Datos Identificativos 2017/18
Asignatura (*) Fundamentos de Electricidade Código 770G01013
Titulación
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Castilla Pascual, Consuelo de los L.
Correo electrónico
consuelo.castilla.pascual@udc.es
Profesorado
Castilla Pascual, Consuelo de los L.
Correo electrónico
consuelo.castilla.pascual@udc.es
Web http://http://moodle.udc.es
Descrición xeral O obxectivo fundamental desta materia é a formación do alumno para que adquira o coñecemento e poida utilizar os principios da teoría de circuítos e o conocimento de conceptos básicos das máquinas electricas. Polo seu carácter obrigatorio, esta materia é fundamental na formación do Enxeñeiro. Está relacionada con todas aquelas de o Grao Enxeñaría Eléctrica que traballan con circuítos eléctricos e electrónicos, en particular coa materia Fundamentos de Electrónica que se imparte no seguinte cuadrimestre e dando continuidade para Circuítos eléctricos de potencia, Instalacións Eléctricas, Máquinas eléctricas I e II do terceiro curso, a optativa Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas e as de cuarto curso: Instalacións de Enerxías Renovable, Accionamiento de Máquinas Eléctricas e Transporte de Enerxía Eléctrica. E no grado de Enxeñería Electrónica Industrial e Automática relacionase coa materia Fundamentos de electrónica que impartese no siguente cuatrimestre, dando tamén continuidade a Sistemas Eleéctricos do terceiro curso.

Competencias do título
Código Competencias do título
A15 Coñecer e utilizar os principios da teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñece os fundamentos da teoría de circuitos y das máquinas eléctricas. A15
B1
B4
B5
C6
C7
C8
Comprende os principios da teoría de circuitos y das máquinas eléctricas e teñe habilidade para aplicarlos ao análise dos problemas sinxelos dos circuitos eléctricos e das máquinas eléctricas. A15
B1
B4
B5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Circuítos, leis e elementos.
(Contidos: Análise de circuítos. Elementos de circuítos. Leis de Kirchhoff)
Teoría de circuítos. Introdución.
Elementos de circuítos.
Introdución á análise topolóxica.
Análise de circuítos. Exemplos en DC.
(Contidos: Análise de Circuítos, Métodos básicos de análises. Teoremas fundamentais)
Generalización da asociación de elementos pasivos.
Métodos de análises.
Teoremas fundamentais.
Análise de circuítos en AC.
(Contidos: Réxime estacionario sinusoidal. Métodos básicos de análises. Teoremas fundamentais)
Circuíto simple en réxime permanente sinusoidal.
Validez dos métodos de análises e dos teoremas fundamentais. Exemplos.
Potencia e enerxía en AC.
Sistemas trifásicos.
(Contidos: Introdución a sistemas trifásicos)
Análise do circuíto trifásico.
Potencia nos sistemas trifásicos.
Introdución ás máquinas eléctricas.
(Contidos: Introdución ás máquinas eléctricas)
Máquinas estáticas e rotativas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A15 B4 C6 C7 C8 21 31 52
Lecturas A15 B1 B4 B5 C6 C7 C8 0 3 3
Proba obxectiva A15 B1 B4 B5 C6 2 13 15
Prácticas de laboratorio A15 B1 B5 C6 C7 9 6 15
Portafolios do alumno A15 B1 B4 B5 C6 C7 C8 0 10 10
Solución de problemas A15 B1 B4 B5 C6 21 31 52
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral teórica-practica dos capítulos do programa que se realiza para transmitir coñecementos, complementada co uso de medios audiovisuais/multimedia. No caso de temas compendio de definicións teóricas solicitásese a lectura como traballo persoal do alumno e darase un día e tempo para resolver as dúbidas. A fin de facilitar a aprendizaxe exporanse cuestións e recomendásense lecturas das cales se deducirán as respostas para que figuren no portafolio do alumno.
Lecturas Traballo persoal do alumno sobre distintos contidos da signatura. Durante o curso solicitásese a lectura de temas compendio de definicións teóricas e formulásense preguntas recomendando lecturas para atopar a súa resposta.
Proba obxectiva A proba de avaliación final escrita de carácter práctico, sobre os contidos da materia. Consistirá na solución de dez exercicios.
Prácticas de laboratorio Realización de diversas montaxes de circuítos eléctricos nun software de simulación que ilustren os resultados obtidos nas clases teóricas e de problemas. O alumno disporá na plataforma Moodle das follas de tomas de datos si como vídeos da realización da práctica co simulador. O alumno realizará a lectura comprensiva da práctica, tomase datos e resolverá os cálculos asociados e as cuestións que se expoñan, nalgúns casos comprobarase a solución do circuíto médante o uso da ferramenta de cálculo Octave. Na súa memoria final o alumno valorará o resultado obtido.
Portafolios do alumno Consiste nun caderno do traballo de carácter fundamentalmente práctico, que recolla tanto os exercicios realizados en clase como o traballo persoal realizado polo alumno nos exercicios que expón o profesor para que estean no portafolio. A xustificación da solución dun exercicio acompañarase con anotacións teóricas que o profesor resalte na clase. Tamén se incluirán as cuestións teóricas que se indique, coas respostas que o alumno deduza das lecturas recomendadas polo profesor para ese efecto.
Solución de problemas Seminarios en grupos de tamaño intermedio destinados a resolver exercicios e problemas. Expostos con antelación ou no mesmo día. Entregarase con antelación os enunciados de problemas que deban formar parte do caderno de traballo cuxa solución corresponda desenvolver por parte do alumno. Durante a sesión resolveranse as dúbidas ou dificultades que xurdisen.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
Lecturas
Portafolios do alumno
Sesión maxistral
Descrición
Durante a sesión maxistral atenderanse as dúbidas no transcurso da clase ou se fose necesario emprazarase ao alumno a tutorías.

As dúbidas que xurdan nas lecturas recomendadas poderán resolverse nas tutorías.

Durante a proba obxectiva, o profesor atenderá ao alumno que o chame no posto de exame do alumno.

Nas prácticas, a atención personalizada realizarase no transcurso das sesións, ben a iniciativa do alumno para aclarar e responder as súas dúbidas, ou ben a iniciativa do profesor co fin de mellorar o interese e actitude do alumno.

O caderno, portafolios do alumno, pediraa o profesor durante as clases, para ir vendo o avance na mesma e indicará ao alumno os apartados que debe mellorar para guialo e animalo. En cada entrega deberán estar como mínimo os exercicios do día anterior. Polo menos faranse dúas entregas. O alumno poderá consultar en tutorías as dúbidas que se lle expoñan ante as indicacións do profesor.

Atenderanse as dúbidas no transcurso da clase en grupo mediano para a solucíón de problemas, se fose necesario emprazarase ao alumno a tutorías.

No horario establecido polo profesor para as tutorías, o alumno que acuda a título individual poderá expor as dúbidas que lle xurdan no estudo da materia, ou no desenvolvemento da solución dun exercicio. O alumno que acuda á tutoría, deberá presentar o texto consultado obxecto de dúbida ou o desenvolvemento realizado na procura da solución do exercicio que %ou201Cno sae%ou201D. Tamén o profesor poderá convocar persoalmente ao alumnado se así o estimase.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A15 B1 B4 B5 C6 O exame final (xa sexa o da convocatoria ordinaria en xaneiro ou a convocatoria extraordinaria de Xullo) será de dez Items: preguntas en forma de problemas curtos de varios conceptos. Para cada Item proporanse varias respostas, onde só unha é posible. O alumno deberá xustificar a resposta elixida e porque descarta as restantes. Un ítem só pode valer un punto ou cero. O ítem ben xustificado conta un punto. Os mal xustificados ou sen xustificar non contan.
A duración do exame será de 1,5h.
A puntuación obtida contribuirá á cualificación final nun 70%, a condición de que se superen o tres puntos.
En caso de non superar na proba o tres puntos sobre o dez, a cualificación final será "Suspenso" coa puntuación alcanzada nesta proba independentemente da alcanzada nas outras dúas probas.
En caso de non presentarse a esta proba obxectiva a cualificación final será de "No presentado".
70
Prácticas de laboratorio A15 B1 B5 C6 C7 As sesións prácticas en laboratorio son de obrigada asistencia, imprescindibles para poder aprobar a materia. Tomásese nota da asistencia. A docencia de laboratorio é un complemento ás clases teóricas, nelas proporanse exercicios de aplicación da teoría. Valorarase a comprensión do traballo de laboratorio e a participación activa mediante preguntas ao alumno no transcurso das prácticas. Entregarase unha memoria final das prácticas realizadas.
A puntuación será de Mal (M) ou Non realizada (NR) (asignando 0 puntos sobre 10), Regular (R) (3,33 puntos) ou Ben (B) (6,66) ou Ben (MB) (10 puntos). Puntuación só aplicable no curso académico en que se realicen ditas prácticas (convocatorias ordinaria-Xaneiro e extraordinaria-Xullo).
As prácticas superadas (puntuación de R, B ou MB) en cursos previos só son válidas ("convalidables" (CV) durante o catro anos seguintes á súa realización), pero só valerán 3,33 puntos (R).
15
Portafolios do alumno A15 B1 B4 B5 C6 C7 C8 Cada exercicio deberá estar claramente separado do seguinte, ter o seu enunciado cos seus datos, esquemas e cuestións. No desenvolvemento da solución, as magnitudes empregadas, deben indicarse de forma clara no circuíto eléctrico e teranse en conta todas as anotacións teóricas de interese que o alumno recolla do indicado en clase. Valorarase a lectura por medio das respostas ás cuestións teóricas. A falta dalgún exercicio, o seu desenvolvemento ou a non entrega fará que o caderno non puntúe na entrega final. O profesor en calquera momento poderá pedir a entrega do caderno. A puntuación será de Mal (M) ou Non realizada (NR) (0 puntos sobre 10), Regular (R) (3,33 puntos) ou Ben (B)(6,66) ou Moi ben (MB) (10 puntos) e contribuirá á cualificación nun 15%. 15
 
Observacións avaliación
A cualificación final darase con dous decimais e será:

Se na proba obxectiva tres ou máis puntos, a condición de que estean superadas as prácticas:
Puntuación do portafolio *0,15 puntuación das prácticas superadas (R, B ou MB)*0,15 puntuación proba obxectiva*0,70(se máis de tres puntos).

Para superar a materia nas convocatorias oficiais é necesario ter unha cualificación final de 5 sobre dez ou superior.

Se na proba obxectiva menos de tres puntos sobre dez:
Puntuación da proba obxectiva.

Se non se superan as prácticas:
Puntuación nas prácticas.

Se non se presenta á proba obxectiva e/ou ás prácticas:
"No presentado"


A cualificación final poderá incrementarse ata un total de 0,5 puntos se se supera o 6 sobre 10 na proba obxectiva. O incremento será en función da asistencia activa (saídas ao encerado, entrega de probas voluntarias, asistencia a titorías, actitude na aula).

Fontes de información
Bibliografía básica 7. Usaola García, J. (2002). Circuitos eléctricos: problemas y ejercicios resueltos.. Madrid: Prentice Hall
5. Fraile Mora, L.I. (2004). Electromagnetismo y circuitos eléctricos.. Madrid: MacGraw-Hill
1. Boylestad, R. L. ( 2009). Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos . Naucalpán de Juárez : Prentice Hall
8. Gerrero Fernandez, Alberto (1995). Electrotecnia. Madrid: MacGraw-Hill
4. Fraile Ardanuy, J. (2004). Problemas resueltos de electromagnetismo y circuitos eléctricos.. Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones
3. Eguiluz Morán, Luis I.. (2001). Pruebas objetivas de circuitos eléctricos. Madrid: EUNSA
2. Eguiluz Moran, Luis I. (1997). Pruebas objetivas de ingeniería eléctrica.. Santander, T.G.D.S.L.
6. Ras i Oliva, Enric. (1987). Teoría de circuitos fundamentos. Barcelona [etc.] : Marcombo, D.L.

BÁSICA:

1. Boylestad, R. L.
Electónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky.
10ª ed. Naucalpán de Juárez : Prentice Hall, 2009.
SIGNATURA: BR ET 30

2. Eguiluz Moran, Luis I.
Pruebas objetivas de ingeniería eléctrica. [Santander] : T.G.D.S.L., [1997]
SIGNATURA: BR EL 34

3. Eguiluz Morán, Luis I..
Pruebas objetivas de circuitos eléctricos. Madrid: EUNSA, 2001
SIGNATURA: BR EL 14

4. Fraile Ardanuy, J.
Problemas resueltos de electromagnetismo y circuitos eléctricos.
Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones, 2004
SIGNATURA: BR EL 46

5. Fraile Mora, L.I.
Electromagnetismo y circuitos eléctricos.4ª ed. Madrid: MacGraw-Hill, 2005
SIGANTURA: BR EL 15

6. Ras i Oliva, Enric.
Teoría de circuitos fundamentos. 4ª ed. renovada. Barcelona [etc.] : Marcombo, D.L. 1987
SIGNATURA: BR EL 47

6. Usaola García, J.
Circuitos eléctricos: problemas y ejercicios resueltos.Madrid: Prentice Hall, 2002
SIGNATURA: BR EL 41

 

Otros libros de interés:

* Hayt, Kemmerly, Dubrin (2002). Análisis de Circuitos en Ingeniería. Madrid. McGraw-Hill

* W. Nilson, Ana Riedel (2001). Circuitos Eléctricos. Prentice Hall

* Bruce Carlson (2002). Teoría de Circuitos. Madrid. Thomson

* Parra V., Ortega J., Pastor A., Pérez A. (1992). Teoría de Circuitos.Tomos I y II. Madrid. U.N.E.D

* Boix, Oriol(2009). Tecnología Eléctrica. Cano Pina S.L. Ediciones Ceysa

Bibliografía complementaria

Otros libros de interés:

* Hayt, Kemmerly, Dubrin (2002). Análisis de Circuitos en Ingeniería. Madrid. McGraw-Hill

* W. Nilson, Ana Riedel (2001). Circuitos Eléctricos. Prentice Hall

* Bruce Carlson (2002). Teoría de Circuitos. Madrid. Thomson

* Parra V., Ortega J., Pastor A., Pérez A. (1992). Teoría de Circuitos.Tomos I y II. Madrid. U.N.E.D

* Boix, Oriol(2009). Tecnología Eléctrica. Cano Pina S.L. Ediciones Ceysa


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo/770G01001
Alxebra/770G01006
Fisíca II/770G01007

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Máquinas Eléctricas I/770G02021
Instalacioós Eléctricas en Baixa Tensión/770G02022
Circuitos Eléctricos de Potencia/770G02023
Centrais Eléctricas/770G02024
Máquinas Eléctricas II/770G02026
Instalacións Eléctricas en Media e Alta Tensión/770G02027
Instalacións de Enerxías Renovables/770G02033
Accionamientos de Máquinas Eléctricas/770G02035
Transporte de Enerxía Eléctrica/770G02036
Técnicas de adquisición de medidas eléctricas/770G02030
Compatibilidade electromagnética en instalacións industriais/770G02039
Xestión Eficiente da Enerxía Eléctrica/770G02040

Observacións
<p>Son necesarios conocimientos previos de: electromagnetismo, sistemas lineales, ecuaciones diferenciales, cálculo complejo y representación vectorial. </p> <p>Como se indicó en la descripción general, la asignatura está relacionada con todas aquellas del Grado Ingeniería Eléctrica Industrial y Automática que trabajan con circuitos eléctricos y electrónicos, en particular con la asignatura Fundamentos de Electrónica que se imparte en el siguiente cuatrimestre y dando continuidad para Circuitos electricos de potencia, Instalaciones, Máquinas eléctricas I y II del tercer curso y otras optativas y de cuarto curso.</p>


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías