Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Química Código 770G02004
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
González Rodríguez, María Victoria
Correo electrónico
victoria.gonzalez.rodriguez@udc.es
Profesorado
Alonso Rodriguez, Elia
González Rodríguez, María Victoria
Correo electrónico
elia.alonso@udc.es
victoria.gonzalez.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral Introdución aos fundamentos científicos da química en relación coas súas aplicacións tecnolóxicas
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
Metodoloxías docentes que se manteñen
A docencia presencial de clases maxistrais impartirase a través de Teams nos mesmos horarios e as tarefas realizásense e/ou se presentarán a través de Moodle
A docencia presencial de clases de problemas e traballos tutelados impartirase a través de Teams nos mesmos horarios e as tarefas realizásense e/ou se presentarán a través de Moodle


Metodoloxías docentes que se modifican
A docencia presencial práctica substituirase por casos prácticos en forma telemática.
A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Presencial, pasarase a Non Presencial no caso de que o número de alumnos matriculados na asignatura non permita garantir as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Titorías por Teams
Foro moodle
Correo electrónico


4. Modificacines na avaliación
Non se considera necesario modificar os criterios de avaliación

Observacións de avaliación:
As probas obxectivas realizarase a través de moodle con seguimento por Teams

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se considera necesaria

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 Capacidade para comprender e aplicar os principios e coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
B7 Capacidade para traballar de forma colaborativa e de motivar un grupo de traballo.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Manexar os principios básicos da química xeral, a química orgánica e a química inorgánica. A8
B7
C3
Manexar as leis básicas que regulan as reaccións: termodinámica, cinética e equilibrio. A8
C3
Resolver exercicios e problemas de forma completa e razoada A8
B7
C3
Aplicar de forma adecuada os conceptos teóricos no laboratorio mediante o uso correcto e seguro do material básico e dos equipos B1
B4
Usar una linguaxe rigorosa na química B2
Presentar e interpretar datos e resultados B6
B7

Contidos
Temas Subtemas
Unidade 1. Conceptos básicos de química Inclúe o tema 1
Tema 1. Conceptos Químicos Fundamentais. - Estequiometría. Rendemento reacción. Reactivo limitante.
- Átomo. Modelo mecanocuántico.
- Táboa periódica e propiedades periódicas.
- Enlace Químico. Tipos de enlace: iónico, covalente, metálico. Forzas intermoleculares.

Unidade 2. Termoquímica Inclúe o tema 2
Tema 2. Termoquímica. - Cambios de enerxía nas reaccións químicas
- Entalpía
- Calorimetría
- Introdución á termodinámica.

Unidade 3. Cinética Química Inclúe o tema 3
Tema 3. Cinética Química - Velocidade de reacción
- Ecuación de velocidade
- Relación entre a concentración de reactivos e o tempo
- Enerxía de activación
- Catálise
- Mecanismos de reacción

Unidade 4. Equilibrio Químico Inclúe o tema 4
Tema 4. Equilibrio Químico - Concepto de equilibrio. Constante de equilibrio.
- Equilibrio de gases. Principio de Le Chatelier
- Equilibrio ácido base

Unidade 5. Electroquímica Inclúe os temas 5, 6 e 7
Tema 5. Electroquímica I - Reaccións redox. Axustes
- Potenciais estándar de electrodo
- Espontaneidade das reaccións redox
- Ecuación de Nernst
Tema 6. Electroquímica II - Celas voltaicas. Baterías
- Electrolisis. Aspectos cuantitativos da electrolísis

Tema 7. Corrosión - Concepto de corrosión
- Procesos de corrosión e factores que inflúen
- Métodos de protección fronte á corrosión
- Corrosión atmosférica
- Corrosión mariña

Unidade 6. Principios de Química Orgánica Inclúe o tema 8
Tema 8. Química Orgánica - Introdución á Química Orgánica
- Grupos funcionais
- Nomenclarura
- Isomería
- Tipos xerais de reaccións orgánicas
Unidade 7. Química Orgánica e Inorgánica aplicadas á Enxeñaría Inclúe os temas 9 e 10
Tema 9. Química Orgánica aplicada á Enxeñaría - A combustión:
. Carbón
. Petróleo
. Gas natural
. Biomasa
- Polímeros


Tema 11. Química Inorgánica aplicada á Enxeñaría - Metalurxia
- Síntese industrial de compostos inorgánicos
- Materiais inorgánicos de interese tecnolóxico: Semicondutores, Fibras ópticas, Cerámicos,
Supercondutores

Unidade 8. Bases da Química Industrial: Balances de Materia Inclúe o tema 11
Tema 10. Bases de Química Industrial: Balances de Materia - Procesos en Enxeñaría
- Balances de Materia

Unidade 9. Principios de Análisis Instrumental Inclúe o tema 12
Tema 12. Introdución ás técnicas instrumentais na análise industrial. - Clasificación das técnicas instrumentais
- Parámetros de calidade dun método de análise química.
- Calibración
- Cifras significativas


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A8 30 43.5 73.5
Solución de problemas B7 B1 20 28.4 48.4
Prácticas de laboratorio A8 B4 B6 B7 C3 5 2.5 7.5
Traballos tutelados B2 B7 C3 1 2 3
Proba obxectiva A8 B1 4 12 16
 
Atención personalizada 1.6 0 1.6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O estudante: asimila e toma apuntamentos. Formula dúbidas e cuestións
Solución de problemas Resolución de cuestionarios e boletíns de exercicios. O estudante traballa individualmente ou en grupo, formula dúbidas e cuestións
Prácticas de laboratorio Lectura comprensiva da práctica. Leva a cabo o traballo experimental. Formula e resolve os cálculos numéricos asociados así como as cuestións que se lle formulen. Examina e valora o resultado final.
Traballos tutelados Realización de estudos dirixidos. Presentación e corrección.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe do estudante

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Revisión do desenvolvemento das etapas intermedias e final do estudo dirixido.

Resolución de cuestións puntuais que lle impiden ao alumno o seguimento xeral da materia.

O estudante con recoñecemento de adicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será atendido en réxime de horas de titorías (previa cita).

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas B7 B1 Resolución dos boletíns de exercicios, cuestionarios e capacidade para explicalos na aula. 20
Prácticas de laboratorio A8 B4 B6 B7 C3 Realización de cada unha das prácticas, entrega do informe e capacidade para traballar de forma colaborativa.
10
Traballos tutelados B2 B7 C3 Realización e exposición na aula de actividades dirixidas.
Realización dunha actividade e avaliación mediante unha proba obxectiva.

10
Proba obxectiva A8 B1 Aproximadamente na metade do cuadrimestre realizarase un 1er exame parcial (teoría e problemas) eliminatorio correspondente á materia impartida ata ese momento. Ao finalizar o cuadrimestre realizarase un 2º exame parcial (teoría e problemas) para os estudantes que superasen o 1er parcial e un exame global da materia (teoría e problemas) para os estudantes que non se tivesen presentado ou non tivesen aprobado o 1er exame parcial.
Cada exame constará de dúas partes independentes, sendo necesario obter unha nota mínima en cada unha delas para compensalas:
- teoría, puntuación máxima 3 puntos, puntuación mínima para compensar 1,25 puntos.
- problemas, puntuación máxima 3 puntos, puntuación mínima para compensar 1,25 punto.
60
 
Observacións avaliación

Os estudantes para ser avaliados terán que realizar como mínino o 75% das clases prácticas de laboratorio.

Para poder sumar os puntos das distintas actividades á nota do exame haberá que alcanzar en este un mínimo de 2,5 puntos.

Para a avaliación da segunda oportunidade pódense realizar as mesmas actividades de avaliación continua que durante o curso excepto as prácticas de laboratorio e no seu lugar poderanse realizar cuestionarios vía Moodle.

O estudante con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será avaliado mediante a cualificación obtida no exame final (80%) e a realización de traballos tutorizados (20%).

Para aqueles estudantes do Plan do 2010, que de forma explícita,
renuncien á avaliación continua serán avaliados mediante a cualificación
obtida no exame final (100%) .


Fontes de información
Bibliografía básica http://eup.cdf.udc.es (). .
PÉREZ IGLESIAS, J. y SECO LAGO, H.M. (2006 ). Experimentos de química. Aplicaciones a la vida cotidiana . Badajoz. Editorial Filarias
VINAGRE F., VAZQUEZ DE MIGUEL L.M. (1996 ). Fundamentos y problemas de química . Alianza, 4ª Ed.
CHANG (2002 ). Química . Interamericana. Mc Graw - Hill. 7ª Edición
McMurry, Fay (2009 ). Química General . Prentice Hall
Petrucci, Ralph H. (2011). Química general: principios y aplicaciones modernas. Prentice Hall

Bibliografía complementaria PETERSON (2012 ). Fundamentos de nomenclatura química . Reverte
Skoog, Douglas A ( 2007 ). Principios de análisis instrumental . Santa Fe : Cengage Learning
José Vale Parapar y col. (2004 ). Problemas resueltos de Química para Ingeniería . Thomson
PAZ, M.; CASTRO, F. y MIRO, J. (1995 ). Química . Madrid.Ed.UNED
KOTZ, TREICHEL, HARMAN (2003 ). Química y reactividad química . Thomson Ed. 5º Ed.
WILLIS (1995 ). Resolución de Problemas de Química General . Reverté


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Enxeñaría Medioambiental/770G01014

Observacións

Recomendacións Sostenibilidade Medio Ambiente, Persoa e Igualdade de Xénero:
1. A entrega dos traballos documentais (traballo tutelado) que se realicen nesta materia farase da seguinte maneira:
1.1.Entregarase en formato virtual e / ou soporte informático
1.2.No caso de ter que imprimir algo en papel farase en papel reciclado e a dobre cara. Non se imprimirán borradores, só a versión final.

2. Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.
Fomentarase que os materiais que se desfeiten da materia (papeis, plásticos) se tiren nos respectivos contenedores habititados na rúa para tal fin.

3. Intentarase transmitir aos estudantes a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade para que estos os apliquen non so na aula, senón nos comportamentos persoais e profesionais.

4. Debe incorporarse a perspectiva de xénero nesta materia polo que os traballos entregados polos estudantes e o material preparado polo profesor deben usar linguaxe non sexista.

5. Facilitarase a plena integración dos estudantes que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías