Identifying Data 2020/21
Subject (*) Xestión Empresarial Code 770G02010
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Bouza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
sonia.bouzaf@udc.es
Lecturers
Bouza Fernandez, Maria Sonia
Munín Doce, Alicia
E-mail
sonia.bouzaf@udc.es
a.munin@udc.es
Web
General description Esta materia trata de introducir ao alumno na xestión de empresas. Tomouse o concepto de empresa, como sistema aberto, para o desenvolvemento do temario. Así, este estrutúrase en catro grandes bloques: o primeiro introductorio e os restantes analizan os principais subsistemas empresariais.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos.

2. Metodoloxías
Manteñense as metodoloxías docentes, modificando únicamente o seu carácter presencial
A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Presencial, pasarase a Non Presencial no caso de que o número de alumnos matriculados na materia non permita garantir ls medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle
Teams
Correo Electrónico

4. Modificacións na avaliación

Manteñense las metodoloxías de avaliación e a súa ponderación, coa salvedade de que realizaranse en modalidade non presencial.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
A11 Coñecemento adecuado do concepto de empresa, o seu marco institucional e xurídico. Organización e xestión de empresas.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B7 Capacidade para traballar de forma colaborativa e de motivar un grupo de traballo.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer de forma adecuada o concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. A11
B7
B11
C5
C8
Coñecer e comprender cómo se organizan e xestionan as empresas A2
A11
B1
C8

Contents
Topic Sub-topic
BLOQUE I: FUNDAMENTOS BÁSICOS EMPRESARIAIS Tema 1.- A empresa e o empresario.
Tema 2.- Clases de empresas.
BLOQUE II: A FUNCIÓN DIRECTIVA Tema 3.- Fundamentos de Administración.
Tema 4.- A Planificación.
Tema 5.- A Organización.
Tema 6.- A Dirección e o Control.
BLOQUE III: A FUNCIÓN ECONÓMICA-FINANCEIRA Tema 7- Contabilidade financeira.
Tema 8.- Contabilidade analítica.
Tema 9.- A inversión na empresa.
Tema 10.- A financiación da empresa.
BLOQUE IV: A FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Tema 11: A producción e as operaciones

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Case study A2 A11 B1 C5 C8 4.5 0 4.5
Oral presentation B11 0.5 1 1.5
Mixed objective/subjective test A2 A11 B1 6 40 46
Guest lecture / keynote speech A2 A11 21 21 42
Problem solving A11 B1 13 10 23
Supervised projects B1 B7 C5 C8 3 10 13
ICT practicals A2 B1 9 10 19
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Case study Estudaranse e analizaranse casos reais de empresas, a través da lectura de artigos ou textos.
Oral presentation Presentación oral dalgún dos traballos propostos durante o curso.
Mixed objective/subjective test Realizarase un ou varios examenes parciais, que constarán dunha parte teórica e dunha práctica, e que liberarán materia para o exame final
Guest lecture / keynote speech A metodoloxía da parte teórica son as sesións maxistrais. Na exposición dos temas recorrerase ás explicacións do profesor. Durante as clases exporanse as ideas esenciais do programa e exporanse nalgúns casos diversas cuestións para fomentar a reflexión e o diálogo entre os estudantes. Poderáse utilizar algunha aplicación web para o seguimiento do alumno nestas sesións.
Problem solving Presentaranse e resolverán casos prácticos que servirán para afianzar os contidos prácticos do programa.
Supervised projects Ao longo do curso poderanse propor distintos traballos que requiran o seguimento por parte da profesora.
ICT practicals Realizaránse exercicios nos ordenadores, que permitan afianzar os contidos da materia.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
O traballo tutelado, será en grupos e requerirá realizar entregas parciais do traballo proposto e o seguimento do mesmo mediante tutorías.
A presentación oral do traballo tutelado realizaráse por grupos e na aula.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B1 B7 C5 C8 O traballo tutelado, que constará de varias entregas. Para ser cualificadas as entregas teñen que cumprir os prazos e os requisitos solicitados. A valoración do traballo será un 15% e o 5% restante será a exposición oral do mesmo. 20
Case study A2 A11 B1 C5 C8 Plantearanse nas clases prácticas casos de empresas, que terán que ser analizados e resoltos en grupos, e entregados ó finalizar a clase. 10
Mixed objective/subjective test A2 A11 B1 O/s exame/s parciais aprobados liberan materia ata o exame final. Constarán dunha parte teórica e dunha parte práctica. 70
 
Assessment comments

Realizarase un o dous exames parciais, composto por unha parte de teoría e outra de práctica, e que aprobados, liberan materia para o exame final.

Para superar a materia é CONDICIÓN NECESARIA superar todas as actividades das recollidas na táboa, sen que ningunha das notas sexa inferior a 4 (nota mínima para compensar) e ter unha nota media igual ou superior a 5. Nos casos en que a nota media sexa igual ou superior a 5 pero nalgunha das partes non se alcance o valor mínimo de 4, a calificación final será de suspenso.

As notas dos traballos e do/s exame/s parcial gardaranse ata a 2º oportunidade (xullo). En segunda oportunidade sólo poderase recuperar a proba mixta, no pudiéndose recuperar o resto de metodoloxías da táboa anterior.

O sistema de avaliación para os alumnos do plan a extinguir será o mesmo co plan novo. As notas dos distintos traballos manteranse dun curso a outro sempre que o alumno solicíteo. Aqueles alumnos do plan a extinguir que non teñan feitos os estudos de casos, poderán asisitir as clases para a súa recuperación ou senon os profesores propondrán outros traballos alternativos.

O "alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia" comunicará o inicio do curso a súa situación á profesora coordinadora da materia, según establece a normativa da UDC.


Sources of information
Basic (). .
David R. Hampton (). Administración . McGraw-Hill
Del Valle, V.; Zaragoza, M. (). Derecho civil y mercantil. McGraw Hill
Bueno Campos, E., Cruz Roche, I. y Durán, J. (2002). Economía de la empresa. Pirámide
García del Junco, J. y Casanueva, C (2002). Fundamentos de Gestión Empresarial. Pirámide
(2008). Nuevo Plan General de Contabilidad. Paraninfo
Abancens, A. (). Organización empresarial: organización de la producción. Donostiarra

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
Para axudar a conseguir unnha contorna inmediata sustentable e cumplir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do Plan de Acción Green Campus Ferrol:

- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
  1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
  2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sin necesidade de imprimilos.
  3. De ser necesario realizalos en papel:
  • Non se empregarán plásticos.
  • Realizaranse impresións a doble cara.
  • Empregarase papel reciclado.
  • Evitarase a impresión de borradores.

- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.