Identifying Data 2019/20
Subject (*) Applied Computer Science Code 760G01041
Study programme
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Optional 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Empresa
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Anido Martinez, Cristina
E-mail
cristina.anido@udc.es
Lecturers
Anido Martinez, Cristina
E-mail
cristina.anido@udc.es
Web
General description Analizarase o tratamento de datos das empresas (contabilidade, nóminas, impostos, etc.) empregando software específico

Study programme competencies
Code Study programme competences / results
A6 Economía e mercado de traballo.
A10 Organización e dirección de empresas.
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A18 Interpretar datos e indicadores socioeconómicos.
A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
A34 Interrelacionar as distintas disciplinas que configuran as relacións laborais.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B3 Capacidade de organización e planificación.
B4 Capacidade de xestión da información.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B8 Razoamento crítico.
B9 Traballo en equipos.
B12 Motivación para a calidade.
B13 Adaptación a novas situacións.
B14 Aprendizaxe autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences / results
Realizar exemplos de contabilidade nun software específico A31
A34
B4
B6
B8
B12
B13
B14
C3
Elaborar documentos relativos a liquidación de nóminas e conceptos de seguridade social nun software específico A6
A10
A13
A14
A18
B2
B3
B9
Elaborar a liquidación de impostos nun software específico A10
A14
C1
C3
Analizar a interconexión de datos en distintos programas B14
C3

Contents
Topic Sub-topic
Bloque I: Tratamento de datos nas empresas I - A contabilidade e as súas conexións co mundo da empresa. Tema 1: Introducción á informacion contable.
Tema 2: Conexións da contabilidade coas distintas áreas
Bloque II: Tratamento de datos nas empresas II - Liquidación de nóminas e Seguridade Social Tema 3: Nóminas
Tema 4: Seguridade Social
Bloque III: Tratamento de datos nas empresas III - Distintos sistemas de liquidación de impostos
Tema 5: Liquidación de impostos
Tema 6: Modelos de impostos a presentar
Bloque IV: Tratamento de datos nas empresas IV: Interconexión de datos dos distintos programas
Tema 7: Interconexión de datos
Tema 8: Outros programas

Planning
Methodologies / tests Competencies / Results Teaching hours (in-person & virtual) Student’s personal work hours Total hours
ICT practicals A6 A10 A13 A14 A18 A31 A34 B2 B3 B4 B6 B8 B9 B12 B13 B14 C1 C3 49 98 147
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
ICT practicals Metodoloxía que permite ao alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter práctico (demostracións, simulacións, etc.) a teoría dun ámbito de coñecemento, mediante a utilización das tecnoloxías da información e as comunicacións. As TIC supoñen un excelente soporte e canal para o tratamento da información e aplicación práctica de coñecementos, facilitando a aprendizaxe e o desenvolvemento de habilidades por parte do alumnado.

Personalized attention
Methodologies
ICT practicals
Description
As prácticas a través de TIC requiren unha atención personalizada ao alumnado para guialo no proceso de aprendizaxe. Ésta realizarase individualmente para cada alumno, co obxectivo de resolver as dúbidas que xurdan no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
ICT practicals A6 A10 A13 A14 A18 A31 A34 B2 B3 B4 B6 B8 B9 B12 B13 B14 C1 C3 Todas as prácticas a través de TIC deberán ser superadas, é dicir, ter unha nota igual ou superior a 4. Terase en conta a calidade, contidos e puntualidade das entregas que se soliciten ao longo do curso. 100
 
Assessment comments
<p>*Os datos que aparecen na táboa de avaliación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado</p>

Sources of information
Basic

Utilizaranse preferentemente os manuais dos programas.

Complementary

-Tuero Fernández, A. (2016). Manual práctico de fiscalidad 2016. Signatura: H-1709. Madrid: Paraninfo
-Borrás Amblar, F. & Navarro Alcázar, J.V. (2016). Impuestos sobre sociedades. Regimen general. Comentarios y casos prácticos. Madrid: Centro de Estudios Financieros (CEF)


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.