Identifying Data 2020/21
Subject (*) Alxebra Code 770G02006
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Matemáticas
Coordinador
Suarez Peñaranda, Vicente
E-mail
vicente.suarez.penaranda@udc.es
Lecturers
Suarez Peñaranda, Vicente
E-mail
vicente.suarez.penaranda@udc.es
Web
General description Descríbense nesta materia algúns conceptos básicos da álxebra lineal e a xeometría diferencial, cuxa exposición desenvolvida pode verse no paso 3: Contidos.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos: non.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: todas.

*Metodoloxías docentes que se modifican: A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Presencial, pasarase a Non Presencial no caso de que o número de estudantes matriculados na materia non permita garantir as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:
Correo electrónico: diario, a petición do alumnado.
Moodle: todo o material docente da materia está dixitalizado en moodle.
Teams: seguimento colectivo no horario de clases e individual a petición do estudantado.

4. Modificacións na avaliación: non.

*Observacións de avaliación: A avaliación é válida para docencia presencial ou a distancia. A única diferenza é que as probas serán on-line en lugar de presenciais.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: non se contempla.
1. Modificacións nos contidos: non se contemplan.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: todas.

*Metodoloxías docentes que se modifican: ningunha

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:
Correo electrónico: diario, a petición do alumnado.
Moodle: todo o material docente da materia está dixitalizado en moodle.
Teams: seguimento colectivo no horario de clases e individual a petición do estudantado.

4. Modificacións na avaliación: non se contemplan

*Observacións de avaliación: A avaliación é válida para docencia presencial ou a distancia. A única diferenza é que as probas serán on-line en lugar de presenciais.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: non se contempla.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A6 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que se poidan suscitar na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Resolve problemas matemáticos que poden plantearse na Enxeñería. A6
B1
B2
B3
B4
B6
C1
Ten aptitude para aplicar os coñecementos adquiridos de Álxebra Liñal; Xeometría e Xeometría Diferencial. A6
Sabe utilizar métodos numéricos en la resolución de algunos problemas matemáticos que se le plantean A6
B1
Coñecer o uso reflexivo de ferramentas de cálculo simbólico e numérico. A6
B1
B2
B3
B6
Posúe habilidades propias do pensamento científico matemático, que lle permiten preguntar e respostar a determinadas cuestións matemáticas. A6
B1
B2
B3
B6
C1
Ten destreza para manexar a linguaxe matemática; en particular, a linguaxe simbólica e formal. Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo. A6
B4
B6
Capacidade de abstracción, comprensión e simplificación de problemas complexos. A6
B1
B2
B3
B4

Contents
Topic Sub-topic
I. Xeometría I.1 Camiños en Rn. Reparametrizacións. Integrais de funcións escalares. Aplicacións das integrais de funciones escalares. Integrais de funcións vectoriais. Funcións de tipo gradiente. Teorema de Green.
I.2 Integrais de superficie: Produto vectorial. Superficies en R3. Área duhna superficie. Integrais de funcións escalares. Superficies orientables. Integrais de funcións vectoriais. Diverxencia. Teorema de Gauss.
II. Álxebra Lineal

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech B2 B3 B4 C1 21 21 42
Practical test: A6 B1 10 10 20
Mixed objective/subjective test A6 B1 B4 C1 8 8 16
Problem solving A6 B1 B2 21 21 42
Laboratory practice A6 B4 B6 9 10 19
 
Personalized attention 11 0 11
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Expoñense os contidos da materia. Amósanse exemplos de aplicación dos coñecementos desenvolvidos e propóñense actividades relacionadas.
Practical test: Con eles pásase de teoría á práctica. Resólvense problemas concretos da materia desenvolvida nas clases maxistrais.
Mixed objective/subjective test Son útiles para coñecer o grao de aproveitamento que os alumnos fan das clases e o estudo persoal. Pode consistir nunha explicación de parte do contido da asignatura, a contestación a preguntas test, a resolución de cuestións teóricas ou prácticas e o desenvolvemento de solucións a cuestións que implican o dominio profundo da materia.
Problem solving Utilízanse os coñecementos adquiridos para resolver distintas cuestións.
Laboratory practice O seu obxectivo é que o alumno amose a súa capacidade para resolver problemas dos contidos da asignatura mediante o uso de programas informáticos.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Guest lecture / keynote speech
Problem solving
Description
A atención personalizada permite adecuar o estudio ao nivel de coñecementos e competencias de cada estudante. Dirixir persoalmente cada estudante optimiza o tempo adedicado ao estudio e permite rectificar erros conceptuais.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Practical test: A6 B1 Formularanse cuestións prácticas nas que o estudante buscará a solución a un determinado problema. 30
Laboratory practice A6 B4 B6 Os estudantes deben coñecer o funcionamento dun programa informático que axude a resolver mecánicamente problemas previamente plantexados. 15
Mixed objective/subjective test A6 B1 B4 C1 Correspóndese co exame oficial. É unha proba coa que se pretende medir o nivel de coñecemento da materia por parte de cada estudante. Pode abranguer cuestións test, resolución de problemas que impliquen unha estratexia de actuación ou cuestións teóricas. 55
 
Assessment comments


Sources of information
Basic Grossman, S. (1995). Álgebra lineal con aplicaciones. McGraw-Hill
Nakos, G. e outros (1999). Álgebra lineal con aplicaciones. Thomson
Granero Rodríguez, F. (1991). Álgebra y geometría analítica. McGraw-Hill
Besada Morais, M. y outros (2008). Calculo vectorial e ecuacións diferenciais. Servizo publicacións da Universidade de Vigo
Roberto Benavent (2010). Cuestiones sobre Álgebra Lineal. Paraninfo
Guillem Borrell i Nogueras (2008). Introducción a Matlab y Octave. http://iimyo.forja.rediris.es/matlab/

Complementary Ladra González y otros (2003). Preguntas test de álbegra lineal y cálculo vectorial. J.B.Castro Ambroa y Copybelén
Prieto Sáez, E y otros (1995). Matemáticas I: economía y empresa. Centro de estudios Ramón Areces


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Calculus/770G01001

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Physics II/770G01007

Subjects that continue the syllabus
Differential Equations/770G01011
Mecánica de Fluídos/770G02016

Other comments(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.