Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Alxebra Código 770G02006
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Suarez Peñaranda, Vicente
Correo electrónico
vicente.suarez.penaranda@udc.es
Profesorado
Suarez Peñaranda, Vicente
Correo electrónico
vicente.suarez.penaranda@udc.es
Web
Descrición xeral Descríbense nesta materia algúns conceptos básicos da álxebra lineal e a xeometría diferencial, cuxa exposición desenvolvida pode verse no paso 3: Contidos.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos: non.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: todas.

*Metodoloxías docentes que se modifican: A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Presencial, pasarase a Non Presencial no caso de que o número de estudantes matriculados na materia non permita garantir as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:
Correo electrónico: diario, a petición do alumnado.
Moodle: todo o material docente da materia está dixitalizado en moodle.
Teams: seguimento colectivo no horario de clases e individual a petición do estudantado.

4. Modificacións na avaliación: non.

*Observacións de avaliación: A avaliación é válida para docencia presencial ou a distancia. A única diferenza é que as probas serán on-line en lugar de presenciais.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: non se contempla.
1. Modificacións nos contidos: non se contemplan.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: todas.

*Metodoloxías docentes que se modifican: ningunha

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:
Correo electrónico: diario, a petición do alumnado.
Moodle: todo o material docente da materia está dixitalizado en moodle.
Teams: seguimento colectivo no horario de clases e individual a petición do estudantado.

4. Modificacións na avaliación: non se contemplan

*Observacións de avaliación: A avaliación é válida para docencia presencial ou a distancia. A única diferenza é que as probas serán on-line en lugar de presenciais.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: non se contempla.

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que se poidan suscitar na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Resolve problemas matemáticos que poden plantearse na Enxeñería. A6
B1
B2
B3
B4
B6
C1
Ten aptitude para aplicar os coñecementos adquiridos de Álxebra Liñal; Xeometría e Xeometría Diferencial. A6
Sabe utilizar métodos numéricos en la resolución de algunos problemas matemáticos que se le plantean A6
B1
Coñecer o uso reflexivo de ferramentas de cálculo simbólico e numérico. A6
B1
B2
B3
B6
Posúe habilidades propias do pensamento científico matemático, que lle permiten preguntar e respostar a determinadas cuestións matemáticas. A6
B1
B2
B3
B6
C1
Ten destreza para manexar a linguaxe matemática; en particular, a linguaxe simbólica e formal. Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo. A6
B4
B6
Capacidade de abstracción, comprensión e simplificación de problemas complexos. A6
B1
B2
B3
B4

Contidos
Temas Subtemas
I. Xeometría I.1 Camiños en Rn. Reparametrizacións. Integrais de funcións escalares. Aplicacións das integrais de funciones escalares. Integrais de funcións vectoriais. Funcións de tipo gradiente. Teorema de Green.
I.2 Integrais de superficie: Produto vectorial. Superficies en R3. Área duhna superficie. Integrais de funcións escalares. Superficies orientables. Integrais de funcións vectoriais. Diverxencia. Teorema de Gauss.
II. Álxebra Lineal II.3 Tipos de matrices e exemplos. Operacións con matrices. Matriz trasposta. Matrices simétricas e antisimétricas. Determinante dunha matriz cadrada. Rango dunha matriz.
II.4 Espazos vectoriais. Operacións: suma, produto por números reais. Subespazos vectoriais. Combinación lineal, peche lineal. Conxuntos libres e ligados. Sistemas de xeradores. Base e dimensión. Teorema da base. Coordenadas, cambio de coordenadas.
II.5 Aplicacións lineales. Propiedades das aplicaciones lineales. Matriz asociada a unha aplicación lineal. Núcleo e Imagen dunha aplicación lineal. Operacións con aplicaciones lineais.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B2 B3 B4 C1 21 21 42
Proba práctica A6 B1 10 10 20
Proba mixta A6 B1 B4 C1 8 8 16
Solución de problemas A6 B1 B2 21 21 42
Prácticas de laboratorio A6 B4 B6 9 10 19
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Expoñense os contidos da materia. Amósanse exemplos de aplicación dos coñecementos desenvolvidos e propóñense actividades relacionadas.
Proba práctica Con eles pásase de teoría á práctica. Resólvense problemas concretos da materia desenvolvida nas clases maxistrais.
Proba mixta Son útiles para coñecer o grao de aproveitamento que os alumnos fan das clases e o estudo persoal. Pode consistir nunha explicación de parte do contido da asignatura, a contestación a preguntas test, a resolución de cuestións teóricas ou prácticas e o desenvolvemento de solucións a cuestións que implican o dominio profundo da materia.
Solución de problemas Utilízanse os coñecementos adquiridos para resolver distintas cuestións.
Prácticas de laboratorio O seu obxectivo é que o alumno amose a súa capacidade para resolver problemas dos contidos da asignatura mediante o uso de programas informáticos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
A atención personalizada permite adecuar o estudio ao nivel de coñecementos e competencias de cada estudante. Dirixir persoalmente cada estudante optimiza o tempo adedicado ao estudio e permite rectificar erros conceptuais.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba práctica A6 B1 Formularanse cuestións prácticas nas que o estudante buscará a solución a un determinado problema. 30
Prácticas de laboratorio A6 B4 B6 Os estudantes deben coñecer o funcionamento dun programa informático que axude a resolver mecánicamente problemas previamente plantexados. 15
Proba mixta A6 B1 B4 C1 Correspóndese co exame oficial. É unha proba coa que se pretende medir o nivel de coñecemento da materia por parte de cada estudante. Pode abranguer cuestións test, resolución de problemas que impliquen unha estratexia de actuación ou cuestións teóricas. 55
 
Observacións avaliación

A avaliación realizase ao longo do curso e nos examens oficiais.


Probas de avaliación continua. Realizaranse dúas. A primeira dos
contidos do tema I.Xeometría, e a segunda dos contidos do tema
II.Álxebra. Cada una delas avalíase cunha nota comprendida entre 0 e 10
puntos. A estas notas as denominamos NAC1 e NAC2.


Prácticas de laboratorio. Os contidos das prácticas avaliaranse cunha
proba práctica, na que os estudantes poden usar o material docente
publicado en moodle. A nota desta proba, comprendida entre 0 e 10
puntos, a denominamos NL. O exame oficial da primeira oportunidade abarca todos os contidos da materia. Avaliarase cunha nota NPO comprendida entre 0 e 10 puntos.

Para superar a materia na primeira oportunidade deben cumprirse as dúas seguintes condicións:

(i) 0.15xNL+0.2xNAC1+0.1xNAC2+0.55xNPO sexa maior ou igual a 5,

(ii) cada unha das notas NAC1, NAC2 e NPO será maior ou igual a 3. Se se cumpren as dúas condicións, a nota da acta será: 0.15xNL+0.2xNAC1+0.1xNAC2+0.55xNPO

Se se cumpre a condición (i) pero non a (ii), a nota da acta será: mínimo{0.15xNL+0.2xNAC1+0.1xNAC2+0.55xNPO, 4.9} .


O exame oficial da segunda oportunidade abarca todos os contidos da
materia. Avaliarase cunha nota NSO comprendida entre 0 e 10 puntos.

Na
seguda oportunidade o alumnado pode elixir entre conservas ou non as
notas NAC1 e NAC2 de avaliación continua. A nota da acta calcúlase do
seguinte xeito:

Renuncia ás notas NAC1 e NAC2. A nota da acta será: 0.15xNL+0.85xNSO.

Cosérvanse notas NAC1 e NAC2. A nota da acta será: 0.15xNL+0.2xNAC1+0.1xNAC2+0.55xNSO.

Para superar a materia na segunda oportunidade deben cumprirse as dúas seguintes condicións:

(i) 0.15xNL+0.2xNAC1+0.1xNAC2+0.55xNSO sexa maior ou igual a 5,

(ii) cada unha das notas NAC1, NAC2 e NSO será maior ou igual a 3.


En todas as probas terase en conta as competencias escritas do estudantado.


Fontes de información
Bibliografía básica Grossman, S. (1995). Álgebra lineal con aplicaciones. McGraw-Hill
Nakos, G. e outros (1999). Álgebra lineal con aplicaciones. Thomson
Granero Rodríguez, F. (1991). Álgebra y geometría analítica. McGraw-Hill
Besada Morais, M. y outros (2008). Calculo vectorial e ecuacións diferenciais. Servizo publicacións da Universidade de Vigo
Roberto Benavent (2010). Cuestiones sobre Álgebra Lineal. Paraninfo
Guillem Borrell i Nogueras (2008). Introducción a Matlab y Octave. http://iimyo.forja.rediris.es/matlab/

Bibliografía complementaria Ladra González y otros (2003). Preguntas test de álbegra lineal y cálculo vectorial. J.B.Castro Ambroa y Copybelén
Prieto Sáez, E y otros (1995). Matemáticas I: economía y empresa. Centro de estudios Ramón Areces


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo/770G01001

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Fisíca II/770G01007

Materias que continúan o temario
Ecuacións Diferenciais/770G01011
Mecánica de Fluídos/770G02016

Observacións

O estudante debe dominar os contidos das materias de Matemáticas impartidas na E.S.O. e bacharelato. Aqueles alumnos procedentes de Ciclos Formativos deben estudar os conceptos básicos relativos a aplicacións, funcións e integración de funcións reais de variable real, que están contidos nos currículos de Bacharelato, e non están nos dos Ciclos Formativos.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías