Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Prácticas Externas Código 760G01047
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao Anual
Cuarto Optativa 12
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Economía
Empresa
Psicoloxía
Coordinación
Lopez Fernandez, Jose Luis
Correo electrónico
j.lopez@udc.es
Profesorado
Lopez Coira, Jose
Lopez Fernandez, Jose Luis
Vez Vázquez, Juan Carlos
Correo electrónico
j.lcoira@udc.es
j.lopez@udc.es
juan.carlos.vez@udc.es
Web http://www.fct.udc.es
Descrición xeral El desarrollo de las Prácticas Externas tendrá como finalidad la puesta en práctica por los alumnos de los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos a lo largo del Título de Grado. Consiste en la realización de prácticas mediante un sistema de permanencia reglada en una empresa, organismo o institución administrativa, económica o profesional, de carácter público o privado así como en la elaboración de una memoria en la que se plasme la experiencia de la realización de las mismas.
Las prácticas tienen como objetivo fundamental complementar la formación teórica de los estudiantes y facilitar su inserción en el mundo laboral. Permitirán la asimilación por parte de los estudiantes de la realidad institucional y empresarial de su entorno en el ámbito de sus respectivas profesiones futuras con los siguientes fines, en particular:
Formación integral en el ámbito de estudio del título, equilibrando la formación teórica y la práctica.
Adquisición de las competencias propias del título.
Obtención de experiencia profesional que facilite la empleabilidad y la inserción más adecuada en el mercado laboral.
Desarrollo de la capacidad de decisión, del espíritu crítico y de la capacidad de trabajo en equipo.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
B18 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B19 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B20 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B21 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
B22 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
B18
B19
B20
B21
B22
C1
C3
C4
C6
C8

Contidos
Temas Subtemas
ASIGNACIÓN DAS EMPRESAS / INSTITUCIONES As prácticas regularanse polos convenios asinados entre a Universidade e as instituciones ou empresas que colaboren na formación dos estudantes. Corresponderá o coordinador de prácticas a asignación da empresa / institución na que cada estudante desenrolará as prácticas. En todo caso, para a selección dos estudantes teráse en conta criterios, tales como, rendimento académico no título de grado (calificacions académicas, asistencia as aulas...), preferencias de especialización, demandas das empresas ou instituciones receptoras, estudos previos, xornada e horario de traballo, lugar de residencia... Si o coordinador o estima necesario, mantenrá, ademáis, unha entrevista persoal previa con o estuddante.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Resumo B18 B19 B20 B21 B22 C1 C3 C4 C6 C8 0 50 50
Prácticas de laboratorio B19 B20 B21 B22 C1 C3 240 0 240
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Resumo O finalizar as prácticas na corresponente empresa / institución, cada estudante, de forma individual, elaborará e entregará o tutor académico unha Memoria Final descriptiva e explicativa do seu desenrolo. Utilizarse o modelo do anexo II.

Para a elaboración desta Memoria Final o estudante poderá acudir, no horario prefixado, a tutoría personalizada con su tutor académico.

As prácticas nas empresas ou institucions efectuaranse no horario prefixado e consistirán na realización das tarefas asignadas a cada estudante e que estarán relacionadas cos coñecementos teóricos adquiridos no Grado. Será obligatorio asistir al 80 por 100 das horas presenciais.

A Universidade e a empresa ou institución receptora nomearán sendos tutores de prácticas para o seguimento do aprendizaxe do estudante. O tutor na empresa ou institución, que deberá ter a cualificación ou experiencia profesional adecuada, encargarase do seguimento do proceso formativo na mesma, propulsará a realización das prácticas e emitirá informe sobre o seu contido e evaluación, según o anexo I. O tutor académico terá a misión de garantizar o correcto desenroloo das prácticas, dar respuesta as expectativas formativas establecidas e informar en primeira instancia sobre a Memoria Final de prácticas.

So poderán presentar a Memoria Final os estudantes que realizaran o porcentaxe mínimo obligatorio das prácticas (80 por 100 do tempo total asignado).
Prácticas de laboratorio No se realizan

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Resumo
Descrición
O tutor académico manterá reunions periódicas cos estudantes tutorizados co obxeto
de realizar un seguimento cara o cumplimento dos objxetivos establecidos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio B19 B20 B21 B22 C1 C3 No se realizan 0
Resumo B18 B19 B20 B21 B22 C1 C3 C4 C6 C8 O tutor académico avaliará o estudante tutorizado tendo en conta o informe do tutor profesional, a memoria e a información obtida
nas reunions mantidas cos estudantes.
100
 
Observacións avaliación
O tutor académico avaliará numéricamente as prácticas desenroladas, cumplimentando o correspondiente informe de valoración final, que deberá ter en conta o seguimento levado a cabo, o informe do tutor empresarial e a memoria final entregada polo estudante. O réximen de calificacións será o mesmo que para as restantes materias. Para otorgar a mención de Matrícula de Honra, no caso de existir mais estudantes coa máxima cualificación numérica que posibles M.H. en esa oportunidad, reunirase a Comisión de Organización Académica que terá en conta os mesmos méritos comentados anteriormente.
No caso de que o estudante non completase no lugar donde se realizan as prácticas, e a plena satisfacción de tutor, o 80% polo menos, das horas establecidas, emitiráse informe final desfavorable de ditas prácticas e calificación de “non presentado” na asignatura “Prácticas Externas".
Igualmente si transcurrido o plazo señalado polo coordinador de prácticas, o estudante non entregara a Memoria Final das prácticas, emitirase informe final desfavorable de ditas prácticas e cualificación de “non presentado” na asignatura de “Prácticas Externas”.

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías