Identifying Data 2020/21
Subject (*) Expresión Gráfica Code 770G02005
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Fernández Ibáñez, María Isabel
E-mail
isabel.fibanez@udc.es
Lecturers
Fernández Ibáñez, María Isabel
López Vázquez, José Antonio
E-mail
isabel.fibanez@udc.es
jose.lopez@udc.es
Web
General description A área de coñecemento de Expresión Gráfica, susténtase sobre dous grandes alicerces, por unha banda os fundamentos xeométricos, que permiten a concepción e visualización das formas e dimensións e por outra, a Normalización, que facilita o intercambio de información técnica a través da linguaxe gráfica.

Debe engadirse ademais, que en a actualidade, a área de Expresión Gráfica en a Enxeñaría, non é exclusivamente unha ferramenta ao servizo doutras áreas ou disciplinas e que o seu porvir está irremisiblemente marcado por o computador. Isto ultimo está a obrigar a modificar o contido dos ensinos, con o fin de adaptalas a a nova situación, sen esquecer, por suposto, como xa mencionamos, as técnicas tradicionais.

O computador está a afectar a os contidos curriculares de a disciplina en un sentido moi amplo. E deste xeito o CAD converteuse en o elemento reformador por excelencia, pero non é o único, pois simultaneamente estase producindo unha transformación radical en os procesos industriais, dentro de a denominada Enxeñaría de procesos en os sistemas de CAD, de modo que esta contorna de produción virtual permite crear, visualizar, simular e optimizar os procesos e os medios de produción..

Pódense confeccionar maquetas electrónicas dinámicas do conxunto, definir traxectorias de inserción e de extracción de pezas e validar os procesos de mantemento antes de fabricar o primeiro prototipo. É posible tamén mellorar a calidade de a fabricación e asegurar que as pezas de fabriquen conforme a a intención de concepción, prevendo o impacto das tolerancias e a secuencia de ensamblaje do produto. E todo iso, utilizando simplemente o modelo de CAD de referencia.


Contingency plan 1. Modificacións nos contidos:
Sen cambios nos contidos

2. Metodoloxías
Metodoloxías docentes que se manteñen:
- Prácticas de laboratorio/Aula informática: Elabóranse os enunciados das prácticas detallando paso a paso o desenvolvemento de cada exercicio con explicacións guiadas para favorecer o traballo autónomo do estudante.
- Proba práctica.
Metodoloxías docentes que se modifican
A sesión maxistral presencial desenvolverase a través de TEAMS e Moodle.
A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Presencial, pasarase a Non Presencial no caso de que o número de alumnos matriculados na materia non permita garantir as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As titorías realizaranse a través de TEAMS, Moodle e correo electrónico segundo a necesidade dos estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Non hai modificacións na avaliación da materia
*Observacións de avaliación:
A proba práctica realizarase a través de Moodle

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios

Study programme competencies
Code Study programme competences

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Domina a resolución dos problemas gráficos que poden plantearse na Ingeniería A9
B1
B4
B5
B6
B10
C2
Desenvolve destrezas e habilidades que permitan expresar con precisión, claridade e obxectividade soluciones gráficas. A9
B1
B4
B5
B6
B10
C2
Adquire a capacidade de abstracción para poder visionar un obxecto desde as distintas posicións do espazo. A9
B1
B4
B5
B6
B10
C2

Contents
Topic Sub-topic
TÉCNICAS DE DESENVOLVEMENTO DE VISIÓN ESPACIAL
XEOMETRÍA MÉTRICA E DESCRIPTIVA.
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
INTRODUCIÓN Á NORMALIZACIÓN
DEBUXO ASISTIDO POR ORDENADOR.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A9 B1 B4 B5 B6 B10 C2 21 0 21
Practical test: A9 B1 B4 B5 B6 B10 C2 4 50 54
Laboratory practice A9 B1 B4 B5 B6 B10 C2 30 45 75
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech A materia impartirase en módulos teórico-prácticos de 1.5 horas.
Con anterioridade ao día en que se imparta a materia, indicaranse a relación dos coñecementos previos necesarios e o resumo dos conceptos sobre os que se traballará, proporcionando a información bibliográfica correspondente.
Cada Tema iniciarase coa exposición do profesor, que axudará o estudante a extraer os conceptos máis relevantes, marcando os obxectivos perseguidos.
Introduciranse os aspectos teóricos imprescindibles para fundamentar os contidos prácticos, que deberán prevalecer. O alumnado e profesorado interactuaran dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, oprincipios de forma dinámica.
Practical test: A proba terá carácter fundamentalmente práctico e consistirá na resolución dun número determinado de problemas.
Laboratory practice Traballos realizados empregando técnicas de CAD

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Description
Se a acción educativa se produce nun contexto de relación entre persoas, na titoría esta relación humana recobra o seu sentido e é un dos seus compoñentes máis característicos.
Así a titoría se converte nunha acción de axuda, comprometida co estudante e que o profesor desenvolve, paralelamente á súa función de instrución.
Mediante a acción titorial preténdese:
- A adaptación e integración dos estudantes no grupo de clase, e no conxunto da dinámica universitaria.
- Favorecer a motivación.
- Individualizar o proceso de ensino - aprendizaxe, adaptándoo ás posibilidades e limitacións reais de cada estudante ou grupo de estudantes.
- Coordinar o proceso avaliador dos estudantes e valorar o rendemento académico.


O a acción educativa prodúcese nun contexto de relación entre persoas, na titoría esta relación humana recobra o seu sentido e é un dous os seus compoñentes máis característicos.
Así a titoría se converte nunha acción de axuda, comprometida co estudante e que o profesor desenvolve, paralelamente á súa función de instrución.
Mediante a acción titorial se pretende:- A adaptación e integración dos estudantes no grupo de clase, ou en conxunto da dinámica universitaria.
- Favorecer a motivación.
- Individualizar ou proceso de ensino - aprendizaxe, adaptándoo ás posibilidades e limitacións reais de cada estudante ou grupo de estudantes.
- Coordinar ou proceso avaliador dos estudantes e valorar o rendemento académico.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A9 B1 B4 B5 B6 B10 C2 Exercicios de normalización realizados en aula informática co programa AUTOCAD 40
Practical test: A9 B1 B4 B5 B6 B10 C2 As probas terán carácter práctico e consistirán na resolución dun número determinado de exercicios, que deberán cubrir un amplo abano de conceptos.

60
 
Assessment comments

Na segunda oportunidade o estudante deberá avaliarse da parte non superada con anterioridade.

Os alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, segundo establece a "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UDC (Arts. 2.3; 3.b e 4.5) (29/5/212)", serán avaliados da mesma forma, permitindo unha semana máis de marxe nas entregas de tarefas.


Sources of information
Basic Félez, J., Martínez,M.L. ((2002)). Dibujo Industrial.. Síntesis. Madrid
AENOR ((2009)). Dibujo Técnico. (CDROM). Madrid
Clérigo Pérez ((2001)). Geometría Descriptiva.. Asociación de Investigación. León

Complementary Badiola de Miguel, A., Gutierrez Pellón, F.J. ((1998)). Dibujo: Ejercicios resueltos de selectividad.. San Sebastián. Donostiarra
González Monsalve, M., Palencia Cortés, J. ((1992)). Trazado Geométrico.. Utrera Grafitres. Sevilla.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
 Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático
 Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos
De se realizar en papel:
- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a impresión de borradores.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.