Identifying Data 2020/21
Subject (*) Física I Code 770G02003
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Física e Ciencias da Terra
Coordinador
Montero Rodríguez, María Belén
E-mail
belen.montero@udc.es
Lecturers
Lopez Lago, Joaquin
Montero Rodríguez, María Belén
Ramirez Gomez, Maria del Carmen
E-mail
joaquin.lopez@udc.es
belen.montero@udc.es
carmen.ramirez@udc.es
Web
General description A relación desta materia coas diferentes materias da titulación é básica, posto que proporciona os conceptos elementais para poder desenvolver a aprendizaxe da maioría das materias.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos Non se realizarán cambios
2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen: Prácticas (Computa na avaliación) Proba Obxectiva (Computa na avaliación) Sesión Maxistral Solución de Problemas Proba de Resposta Múltiple (Computa na avaliación)
*Metodoloxías docentes que se modifican: Todas as metodoloxías docentes utilizadas foron propostas para ser virtualizadas se fose necesario utilizando as ferramentas M.O. Teams e Moodle que oferta a UDC. Por este motivo: non se eliminará ningunha. A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Presencial, pasará a Non Presencial no caso de que o número de alumnos matriculados na asignatura non permita garantir as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: Correo electrónico: Diariamente. Para realizar consultas e xestionar encontros virtuais. Moodle: Diariamente. Para poñer a disposición do alumnado todo o material docente necesario. Realizar tarefas de avaliación como as probas de resposta múltiple, as probas obxectivas e as prácticas virtuais. Teams: 1 sesión semanal para desenrolar a docencia expositiva. 1 sesión semanal para desenrolar a docencia interactiva e as sesións que correspondan para levar a cabo a tutorización do alumnado
4. Modificacións na avaliación: dado que tódalas metodoloxías docentes plantexadas poden ser virtualizadas en calquera momento usando as ferramentas M.O. Teams e Moodle, a avaliación non sofre modificacións. *Observacións de avaliación: Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente. A asistencia a clase medirase pola participación do alumnado nas sesións programadas. A realización das prácticas serán 100% online e seguirá tendo carácter obrigatorio. A entrega de traballos farase en formato virtual na súa totalidade.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: Non se realizarán cambios dado que os alumnos terán á súa disposición todo o material docente necesario en Moodle.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A7 Comprender e dominar os conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para resolver problemas propios da enxeñaría.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
The student knows the concepts and fundamental laws of mechanics, fields, waves and their application. A7
C1
Te student analyzes problems that integrate different aspects of physics, recognizing the varied physical fundaments that underlie a technical application, device or real system B1
B2
B6
C4
C6
The student knows the units, the orders of magnitude of the defined physical magnitudes and solves basic engineering problems, expressing the numerical result in the appropriate physical units. B1
B6
The student correctly uses basic methods of experimental measurement or simulation and treats, presents and interprets the obtained data, relating them to the appropriate physical laws and magnitudes. B2
B4
B6
C3
C6
C8
The student correctly applies the fundamental equations of mechanics to various fields of physics and engineering: rigid solid dynamics, oscillations, elasticity, fluids, electromagnetism and waves. A7
B1
B4
B6
C3
C8
The student understands the meaning, utility and relationships between magnitudes, modules and fundamental elastic coefficients used in solids and fluids. B1
B6
The student performs mass and energy balances correctly in fluid movements in the presence of basic devices. B1
B4
C8
The student knows the wave equation, the characteristic parameters of its basic solutions and the energetic aspects of them. Analyze the propagation of mechanical waves in fluids and solids and know the basics of acoustics. B1
B6
C3
C8

Contents
Topic Sub-topic
The contents of this subject included in the verification memory of the degree are structured in the following eight themes.

In this paragraph the correlation between the contents mentioned with the corresponding theme.

Magnitudes, units and dimensions: Theme 1
Kinematis: Theme 2
Particle's static: Theme 6
Particles's dynamics: Theme 3
Dynamic of particles systems: Theme 4
Dynamic f rigid bodies: Theme 5
Fluid mechanics: Theme 8
Mechanical waves: Theme 7
1.- UNITS, PHYSICAL MAGNITUDES AND DIMENSIONS 1.1 Physical magnitudes, Standards and Units
1.2 Dimensional analysis
1.3 Vector analysis
2.- PARTICLE’s KINEMATICS
2.1 Motion representation. Displacement, Time, and Average Velocity. Average and Instantaneous Acceleration
2.2 Motion in one dimension
2.3 Motion in two dimensions
3.- PARTICLE’s DYNAMICS
3.1 Newton’s laws of motion
3.2 Applications of Newton’s laws: Particles in Equilibrium. Dynamics of Particles
3.3 Work and Energy
3.4 Conservation of Energy
4.- DYNAMICS OF PARTICLES’ SYSTEM
4.1 Center of Mass
4.2 Momentum and Impulse
4.3 Momentum Conservation
4.4 Collisions
5.- RIGID BODIES DYNAMICS
5.1 Rotation of Rigid Bodies. Moment-of-Inertia
5.2 Dynamics of rotational motion. Torque and Angular Acceleration for a Rigid Body
5.3 Conservation of Angular Momentum
6.- EQUILIBRIUM AND ELASTICITY
6.1 Conditions for Equilibrium
6.2 Center of Gravity
6.3 Elasticity
7.- WAVES/ACOUSTICS
7.1 Periodic Motion. Describing Oscillation
7.2 Mechanical waves. Types, mathematical description
7.3 The sound waves
8.-FLUID MECHANICS
8.1 Statics of fluids
8.2 Dynamic of Fluids
8.3 Viscous Fluids

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Laboratory practice A7 B2 B4 B6 C3 C4 C8 9 15 24
Objective test B1 B2 B6 C1 C4 C6 4 0 4
Guest lecture / keynote speech A7 C3 21 42 63
Multiple-choice questions A7 B1 B4 C3 C6 1 2 3
Problem solving A7 B1 C6 C3 21 33 54
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Laboratory practice Compulsory analysis in the laboratory. Results presentation. The sessions will be face to face and online.
Objective test Two objective written tests based on the contents of the subject will be made. The first about items 1-4 in November and the second about the items 5-8 in January.
Guest lecture / keynote speech Oral presentation of basic concepts for understanding the subject. The agenda that appears in Step 3: Contents of this Guide is followed.
Multiple-choice questions Multiple-choice test will be proposed to students about theoretical concepts of the matter.
Problem solving Reading of the proposed statements. Interpretation, formulation and resolution using the available mathematical tools. Analysis of the obtained result.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Problem solving
Multiple-choice questions
Description
The laboratory practices are compulsory to overcome the subject. The student´s will develop the proposed practices. The whole time they will have the follow-up of the teacher.

During problem solution sessions, some typical problems will be solved in the classroom, selected from among the previously delivered bulletins.

For students with part-time dedication and academic assistance, the most appropriate methodologies will be taken into account for the specific needs required by each student.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A7 B2 B4 B6 C3 C4 C8 They are compulsory. The understanding of the laboratory work and the report presented of the same and other proposed related works will be valued. There will be face-to-face and online sessions. 20
Objective test B1 B2 B6 C1 C4 C6 Two objective tests will be carried out. The first will take place in November and will cover topics 1-4 and the second will take place in January and will cover topics 5-8. Each test will have a rating of 30% over 100%. 60
Multiple-choice questions A7 B1 B4 C3 C6 Multiple-choice test will be proposed about theoretical concepts that the student must solve in the expository teaching classes. 20
 
Assessment comments

Incoming studens:

For a student to be evaluated, it must be taken into account that class attendance is mandatory. There exceptional cases must be documented.

The laboratory practice are mandatory to pass the subject.

It is mandatory to reach a qualification of 50% in each of the objective tests and in the multiple-choice questions section to pass the subject. 

The students with grades of "not presented" are those who did not show up for the objective test. 

Students with part-time dedication: 

The criteria and evaluation activities for the first opportunity will depend on the amount of dedication to said part-time. The students, who for justified reasons (employment, illness, ...) do not perform the continuous evaluation, the objective test in person represents 80% of the score. The remaining 20% corresponds to the score of the laboratory practices, which are obligatory. An student who have not made the laboratory practice will not be able to pass the subject.

Repeating students:

The repeating students who had have done the laboratory practice the last academic year, will be able to choose between taking the laboratory practices again and being evaluated, or not doing them and keeping the laboratory score of this previous course. It will represent the 20% of the final qualification.

Second opportunity:

The whole subject (topics 1-8) will be evaluated and it will have a value of 60% of the final qualification. The students will be able to repeat the first objective test (topics 1-4), the second (topics 5-8) or both.

Qualifications obtained for Laboratory practice and Multiple-choice questions will be maintained. 

In general, the delivery of written documentary works will preferably be done in virtual format and / or computer support. If this is not possible, recycled paper, double-sided printing will be used preferably and prints of drafts and the use of plastics will be avoided.


Sources of information
Basic M. Alonso y F.J. Finn (). Física. Ed. Addison - Wesley Iberoamericano
P.A. Tippler y G. Mosca (). Física para la Ciencia y la Tecnología . Ed. Reverté
F.W. Sears, M.W. Zemansky, H.D. Young y R.A. Freeman (). Física Universitaria . Addison-Wesley Iberoamericana Libro

Complementary R.A. Serway (). Física . Ed. Mc. Graw – Hill /Ed. Thomson
O. Alcaraz, J. López, V. López (). Física. Problemas y ejercicios resueltos . Ed. Pearson-Prentice Hall
F.A. González (). La Física en Problemas. Ed. Tebar Flores
S. Burbano, E. Burbano, C. Gracia (). Problemas de Física. Ed. Tébar S.L.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Cálculo/770G02001

Subjects that continue the syllabus
Fisíca II/770G02007
Mecánica de Fluídos/770G02016

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.