo e procesual e defensa ante os tribunais.
A34 Interrelacionar as distintas disciplinas que configuran as relacións laborais.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B12 Motivación para a calidade.
B13 Adaptación a novas situacións.
B14 Aprendizaxe autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1 Marco normativo regulador de las relaciones laborales A1
A13 Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas A13
A14 Seleccionar y gestionar información y documentación laboral. A14
A20 Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales A20
A27 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. A27
A30 Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales. A30
A34 Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. A34
B6 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional. B6
B12 Motivación para la calidad B12
B13 Adaptación a nuevas situaciones B13
B14 Aprendizaje autónomo B14
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma. C1
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida. C3
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. C7

Contidos
Temas Subtemas
I.- INTRODUCCIÓN
1- Xurisdición, acción e proceso. 1.1. A Xurisdición. Concepto e notas esenciais. A función xurisdicional. 1.2. O dereito á xurisdición: a acción. O dereito fundamental á tutela xudicial efectiva. 1.3. O proceso como instrumento da xurisdición. Ordenación formal dos actos procesuais: o procedemento. 1.4. Fontes do Dereito Procesual Lab. LBPL E LPL. LEC.
II.- XURISDICIÓN E PROCESO DE TRABALLO
1- Xurisdición e proceso de traballo. 1.1. Órganos xurisdicionais da orde Social: antecedentes, evolución e situación vixente. Xulgados e Salas do Social. 1.2 A competencia material, obxectiva, funcional e territorial na orde Social. 1.3. Principios informadores do proceso de traballo. 1.4. As partes: capacidade, legitimación e postulación.
III.- ACTIVIDADES PROCESUAIS E PROCESO PREVIO. 1- Actividades preprocesales e procesos previos. 1.1. A conciliación previa: a súa obrigatoriedade. A) Supostos e excepcións. B) Procedemento e efectos. 1.2. Reclamación previa á vía xudicial laboral: A) Supostos. B) Procedemento e efectos. 1.3. Os procesos previos: actos preparatorios e medidas precautorias.
IV.- PROCESO ORDINARIO. 1- Proceso ordinario (1). 1.1. Introdución.1.2. A demanda: A) Réxime xurídico. B) Acumulación de accións. C) Documentos que deben acompañala. 1.3. Presentación, repartición e admisión da demanda. 1.4. Citación: Forma e contido.1.5. Acumulación de autos.

2- Proceso ordinario (2). 2.1. Conciliación xudicial: Procedemento e efectos. 2.2. Acto do xuízo oral: A) Alegacións das partes. B) Probas: proposición e práctica. C) Conclusións definitivas. D) Acta: contido.2.3 2.4. Dilixencias para mellor prover. 2.5. Terminación do proceso en instancia: a sentenza. Outras formas de finalización.
V.- MODALIDADES PROCESUAIS 1- Modalidades procesuais (1)1.1. Introdución. 1.2. Despedimentos e sancións. Outros supostos de extinción. 1.3. Procesos sobre seguridade social. 1.4. Modalidade por vacacións, en materia electoral, clasificación profesional, mobilidade xeográfica e modificación substancial de condicións de traballo.

2- Modalidades procesuais (2). 2.1. Procesos de oficio: Supostos.2.2. Modalidade sobre conflitos colectivos e impugnación de convenios colectivos. 2.3. Procesos sobre impugnación de Estatutos de Sindicatos e tutela dos dereitos de liberdade sindical e demais dereitos fundamentais e liberdades públicas. 2.4.Outros procesos: no ámbito de S.A.L. e Cooperativas de Traballo Asociado.
VI.- PROCESOS IMPUGNATORIOS 1- Procesos impugnatorios. 1.1 Introdución. 1.2. Recursos contra providencias e autos: reposición, súplica e queixa. 1.3. Recurso de Suplicación, Casación ordinaria e Casación para unificación de doutrina: A) Decisións recurribles e motivos. B) Procedemento e efectos. C) Disposicións comúns. 1.4. Outros recursos.
VII.- PROCESOS DE EJECUCIÓN
1- Procesos de execución. 1.1Procesos de execución: Normas Xerais. 1.2. A execución dineraria. Insolvencia empresarial. 1.3. Supostos especiais: A) Execución de sentenzas firmes de despedimento. B) Execucións fronte a Entes públicos e en materia de Seguridade Social. 1.4. Execución provisional de sentenzas: Supostos. Anticipos reintegrable

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta breve A1 3 0 3
Análise de fontes documentais A14 5 18 23
Estudo de casos A27 A30 9 18 27
Presentación oral A13 A20 2 7 9
Prácticas a través de TIC C3 3 10 13
Sesión maxistral A34 B6 20 50 70
Portafolios do alumno B14 C1 0 2 2
Eventos científicos e/ou divulgativos B12 B13 C7 0 2 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba de resposta breve Proba obxectiva que consiste en formular unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida.
Análise de fontes documentais Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos. Pódese empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación do estudo de casos, para a explicación de procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como síntese de contidos de carácter teórico ou práctico.
Estudo de casos Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Presentación oral Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Prácticas a través de TIC Metodoloxía que permite ao alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter práctico (demostracións, simulacións, etc.) a teoría dun ámbito de coñecemento, mediante a utilización das tecnoloxías da información e as comunicacións. As TIC supoñen un excelente soporte e canal para o tratamento da información e aplicación práctica de coñecementos, facilitando a aprendizaxe e o desenvolvemento de habilidades por parte do alumnado.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Portafolios do alumno Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno realizado por el profesor, etc.
Eventos científicos e/ou divulgativos Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Presentación oral
Prácticas a través de TIC
Proba de resposta breve
Sesión maxistral
Descrición
Estudo e aprendizaxe do manexo das fontes do dereito. a traves da información e as directrices do profesor no manexo de de textos legais, xurisprudencia .
Formar ao alumno na resolución practica dos temas teoricos e na súa exposición.
Axuda a elección de temas complementarios aos coñecementos adquiridos na clase para á súa exposición e presentación individual ou en grupo.
Practicas de defensa de determinados supostos a traves aplicacións informaticas con programas especificos sonbre a materia e a realidade xurídica.
Proba obxectiva a preto do programa desenvolvido na aula a través de preguntas curtas.
Novas metodolojias técnicas no desarrollode a lección magistra

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A27 A30 Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo. 8
Presentación oral A13 A20 Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica. 8
Proba de resposta breve A1 Proba obxectiva que consiste en formular unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida. 60
Sesión maxistral A34 B6 Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
20
Portafolios do alumno B14 C1 Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno en un período de tiempo, con los comentarios y calificaciones asignadas por el profesor, lo que permite visualizar el progreso del alumno. El portafolio o carpeta incluye todo lo que hace el alumno, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso del alumno realizado por el profesor, etc. 2
Eventos científicos e/ou divulgativos B12 B13 C7 Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio 2
 
Observacións avaliación

Os
alumnos que teñan recoñecido dedicación a tempo parcial desta materia, (sempre
que devandito recoñecemento sexa oficial) terán a posibilidade de superar a
mesma a través dun exame teórico práctico que levará a cabo nas datas
establecidas oficialmente pola Facultade e haberán de presentar para asistir ao
mesmo un cartafol  con todos os
exercicios que se lle fagan chegar a través da plataforma moodle. En canto á
segunda convocatoria os requisitos serán os mesmos que na primeira convocatoria.

 


Fontes de información
Bibliografía básica MONTOYA MELGAR, A. y otros (5ª edic. 1998). Curso de procedimiento laboral.. (TECNOS, Madrid)
MARTINEZ GIRÓN, J. ; ARUFE VARELA ,A; CARRIL VÁZQUEZ,X.M.; (Última edición.). Derecho del Trabajo. A Coruña . Netbiblo
ALONSO OLEA, M; MIÑAMBRES PUIG, C. Y ALONSO GARCIA, R. Mª (11ª edic., 2000). Derecho Procesal del Trabajo. .. Madrid (CIVITAS),
ALBIOL MONTESINOS, I. y otros: (3ª edic., 2000). Derecho Procesal Laboral... Tirant lo Blanch Valencia
MONTERO AROCA, J (Ultima edic.). Introducción al Proceso Laboral. Marcial Pons
RON LATAS, R (2014). La modalidad procesal de despidos y sanciones en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Actualidad Laboral
MOYA AMADOR, ROSA (2012). Manual de Derecho Procesal Laboral . Tecnos
MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS (212). Manual de Derecho Procesal Laboral: Teoría y práctica. Tecnos
LOUSADA AROCHENA, J.F., RON LATAS, R.P. (2015). Sistema de Derecho Procesal Laboral . Ediciones Laborum

Bibliografía complementaria (). LEGISLACION LABORAL BASICA. CIVITAS, ARANZADI, TECNOS


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
En aras a contribuír cun medio ambiente responsable, desde esta materia pretendese contribuír, non utilizando máis que o papel imprescindible, no caso de los examines e algúns traballos de importancia, todo o demais realizarase por medios telemáticos. A materia impartirase baixo un ángulo de xénero, para que o alumno estea sensibilizado coa igualdade.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías